EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0031

Euroopa Keskpanga Otsus (EL) 2019/1743 15. oktoober 2019, ülemääraste reservide ja teatavate hoiuste tasustamise kohta (uuesti sõnastatud) (EKP/2019/31)

OJ L 267, 21.10.2019, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1743/oj

21.10.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 267/12


EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2019/1743

15. oktoober 2019,

ülemääraste reservide ja teatavate hoiuste tasustamise kohta (uuesti sõnastatud) (EKP/2019/31)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 127 lõike 2 esimest taanet,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikli 3.1 esimest taanet ning artikleid 17 kuni 19,

ning arvestades järgmist:

(1)

Otsust EKP/2014/23 (1) on oluliselt muudetud (2). Kuna on vaja teha täiendavaid muudatusi, tuleb see otsus selguse huvides uuesti sõnastada.

(2)

EKP nõukogu võib muuta asutuste ülemääraste reservide tasustamist osaliselt või tervikuna. EKP nõukogu otsustas 12. septembril 2019 kehtestada ülemäärase reservi tasustamise kaheastmelise süsteemi, mis andis osalise vabastuse negatiivse tasu maksmisest, mis kehtib hoiustamise püsivõimalusele, asutuste selle ülemäärase likviidsuse (st reservide) osas, mis ületab nõutavat kohustuslikku reservi. Eelkõige otsustas EKP nõukogu kehtestada vabastuse pankade kohustusliku reservi kordaja osas. EKP nõukogu otsustas kehtestada kõikidele kõlblikele asutustele algse kordaja „m“ väärtusega 6 (asutuste kohustusliku reservi kordajat kasutatakse asutuste ülemääraste reservhoiuste vabastatud osa arvutamiseks) ja algse intressimäära väärtusega 0 protsenti (mida kohaldatakse ülemääraste reservide vabastatud osale). EKP nõukogu võib kordajat „m“ ning ülemäärastele reservidele kohaldatavat intressimäära aja jooksul muuta.

(3)

Ülemääraste reservide tasustamise kaheastmelise süsteemi kehtestamise eesmärk on toetada rahapoliitika pangapõhist ülekandumist, säilitades samal ajal negatiivsete intressimäärade positiivse panuse paindlikusse rahapoliitilisse kurssi ning inflatsiooni jätkusuutliku lähenemise Euroopa Keskpanga (EKP) eesmärgile. See kaheastmeline süsteem tagab seega, et negatiivsete intressimäärade hind asutustele ei häiri rahapoliitika peamiselt pangapõhist tõrgeteta ülekandumist kogu euroalal,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Ülemääraste reservide tasustamine

1.   Asutuste reservhoiuseid, mille suhtes kohaldatakse Euroopa Keskpanga määruse (EÜ) nr 1745/2003 (EKP/2003/9) (3) artiklit 2 ja mis ületavad nõukogu määruse (EÜ) nr 2531/98 (4) ja määruse (EÜ) nr 1745/2003 (EKP/2003/9) kohaselt nõutavaid reserve (edaspidi „ülemäärased reservid“), tasustatakse nullprotsendilise intressimääraga või hoiustamise püsivõimaluse intressimääraga, sõltuvalt sellest, kumb on madalam.

2.   Määruse (EÜ) nr 1745/2003 artiklites 1 ja 6 määratletud kontodel hoitavate asutuse ülemääraste reservide osa kuni kordajaga „m“ korrutatud asutuse kohustusliku reservi nõudeni (edaspidi „soodustus“) vabastatakse lõikes 1 sätestatud tasustamisreeglist. EKP nõukogu kinnitab ja avaldab EKP veebilehel soodustuse arvutamiseks kasutatava kordaja „m“ ning ülemääraste reservide vabastatud osale kohaldatava intressimäära. Kordaja „m“ ja/või ülemääraste reservide vabastatud osale kohaldatava intressimäära muudatusi kohaldatakse alates EKP nõukogu otsusest teatamisele järgnevast hoidmisperioodist, kui ei ole sätestatud teisiti. Ülemääraste reservide vabastatud osa kindlaksmääramisel on aluseks asutuse reservikontode (vastavalt määratlusele määruse (EÜ) nr 1745/2003 (EKP/2003/9) artiklites 1 ja 6) hoidmisperioodi keskmised päevalõpusaldod. Ülemäärasteks reservideks ei loeta eurosüsteemi hoiustamise püsivõimaluse hoiuseid.

3.   Vabastatud ja mittevabastatud ülemääraste reservide pealt maksmisele kuuluv või teenitud intress arvatakse maha, debiteerides asjaomase asutuse reservikontot, või makstakse kohalduval juhul välja RKP teisel tööpäeval pärast selle hoidmisperioodi lõppemist, mille kohta see intress arvutati.

4.   Nende asutuste puhul, kes hoiavad kohustuslikke reserve vahendaja kaudu vastavalt määruse (EÜ) nr 1745/2003 (EKP/2003/9) artiklitele 10 või 11, arvutatakse soodustus käesoleva lõike alusel. Soodustuse arvutamiseks kasutatavat kordajat „m“ kohaldatakse agregeeritud kohustuslikele reservidele, mida asjaomane vahendaja haldab enda ja kõikide nende asutuste jaoks, kes hoiavad oma kohustuslikke reserve tema kaudu vastavalt määruse (EÜ) nr 1745/2003 (EKP/2003/9) artiklitele 10 või 11. Ülemääraste reservide vabastatud osale kohaldatavat intressimäära kohaldatakse ainult asjaomase vahendaja reservikontodel (vastavalt määratlusele määruse (EÜ) nr 1745/2003 (EKP/2003/9) artiklites 1 ja 6) hoitavatele ülemäärastele reservidele.

Artikkel 2

Teatavate EKPs hoitavate hoiuste tasustamine

EKP poolt otsuse EKP/2003/14, (5) otsuse EKP/2010/31 (6) ja otsuse EKP/2010/17 (7) alusel hoitavaid kontosid tasustatakse endiselt hoiustamise püsivõimaluse intressimääraga. Kui neil kontodel tuleb hoiustada enne seaduses või lepingus asjaomasele vahendile ette nähtud maksetähtaega, tasustatakse neid hoiuseid sellel ettemaksuperioodil nullprotsendilise intressimääraga või hoiustamise püsivõimaluse intressimääraga, sõltuvalt sellest, kumb on kõrgem.

Artikkel 3

Kehtetuks tunnistamine

1.   Otsus EKP/2014/23 tunnistatakse kehtetuks.

2.   Viiteid kehtetuks tunnistatud otsusele tuleb käsitleda viidetena käesolevale otsusele ja lähtuda tuleb vastavustabelist II lisas.

Artikkel 4

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Seda kohaldatakse alates 2019. aasta seitsmendast reservi hoidmisperioodist, mis algab 30. oktoobril 2019.

Frankfurt Maini ääres, 15. oktoober 2019

EKP nõukogu nimel

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  5. juuni 2014. aasta otsus EKP/2014/23 hoiuste, jääkide ja ülemääraste reservide tasustamise kohta (ELT L 168, 7.6.2014, lk 115).

(2)  Vt I lisa.

(3)  Euroopa Keskpanga 12. septembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1745/2003 kohustuslike reservide kohaldamise kohta (EKP/2003/9) (ELT L 250, 2.10.2003, lk 10).

(4)  Nõukogu 23. novembri 1998. aasta määrus (EÜ) nr 2531/98 kohustuslike reservide kohaldamise kohta Euroopa Keskpanga poolt (EÜT L 318, 27.11.1998, lk 1).

(5)  7. novembri 2003. aasta otsus EKP/2003/14 Euroopa Ühenduse laenusaamise ja laenuandmise toimingute haldamise kohta keskmise tähtajaga rahalise abi süsteemis (ELT L 297, 15.11.2003, lk 35).

(6)  20. detsembri 2010. aasta otsus EKP/2010/31 Euroopa Keskpanga kapitali sissemaksmise kohta eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankade poolt (ELT L 10, 14.1.2011, lk 7).

(7)  14. oktoobri 2010. aasta otsus EKP/2010/17 Euroopa finantsstabiilsusmehhanismi alusel tehtavate liidu laenusaamise ja laenuandmise toimingute haldamise kohta (ELT L 275, 20.10.2010, lk 10).


I LISA

Kehtetuks tunnistatud otsus ja selle muudatused

Otsus EKP/2014/23

ELT L 168, 7.6.2014, lk 115.

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2015/509 (EKP/2015/9)

ELT L 91, 2.4.2015, lk 1.


II LISA

Vastavustabel

Suunis EKP/2014/23

Käesolev otsus

Artikkel 1

Artikkel 2

Artikkel 1

Artikkel 3

Artikkel 4

Artikkel 5

Artikkel 2

Artikkel 3

Artikkel 6

Artikkel 4

I lisa

II lisa


Top