EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0010

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2019/685, 18. aprill 2019, iga-aastase järelevalvetasu kogusumma kohta 2019. aastal (EKP/2019/10)

OJ L 115, 2.5.2019, p. 16–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/685/oj

2.5.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 115/16


EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2019/685,

18. aprill 2019,

iga-aastase järelevalvetasu kogusumma kohta 2019. aastal (EKP/2019/10)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu määrust (EL) nr 1024/2013, 15. oktoober 2013, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga, (1) eelkõige selle artiklit 30,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga määrust (EL) nr 1163/2014, 22. oktoober 2014, järelevalvetasude kohta (EKP/2014/41), (2) eelkõige selle artikli 3 lõiget 1 ja artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Iga-aastase järelevalvetasu kogusumma, mis määratakse määruse (EL) nr 1163/2014 (EKP/2014/41) artikli 9 lõike 2 alusel, peab katma Euroopa Keskpanga (EKP) poolt asjaomasel tasuperioodil järelevalveülesannetega seoses kantud kulud, ilma neid ületamata. Kulud hõlmavad EKP järelevalveülesannetega otseselt seotud kulusid, näiteks oluliste üksuste otsene järelevalve, vähem oluliste üksuste järelevalve järelevaatamine, horisontaalsete ülesannete ja eriteenuste teostamine. See hõlmab ka EKP järelevalveülesannetega kaudselt seotud kulud, näiteks EKP toetavate tegevusvaldkondade teenused, sh ruumid, personalijuhtimine, haldusteenused, eelarve ja kontroll, raamatupidamine, õigusteenused, avalikud suhted ja tõlketeenused, siseaudit, statistika- ja infotehnoloogia teenused.

(2)

Iga-aastase järelevalvetasu arvutamisel oluliste järelevalve alla kuuluvate üksuste ja oluliste järelevalve alla kuuluvate gruppide, vähem oluliste järelevalve alla kuuluvate üksuste ja vähem oluliste järelevalve alla kuuluvate gruppide osas tuleb kogukulu jaotada kulu alusel, mis määrati igale funktsioonile otsese järelevalve teostamiseks oluliste järelevalve alla kuuluvate üksuste ja gruppide üle ning kaudse järelevalve teostamiseks vähem oluliste järelevalve alla kuuluvate üksuste ja gruppide üle.

(3)

Iga-aastase järelevalvetasu kogusumma 2019. aastal tuleb arvutada järgmise summana: a) järelevalveülesannete prognoositud aastakulu 2019. aastal EKP heakskiidetud 2019. aasta eelarve alusel, võttes arvesse EKP poolt kantavate prognoositud aastakulude muutusi, mis olid käesoleva otsuse vastuvõtmisel teada; ja b) 2018. aasta üle- või puudujääk.

(4)

Üle- või puudujäägi määramisel lahutatakse EKP 2018. aasta finantsaruandes (3) kajastatud järelelvalveülesannete tegelikud aastakulud 2018. aastal prognoositud 2018. aasta kuludest Euroopa Keskpanga otsuse (EL) 2018/667 (EKP/2018/12) lisa kohaselt (4).

(5)

Määruse (EL) nr 1163/2014 (EKP/2014/41) artikli 5 lõike 3 kohaselt tuleb järelevalveülesannete iga-aastaste kulude prognoosi arvutamisel 2019. aasta osas arvesse võtta ka eelnevatel tasuperioodidel laekumata jäänud tasude summad, artikli 14 kohaselt laekunud intressimaksed ja selle määruse artikli 7 lõike 3 kohaselt laekunud või tagasi makstud summad,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas otsuses kohaldatakse mõisteid Euroopa Keskpanga määruses (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) (5) ja määruses (EL) nr 1163/2014 (EKP/2014/41).

Artikkel 2

Iga-aastase järelevalvetasu kogusumma 2019. aastal

1.   Iga-aastase järelevalvetasu kogusumma 2019. aastal on 576 020 336 eurot I lisas toodud arvutuste kohaselt.

2.   Kõik järelevalve alla kuuluvate üksuste ja gruppide liigid maksavad iga-aastase järelevalvetasu kogusumma järgmiselt:

a)

järelevalve alla kuuluvad olulised üksused ja järelevalve alla kuuluvad olulised grupid: EUR 524 196 987;

b)

järelevalve alla kuuluvad vähem olulised üksused ja järelevalve alla kuuluvad vähem olulised grupid: EUR 51 823 349.

Maksmisele kuuluva iga-aastase järelevalvetasu 2019. aasta kogusumma jaotus iga liigi jaoks on toodud II lisas.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Frankfurt Maini ääres, 18. aprill 2019

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  ELT L 287, 29.10.2013, lk 63.

(2)  ELT L 311, 31.10.2014, lk 23.

(3)  Avaldatud EKP veebilehel www.ecb.europa.eu veebruaris 2019.

(4)  Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2018/667, 19. aprill 2018, iga-aastase järelevalvetasu kogusumma kohta 2018. aastal (EKP/2018/12) (ELT L 111, 2.5.2018, lk 3).

(5)  Euroopa Keskpanga määrus (EL) nr 468/2014, 16. aprill 2014, millega kehtestatakse raamistik Euroopa Keskpanga ja riiklike pädevate asutuste vaheliseks ning riiklike määratud asutustega tehtavaks koostööks ühtse järelevalvemehhanismi raames (ühtse järelevalvemehhanismi raammäärus) (EKP/2014/17) (ELT L 141, 14.5.2014, lk 1).


I LISA

Iga-aastase järelevalvetasu kogusumma arvutamine 2019. aasta kohta

(eurodes)

Aastakulude prognoos 2019. aasta kohta

559 007 136

Palgad ja hüvitised

264 525 116

Hoonete üürimise ja haldamisega seotud kulud

58 866 157

Muud tegevuskulud

235 615 863

Ülejääk/puudujääk 2018. aastast

15 332 187

Summad, mis võetakse arvesse kooskõlas määruse (EL) nr 1163/2014 (EKP/2014/41) artikli 5 lõikega 3

1 681 013

Eelnevatel tasuperioodidel laekumata jäänud tasude summad

0

Eespool osutatud määruse artikli 14 kohaselt laekunud intressimaksed

– 9 626

Eespool osutatud määruse artikli 7 lõike 3 kohaselt laekunud või tagasi makstud summad

1 690 639

KOKKU

576 020 336


II LISA

Iga-aastase järelevalvetasu 2019. aasta kogusumma jaotus

(eurodes)

 

Järelevalve alla kuuluvad olulised üksused ja järelevalve alla kuuluvad olulised grupid

Järelevalve alla kuuluvad vähem olulised üksused ja järelevalve alla kuuluvad vähem olulised grupid

Kokku

Aastakulude prognoos 2019. aasta kohta

508 696 494

50 310 642

559 007 136

Ülejääk/puudujääk 2018. aastast

13 952 290

1 379 897

15 332 187

Summad, mis võetakse arvesse kooskõlas määruse (EL) nr 1163/2014 (EKP/2014/41) artikli 5 lõikega 3

1 548 203

132 810

1 681 013

Eelnevatel tasuperioodidel laekumata jäänud tasude summad

0

0

0

Eespool osutatud määruse artikli 14 kohaselt laekunud intressimaksed

– 7 918

– 1 708

– 9 626

Eespool osutatud määruse artikli 7 lõike 3 kohaselt laekunud või tagasi makstud summad

1 556 121

134 518

1 690 639

KOKKU

524 196 987

51 823 349

576 020 336


Top