EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1134

Komisjoni otsus (EL) 2019/1134, 1. juuli 2019, millega muudetakse otsust 2009/300/EÜ ja otsust (EL) 2015/2099 teatavatele toodetele ELi ökomärgise andmise ökoloogiliste kriteeriumide ning asjaomaste hindamis- ja kontrollinõuete kehtivusaja osas (teatavaks tehtud numbri C(2019) 4626 all) (EMPs kohaldatav tekst)

C/2019/4626

ELT L 179, 3.7.2019, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1134/oj

3.7.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 179/25


KOMISJONI OTSUS (EL) 2019/1134,

1. juuli 2019,

millega muudetakse otsust 2009/300/EÜ ja otsust (EL) 2015/2099 teatavatele toodetele ELi ökomärgise andmise ökoloogiliste kriteeriumide ning asjaomaste hindamis- ja kontrollinõuete kehtivusaja osas

(teatavaks tehtud numbri C(2019) 4626 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 66/2010 ELi ökomärgise kohta, (1) eriti selle artikli 8 lõiget 2,

olles konsulteerinud Euroopa Liidu ökomärgise komisjoniga

ning arvestades järgmist:

(1)

Teleritele ELi ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid ning komisjoni otsuses 2009/300/EÜ (2) sätestatud asjaomased hindamis- ja kontrollinõuded kaotavad kehtivuse 31. detsembril 2019.

(2)

Kasvusubstraatidele, mullaparandusainetele ja multšile ELi ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid ning komisjoni otsuses (EL) 2015/2099 (3) sätestatud asjaomased hindamis- ja kontrollinõuded kaotavad kehtivuse 18. novembril 2019.

(3)

Otsusega 2009/300/EÜ teleritele kehtestatud ELi ökomärgise andmise kriteeriumid käsitlevad energiasäästu osas teleritele ette nähtud energiamärgistuse ja ökodisaini nõudeid, mis on sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 642/2009 (4) ja komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 1062/2010 (5); mõlemaid määruseid vaadatakse praegu tehnika arengut silmas pidades läbi.

(4)

Kooskõlas ELi ökomärgise 30. juuni 2017. aasta toimivuskontrolli (REFIT) järeldustega (6) on komisjon koos ELi ökomärgise komisjoniga hinnanud iga tooterühma asjakohasust enne ettepaneku tegemist selle pikendamiseks, pakkudes välja lahendusi, kuidas parandada sünergiat eri tooterühmade vahel ja suurendada ELi ökomärgise kasutuselevõttu, ning tagades, et läbivaatamise käigus pööratakse vajalikku tähelepanu asjaomaste ELi poliitikameetmete, õigusaktide ja teaduslike tõendite sidususele. Toimunud on ka täiendavad avalikud konsultatsioonid sidusrühmadega.

(5)

Seoses otsusega (EL) 2015/2099 kinnitas hinnang, et praegused ökoloogilised kriteeriumid ning nendega seotud hindamis- ja kontrollinõuded on asjakohased ja sobivad.

(6)

Otsuse 2009/300/EÜ puhul tuleks selles hinnangus kriteeriumide asjakohasust ja sobivust täiendavalt kaaluda, kuni võetakse vastu kavandatud uued energiamärgistuse ja ökodisaini nõuded teleritele, sealhulgas ettepanekud täiendavate nõuete kohta, millega toetatakse elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiivi ja laiemaid ringmajanduse eesmärke.

(7)

Nii tuleks selleks, et anda telerite suhtes praegu kehtivate ökoloogiliste kriteeriumide hindamise ja võimaliku läbivaatamise või kehtivusaja lõpetamiseks piisavalt aega, pikendada telerite suhtes kehtivate kriteeriumide ning asjaomaste hindamis- ja kontrollinõuete kehtivusaega kuni 31. detsembrini 2020.

(8)

Selleks et tagada turu stabiilsus, suurendada ELi ökomärgise kasutuselevõttu ja võimaldada praegustel ökomärgise omanikel säilitada ELi ökomärgise saanud toodetele sellest tulenevaid eeliseid, tuleks kasvusubstraatidele, mullaparandusainetele ja multšile ELi ökomärgise andmise kehtivate ökoloogiliste kriteeriumide ning asjaomaste hindamis- ja kontrollinõuete kehtivusaega pikendada kuni 30. juunini 2022.

(9)

Seetõttu on asjakohane pikendada tooterühmade „Telerid“ ja „Kasvusubstraadid, mullaparandusained ja multš“ ökoloogiliste kriteeriumide ning nende kriteeriumidega seotud hindamis- ja kontrollinõuete kehtivusaega.

(10)

Otsust 2009/300/EÜ ja otsust (EL) 2015/2099 tuleks vastavalt muuta.

(11)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 66/2010 artikli 16 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2009/300/EÜ artikkel 3 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 3

Tooterühma „Telerid“ ökoloogilised kriteeriumid ning nende kriteeriumidega seotud hindamis- ja kontrollinõuded kehtivad kuni 31. detsembrini 2020.“

Artikkel 2

Otsuse (EL) 2015/2099 artikkel 4 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 4

Tooterühma „Kasvusubstraadid, mullaparandusained ja multš“ ökoloogilised kriteeriumid ning nende kriteeriumidega seotud hindamis- ja kontrollinõuded kehtivad kuni 30. juunini 2022.“

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 1. juuli 2019

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Karmenu VELLA


(1)  ELT L 27, 30.1.2010, lk 1.

(2)  Komisjoni 12. märtsi 2009. aasta otsus 2009/300/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse ökomärgise andmise muudetud ökoloogilised kriteeriumid teleritele (ELT L 82, 28.3.2009, lk 3).

(3)  Komisjoni 18. novembri 2015. aasta otsus (EL) 2015/2099, millega kehtestatakse kasvusubstraatidele, mullaparandusainetele ja multšile ELi ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (ELT L 303, 20.11.2015, lk 75).

(4)  Komisjoni 22. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 642/2009, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/32/EÜ seoses televiisorite ökodisaini nõuetega (ELT L 191, 23.7.2009, lk 42).

(5)  Komisjoni 28. septembri 2010. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1062/2010, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses televiisorite energiamärgistusega (ELT L 314, 30.11.2010, lk 64).

(6)  Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 1221/2009 (organisatsioonide vabatahtliku osalemise kohta ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis (EMAS)) ning parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määruse (EÜ) nr 66/2010 (ELi ökomärgise kohta) kohaldamise läbivaatamise kohta.


Top