EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1915

Nõukogu O (EL) 2019/1915, 14. oktoober 2019, Euroopa Liidu ja Valgevene Vabariigi vahelise viisade väljastamise lihtsustamise lepingu liidu nimel allkirjastamise kohta

ST/12361/2019/INIT

OJ L 297, 18.11.2019, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1915/oj

18.11.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 297/1


NÕUKOGU O (EL) 2019/1915,

14. oktoober 2019,

Euroopa Liidu ja Valgevene Vabariigi vahelise viisade väljastamise lihtsustamise lepingu liidu nimel allkirjastamise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 77 lõike 2 punkti a koostoimes artikli 218 lõikega 5,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu andis 28. veebruaril 2011 komisjonile loa alustada Valgevene Vabariigiga läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Valgevene Vabariigi vahelise viisade väljastamise lihtsustamise lepingu (edaspidi „leping“) üle ja pidada samal ajal läbirääkimisi riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtulepingu üle. Läbirääkimised viidi edukalt lõpule lepingu parafeerimisega 17. juunil 2019 e-kirjade vahetuse teel.

(2)

7. mai 2009. aasta idapartnerluse tippkohtumise deklaratsioonis väljendasid liit ja partnerriigid oma poliitilist toetust viisanõude kaotamisele ohutus ja turvalises keskkonnas ning kinnitasid veel kord kavatsust võtta sobiva aja jooksul järkjärgulisi meetmeid, et saavutada oma kodanike jaoks viisavabadus.

(3)

Lepingu eesmärk on lihtsustada vastastikkuse põhimõtte alusel liidu ja Valgevene kodanikele selliste viisade väljastamist, mis annavad neile õiguse kavandatud viibimiseks riigis 180 päeva jooksul kuni 90 päeva.

(4)

Käesolev otsus kujutab endast nende Schengeni acquis„ sätete edasiarendamist, milles Ühendkuningriik ei osale vastavalt nõukogu otsusele 2000/365/EÜ; (1) seetõttu ei osale Ühendkuningriik käesoleva otsuse vastuvõtmisel ning see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav.

(5)

Käesolev otsus kujutab endast nende Schengeni acquis„ sätete edasiarendamist, milles Iirimaa ei osale vastavalt nõukogu otsusele 2002/192/EÜ; (2) seetõttu ei osale Iirimaa käesoleva otsuse vastuvõtmisel ning see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav.

(6)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 22 (Taani seisukoha kohta) artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani käesoleva otsuse vastuvõtmisel ning see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav.

(7)

Nõukogu peaks tegema otsuse lepingu sõlmimise kohta, pidades silmas komisjoni hinnangut, mis käsitleb Valgevene biomeetriliste diplomaatiliste passide väljastamise süsteemi turvalisust ja usaldusväärsust ja nende tehnilisi kirjeldusi.

(8)

Leping tuleks allkirjastada ja lepingule lisatud ühisdeklaratsioonid heaks kiita,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu ja Valgevene Vabariigi vahelise viisade väljastamise lihtsustamise lepingu liidu nimel allkirjastamiseks antakse luba, eeldusel et nimetatud leping sõlmitakse (3).

Artikkel 2

Liidu nimel kiidetakse heaks lepingule lisatud ühisdeklaratsioonid.

Artikkel 3

Nõukogu eesistujal on õigus määrata isik(ud), kes on volitatud lepingule liidu nimel alla kirjutama.

Artikkel 4

Komisjon hindab Valgevene biomeetriliste diplomaatiliste passide väljastamise süsteemi turvalisust ja usaldusväärsust ja nende tehnilisi kirjeldusi ning edastab oma hinnangu nõukogule. Kõnealust hinnangut silmas pidades teeb nõukogu otsuse lepingu sõlmimise kohta.

Artikkel 5

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Luxembourg, 14. oktoober 2019

Nõukogu nimel

eesistuja

J. LEPPÄ


(1)  Nõukogu 29. mai 2000. aasta otsus 2000/365/EÜ Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi taotluse kohta osaleda teatavates Schengeni acquis“ sätetes (EÜT L 131, 1.6.2000, lk 43).

(2)  Nõukogu 28. veebruari 2002. aasta otsus 2002/192/EÜ Iirimaa taotluse kohta osaleda teatavates Schengeni acquis“ sätetes (EÜT L 64, 7.3.2002, lk 20).

(3)  Lepingu tekst avaldatakse koos selle sõlmimise otsusega.


Top