EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0570

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2019/570, 8. aprill 2019, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse nr 1313/2013/EL rakenduseeskirjad rescEU vahendite kohta ja muudetakse komisjoni rakendusotsust 2014/762/EL (teatavaks tehtud numbri C(2019) 2644 all) (EMPs kohaldatav tekst)

C/2019/2644

OJ L 99, 10.4.2019, p. 41–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/03/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/570/oj

10.4.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 99/41


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2019/570,

8. aprill 2019,

millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse nr 1313/2013/EL rakenduseeskirjad rescEU vahendite kohta ja muudetakse komisjoni rakendusotsust 2014/762/EL

(teatavaks tehtud numbri C(2019) 2644 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta otsust nr 1313/2013/EL liidu kodanikukaitse mehhanismi kohta, (1) eriti selle artikli 32 lõike 1 punkti g,

ning arvestades järgmist:

(1)

Otsusega nr 1313/2013/EL sätestatud liidu elanikkonnakaitse mehhanism (termin on muutunud, „kodanikukaitse mehhanism“ on asendatud terminiga „elanikkonnakaitse mehhanism“; edaspidi „liidu mehhanism“) tugevdab koostööd liidu ja liikmesriikide vahel ning hõlbustab koordineerimist elanikkonnakaitse valdkonnas, et parandada liidu reageerimist loodusõnnetustele ja inimtegevusest tingitud õnnetustele.

(2)

Otsuses nr 1313/2013/EL on määratletud rescEU õiguslik raamistik. rescEU eesmärk on pakkuda abi äärmuslikes olukordades, kus üldine olemasolev suutlikkus riigi tasandil ja liikmesriikide poolt Euroopa elanikkonnakaitse ühisressursile eraldatud vahendid ei suuda tagada tõhusat reageerimist.

(3)

Viimastel aastatel on järsult suurenenud selliste äärmuslike metsatulekahjude arv Euroopas, millel on tõsised majanduslikud ja sotsiaalsed tagajärjed ning keskkonnamõju. Eelkõige näitas 2017. ja 2018. aasta metsapõlengute hooaeg, et on vaja olla valmis õnnetusteks, mis mõjutavad tõsiselt ja samaaegselt mitut liikmesriiki.

(4)

Metsatulekahjude ohu muutliku olemuse tulemusena on avastatud tõendatud puudujäägid liidu tasandi reageerimissuutlikkuses. Need puudujäägid olid eriti märgatavad 2017. aasta metsatulekahjude kustutamisel, kui liidu mehhanismi kaudu kättesaadavaks tehtud vahenditest ei piisanud abi taotlevate riikide vajadustele vastamiseks.

(5)

Seepärast tuleks rescEU vahendite algne koosseis kooskõlas otsuse nr 1313/2013/EL artikli 12 lõikega 2 kindlaks määrata võimalikult kiiresti ning esimene rakendusotsus peaks hõlmama metsatulekahjude õhust tõrjumise suutlikkust, et reageerida metsa- või maastikupõlengutele. Otsuse nr 1313/2013/EL artikli 35 kohase üleminekuperioodi jooksul vajaliku paindlikkuse huvides tuleks rescEU vahendite esialgne arv määrata kindlaks järgnevate rakendusotsustega.

(6)

Vastavalt otsuse nr 1313/2013/EL artikli 12 lõikele 4 tuleks rescEU raames ette nähtud metsatulekahjude õhust tõrjumise suutlikkuse kvaliteedinõuded kehtestada pärast liikmesriikidega konsulteerimist ja need peaksid põhinema kehtivatel rahvusvahelistel standarditel, kui sellised standardid on olemas. Kuna metsatulekahjude õhust tõrjumise suutlikkust käsitlevad kehtivad rahvusvahelised standardid puuduvad, peaksid metsatulekahjude õhust tõrjumise suutlikkuse kvaliteedinõuded põhinema Euroopa elanikkonnakaitse ühisressursi moodulite olemasolevatel üldnõuetel ja liidu mehhanismi parimatel tavadel. Kõnealused kvaliteedinõuded tuleks sätestada käesoleva otsuse lisas.

(7)

Eelarveliste piirangute tõttu on vaja käesolevas otsuses sätestada kulud, mis on seotud rescEU raames antava liidu rahalise toetusega üleminekuperioodil.

(8)

Usaldusväärse finantsjuhtimise huvides tuleks anda üleminekuperioodil rescEU vahenditele otsetoetusi iga-aastase tööprogrammi alusel.

(9)

Pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse (EL) 2019/420 (2) jõustumist 21. märtsil 2019 aeguvad komisjoni rakendusotsuses 2014/762/EL (3) kehtestatud eeskirjad ajutiste puudujääkide kõrvaldamiseks erakorraliste katastroofide korral. Järjepidevuse huvides tuleks rakendusotsuse 2014/762/EL 7. peatükk välja jätta.

(10)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas otsuse nr 1313/2013/EL artikli 33 lõikes 1 osutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesoleva otsusega kehtestatakse otsuse nr 1313/2013/EL rakenduseeskirjad seoses järgnevaga:

a)

rescEU vahendite algne koosseis, selle suutlikkus ja sellele esitatavad kvaliteedinõuded;

b)

suutlikkuse rahastamine otsuse nr 1313/2013/EL artiklis 35 osutatud üleminekuperioodil.

Artikkel 2

rescEU vahendite algne koosseis

1.   rescEU on metsatulekahjude õhust tõrjumise suutlikkus.

2.   Lõikes 1 osutatud metsatulekahjude õhust tõrjumise suutlikkus hõlmab järgmist:

a)

metsatulekahjude õhust tõrjumise suutlikkus lennukitega;

b)

metsatulekahjude õhust tõrjumise suutlikkus helikopteritega.

3.   Lõikes 2 osutatud suutlikkuse kvaliteedinõuded on sätestatud lisas.

Artikkel 3

rescEU vahendite rahastamiskord, mis on ette nähtud otsuse nr 1313/2013/EL artiklis 35

1.   Komisjon määratleb iga-aastases tööprogrammis otsetoetuste andmise kriteeriumid, et katta otsuse nr 1313/2013/EL artiklis 35 osutatud kulud, mis on vajalikud kiire juurdepääsu tagamiseks artiklis 2 osutatud vahenditele.

2.   Otsuse nr 1313/2013/EL artiklis 35 osutatud kulud hõlmavad reservi kulusid, mis sisaldavad vajaduse korral hoolduse, personali ja koolitusega seotud kulusid, sealhulgas meeskonna ja tehnilise personali koolitust; ladustamise ja kindlustusega seotud kulusid ning muid kulusid, mis on vajalikud sellise suutlikkuse tõhusa kättesaadavuse tagamiseks.

Artikkel 4

Rakendusotsuse 2014/762/EL muutmine

Rakendusotsuse 2014/762/EL artikkel 7 jäetakse välja.

Artikkel 5

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 8. aprill 2019

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Christos STYLIANIDES


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 924.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. märtsi 2019. aasta otsus (EL) 2019/420, millega muudetakse otsust nr 1313/2013/EL liidu elanikkonnakaitse mehhanismi kohta (ELT L 77 I, 20.3.2019, lk 1).

(3)  Komisjoni 16. oktoobri 2014. aasta rakendusotsus 2014/762/EL, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse nr 1313/2013/EL (liidu kodanikukaitse mehhanismi kohta) rakenduseeskirjad ja tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsused 2004/277/EÜ, Euratom ja 2007/606/EÜ, Euratom (ELT L 320, 6.11.2014, lk 1).


LISA

RESCEU VAHENDITELE ESITATAVAD KVALITEEDINÕUDED

1.   Metsatulekahjude õhust tõrjumise suutlikkus lennukitega

Ülesanded

Aidata kaasa ulatuslike metsa- ja maastikutulekahjude kustutamisele, tõrjudes neid õhust.

Võimekus

Kaks lennukit, mille kummagi kandevõime on vähemalt 3 000 liitrit, või üks lennuk, mille kandevõime on vähemalt 8 000 liitrit (1).

Järjestikuste operatsioonide teostamise võimekus.

Peamised komponendid

Lennuk.

Vähemalt kaks meeskonda.

Tehniline personal.

Kohapealseteks hooldetöödeks vajalik hooldekomplekt.

Sidevahendid, mis võimaldavad õhk-õhk- ja õhk-maa raadiosidet.

Sõltumatu toimetulek

Mooduli seadmete säilitamiseks ja hoolduseks vajalikud seadmed;

seadmed sidepidamiseks asjaomaste partneritega, eelkõige nendega, kes vastutavad kohapealse koordineerimise eest.

Lähetamine

Kiiret sekkumist (2) nõudvas olukorras lähetusvõimeline hiljemalt 3 tundi pärast pakkumise vastuvõtmist.

Kasutusvõimeline lennuulatusega 2 000 kilomeetrit maksimaalselt 24 tunni jooksul.

2.   Metsatulekahjude õhust tõrjumise suutlikkus helikopteritega

Ülesanded

Aidata kaasa ulatuslike metsa- ja maastikutulekahjude kustutamisele, tõrjudes neid õhust.

Võimekus

Üks helikopter, mille kandevõime on vähemalt 3 000 liitrit (3).

Järjestikuste operatsioonide teostamise võimekus.

Peamised komponendid

Helikopter, kus on vähemalt kaks meeskonda.

Tehniline personal.

Veekorv või vabastamiskomplekt.

1 hoolduskomplekt.

1 varuosade komplekt.

Päästevintsid.

Sidevahendid, mis võimaldavad õhk-õhk- ja õhk-maa raadiosidet.

Sõltumatu toimetulek

Mooduli seadmete säilitamiseks ja hoolduseks vajalikud seadmed;

seadmed sidepidamiseks asjaomaste partneritega, eelkõige nendega, kes vastutavad kohapealse koordineerimise eest.

Lähetamine

Kiiret sekkumist (4) nõudvas olukorras lähetusvõimeline hiljemalt 3 tundi pärast pakkumise vastuvõtmist.

Kasutusvõimeline lennuulatusega 2 000 kilomeetrit maksimaalselt 24 tunni jooksul.


(1)  Asjaomased nõuded võidakse metsatulekahjude õhust tõrjumise suutlikkuse turul toimuvate võimalike arengute alusel läbi vaadata, sealhulgas seoses varuosade kättesaadavusega.

(2)  Kiiret sekkumist nõudvas olukorras reageerimine on kriisile reageerimise operatsioon, mis kestab maksimaalselt ühe päeva koos lennuga kohta ja kohast, kus rescEU vahendid asuvad.

(3)  Otsuse nr 1313/2013/EL artikli 35 kohaldamisel ja juhtudel, kui see on piirkondliku haavatavuse hindamise alusel õigustatud, võib metsatulekahjude õhust tõrjumise suutlikkus helikopteritega koosneda maksimaalselt kolmest helikopterist, mille kandevõime on kokku vähemalt 3 000 liitrit.

(4)  Kiiret sekkumist nõudvas olukorras reageerimine on kriisile reageerimise operatsioon, mis kestab maksimaalselt ühe päeva koos lennuga kohta ja kohast, kus rescEU vahendid asuvad.


Top