EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1764

Komisjoni delegeeritud otsus (EL) 2019/1764, 14. märts 2019, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 305/2011 nende toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteemide osas, mida kohaldatakse selliste ainult kukkumise vältimiseks mõeldud piirde- ja reelingukomplektide suhtes, millele ei lange ehitise vertikaalsuunalist koormust (EMPs kohaldatav tekst)

C/2019/2029

ELT L 270, 24.10.2019, p. 81–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_del/2019/1764/oj

24.10.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 270/81


KOMISJONI DELEGEERITUD OTSUS (EL) 2019/1764,

14. märts 2019,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 305/2011 nende toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteemide osas, mida kohaldatakse selliste ainult kukkumise vältimiseks mõeldud piirde- ja reelingukomplektide suhtes, millele ei lange ehitise vertikaalsuunalist koormust

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2011. aasta määrust (EL) nr 305/2011, millega sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/106/EMÜ, (1) eriti selle artikli 28 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Puudub asjakohane otsus selliste ainult kukkumise vältimiseks mõeldud piirde- ja reelingukomplektide toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteemide kohta, millele ei lange ehitise vertikaalsuunalist koormust. Seepärast on vaja kindlaks määrata, milliseid toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteeme selliste piirde- ja reelingukomplektide suhtes kohaldada.

(2)

Võttes arvesse kogemusi, mis asjaomaste toodete defektide põhjusi käsitleva küsitluse tulemuste kohaselt on saadud nende toodete toimivuse kohta töövältuse jooksul, peaks asjaomaste toodete põhiomaduste (välja arvatud tuletundlikkuse) toimivust hindama tootja enne nende turule laskmist. Koormavamaid süsteeme ei ole vaja. Tuletundlikkustoimivuse osas tuleks nende toodete puhul pidada asjakohaseks valikut süsteemide 1, 3 ja 4 vahel, esitades viite toote eri alamrühmadele,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevat otsust kohaldatakse selliste ainult kukkumise vältimiseks mõeldud piirde- ja reelingukomplektide suhtes, millele ei lange ehitise vertikaalsuunalist koormust.

Artikkel 2

Artiklis 1 osutatud piirde- ja reelingukomplektide põhiomaduste toimivuse püsivust hinnatakse ja kontrollitakse lisas sätestatud süsteemide kohaselt.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 14. märts 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 88, 4.4.2011, lk 5.


LISA

TOIMIVUSE PÜSIVUSE HINDAMISE JA KONTROLLIMISE SÜSTEEMID

Tabel 1

Kõik põhiomadused, v.a tuletundlikkus

Tooted ja nende kavandatud kasutusala

Kohaldatav süsteem

Ainult kukkumise vältimiseks mõeldud piirde- ja reelingukomplektid, millele ei lange ehitise vertikaalsuunalist koormust.

4


Tabel 2

Ainult tuletundlikkus

Tooted ja nende kavandatud kasutusala

Toote alamrühmad

Kohaldatav süsteem

Ainult kukkumise vältimiseks mõeldud piirde- ja reelingukomplektid, millele ei lange ehitise vertikaalsuunalist koormust.

Tooted, mille puhul selgelt määratletav etapp tootmisprotsessis võimaldab parandada tuletundlikkustoimivust (nt tuleaeglustite lisamine või orgaanilise materjali vähendamine)

1

Tooted, mille suhtes kohaldatakse Euroopa õigusakte, mis võimaldavad nende tuletundlikkusklassi määrata ilma katsetamata

4

Tooted, mis ei kuulu ühtegi muusse alamrühma.

3


Top