EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0609

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/609, 11. aprill 2019, millega muudetakse rakendusotsust 2014/709/EL seoses sigade Aafrika katku patogeeni määramise testi kasutamisega, sigade lähetamisega läbi lisas loetletud piirkondade ning otsuse kohaldamisega (teatavaks tehtud numbri C(2019) 2739 all) (EMPs kohaldatav tekst)

C/2019/2739

OJ L 104, 15.4.2019, p. 92–94 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/609/oj

15.4.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 104/92


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2019/609,

11. aprill 2019,

millega muudetakse rakendusotsust 2014/709/EL seoses sigade Aafrika katku patogeeni määramise testi kasutamisega, sigade lähetamisega läbi lisas loetletud piirkondade ning otsuse kohaldamisega

(teatavaks tehtud numbri C(2019) 2739 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 11. detsembri 1989. aasta direktiivi 89/662/EMÜ veterinaarkontrollide kohta ühendusesiseses kaubanduses seoses siseturu väljakujundamisega, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 26. juuni 1990. aasta direktiivi 90/425/EMÜ, milles käsitletakse liidusiseses kaubanduses teatavate elusloomade ja toodete suhtes seoses siseturu väljakujundamisega kohaldatavaid veterinaarkontrolle, (2) eriti selle artikli 10 lõiget 4,

võttes arvesse nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiivi 2002/99/EÜ, milles sätestatakse inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste tootmist, töötlemist, turustamist ja ühendusse toomist reguleerivad loomatervishoiu eeskirjad, (3) eriti selle artikli 4 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusotsuses 2014/709/EL (4) on sätestatud loomatervishoiualased tõrjemeetmed seoses sigade Aafrika katkuga liikmesriikides (edaspidi „asjaomased liikmesriigid“) või nende piirkondades, mis on loetletud kõnealuse rakendusotsuse lisas. Kõnealuses rakendusotsuses on sätestatud kodusigade ja sealihatoodete saadetiste, samuti uluksigade ja nende lihast toodete saadetiste lähetamise keeld kõnealuse otsuse lisas loetletud piirkondadest. Samuti on selles sätestatud muud eeskirjad sigade Aafrika katku leviku tõkestamiseks, mille hulka kuuluvad ka liikmesriikide teavitamisnõuded. Rakendusotsuses 2014/709/EL sätestatud loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid rakendatakse paralleelselt nõukogu direktiivis 2002/60/EÜ (5) sätestatud meetmetega ning need on ette nähtud sigade Aafrika katku vastu võitlemiseks eelkõige liidu tasandil.

(2)

Rakendusotsuses 2014/709/EL on samuti sätestatud erandid, mis tehakse teatavatest kõnealuse rakendusotsuse lisas loetletud piirkondadest elussigade lähetamise keelu suhtes, kui teatavad tingimused on täidetud.

(3)

Sigade Aafrika katku patogeeni määramise test (nimelt viiruse genoomi määramine polümeraasi ahelreaktsiooni abil vastavalt sigade Aafrika katku liidu referentlabori kavandatud metoodikale) on kõige tõhusam vahend selle taudi varaseks tuvastamiseks, nagu on näidanud sigade Aafrika katku liidus esinemise aja jooksul liikmesriikides saadud kogemused ja nagu on dokumenteeritud Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) 23. märtsi 2017. aasta teadusaruandes „Epidemiological analyses on African swine fever in the Baltic countries and Poland“ („Epidemioloogilised analüüsid sigade Aafrika katku kohta Balti riikides ja Poolas“), EFSA 8. novembri 2017. aasta teadusaruandes „Epidemiological analyses of African swine fever in the Baltic States and Poland“ („Epidemioloogilised analüüsid sigade Aafrika katku kohta Balti riikides ja Poolas“) ja EFSA 29. novembri 2018. aasta teadusaruandes „Epidemiological analyses of African swine fever in the European Union“ (6) („Epidemioloogilised analüüsid sigade Aafrika katku kohta Euroopa Liidus“). Seepärast tuleks praegu rakendusotsuse 2014/709/EL kohaselt nõutavad laboriuuringud asendada sigade Aafrika katku patogeeni määramise testiga. Seepärast tuleks vastavalt muuta eespool nimetatud rakendusotsuse artikleid 3 ja 8.

(4)

Eeldusel, et teatavaid rakendusotsuses 2014/709/EL sätestatud loomatervisenõudeid rakendatakse ja nendest kinni peetakse, ei kujuta endast viiruse edasise levimise ohtu elussigade lähetamine rakendusotsuse 2014/709/EL lisa II osas loetletud piirkondadest muus liikmesriigis asuvatesse kõnealuse lisa II ja III osas loetletud piirkondadesse lisas juba loetletud naaberpiirkondade kaudu, mis moodustavad katkematu territooriumi, millel kohaldatakse sigade Aafrika katkust tingitud piiranguid, sest sigu veetakse üksnes läbi piirangutega piirkondade. Seega ei tuleks sellise kauplemise korral nõuda transiidi- ja sihtliikmesriikide pädevate asutuste heakskiitu ega teatavate nõuete täitmist, mille kohaselt päritoluliikmesriik peab teavitama komisjoni ja teisi liikmesriike. Sellest tulenevalt tuleks rakendusotsuse 2014/709/EL artikli 3 lõiget 4 vastavalt muuta.

(5)

Rakendusotsuses 2014/709/EL sätestatud meetmete kohaldamise ajavahemiku kehtestamisel tuleks võtta arvesse sigade Aafrika katku epidemioloogiat ja Maailma Loomatervise Organisatsiooni maismaaloomade tervise koodeksi sigade Aafrika katku käsitlevas peatükis esitatud ajavahemikku sigade Aafrika katku vaba staatuse taastamiseks. Võttes arvesse praegust epidemioloogilist olukorda liidus ja naabruses asuvates kolmandates riikides ning jõupingutusi, mis on vajalikud selle taudi vastu võitlemiseks, ja jättes ühtlasi kehtestamata tarbetud kaubanduspiirangud, tuleks rakendusotsuse 2014/709/EL kohaldamisaega pikendada 21. aprillini 2021. Selle kuupäevaga võetakse arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/429 (7) kohaldamise kuupäeva, milleks on 21. aprill 2021; kõnealuses määruses on sätestatud loomataudide korral võetavad kaitsemeetmed. Võttes arvesse sigade Aafrika katku praegust epideemiat, on oluline tagada kõnealuse taudi tõrjemeetmete järjepidevus liidu tasandil.

(6)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Rakendusotsust 2014/709/EL muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklit 3 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.

sigadele on sigade Aafrika katku tuvastamiseks tehtud patogeeni määramise test proovide põhjal, mis on võetud vastavalt käesoleva otsuse artikli 1 teise lõigu kohases sigade Aafrika katku likvideerimise kavas sätestatud proovivõtumeetoditele seitsme päeva jooksul enne transportimise kuupäeva, ja see test on andnud negatiivse tulemuse ning veterinaarjärelevalve ametnik on kõigile sigade saadetistele teinud sigade vedamisele eelneva 24-tunnise perioodi jooksul kliinilise läbivaatuse sigade Aafrika katku avastamiseks vastavalt komisjoni otsuse 2003/422/EÜ (*1) lisa IV peatüki A osas sätestatud kontrolli- ja proovivõtumeetoditele, või

(*1)  Komisjoni 26. mai 2003. aasta otsus 2003/422/EÜ sigade aafrika katku diagnostika käsiraamatu heakskiitmise kohta (ELT L 143, 11.6.2003, lk 35).“;"

b)

lõiget 3 muudetakse järgmiselt:

i)

punkti a alapunkt ii asendatakse järgmisega:

„ii)

mis hõlmasid sigade kliinilist uuringut ettevõttes komisjoni otsuse 2003/422/EÜ lisa IV peatüki A osas sätestatud kontrolli- ja proovivõtumeetodite kohaselt;“

ii)

punkt b asendatakse järgmisega:

„b)

kus rakendatakse pädeva asutuse kehtestatud bioturvalisuse nõudeid seoses sigade Aafrika katkuga ning tagatakse, et igas tootmisüksuses ja igal nädalal on vähemalt kahele esimesele üle 60 päeva vanusele surnud seale tehtud sigade Aafrika katku patogeeni määramise test vastavalt otsuse 2003/422/EÜ lisa V peatükis kehtestatud proovide kogumise ja transpordi üldisele korrale ja kriteeriumidele,“;

c)

lõike 4 punktid a ja b asendatakse järgmisega:

„a)

sead vastavad kõikidele muudele asjakohastele loomatervise tagatistele, mis põhinevad sigade Aafrika katku levikut takistavate meetmete riskihindamise positiivsel tulemusel, mida nõuavad päritolukoha liikmesriigi pädevad asutused ning mille kiidavad heaks transiidiliikmesriigi pädevad asutused ja sihtliikmesriigi pädevad asutused enne sigade vedamist; transiidiliikmesriigi pädevate asutuste ja sihtliikmesriigi pädevate asutuste heakskiit ei ole siiski nõutav, kui sigade päritolukoht, transiidipiirkond ja sihtkoht on kõik lisas loetletud piirkondade hulgas ning piirnevad üksteisega, nii et on tagatud sigade liikumine üksnes lisas loetletud piirkondade kaudu;

b)

päritolukoha liikmesriik teavitab viivitamata komisjoni ja teisi liikmesriike punktis a osutatud loomatervise tagatistest ja pädevatelt asutustelt saadud heakskiidust ning kinnitab kõnealustele loomatervise tagatistele vastavate ettevõtete loetelu; see teave päritoluliikmesriigilt ei ole siiski nõutav, kui sigade päritolukoht, transiidipiirkond ja sihtkoht on kõik lisas loetletud piirkondade hulgas ning piirnevad üksteisega, nii et on tagatud sigade liikumine üksnes lisas loetletud piirkondade kaudu;“.

2)

Artikli 8 lõiget 2 muudetakse järgmiselt:

a)

punktid b ja c asendatakse järgmisega:

„b)

nad tulevad ettevõttest, kus rakendatakse pädeva asutuse kehtestatud bioturvalisuse nõudeid seoses sigade Aafrika katkuga ning tagatakse, et igas tootmisüksuses ja igal nädalal on vähemalt kahele esimesele üle 60 päeva vanusele surnud seale tehtud sigade Aafrika katku patogeeni määramise test vastavalt otsuse 2003/422/EÜ lisa V peatükis kehtestatud proovide kogumise ja transpordi üldisele korrale ja kriteeriumidele;

c)

neile on sigade Aafrika katku tuvastamiseks tehtud patogeeni määramise test proovide põhjal, mis on võetud vastavalt käesoleva otsuse artikli 1 teise lõigu kohases sigade Aafrika katku likvideerimise kavas sätestatud proovivõtumeetoditele seitsme päeva jooksul enne transportimise kuupäeva, ja see test on andnud negatiivse tulemuse ning veterinaarjärelevalve ametnik on kõigile elussigade saadetistele teinud elussigade vedamisele eelneva 24-tunnise perioodi jooksul kliinilise läbivaatuse sigade Aafrika katku avastamiseks vastavalt otsuse 2003/422/EÜ lisa IV peatüki A osas sätestatud kontrolli- ja proovivõtumeetoditele, või“;

b)

alapunkti d alapunktid ii ja iii asendatakse järgmisega:

„ii)

mis hõlmasid sigade kliinilist uuringut ettevõttes komisjoni otsuse 2003/422/EÜ lisa IV peatüki A osas sätestatud kontrolli- ja proovivõtumeetodite kohaselt;

iii)

mille käigus kontrolliti direktiivi 2002/60/EÜ artikli 15 lõike 2 punkti b teises ja neljandas kuni seitsmendas taandes sätestatud meetmete tõhusat kohaldamist.“

3)

Artiklis 21 asendatakse kuupäev „31. detsembrini 2019“ kuupäevaga „21. aprillini 2021“.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 11. aprill 2019

Komisjoni nimel

asepresident

Jyrki KATAINEN


(1)  EÜT L 395, 30.12.1989, lk 13.

(2)  EÜT L 224, 18.8.1990, lk 29.

(3)  EÜT L 18, 23.1.2003, lk 11.

(4)  Komisjoni 9. oktoobri 2014. aasta rakendusotsus 2014/709/EL, milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides ja tunnistatakse kehtetuks rakendusotsus 2014/178/EL (ELT L 295, 11.10.2014, lk 63).

(5)  Nõukogu 27. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/60/EÜ, millega kehtestatakse erisätted sigade aafrika katku tõrjeks ja muudetakse direktiivi 92/119/EMÜ seoses Tescheni haiguse ja sigade aafrika katkuga (EÜT L 192, 20.7.2002, lk 27).

(6)  EFSA Journal 2017;15(3):4732. EFSA Journal 2017;15(11):5068. EFSA Journal (2018);16(11):5494.

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrus (EL) 2016/429 loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks (loomatervise määrus) (ELT L 84, 31.3.2016, lk 1).


Top