EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1720

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2019/1720, 14. oktoober 2019, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Nicaraguas

ST/11725/2019/INIT

OJ L 262, 15.10.2019, p. 58–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/10/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1720/oj

15.10.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 262/58


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2019/1720,

14. oktoober 2019,

mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Nicaraguas

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 21. jaanuaril 2019 vastu järeldused, milles ta mõistis kindlalt hukka ajakirjanduse ja kodanikuühiskonna vastased repressioonid ning terrorismivastaste seaduste kasutamise eriarvamuste mahasurumiseks Nicaraguas. Nõukogu rõhutas, et alates 2018. aasta aprillist on meeleavaldusi julgeolekujõudude ning valitsusmeelsete relvarühmituste poolt jõhkralt maha surutud, millest tingituna on hukkunud ja saanud haavata mitusada inimest ning vahistatud sadu kodanikke, ning aset on leidnud laiaulatuslikud õigusnormide rikkumised, meelevaldsed kinnipidamised ja kohtumenetlused. Nõukogu tuletas meelde, et kõigi alates 2018. aasta aprillist toime pandud kuritegude puhul on vaja tagada vastutusele võtmine, nende toimepanijatest olenemata. Ta kutsus Nicaragua valitsust tungivalt üles alustama uuesti sisulist ja tulemustele suunatud riigisisest dialoogi, sealhulgas valimisreformide vastuvõtmise teemal.

(2)

Nõukogu järeldustes rõhutati liidu valmisolekut kasutada kõiki oma poliitilisi vahendeid, et aidata leida praegusele kriisile rahumeelne lahendus läbirääkimiste teel ning reageerida olukorra edasisele halvenemisele seoses inimõiguste ja õigusriigi põhimõtte austamisega Nicaraguas.

(3)

Nõukogu on jätkuvalt sügavalt mures inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte halveneva olukorra pärast Nicaraguas.

(4)

Sellega seoses tuleks kehtestada sihipärased piiravad meetmed isikute ja üksuste suhtes, kes vastutavad inimõiguste raske rikkumise või kuritarvitamise eest või kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni represseerimise eest Nicaraguas, ning isikute ja üksuste suhtes, kelle meetmed, poliitika või tegevus õõnestavad Nicaraguas muul viisil demokraatiat ja õigusriigi põhimõtet, ning nendega seotud isikute suhtes.

(5)

Teatavate meetmete rakendamiseks on vaja täiendavaid liidu meetmeid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et takistada järgmistel füüsilistel isikutel oma territooriumile siseneda või seda läbida:

a)

kes vastutavad Nicaraguas toime pandud inimõiguste raske rikkumise või kuritarvitamise eest või kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni represseerimise eest;

b)

kelle meetmed, poliitika või tegevus õõnestavad Nicaraguas muul viisil demokraatiat või õigusriigi põhimõtet;

c)

kes on seotud punktides a ja b osutatud isikutega,

nagu on loetletud lisas.

2.   Lõige 1 ei kohusta liikmesriiki keelama oma kodanike sisenemist oma territooriumile.

3.   Lõige 1 ei piira neid juhtumeid, kui liikmesriiki seob rahvusvahelisest õigusest tulenev kohustus, eelkõige:

a)

rahvusvahelise valitsustevahelise organisatsiooni asukohariigina;

b)

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kokku kutsutud või selle egiidi all toimuva rahvusvahelise konverentsi korraldajariigina;

c)

privileege ja immuniteete kehtestava mitmepoolse lepingu alusel, või

d)

Püha Tooli (Vatikan) ja Itaalia vahel 1929. aastal sõlmitud lepingust (Lateraani pakt) tulenevalt.

4.   Lõiget 3 loetakse kohalduvaks ka juhul, kui liikmesriik on Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) asukohariik.

5.   Liikmesriik, kes teeb lõike 3 või 4 kohaselt erandi, teavitab sellest nõuetekohaselt nõukogu.

6.   Liikmesriik võib teha erandeid lõikes 1 kehtestatud meetmete osas, kui reisimine on õigustatud seoses kiireloomuliste humanitaarvajadustega või valitsustevahelistel kohtumistel osalemisega ning liidu organiseeritud või korraldatud või OSCE eesistujaks oleva liikmesriigi korraldatud kohtumistega, kus peetakse poliitilist dialoogi, mis otseselt edendab piiravate meetmete poliitika eesmärke, sealhulgas inimõiguste edendamist ja õigusriiki Nicaraguas.

7.   Liikmesriik, kes soovib teha lõikes 6 osutatud erandeid, teatab sellest nõukogule kirjalikult. Erand loetakse antuks, kui vähemalt üks nõukogu liige ei esita kirjalikku vastuväidet kahe tööpäeva jooksul alates teatise saamisest kavandatava erandi kohta. Kui üks või mitu nõukogu liiget peaks esitama vastuväite, võib nõukogu otsustada kavandatava erandi tegemise kvalifitseeritud häälteenamuse alusel.

8.   Kui liikmesriik lubab lõike 3, 4, 6 või 7 alusel lisas loetletud isikute sisenemist oma territooriumile või neil selle läbimist, kehtib luba rangelt ainult sel eesmärgil, milleks see anti, ning üksnes isikute suhtes, keda see otseselt puudutab.

Artikkel 2

1.   Külmutatakse kõik rahalised vahendid ja majandusressursid, mis on järgmiste füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste omandis, valduses või kontrolli all:

a)

kes vastutavad Nicaraguas toime pandud inimõiguste raske rikkumise või kuritarvitamise eest või kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni represseerimise eest;

b)

kelle meetmed, poliitika või tegevus õõnestavad Nicaraguas muul viisil demokraatiat või õigusriigi põhimõtet;

c)

kes on seotud punktides a ja b osutatud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutustega,

nagu on loetletud lisas.

2.   Rahalisi vahendeid ega majandusressursse ei anta otse ega kaudselt lisas loetletud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste käsutusse ega nende kasuks.

3.   Liikmesriigi pädev asutus võib tingimustel, mida ta asjakohaseks peab, lubada vabastada teatavad külmutatud rahalised vahendid või majandusressursid või teha teatavad rahalised vahendid või majandusressursid kättesaadavaks pärast seda, kui ta on kindlaks teinud, et need rahalised vahendid või majandusressursid on

a)

vajalikud lisas loetletud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste ja selliste füüsiliste isikute ülalpeetavate pereliikmete põhivajaduste katmiseks, sealhulgas toidu, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude, maksude, kindlustusmaksete ning kommunaalteenuste eest tasumiseks;

b)

ette nähtud üksnes õigusabiteenustega seotud mõistlike töötasude maksmiseks ja vastavate kulude hüvitamiseks;

c)

ette nähtud üksnes tasude või teenustasude maksmiseks külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest;

d)

vajalikud erakorraliste kulutuste katteks, tingimusel et pädev asutus on vähemalt kaks nädalat enne loa andmist teavitanud teiste liikmesriikide pädevaid asutusi ja komisjoni põhjustest, mille alusel ta peab konkreetse loa andmist vajalikuks, või

e)

makstavad rahvusvahelise õiguse alusel puutumatu diplomaatilise või konsulaaresinduse või rahvusvahelise organisatsiooni pangakontole või pangakontolt, kui sellised maksed on ette nähtud diplomaatilise või konsulaaresinduse või rahvusvahelise organisatsiooni ametlikel eesmärkidel kasutamiseks.

Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest käesoleva lõike alusel antud lubadest.

4.   Erandina lõikest 1 võib liikmesriigi pädev asutus anda loa vabastada teatavad külmutatud rahalised vahendid või majandusressursid, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

vahekohus on teinud kõnealuste rahaliste vahendite või majandusressursside kohta otsuse enne kuupäeva, mil lõikes 1 osutatud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus kanti lisas esitatud loetellu, või nende kohta on liidus tehtud kohtu- või haldusotsus või asjaomases liikmesriigis täitmisele pööratav kohtuotsus enne või pärast nimetatud kuupäeva;

b)

rahalisi vahendeid või majandusressursse kasutatakse ainult sellise otsusega tagatud või kehtivaks tunnistatud nõuete rahuldamiseks kõnealuseid nõudeid omavate isikute õigusi reguleerivate õigusnormidega seatud piires;

c)

otsus ei ole tehtud lisas loetletud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kasuks, ning

d)

otsuse tunnustamine ei ole vastuolus asjaomase liikmesriigi avaliku korraga.

Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest käesoleva lõike alusel antud lubadest.

5.   Lõige 1 ei takista lisas esitatud loetellu kantud füüsilist või juriidilist isikut, üksust või asutust tegemast makset, mis tuleneb lepingust või kokkuleppest või kohustusest, mis on sõlmitud või tekkis enne asjaomase füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse lisas esitatud loetellu kandmise kuupäeva, tingimusel et asjaomane liikmesriik on teinud kindlaks, et makse otseseks või kaudseks saajaks ei ole lõikes 1 osutatud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus.

6.   Lõiget 2 ei kohaldata külmutatud kontodele lisatud järgmiste summade suhtes:

a)

nende kontode intressid või muud tulud;

b)

maksed, mis tulenevad lepingust, kokkuleppest või kohustusest, mis sõlmiti või tekkisid enne kuupäeva, mil nende kontode suhtes hakati kohaldama lõigetes 1 ja 2 sätestatud meetmeid, või

c)

maksed, mis kuuluvad maksmisele liidus tehtud või asjaomases liikmesriigid täitmisele pööratava kohtu-, haldusorgani või vahekohtu otsuse alusel,

tingimusel et selliste intresside, muude tulude ja maksete suhtes kohaldatakse jätkuvalt lõikes 1 sätestatud meetmeid.

Artikkel 3

Erandina artikli 2 lõigetest 1 ja 2 võivad liikmesriigi pädevad asutused tingimustel, mida nad peavad asjakohaseks, lubada vabastada teatavad külmutatud rahalised vahendid või majandusressursid, mis kuuluvad lisas loetletud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele, või teha teatavad rahalised vahendid või majandusressursid lisas loetletud füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele kättesaadavaks, pärast seda, kui nad on kindlaks teinud, et need rahalised vahendid või majandusressursid on vajalikud humanitaartegevuseks, näiteks abi kohaletoimetamine või abi kohaletoimetamise hõlbustamine, hõlmates nii ravimeid, toitu või humanitaartöötajate transporti ja seotud abi, või Nicaraguast evakueerimiseks.

Artikkel 4

1.   Nõukogu kehtestab ühehäälselt liikmesriigi või liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja (edaspidi „kõrge esindaja“) ettepanekul lisas esitatud loetelu ja teeb selles muudatusi.

2.   Nõukogu edastab lõikes 1 osutatud otsuse, sealhulgas loetellu kandmise põhjused, asjaomasele füüsilisele või juriidilisele isikule, üksusele või asutusele kas otse, kui aadress on teada, või teatise avaldamise kaudu ning annab asjaomasele isikule, üksusele või asutusele võimaluse esitada märkusi.

3.   Kui esitatakse märkusi või uusi olulisi tõendeid, vaatab nõukogu lõikes 1 osutatud otsuse läbi ning teavitab vastavalt asjaomast füüsilist või juriidilist isikut, üksust või asutust.

Artikkel 5

1.   Lisa sisaldab artikli 1 lõikes 1 ja artikli 2 lõikes 1 osutatud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetellu kandmise põhjuseid.

2.   Lisa sisaldab ka asjaomaste füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste tuvastamiseks vajalikku kättesaadavat teavet. Füüsiliste isikute puhul võib selline teave sisaldada nime ja varjunimesid, sünniaega ja -kohta, kodakondsust, passi- ja isikutunnistuse numbrit, sugu, aadressi (kui see on teada) ning positsiooni või ametit. Juriidiliste isikute, üksuste või asutuste puhul võib selline teave sisaldada nimesid, registrisse kandmise kohta ja kuupäeva, registrinumbrit ja tegevuskohta.

Artikkel 6

1.   Nõukogu ja kõrge esindaja töötlevad käesolevast otsusest tulenevate ülesannete täitmiseks isikuandmeid, eelkõige:

a)

nõukoguga seoses, lisasse tehtavate muudatuste ettevalmistamine ja sisseviimine,

b)

kõrge esindaja puhul, lisasse tehtavate muudatuste ettevalmistamine.

2.   Nõukogu ja kõrge esindaja võivad, kui see on asjakohane, töödelda loetellu kantud füüsiliste isikute toimepandud kuritegusid ja süüdimõistvaid kohtuotsuseid või selliste isikutega seotud julgeolekumeetmeid käsitlevaid andmeid ainult ulatuses, mis on vajalik lisa koostamiseks.

3.   Käesoleva otsuse kohaldamisel nimetatakse nõukogu ja kõrge esindaja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1725 (1) artikli 3 lõike 8 tähenduses „vastutavaks töötlejaks“, et tagada asjaomaste füüsiliste isikute võimalus kasutada määrusest (EL) 2018/1725 tulenevaid õigusi.

Artikkel 7

Lepingu või tehingu puhul, mille täitmist on otseselt või kaudselt, tervikuna või osaliselt mõjutanud käesoleva otsusega kehtestatud meetmed, ei rahuldata ühtki nõuet, sealhulgas hüvitisnõuet ega muud samalaadset nõuet, nagu tasaarvestusnõue või tagatisnõue, eelkõige nõuet, mille eesmärk on mis tahes vormis võlakirja, tagatise või hüvitise, eelkõige finantstagatise või kahjuhüvitise pikendamine või väljamaksmine, kui selle esitajaks on

a)

lisas loetletud füüsilised või juriidilised isikud, üksused või asutused;

b)

mis tahes füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus, kes tegutseb mõne punktis a osutatud isiku, üksuse või asutuse kaudu või tema nimel.

Artikkel 8

Käesolevas otsuses sätestatud meetmete võimalikult suure mõju tagamiseks julgustab liit kolmandaid riike võtma käesolevas otsuses sisalduvatega sarnaseid piiravaid meetmeid.

Artikkel 9

Käesolevat otsust kohaldatakse kuni 15. oktoobrini 2020 ning see vaadatakse regulaarselt läbi. Asjakohasel juhul pikendatakse selle kehtivust või muudetakse seda, kui nõukogu leiab, et selle eesmärke ei ole saavutatud.

Artikkel 10

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Luxembourg, 14. oktoober 2019

Nõukogu nimel

eesistuja

F. MOGHERINI


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39).


LISA

ARTIKLITES 1 JA 2 OSUTATUD FÜÜSILISTE JA JURIIDILISTE ISIKUTE, ÜKSUSTE JA ASUTUSTE LOETELU

[…]


Top