EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0014(01)

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2019/976, 29. mai 2019, millega kehtestatakse ühiste järelevalverühmade eesmärkide määratlemise ja tagasiside edastamise põhimõtted ning tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2017/274 (EKP/2019/14)

OJ L 157, 14.6.2019, p. 61–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/976/oj

14.6.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 157/61


EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2019/976,

29. mai 2019,

millega kehtestatakse ühiste järelevalverühmade eesmärkide määratlemise ja tagasiside edastamise põhimõtted ning tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2017/274 (EKP/2019/14)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. oktoobri 2013. aasta määrust (EL) nr 1024/2013, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga, (1) eelkõige selle artikli 6 lõikeid 1 ja 7,

ning arvestades järgmist:

(1)

määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 6 lõige 1 sätestab, et Euroopa Keskpank (EKP) vastutab ühtse järelevalvemehhanismi (SSM) tõhusa ja järjepideva toimimise eest. Selle määruse põhjenduse 79 kohaselt on tõhusaks järelevalveks vaja motiveeritud, koolitatud ja erapooletuid töötajaid.

(2)

Euroopa Keskpanga määruse (EL) nr 468/2014 (2) (EKP/2014/17) artiklite 3 kuni 6 kohaselt vastutab EKP ühiste järelevalverühmade, mis koosnevad EKP ja riiklike pädevate asutuste töötajatest, moodustamise ja koosseisu eest. Ühise järelevalverühma koordinaator, keda abistavad üks või mitu riikliku pädeva asutuse allkoordinaatorit, tagab ühise järelevalverühma sisese koordineerimise.

(3)

Võttes arvesse ühise järelevalverühma koordinaatorite ja riiklike pädevate asutuste allkoordinaatorite olulist rolli seoses nende liikmete töö koordineerimisega, kes osalevad ühises järelevalverühmas riiklikust pädevast asutusest, on vajalik ja proportsionaalne ühtse korra kehtestamine ühiste järelevalverühmade eesmärkide määratlemiseks ja tagasiside edastamiseks.

(4)

Tagasisidet riiklike pädevate asutuste allkoordinaatorite tegevusele anti alustamise katseajal Euroopa Keskpanga otsuse (EL) 2016/3 (EKP/2015/36) (3) alusel ning sellele järgnenud katseajal kooskõlas põhimõtetega Euroopa Keskpanga otsuses (EL) 2017/274 (EKP/2017/6) (4). Kuna ka hilisem katseaeg on lõppenud, tuleb õiguskindluse huvides otsus (EL) 2017/274 (EKP/2017/6) kehtetuks tunnistada.

(5)

Hilisema katseaja jooksul saadud kogemused näitasid, et ühiste järelevalverühmade sisene tagasiside mehhanism on kasulik nende tõhusaks toimimiseks, paremaks koostööks ja dialoogiks, samuti nende rühmade vahel usalduse ja avatuse edasiseks suurendamiseks. Seetõttu peaks tagasiside mehhanism jätkuma ja seda tuleks kasutada regulaarselt. Kuna tagasiside mehhanismis tuleb teha muudatusi, tuleb vastu võtta uus otsus. Seetõttu tuleb otsus (EL) 2017/274 (EKP/2017/6) kehtetuks tunnistada ja asendada käesoleva otsusega.

(6)

Pädevad riiklikud asutused vastutavad ainult oma töötajate hindamise eest ja EKP vastutab ainult oma töötajate hindamise eest. Personalijuhtimises võivad riiklikud pädevad asutused kasutada ühiste järelevalverühmade koordinaatorite poolt riiklike pädevate asutuste allkoordinaatoritele antud tagasisidet, kui see on riigi asjaomaste õigusaktidega lubatud, ning EKP võib kasutada ühiste järelevalverühmade koordinaatoritele antud tagasisidet kooskõlas käesoleva otsusega.

(7)

Euroopa andmekaitseinspektoriga on konsulteeritud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 45/2001 artikliga 27, (5) kes andis 7. aprillil 2015 arvamuse, milles kinnitas, et tagasiside on vajalik ühiste järelevalverühmade juhtimiseks, ja kiitis tagasiside mehhanismi heaks, andes soovituse määratleda selle täpsem kasutamine kohases õigusaktis,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas otsuses kasutatakse mõisteid määruse (EL) nr 1024/2013 artiklis 2 ning määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) artiklis 2 määratletud tähenduses.

Artikkel 2

Eesmärkide sätestamine ja tagasiside edastamine

1.   Ilma et see mõjutaks riikliku pädeva asutuse ainuvastutust oma allkoordinaatorite tööandjana, peavad ühiste järelevalverühmade koordinaatorid pärast iga riikliku pädeva asutuse allkoordinaatoriga konsulteerimist sätestama selle riikliku pädeva asutuse allkoordinaatori peamised ülesanded ja eesmärgid.

2.   Ühiste järelevalverühmade koordinaatori eesmärgid ja pädevus on määratletud EKP tulemus- ja arengujuhtimiskorras. Ühise järelevalverühma sisese tagasiside jaoks tuleb riikliku pädeva asutuse allkoordinaatoreid teavitada EKP võimekusraamistikus (6) sätestatud ja määratletud pädevustest, mis on asjakohased ühise järelevalverühma koordinaatori rolli jaoks.

3.   Tagasiside on kahesuunaline: ühise järelevalverühma koordinaatorid annavad tagasisidet riikliku pädeva asutuse allkoordinaatoritele ja riikliku pädeva asutuse allkoordinaatorid annavad tagasisidet ühise järelevalverühma koordinaatoritele kooskõlas I lisas sätestatud põhimõtetega.

4.   Asjaomased ühise järelevalverühma koordinaatorid ja asjaomased riikliku pädeva asutuse allkoordinaatorid annavad tagasisidet kogu oma ühisele järelevalverühmale selle kohta, kuidas rühm täitis oma eesmärke kooskõlas I lisas sätestatud põhimõtetega.

5.   Ühise järelevalverühma koordinaatorid ja riikliku pädeva asutuse allkoordinaatorid peavad eesmärgiks seadma tagasiside andmise vahetul kohtumisel.

6.   Viiteperiood, mille eesmärgid määratletakse ja mille kohta antakse tagasisidet, on iga aasta 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini.

7.   Juurdepääs süsteemihaldusvahendis salvestatud tagasisidele, mida kasutatakse tagasiside menetluses, peaks olema ainult isikutel, kes vastavad teadmisvajaduse kriteeriumidele Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2018/1725 (7). Teadmisvajadusega huvitatud isikute eriliigid sätestatakse töötlemisoperatsiooni vastavas sisendis ja andmesubjektidele edastatakse isikuandmete puutumatust käsitlev teade.

Artikkel 3

Kehtetuks tunnistamine

Käesolevaga tunnistatakse otsus (EL) 2017/274 (EKP/2017/6) kehtetuks.

Artikkel 4

Lõppsätted

1.   Käesolev otsus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

2.   Erandina artikli 2 lõikest 6 algab esimene viiteperiood, mille osas määratletakse eesmärgid ja esitatakse tagasisidet, käesoleva otsuse jõustumise kuupäeval ja see lõpeb sama aasta 31. detsembril.

Frankfurt Maini ääres, 29. mai 2019

EKP nõukogu nimel

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  ELT L 287, 29.10.2013, lk 63.

(2)  Euroopa Keskpanga määrus (EL) nr 468/2014, 16. aprill 2014, millega kehtestatakse raamistik Euroopa Keskpanga ja riiklike pädevate asutuste vaheliseks ning riiklike määratud asutustega tehtavaks koostööks ühtse järelevalvemehhanismi raames (SSMi raammäärus) (EKP/2014/17) (ELT L 141, 14.5.2014, lk 1).

(3)  Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2016/3, 18. november 2015, millega kehtestatakse tagasiside andmise põhimõtted ühtse järelevalvemehhanismi ühiste järelevalverühmade riiklike pädevate asutuste allkoordinaatorite tegevusele (EKP/2015/36) (ELT L 1, 5.1.2016, lk 4).

(4)  Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2017/274, 10. veebruar 2017, millega kehtestatakse tagasiside andmise põhimõtted riiklike pädevate asutuste allkoordinaatorite tegevusele ja tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2016/3 (EKP/2017/6) (ELT L 40, 17.2.2017, lk 72).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 45/2001, 18. detsember 2000, üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).

(6)  Vt dokumenti „The ECB capability framework: the competencies“, avaldatud https://www.ecb.europa.eu/careers/pdf/leadership_competencies.en.pdf.

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/1725, 23. oktoober 2018, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39).


I LISA

Ühtse järelevalvemehhanismi ühiste järelevalverühmade eesmärkide määratlemise ja tagasiside edastamise põhimõtted

1. põhimõte

Eesmärkide seadmine

1.

Ilma et see mõjutaks riikliku pädeva asutuse ainuvastutust oma allkoordinaatorite tööandjana, peab iga ühise järelevalverühma koordinaator pärast riikliku pädeva asutuse allkoordinaatoriga konsulteerimist iga viiteperioodi alguses või siis, kui riikliku pädeva asutuse allkoordinaator ühineb ühise järelevalverühmaga, sätestama selle riikliku pädeva asutuse allkoordinaatori peamised ülesanded ja eesmärgid.

2.

Ühise järelevalverühma koordinaator ja riikliku pädeva asutuse allkoordinaator määratlevad ühiselt rühma eesmärgid ja teatavad need kord aastas ühisele järelevalverühmale ühise järelevalverühma koosolekul, mis toimub iga viiteperioodi alguses pärast uue ühise järelevalverühma loomist.

3.

Riikliku pädeva asutuse allkoordinaatori jaoks kokkulepitud ülesanded ja eesmärgid sisestatakse süsteemihaldusvahendis, mida kasutatakse tagasiside menetluse juhtimiseks.

2. põhimõte

Tagasiside edastamine

1.

Ühise järelevalverühma koordinaator esitab vähemalt kord aastas pärast viiteperioodi lõppu riikliku pädeva asutuse allkoordinaatorile vahetul koosolekul tagasisidet selle kohta, kuidas nad ja nende rühmad täitsid oma vastavaid eesmärke. Tagasiside peab arvesse võtma II lisas sätestatud pädevusi.

2.

Riikliku pädeva asutuse allkoordinaator esitab vähemalt kord aastas pärast viiteperioodi lõppu ühise järelevalverühma koordinaatorile vahetul koosolekul tagasisidet ühise järelevalverühma koordineerimise kohta. Tagasiside peab arvesse võtma EKP võimekusraamistikus sätestatud pädevusi.

3.

Põhimõtetes 2.1 ja 2.2 kirjeldatud tagasiside, mida ühise järelevalverühma koordinaator ja riikliku pädeva asutuse allkoordinaator omavahel vahetavad, sisestatakse tagasisidemenetluse halduses kasutatavas süsteemihaldusvahendis, kui tagasiside saaja esitab süsteemihaldusvahendi kaudu taotluse.

4.

Ühise järelevalverühma koordinaator ja riikliku pädeva asutuse allkoordinaator esitavad ühiselt tagasisidet oma ühisele järelevalverühmale selle kohta, kuidas rühm on oma ülesandeid täitnud. Seda tagasisidet esitatakse ühisele järelevalverühmale vähemalt kord aastas pärast viiteperioodi lõppu ühise järelevalverühma koosolekul.

5.

Pideva dialoogi tagamiseks annab ühise järelevalverühma koordinaator riikliku pädeva asutuse allkoordinaatorile juhiseid ja pidevat tagasisidet terve aasta kestel.

6.

Ühise järelevalverühma koordinaator ja riikliku pädeva asutuse allkoordinaator annavad oma rühmale juhiseid ja pidevat tagasisidet terve aasta kestel.

3. põhimõte

Juurdepääs süsteemihaldusvahendis sisestatud tagasisidele

1.

Tagasiside menetluse juhtimiseks kasutatud süsteemihaldusvahendis sisestatud tagasisidele antakse juurdepääs ainult ühise järelevalverühma koordinaatorile ja riikliku pädeva asutuse allkoordinaatorile.

2.

Juurdepääsu tagasiside menetluse juhtimiseks kasutatavas süsteemihaldusvahendis sisestatud tagasisidele muude EKP töötajate poolt, kes ei ole ühise järelevalverühma koordinaator ega töötluse haldaja, võib anda kooskõlas teadmisvajadusega määruse (EL) 2018/1725 alusel.

3.

Asjaomase riikliku pädeva asutuse taotlusel, võib anda juurdepääsu tagasiside menetluse juhtimiseks kasutatavas süsteemihaldusvahendis sisestatud tagasisidele riikliku pädeva asutuse allkoordinaatori kohta (kui on) asjaomasele riiklikule pädevale asutusele kasutamiseks järgmistel juhtudel:

a)

personalijuhtimise lihtsustamise eesmärgil, kui see on lubatud asjaomaste riigi õigusaktidega;

b)

sisendina ühise järelevalverühma allkoordinaatorite ametialase arengu vajaduse kindlakstegemisel, sh koolitusvajaduse, kooskõlas riikliku pädeva asutuse sise-eeskirjadega;

c)

hindamise teostamisel/ettevalmistamisel, kui see on lubatud asjaomaste riigi õigusaktidega.

4.

Juurdepääs tagasisidele, sh selle edastamine, antakse riiklikele pädevatele asutustele kooskõlas määruse (EL) 2018/1725 artikli 9 lõike 1 punktiga a. Tagasiside taotluse saamisel ja edastamisel teavitatakse sellest riikliku pädeva asutuse allkoordinaatorit.

4. põhimõte

Tagasiside edastamise raames töödeldavate isikuandmete kaitse

1.

EKP töötleb kõiki isikuandmeid, mis on seotud eesmärkide seadmise ja tagasiside edastamisega nende eesmärkide täitmise kohta, kooskõlas määrusega (EL) 2018/1725.

2.

Isikuandmeid, mis on seotud eesmärkide seadmise ja tagasiside edastamisega nende eesmärkide täitmise kohta, võib kasutada ainult 3. põhimõtte all kirjeldatud eesmärkidel ja nende säilitamise maksimumtähtaeg on kuni viis aastat.

II LISA

Pädevused, mis on asjakohased eelkõige SSMi töötajatele (SSMi pädevused)

 

Tööalased teadmised: Teadmised järelevalvepoliitika, -metoodika ja -eeskirjade kohta (eelkõige SSMi kontekstis) ning finantseerimisasutuste toimimise kohta. Kursisolek asjaomase valdkonna arengutega ning omandatud teadmiste rakendamine töökohustuste raames.

 

Suhtlemisoskus: Teabe selge ja täpne, edastatud teabest ja sõnumist arusaamist tagav edastamine üksikisikutele ja gruppidele suuliselt või kirjalikult. Kuulamisoskus ja kohane reageerimine.

 

Koostöövalmidus: Jätkusuutlike, koostööle orienteeritud ja toimivate töösuhete loomine ja hoidmine kolleegidega SSMi ülesannete täitmiseks üleeuroopalise rühma poolt. Omavaheliste tõhusate töösuhete arendamine ja hoidmine, et soodustada ja toetada meeskonnatööd. Andmete, teabe ja teadmiste proaktiivne vahetamine rühmasiseselt.

 

Eesmärgile pühendumine: Tööülesannete sihiteadlik ja sihikindel täitmine ning edukas lahendamine; vajadusel enda käitumise reguleerimine sobiva lähenemisviisi leidmiseks eduka lõpptulemuse saavutamise eesmärgil.

 

Analüüsioskus ja süvenemisvõime: Asjaolude, andmete ja teabe analüüs ning hindamine asjakohaste strateegiate, plaanide ja poliitika välja töötamiseks. Erinevate vastandlike vaatenurkade mõistmine ja formuleerimine, vajadusel taktika muutmine vastavalt asjaolude ilmnemisele, alternatiivsete lähenemisviiside kaalumine probleemide käsitlemisel ning teiste poolt pakutavate lahenduste ja mõtteviiside arvestamine. Asjaolude igakülgne lahtimõtestamine enne soovituse andmist või järelduste tegemist ning vajadusel täieliku ja täpse info kogumine; kaalutletud otsuste tegemine pärast keerukate küsimuste taktitundelist esitamist ning võimalike asjaolude ja mitmesuguse teabe pidev töötlemine.

 

Lai, tulevikku suunatud maailmavaade: Töökohustuste piiridest kaugemaleulatuv, laiemat konteksti hõlmav vaade, erinevate funktsioonide ja valdkondade igakülgne mõistmine, erineva kultuurilise tausta ja vaatenurkade tunnetamine ning oma otsuste mõjude hindamine. Tulevikku suunatud vaade ning tulevikuvõimaluste ja -ohtude tajumine, meetmete võtmine võimaluste loomiseks või tulevikuriskide vältimiseks.

 

Objektiivsus, korrektsus ja iseseisvus tööülesannete täitmisel: Iseseisvus ja objektiivsus tööülesannete täitmisel liidu kui terviku huvides kooskõlas SSMi ametialaste nõuetega; asjaolude väljaselgitamine olukorrast täieliku ja realistliku ülevaate saamiseks. Kontrollitavatele andmetele ja faktidele tuginedes eelarvamuste ja subjektiivsete hinnangute vähendamine või vältimine.

 

SSMi rühmade juhtimine (juhtide puhul): (Virtuaalsete/kaug-) rühmade juhtimine ja suunamine rühma eesmärkide täitmisel. Rühma tegevuse koordineerimine valdkonnaüleselt, sihtide määramine ja rühma liikmete pädevuste ja erinevuste võimalikult otstarbekas ja tõhus rakendamine. Ebaselguse vähendamine ja käsitlemine ning sobivate suundade leidmine ja tulemuste saavutamine ebakindlates oludes.


Top