Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1793

Komisjoni määrus (EL) 2018/1793, 20. november 2018, millega kiidetakse heaks määruse (EÜ) nr 110/2008 III lisas loetletud piiritusjoogi geograafilise tähise tehnilise toimiku muudatus, mis tuleneb peamiste spetsifikaatide muutmisest [„Ron de Guatemala“ (GT)]

C/2018/7593

OJ L 294, 21.11.2018, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1793/oj

21.11.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 294/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2018/1793,

20. november 2018,

millega kiidetakse heaks määruse (EÜ) nr 110/2008 III lisas loetletud piiritusjoogi geograafilise tähise tehnilise toimiku muudatus, mis tuleneb peamiste spetsifikaatide muutmisest [„Ron de Guatemala“ (GT)]

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2008. aasta määrust (EÜ) nr 110/2008 piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1576/89, (1) eriti selle artikli 17 lõiget 8 ja artiklit 21,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 110/2008 artikli 17 lõikele 5 on komisjon tutvunud organisatsiooni Asociación Nacional de Fabricantes de Alcoholes y Licores (ANFAL) taotlusega kiita heaks kõnealuse määruse (EÜ) nr 110/2008 kohaselt registreeritud geograafilise tähise „Ron de Guatemala“ (2) tehnilise toimiku muudatus.

(2)

Olles jõudnud järeldusele, et muutmistaotlus on kooskõlas määrusega (EÜ) nr 110/2008, avaldas komisjon selle Euroopa Liidu Teatajas (3) kooskõlas kõnealuse määruse artikli 17 lõikega 6.

(3)

Kuna komisjon ei ole saanud ühtki vastuväidet määruse (EÜ) nr 110/2008 artikli 17 lõike 7 alusel, tuleks tehnilise toimiku muudatus määruse (EÜ) nr 110/2008 artikli 17 lõike 8 kohaselt heaks kiita.

(4)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas piiritusjoogituru komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kiidetakse heaks Euroopa Liidu Teatajas avaldatud nimetuse „Ron de Guatemala“ (GT) tehnilise toimiku muudatus.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. november 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 39, 13.2.2008, lk 16.

(2)  Komisjoni 3. veebruari 2014. aasta määrus (EL) nr 97/2014, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 110/2008 (piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta) III lisa (ELT L 33, 4.2.2014, lk 1).

(3)  ELT C 317, 23.9.2017, lk 6.


Top