EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0510

Nõukogu otsus (EL) 2019/510, 25. märts 2019, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalanduskoostöö konventsiooni raames seoses Ühendkuningriigi taotlusega selle konventsiooniga ühinemiseks

ST/7533/2019/INIT

OJ L 85, 27.3.2019, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/09/2020; kehtetuks tunnistatud 32020D1325

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/510/oj

27.3.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 85/22


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2019/510,

25. märts 2019,

Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalanduskoostöö konventsiooni raames seoses Ühendkuningriigi taotlusega selle konventsiooniga ühinemiseks

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 43 koostoimes artikli 218 lõikega 9,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalanduskoostöö konventsioon (1) (edaspidi „NEAFC konventsioon“) kiideti heaks nõukogu otsusega 81/608/EMÜ (2) ja see jõustus 17. märtsil 1982.

(2)

29. märtsil 2017 esitas Ühendkuningriik Euroopa Liidu lepingu (edaspidi „ELi leping“) artikli 50 kohase teate oma kavatsuse kohta liidust välja astuda. Aluslepingute kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes lõpeb alates väljaastumislepingu jõustumise kuupäevast või väljaastumislepingu puudumise korral kahe aasta möödumisel kõnealusest teatest, st alates 30. märtsist 2019, kui Euroopa Ülemkogu kokkuleppel Ühendkuningriigiga ei otsusta ühehäälselt kõnealust tähtaega pikendada.

(3)

Kuni liidust väljaastumiseni jääb Ühendkuningriik liidu liikmesriigiks, kellel on kõik aluslepingutest tulenevad õigused ja kohustused, sh kohustus järgida lojaalse koostöö põhimõtet.

(4)

29. aprilli 2017. aasta suunistes pärast Ühendkuningriigilt ELi lepingu artiklile 50 kohase teate saamist tunnistas Euroopa Ülemkogu vajadust võtta, rahvusvahelist konteksti silmas pidades, arvesse Ühendkuningriigi kui väljaastuva liikmesriigi eripära, tingimusel et Ühendkuningriik täidab oma kohustusi ja jääb lojaalseks liidu huvidele, kuni ta on veel liikmesriik.

(5)

Väljaastumisleping sisaldab korda, mille kohaselt kohaldatakse liidu õiguse sätteid Ühendkuningriigis ja Ühendkuningriigi suhtes pärast kuupäeva, mil lõpeb aluslepingute kohaldamine Ühendkuningriigis ja Ühendkuningriigi suhtes (edaspidi „üleminekuperiood“). Kui väljaastumisleping jõustub, kohaldatakse liidu õigust, sh rahvusvahelisi lepinguid, mille osaline liit on, jätkuvalt Ühendkuningriigis ja Ühendkuningriigi suhtes üleminekuperioodil vastavalt väljaastumislepingule ning üleminekuperioodi lõppedes neid enam ei kohaldata.

(6)

NEAFC konventsiooni kohaldatakse praegu Ühendkuningriigi suhtes seetõttu, et liit on selle konventsiooni osaline, ja NEAFC konventsiooni artikli 20 lõike 4 kohaselt ei või liidu liikmesriigid NEAFC konventsiooniga ühineda.

(7)

NEAFC konventsiooni artikli 20 lõike 4 kohaselt võib NEAFC konventsiooniga ühineda iga riik, tingimusel et kolm neljandikku kõigist NEAFC konventsiooniosalistest kiidab asjaomase riigi ühinemistaotluse heaks 90 päeva jooksul alates kuupäevast, mil hoiulevõtja teatas taotluse saamisest.

(8)

8. jaanuaril 2019 esitas Ühendkuningriik taotluse ühineda NEAFC konventsiooniga konventsiooniosalisena, arvestades võimalust, et kuupäevaks, mil lõpeb aluslepingute kohaldamine Ühendkuningriigi suhtes, puudub väljaastumisleping.

(9)

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsiooni (UNCLOS) (3) artiklite 56, 63 ja 116 kohaselt on Ühendkuningriigil õigustatud kalastushuvid NEAFC konventsiooni alal (avameri) ja rannikuriigina niivõrd, kuivõrd Ühendkuningriigi majandusvööndis asuvad veed kuuluvad NEAFC konventsiooni alasse.

(10)

Jätkusuutmatu kalapüügi vältimiseks on liidu huvides, et Ühendkuningriik teeb koostööd ühist huvi pakkuvate kalavarude majandamisel täies vastavuses UNCLOSiga ning Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 10. detsembri 1982. aasta mereõiguse konventsiooni piirialade kalavarude ja pika rändega kalavarude kaitset ja majandamist käsitlevate sätete 4. augusti 1995. aasta rakenduskokkuleppega (UNFSA) (4) või muude rahvusvaheliste lepingute või õigusnormidega.

(11)

UNCLOSi artikli 63 lõikes 2 ja UNFSA artiklis 8 on öeldud, et kui samad varud või nendega seotud liikide varud asuvad nii majandusvööndis kui ka väljaspool seda ja sellega külgnevas alas, peavad rannikuriik ja neid varusid külgneval alal püüdvad riigid tegema koostööd, et jõuda kokkuleppele meetmetes, mis on vajalikud nende varude säilitamiseks külgneval alal. Sellist koostööd võib teha piirkondlike kalandusorganisatsioonide raames või kui sellistel piirkondlikel organisatsioonidel ei ole asjaomase varu suhtes pädevust, siis asjaomasest püügist huvitatud riikide vaheliste ühekordsete kokkulepete alusel.

(12)

Ühendkuningriigi ühinemine NEAFC konventsiooniga võimaldab Ühendkuningriigil teha vajalike kalavarude majandamise meetmete küsimuses koostööd, võttes kõigiti arvesse teiste riikide ja liidu õigusi, huve ja kohustusi, ning seega tagada, et püügitegevus toimub viisil, mille tulemusel kasutatakse asjaomast varu või asjaomaseid varusid jätkusuutlikult.

(13)

Seepärast on liidu huvides kiita heaks Ühendkuningriigi esitatud taotlus ühineda NEAFC konventsiooniga juhul, kui Ühendkuningriik astub liidust välja ilma väljaastumislepinguta, NEAFC konventsiooni artikli 20 lõikes 4 osutatud teatamistähtaja jooksul,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Seisukoht, mis võetakse liidu nimel Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalanduskoostöö konventsiooni raames, on kiita heaks Ühendkuningriigi taotlus NEAFC konventsiooniga ühinemiseks.

2.   Komisjon on volitatud teavitama NEAFC konventsiooni hoiulevõtjat liidu seisukohast üksnes juhul, kui Ühendkuningriik astub liidust välja ilma väljaastumislepinguta, NEAFC konventsiooni artikli 20 lõikes 4 osutatud teatamistähtaja jooksul.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 25. märts 2019

Nõukogu nimel

eesistuja

G. CIAMBA


(1)  EÜT L 227, 12.8.1981, lk 22.

(2)  Nõukogu 13. juuli 1981. aasta otsus 81/608/EMÜ Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalandusalase koostöö konventsiooni kohta (EÜT L 227, 12.8.1981, lk 21).

(3)  EÜT L 179, 23.6.1998, lk 3.

(4)  EÜT L 189, 3.7.1998, lk 14.


Top