EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1798

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2019/1798, 23. oktoober 2019, millega nimetatakse ametisse Euroopa Prokuratuuri Euroopa peaprokurör

ST/6966/2019/INIT

OJ L 274, 28.10.2019, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/10/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1798/oj

28.10.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 274/1


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS (EL) 2019/1798

14. oktoober 2019,

millega nimetatakse ametisse Euroopa Prokuratuuri Euroopa peaprokurör

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 2017. aasta määrust (EL) 2017/1939, millega rakendatakse tõhustatud koostööd Euroopa Prokuratuuri asutamisel, (1) eriti selle artiklit 14,

võttes arvesse nõukogu 13. juuli 2018. aasta rakendusotsust (EL) 2018/1696 määruse (EL) 2017/1939 artikli 14 lõikega 3 ette nähtud valikukomisjoni tööeeskirjade kohta, millega rakendatakse tõhustatud koostööd Euroopa Prokuratuuri asutamisel (2),

võttes arvesse nõukogu 18. septembri 2018. aasta otsust (EL) 2018/1275 määruse (EL) 2017/1939 artikli 14 lõikega 3 ette nähtud valikukomisjoni tööeeskirjade kohta (3),

võttes arvesse valikukomisjoni poolt 4. veebruaril 2019 kooskõlas rakendusotsusega (EL) 2018/1696 koostatud kandidaatide nimekirja ettepanekut, eesmärgiga nimetada ametisse Euroopa Prokuratuuri Euroopa peaprokurör,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Prokuratuur asutati määrusega (EL) 2017/1939. Komisjon vastutab Euroopa Prokuratuuri asutamise ja selle esialgse haldustegevuse eest, kuni amet on saavutanud eelarve täitmiseks operatiivse suutlikkuse.

(2)

Euroopa Prokuratuuri juhib Euroopa peaprokurör, kes korraldab selle tööd, juhib selle tegevust ning teeb otsuseid kooskõlas määrusega (EL) 2017/1939 ja Euroopa Prokuratuuri kodukorraga. Euroopa Prokuratuuri kolleegium koosneb Euroopa peaprokurörist ja ühest Euroopa prokurörist iga liikmesriigi kohta.

(3)

Vastavalt määruse (EL) 2017/1939 artikli 120 lõikele 2 hakkab Euroopa Prokuratuur talle kõnealuse määrusega antud uurimis- ja süüdistuste esitamise ülesandeid täitma kuupäeval, mis määratakse kindlaks komisjoni otsusega Euroopa peaprokuröri ettepanekul pärast Euroopa Prokuratuuri asutamist.

(4)

Seetõttu on vaja Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühisel kokkuleppel ametisse nimetada Euroopa Prokuratuuri esimene Euroopa peaprokurör.

(5)

Teade Euroopa peaprokuröri vaba ametikoha kohta (ajutine töötaja, palgaaste AD 15) avaldati Euroopa Liidu Teatajas19. novembril 2018 (4).

(6)

Rakendusotsuses (EL) 2018/1696 sätestatakse määruse (EL) 2017/1939 artikli 14 lõikega 3 ette nähtud valikukomisjoni tööeeskirjad („valikukomisjoni tööeeskirjad“).

(7)

Vastavalt valikukomisjoni tööeeskirjade reegli VII lõike 1 esimesele lõigule koostas valikukomisjon kolmest väljavalitud kandidaadist koosneva nimekirja, milles esitati põhjendused kandidaatide nimekirja kandmise kohta; väljavalitud kandidaatide nimekiri esitati Euroopa Parlamendile ja nõukogule vastavalt 4. veebruaril 2019 ja 14. veebruaril 2019 saadetud kirjadega. Euroopa Parlament ja nõukogu peaksid omavahelisel kokkuleppel nimetama ühe nimekirjas oleva kandidaadi Euroopa peaprokuröriks. Valikukomisjoni tööeeskirjade reegli VII lõike 1 teise lõigu kohaselt koostas valikukomisjon kandidaatide kvalifikatsiooni ja kogemuste alusel kandidaatide pingerea. See pingerida kajastab valikukomisjoni eelistusi ja see ei ole Euroopa Parlamendile ega nõukogule siduv.

(8)

26. veebruaril 2019 ilmusid kolm väljavalitud kandidaatide nimekirja kantud kandidaati Euroopa Parlamendi kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni ette ning Euroopa Parlamendi eelarvekontrollikomisjoni ette. 7. märtsil 2019 otsustas Euroopa Parlamendi esimeeste konverents, et Euroopa Parlamendi kandidaat on Laura Codruța KÖVESI, kinnitades oma seisukohta 18. juulil 2019.

(9)

Liikmesriikide valitsuste alaliste esindajate komitee (Coreper) korraldas 20. veebruaril 2019. aastal kooskõlas oma sisemenetlusega, mille ta kiitis heaks 15. veebruaril 2019, indikatiivse hääletuse nõukogu seisukoha vastuvõtmiseks Euroopa Parlamendi esindajatega peetavatel aruteludel. Nende arutelude tulemusel toetas Coreper 19. septembril 2019 Laura Codruța KÖVESI nimetamist Euroopa peaprokuröriks.

(10)

Euroopa Prokuratuuri Euroopa peaprokurör nimetatakse ametisse Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühisel kokkuleppel seitsme aasta pikkuseks ametiajaks, mida ei saa pikendada, alates käesoleva otsuse jõustumise kuupäevast.

(11)

Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid Euroopa peaprokuröri ametisse nimetamises ühisele kokkuleppele pärast mõlema institutsiooni määratud läbirääkimisrühmade ühiskoosolekuid.

(12)

Laura Codruța KÖVESI ametisse nimetamisel hindasid mõlemad institutsioonid kandidaatide teeneid, võttes arvesse valikukomisjoni toodud põhjendusi,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga nimetatakse Laura Codruța KÖVESI Euroopa Prokuratuuri Euroopa peaprokuröriks ajutise töötajana palgaastmel AD 15 seitsmeks aastaks ilma ametiaja pikendamise võimaluseta alates 31. oktoobrist 2019.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Luxembourg, 14. oktoober 2019

Euroopa Parlamendi nimel

president

D. M. SASSOLI

Nõukogu nimel

eesistuja

T. TUPPURAINEN


(1)  ELT L 283, 31.10.2017, lk 1.

(2)  ELT L 282, 12.11.2018, lk 8.

(3)  ELT L 238, 21.9.2018, lk 92.

(4)  ELT C 418 A, 19.11.2018, lk 1.


Top