EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1885

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/1885, 6. november 2019, millega kehtestatakse vastavalt nõukogu direktiivile 1999/31/EÜ prügilasse ladestatud olmejäätmeid käsitlevate andmete arvutamise, kontrollimise ja esitamise reeglid ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2000/738/EÜ (teatavaks tehtud numbri C(2019) 7874 all)

C/2019/7874

ELT L 290, 11.11.2019, p. 18–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1885/oj

11.11.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 290/18


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2019/1885,

6. november 2019,

millega kehtestatakse vastavalt nõukogu direktiivile 1999/31/EÜ prügilasse ladestatud olmejäätmeid käsitlevate andmete arvutamise, kontrollimise ja esitamise reeglid ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2000/738/EÜ

(teatavaks tehtud numbri C(2019) 7874 all)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 26. aprilli 1999. aasta direktiivi 1999/31/EÜ prügilate kohta, (1) eriti selle artikli 5a lõiget 4 ja artikli 15 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Liikmesriigid peavad esitama andmeid prügilasse ladestatud olmejäätmete koguse kohta, et tõendada direktiivis 1999/31/EÜ sätestatud sihtkoguste saavutamist. Nende sihtkoguste arvutamise reeglid peaksid tagama selle, et kõikide liikmesriikide esitatud andmed on tõesed ja võrreldavad.

(2)

Selleks et arvutused kajastaksid prügilasse ladestamise tegelikku ulatust, tuleks prügilasse ladestatud jäätmete koguse hulka arvata kõik prügilasse ladestatud olmejäätmed, millele on osutatud direktiivi 1999/31/EÜ artikli 5a lõike 1 punktides b ja c, ning jäätmete niiskussisalduse korrektsiooni ei tohiks teha. Teatavatel juhtudel aitavad prügilasse vastu võetud ja ladestatud töödeldud olmejäätmed, nagu stabiliseeritud biolagunevad olmejäätmed, tagada vastavuse direktiivi 1999/31/EÜ I lisa punktis 5 sätestatud nõuetele prügilast tulenevate häiringute ja ohtude vähendamiseks võetavate meetmete kohta. Kuna sellised olmejäätmed ladestatakse tegelikult prügilasse, tuleks need arvata prügilasse ladestatud jäätmetena märgitud olmejäätmete koguse hulka ja mitte omistada taaskasutamistoimingutele.

(3)

Kuna direktiivis 1999/31/EÜ sätestatud olmejäätmete prügilasse ladestamise sihtkogused puudutavad sama jäätmevoogu kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2008/98/EÜ (2) sätestatud olmejäätmete ringlussevõtu sihtmäärad, peaksid prügilasse ladestatud jäätmetena märgitud olmejäätmete koguse arvutamise reeglid olema kooskõlas direktiivis 2008/98/EÜ ja komisjoni rakendusotsuses (EL) 2019/1004 (3) sätestatud olmejäätmete ringlussevõtu arvutusreeglitega.

Seega olukorras, kus olmejäätmed saadetakse ühest liikmesriigist teise liikmesriiki või kolmandasse riiki ringlussevõtu või muu taaskasutamise eesmärgil vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1013/2006, (4) tuleks jäätmete kogus, mis eemaldatakse sihtriigis eeltöötlemise käigus enne olmejäätmetega ringlussevõtutoimingu tegemist ja mis seejärel ladestatakse prügilasse, arvata selle liikmesriigi poolt prügilasse ladestatud jäätmetena märgitud olmejäätmete koguse hulka, kus olmejäätmed koguti.

(4)

Vastavalt direktiivi 1999/31/EÜ artikli 5a lõike 1 punktile c tuleb prügilasse ladestatud jäätmetena märkida nende olmejäätmete kogus, mis lähevad kõrvaldamisele põletamise teel ja mis seejärel prügilasse ladestatakse. Selleks et tagada, et prügilasse ladestatud jäätmetena märgitud olmejäätmete koguse hulka ei arvata seda osa olmejäätmetest, mis läheb kõrvaldamisele põletamise teel, kuid mida prügilasse tegelikult ei ladestata, tuleks olmejäätmetest pärit materjalid, mis võetakse taaskasutusse põletamise teel kõrvaldamise toimingu tulemusel tekkinud jäätmetest, arvata põletamise teel kõrvaldamise toimingu sisendist maha.

(5)

Direktiivi 2008/98/EÜ artiklis 11a on sätestatud korduskasutamiseks ette valmistatud olmejäätmete koguse arvutamise erireegel, mille kohaselt jäetakse välja kõik jäätmed, mis on eemaldatud kontrolli-, puhastus- ja parandustoimingutega, mida tehakse selleks, et jäätmeid saaks korduskasutada ilma täiendava sortimise või eeltöötluseta. Kui sellised eemaldatud jäätmed ladestatakse hiljem prügilasse, tuleks need arvata prügilasse ladestatud jäätmetena märgitud olmejäätmete koguse hulka, vältimaks seda, et kõnealuseid jäätmeid ei märgita korduskasutamiseks ette valmistatud ega ka prügilasse ladestatud jäätmetena, ning tagamaks, et olmejäätmeid käsitlevad andmed on sidusad ja näitavad prügilasse ladestamise tegelikku ulatust.

(6)

Vastavalt rakendusotsuse (EL) 2019/1004 artikli 4 lõikele 1 ei võeta olmebiojäätmete ringlussevõtu käigus eemaldatud jäätmeid olmejäätmete ringlussevõtu määrade arvutamisel arvesse. Kui sellised eemaldatud jäätmed ladestatakse hiljem prügilasse, tuleks need arvata prügilasse ladestatud jäätmetena märgitud olmejäätmete koguse hulka, vältimaks seda, et kõnealuseid jäätmeid ei märgita ringlussevõetud ega ka prügilasse ladestatud jäätmetena, ning tagamaks, et olmejäätmeid käsitlevad andmed on sidusad ja näitavad prügilasse ladestamise tegelikku ulatust.

(7)

Vastavalt direktiivi 1999/31/EÜ artikli 5a lõike 1 punktile d ei märgita prügilasse ladestatud jäätmetena olmejäätmete ringlussevõtu toimingute käigus tekkinud jäätmeid, mis hiljem prügilasse ladestatakse. Selleks et tagada kooskõla rakendusotsuse (EL) 2019/1004 kohaste olmejäätmete ringlussevõtu arvutuspunktidega, on vaja täpsustada, et ringlussevõtutoimingute käigus tekkinud jäätmetena mõistetakse jäätmeid, mis on tekkinud pärast kõnealuseid arvutuspunkte tehtud töötlemistoimingute käigus.

(8)

Liikmesriigid peavad esitama direktiivi 1999/31/EÜ artikli 5 lõigete 2, 5 ja 6 rakendamist käsitlevad andmed komisjoni kehtestatud vormis. Andmetega koos tuleb esitada kvaliteedikontrolli aruanne. Selle vormiga peaks tagatama, et esitatud teave on piisav alus kõnealuse direktiivi artikli 5 lõigetes 2, 5 ja 6 sätestatud sihtkoguste saavutamise kontrollimiseks ja jälgimiseks.

(9)

Direktiivi 1999/31/EÜ artikli 5 lõikes 2 sätestatud biolagunevate olmejäätmete prügilasse ladestamise sihtkoguste saavutamist käsitlevate andmete esitamiseks on liikmesriigid kasutanud komisjoni otsusega 2000/738/EÜ (5) kehtestatud vormi. Kuna kõnealuse otsuse need sätted, mis on seotud direktiivi 1999/31/EÜ rakendamist käsitlevate aruannete esitamisega, on aegunud, tuleks kõnealune otsus kehtetuks tunnistada. Järjepidevuse tagamiseks tuleks vastu võtta üleminekusätted seoses vaatlusaastate 2016 ja 2017 kohta direktiivi 1999/31/EÜ artikli 5 lõike 2 rakendamist käsitlevate andmete esitamise tähtajaga.

(10)

Direktiivi 1999/31/EÜ artikli 5 lõigete 5 ja 6 rakendamist käsitlevate andmete arvutamise, kontrollimise ja esitamise reeglid on tihedalt seotud reeglitega, millega on kehtestatud vormid nende andmete ja kõnealuse direktiivi artikli 5 lõike 2 rakendamist käsitlevate andmete esitamiseks. Selleks et tagada kõnealuste reeglite sidusus ja hõlbustada nende kasutatavust, tuleks mõlemad reeglid sätestada ühes otsuses.

(11)

Käesolevas otsuses sätestatud meetmed on kooskõlas direktiivi 2008/98/EÜ artikli 39 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Mõiste

Käesolevas otsuses tähendab „kogus“ tonnides mõõdetud massi.

Artikkel 2

Prügilasse ladestatud jäätmetena märgitud olmejäätmete koguse arvutamine vastavalt direktiivi 1999/31/EÜ artiklile 5a

1.   Prügilasse ladestatud jäätmetena märgitud olmejäätmete koguse hulka arvatakse kõik prügilasse ladestatud olmejäätmed, millele on osutatud direktiivi 1999/31/EÜ artikli 5a lõike 1 punktides b ja c, kaasa arvatud juhul, kui töödeldud olmejäätmete ladestamine prügilasse tagab vastavuse direktiivi 1999/31/EÜ I lisa punktile 5.

Prügilasse ladestatud jäätmetena märgitud olmejäätmete kogusest ei arvata maha jäätmete niiskussisaldust.

2.   Direktiivi 1999/31/EÜ artikli 5a lõike 1 punkti b kohaldamisel, kui olmejäätmed saadetakse teise liikmesriiki või eksporditakse liidust kolmandasse riiki ringlussevõtu või muu taaskasutamise eesmärgil vastavalt määrusele (EÜ) nr 1013/2006, arvatakse jäätmete kogus, mis on saadud ringlussevõtule või muule taaskasutamisele eelnenud töötlemistoimingute tulemusel ja mis seejärel ladestatakse prügilasse või mis läheb kõrvaldamisele põletamise teel, et ladestada see sihtriigi prügilasse, selle liikmesriigi poolt prügilasse ladestatud jäätmetena märgitud olmejäätmete koguse hulka, kus olmejäätmed koguti.

3.   Direktiivi 1999/31/EÜ artikli 5a lõike 1 punkti c kohaldamisel on nende olmejäätmete koguseks, mis lähevad kõrvaldamisele põletamise teel ja mis seejärel prügilasse ladestatakse, nende olmejäätmete kogus, mis põletatakse jäätmepõletusjaamades direktiivi 2008/98/EÜ I lisa kohase D10-na liigitatud kõrvaldamistoimingu teel ja millest on maha arvatud olmejäätmetest pärit materjalid, mis võetakse sellise kõrvaldamistoimingu tulemusel tekkinud jäätmetest taaskasutusse.

Mahaarvatava materjalikoguse arvutamisel võetakse arvesse olmejäätmete osa kõikide käitisesse saabuvate jäätmete koguses ning asjakohasel juhul käitisesse saabuvate muude kui olmejäätmete koostist.

4.   Direktiivi 1999/31/EÜ artikli 5a lõike 1 punkti d kohaldamisel kehtib järgmine:

a)

jäätmed, mis on tekkinud olmejäätmete korduskasutamiseks ettevalmistamise eesmärgil tehtud kontrolli-, puhastus- ja parandustoimingute tulemusel ning mis seejärel ladestatakse prügilasse, arvatakse prügilasse ladestatud jäätmetena märgitud olmejäätmete koguse hulka. Liikmesriigid võivad prügilasse ladestatud jäätmetena märgitud olmejäätmete kogusest maha arvata toodete osad või toodete komponendid, mis eemaldatakse olmejäätmete korduskasutamiseks ettevalmistamise eesmärgil tehtud parandustoimingute käigus;

b)

materjalid, mis eemaldatakse mehaaniliselt olmebiojäätmete aeroobse või anaeroobse töötlemise käigus või pärast seda ning mis seejärel ladestatakse prügilasse, arvatakse prügilasse ladestatud jäätmetena märgitud olmejäätmete koguse hulka;

c)

olmejäätmete ringlussevõtu toimingute käigus tekkinud jäätmed on jäätmed, mis on tekkinud olmejäätmetega pärast rakendusotsuse (EL) 2019/1004 artiklites 3 ja 4 määratletud arvutuspunkti tehtud ringlussevõtutoimingute käigus.

Artikkel 3

Andmete esitamine

1.   Liikmesriigid esitavad andmed ja kvaliteedikontrolli aruande direktiivi 1999/31/EÜ artikli 5 lõike 2 rakendamise kohta I lisas esitatud vormis.

2.   Liikmesriigid esitavad andmed ja kvaliteedikontrolli aruande direktiivi 1999/31/EÜ artikli 5 lõigete 5 ja 6 rakendamise kohta II lisas esitatud vormis.

3.   Komisjon avaldab liikmesriikide esitatud andmed, välja arvatud juhul, kui liikmesriik esitab kvaliteedikontrolli aruannetes sisalduva teabe kohta põhjendatud taotluse teatavate andmete avaldamata jätmiseks.

Artikkel 4

Kehtetuks tunnistamine

Otsus 2000/738/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 5

Üleminekusäte

Vaatlusaastate 2016 ja 2017 andmed direktiivi 1999/31/EÜ artikli 5 lõike 2 rakendamise kohta esitatakse komisjonile 31. detsembriks 2019.

Artikkel 6

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 6. november 2019

Komisjoni nimel

Karmenu VELLA

komisjoni liige


(1)  EÜT L 182, 16.7.1999, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiiv 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid (ELT L 312, 22.11.2008, lk 3).

(3)  Komisjoni 7. juuni 2019. aasta rakendusotsus (EL) 2019/1004, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2008/98/EÜ jäätmeid käsitlevate andmete arvutamise, kontrollimise ja esitamise eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni rakendusotsus C(2012) 2384 (ELT L 163, 20.6.2019, lk 66).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1013/2006 jäätmesaadetiste kohta (ELT L 190, 12.7.2006, lk 1).

(5)  Komisjoni 17. novembri 2000. aasta otsus 2000/738/EÜ küsimustiku kohta, mida kasutada prügilaid käsitleva direktiivi 1999/31/EÜ liikmesriikides rakendamise aruannetes (EÜT L 298, 25.11.2000, lk 24).


I LISA

Artikli 3 lõikes 1 osutatud vorm biolagunevate olmejäätmete prügilasse ladestamist käsitlevate andmete esitamiseks

1.   Andmete esitamise vorm

Biolagunevad olmejäätmed, mis tekkisid 1995. aastal või enne seda viimasel aastal, mille kohta on olemas ühtlustatud Eurostati andmed, või aastal, mis on sätestatud nende liikmesriikide vastavas ühinemislepingus, kes ühinesid ELiga pärast nõukogu direktiivi 1999/31/EÜ 1 vastuvõtmist

Vaatlusaastal prügilasse ladestatud biolagunevad olmejäätmed

Aasta

(t)

(t)

 

 

 

2.   Andmetega koos esitatava kvaliteedikontrolli aruande vorm

I.   Üldine teave

1.

Liikmesriik:

2.

Andmed ja kirjelduse esitav organisatsioon:

3.

Kontaktisik/kontaktandmed:

4.

Vaatlusaasta:

5.

Esitamise kuupäev/versioon:

6.

Link liikmesriigi avaldatud andmetele (kui on):

II.   Teave biolagunevate olmejäätmete prügilasse ladestamise kohta

1.

Andmete kogumise korralduse, andmeallikate ja metoodika kirjeldus

 

2.

Riigi tasandil biolagunevateks olmejäätmeteks liigitatud jäätmeliikide kirjeldus

 

3.

Andmetes esinevate lünkade täitmiseks kasutatud hinnangute kirjeldus

 

4.

Eelmise vaatlusaasta andmetega võrreldes suurte erinevuste esinemise selgitus

 

5.

Andmete täpsust mõjutavate peamiste tegurite kirjeldus

 


(1)  1Nõukogu 26. aprilli 1999. aasta direktiiv 1999/31/EÜ prügilate kohta (EÜT L 182, 16.7.1999, lk 1).


II LISA

Artikli 3 lõikes 2 osutatud vorm olmejäätmeid käsitlevate andmete esitamiseks

1.   Andmete esitamise vorm

Olmejäätmeteke

(t)

Prügilasse ladestamine1

t)

Põletamise teel kõrvaldamine2

t)

Põletamisel tekkinud jäätmetest materjali taaskasutusse võtmine

(t)

 

 

 

 

Selleks et arvutada, kas nõukogu 26. aprilli 1999. aasta direktiivi 1999/31/EÜ (prügilate kohta) (EÜT L 182, 16.7.1999, lk 1) artikli 5 lõigetes 5 ja 6 sätestatud sihtkogused on saavutatud, jagatakse prügilasse ladestatud olmejäätmete ning põletamisele läinud ja seejärel prügilasse ladestatud olmejäätmete summa, millest on maha arvatud põletamise teel kõrvaldamise tulemusel tekkinud jäätmetest taaskasutusse võetud materjal, tekkinud olmejäätmete kogusega.

2.   Andmetega koos esitatava kvaliteedikontrolli aruande vorm

I.   Üldine teave

1.

Liikmesriik:

2.

Andmed ja kirjelduse esitav organisatsioon:

3.

Kontaktisik/kontaktandmed:

4.

Vaatlusaasta:

5.

Esitamise kuupäev/versioon:

6.

Link liikmesriigi avaldatud andmetele (kui on):

II.   Teave olmejäätmete prügilasse ladestamise kohta

1.

Andmete kogumises osalejate kirjeldus

Asutuse nimetus

Põhiülesannete kirjeldus

Vajaduse korral lisada ridu.

2.

Kasutatud meetodite kirjeldus

2.1.

Olmejäätmete prügilasse ladestamist käsitlevate andmete kogumise, sh andmeallikate üldine kirjeldus (haldusandmed, uuringud, elektrooniline register, jäätmekäitlejatelt saadud andmed, omavalitsustelt saadud andmed)

 

2.2.

Selle metoodika kirjeldus, mille alusel võetakse arvesse olmejäätmete ringlussevõtule või muule taaskasutamisele eelnenud töötlemistoimingute tulemusel tekkinud ja seejärel prügilasse ladestatud jäätmed

 

2.2.1.

Sellise lähenemisviisi kirjeldus, millega tagatakse olmejäätmete jälgitavus nende töötlemise käigus, sh olmejäätmetekkega seotud koodide kasutamine (nt jaotise 20 koodid jäätmenimistus, mis on sätestatud komisjoni 3. mai 2000. aasta otsusega 2000/532/EÜ, millega asendatakse otsus 94/3/EÜ (millega kehtestatakse jäätmeid käsitleva nõukogu direktiivi 75/442/EMÜ artikli 1 punkti a kohaselt jäätmete nimistu) ja nõukogu otsus 94/904/EÜ (millega kehtestatakse ohtlikke jäätmeid käsitleva nõukogu direktiivi 91/689/EMÜ artikli 1 lõike 4 kohaselt ohtlike jäätmete nimistu) (EÜT L 226, 6.9.2000, lk 3), ja jäätmete töötlemisel tekkinud jäätmetega seotud koodide kasutamine (näiteks kõnealuse otsusega kehtestatud nimistu jaotise 19 koodid).

 

2.3.

Sellise lähenemisviisi kirjeldus, mille alusel võetakse arvesse jäätmed, mis on tekkinud olmejäätmete ringlussevõtule või muule taaskasutamisele eelnenud töötlemistoimingute tulemusel ja seejärel ladestatud prügilasse väljaspool liikmesriiki

 

2.4.

Selliseid olmejäätmeid käsitlevate andmete kogumise kirjeldus, mis lähevad kõrvaldamisele põletamise teel ja mis seejärel prügilasse ladestatakse, sealhulgas metoodika, mida kasutatakse olmejäätmete põletamise tulemusel tekkinud jäätmetest taaskasutusse võetud materjalide koguse arvutamiseks

 

2.5.

Prügilasse ladestatud olmejäätmete andmetes esinevate lünkade täitmiseks kasutatud hinnangute kirjeldus

 

2.6.

Erinevused võrreldes eelmise vaatlusaasta andmetega

Võimalikud olulised muudatused vaatlusaasta puhul kasutatud arvutusmeetodis (eelkõige tagasiulatuvad korrektsioonid, nende laad ja teave selle kohta, kas asjaomase aasta puhul on vaja teha märge aegrea katkemise kohta)

 

Üksikasjalik selgitus, milles põhjendatakse tonnaaži erinevust, kui prügilasse ladestatud olmejäätmete või põletamisele läinud ja seejärel prügilasse ladestatud olmejäätmete kogus erineb eelmise võrdlusaasta kogusest rohkem kui 10 %

 

3.

Andmete täpsus

3.1.

Olmejäätmete prügilasse ladestamist käsitlevate andmete täpsust mõjutavate peamiste tegurite kirjeldus

 

3.2.

Olmejäätmete prügilasse ladestamist käsitlevate andmete kogumiseks tehtud uuringute ulatuse ja usaldusväärsuse kirjeldus

 

4.

Konfidentsiaalsus

Põhjendus käesoleva aruande teatavate osade avaldamata jätmise kohta, kui seda on nõutud.

 

5.

Peamised riiklikud veebisaidid, viitedokumendid ja väljaanded

 


(1)  1 See veerg ei hõlma jäätmeid, mis lähevad kõrvaldamisele põletamise teel ja mis seejärel prügilasse ladestatakse.

(2)  2 Põletamise teel kõrvaldamine tähendab jäätmepõletusjaama toiminguid, mis Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiivi 2008/98/EÜ (mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid) (ELT L 312, 22.11.2008, lk 3) I lisa klassifikatsiooni järgi kuuluvad koodi D10 alla.


Top