EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0598

Nõukogu rakendusotsus (EL) 2019/598, 9. aprill 2019, mis käsitleb üleminekusätteid Euroopa prokuröride ametisse nimetamiseks esimese koosseisu ametiajaks ja selle jooksul, nagu on ette nähtud määruse (EL) 2017/1939 artikli 16 lõikega 4

ST/7267/2019/INIT

ELT L 103, 12.4.2019, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/598/oj

12.4.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 103/29


NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (EL) 2019/598,

9. aprill 2019,

mis käsitleb üleminekusätteid Euroopa prokuröride ametisse nimetamiseks esimese koosseisu ametiajaks ja selle jooksul, nagu on ette nähtud määruse (EL) 2017/1939 artikli 16 lõikega 4

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 2017. aasta määrust (EL) 2017/1939, millega rakendatakse tõhustatud koostööd Euroopa Prokuratuuri asutamisel, (1) eriti selle artikli 16 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) 2017/1939 artikli 16 lõike 3 kohaselt peaks nõukogu nimetama Euroopa prokurörid ametisse kuue aasta pikkuseks ametiajaks, ilma uueks ametiajaks ametisse nimetamise võimaluseta, kuid volitusi võib pikendada kuueaastase ametiaja lõpus maksimaalselt kolme aasta võrra.

(2)

Määruse (EL) 2017/1939 artikli 16 lõike 4 kohaselt asendatakse iga kolme aasta järel üks kolmandik Euroopa prokuröridest. Nõukogu peaks võtma lihthäälteenamusega vastu Euroopa prokuröride ametisse nimetamise üleminekusätted, mida kohaldatakse esimese koosseisu ametiajaks ja selle jooksul.

(3)

Need üleminekusätted peaksid tagama, et esimest korda Euroopa Prokuratuuri ametisse nimetatud Euroopa prokuröride suhtes kohaldatakse nõuetekohaselt korrapärase asendamise põhimõtet, et tagada Euroopa prokuröride kolleegiumi töö järjepidevus. Samal ajal peaksid nad võtma arvesse Euroopa Prokuratuuri erivajadusi esimestel aastatel pärast selle asutamist ja tegevuse alustamist.

(4)

Seetõttu tuleks kehtestada erisätted esimest korda pärast määruse (EL) 2017/1939 jõustumist ametisse nimetatud Euroopa prokuröride ametiaja kestuse kohta.

(5)

Et tagada esimesel ametiajal täielik läbipaistvus ja erapooletus nende Euroopa prokuröride määramise puhul, kelle ametiaeg kestab kuue asemel kolm aastat, tuleks järgida loosimisel põhinevat süsteemi. See süsteem tagab ka, et nende Euroopa prokuröride valik, kelle ametiaeg on lühem, on geograafiliselt neutraalne.

(6)

Komisjon esitas 15. jaanuaril 2019 ettepaneku nõukogu rakendusotsuse kohta, mis käsitleb üleminekusätteid Euroopa prokuröride ametisse nimetamiseks esimese koosseisu ametiajaks ja selle jooksul,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesoleva otsusega kehtestatakse üleminekusätted Euroopa prokuröride ametisse nimetamiseks määruse (EL) 2017/1939 jõustumisele järgnevaks esimeseks ametiajaks ja selle jooksul.

Artikkel 2

1.   Enne Euroopa prokuröride ametisse nimetamist määratakse loosimise teel rühm, mis hõlmab üht kolmandikku osalevate liikmesriikide arvust käesolevate üleminekusätete kohaldamise ajal.

2.   Kui nende üleminekusätete kohaldamise ajal ei ole osalevate liikmesriikide arvu võimalik kolmega jagada, ümardatakse kõnealusesse rühma kuuluvate liikmesriikide arv lähima suurema täisarvuni.

3.   Nõukogu peasekretariaat võtab tihedas koostöös komisjoniga meetmed, mis on vajalikud loosi tõmbamise korra rakendamiseks.

Artikkel 3

Artikli 2 kohaselt loodud rühma kuuluvate liikmesriikide Euroopa prokuröride ametiaeg on kolm aastat. See ametiaeg ei ole pikendatav.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Luxembourg, 9. aprill 2019

Nõukogu nimel

eesistuja

G. CIAMBA


(1)  ELT L 283, 31.10.2017, lk 1.


Top