Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1710

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1710, 13. november 2018, millega kohandatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 kohast otsetoetuste kohandamise määra 2018. kalendriaastaks ja tunnistatakse kehtetuks komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/866

C/2018/7442

OJ L 286, 14.11.2018, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1710/oj

14.11.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 286/10


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/1710,

13. november 2018,

millega kohandatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 kohast otsetoetuste kohandamise määra 2018. kalendriaastaks ja tunnistatakse kehtetuks komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/866

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008, (1) eriti selle artikli 26 lõiget 4,

olles konsulteerinud põllumajandusfondide komiteega

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmääruses (EL) 2018/866 (2) on kehtestatud määruse (EL) nr 1306/2013 kohaste otsetoetuste kohandamise määr 2018. kalendriaastaks. Kõnealune kohandamise määr on kehtestatud 2019. aasta eelarveprojekti raames olemasoleva teabe alusel ja selle puhul on võetud eelkõige arvesse finantsdistsipliini 468,7 miljoni euro suurust põllumajandussektori kriisireservi, millele on osutatud määruse (EL) nr 1306/2013 artiklis 25.

(2)

Kuigi finantsdistsipliin vajab jätkuvalt 468,7 miljoni euro suurust põllumajandussektori kriisireservi, nähtub olemasolevast teabest, mis on seotud 2019. aasta eelarveprojekti kirjaliku muutmisettepanekuga nr 1, mis hõlmab otsetoetusi ja turuga seotud kulusid käsitlevaid ajakohastatud prognoose, et rakendusmääruses (EL) 2018/866 sätestatud finantsdistsipliini kohandamise määra on vaja muuta.

(3)

Seepärast on komisjoni käsutuses oleva uue teabe alusel asjakohane kohandada kohandamise määra vastavalt määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 26 lõikele 4 enne selle kalendriaasta 1. detsembrit, mille suhtes kohandamise määra kohaldatakse.

(4)

Üldjuhul makstakse ühe kalendriaasta (N) jaoks otsetoetuste saamise taotluse esitanud põllumajandustootjatele toetust eelarveaasta (N + 1) piiresse jääva kindlaksmääratud makseperioodi jooksul. Sellegipoolest võivad liikmesriigid maksta põllumajandustootjatele toetust teatava tähtaja jooksul ka pärast kõnealuse makseperioodi lõppu. Nimetatud maksed võidakse teha järgneval eelarveaastal. Kui asjaomase kalendriaasta suhtes kohaldatakse finantsdistsipliini, ei tohiks kohandamise määra kohaldada selliste maksete suhtes, mille kohta esitati toetustaotlused muudel kalendriaastatel kui finantsdistsipliini kohaldamise kalendriaasta. Seepärast on põllumajandustootjate võrdse kohtlemise tagamiseks asjakohane sätestada, et kohandamise määra kohaldatakse üksnes selliste maksete suhtes, mille kohta on toetustaotlused esitatud finantsdistsipliini kohaldamise kalendriaastal, olenemata sellest, millal makse põllumajandustootjatele tehakse.

(5)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 (3) artikli 8 lõikes 1 on sätestatud, et määruse (EL) nr 1306/2013 artikli 26 kohaselt kindlaks määratud kohandamismäära tuleb kohaldada üksnes 2 000 eurot ületavate otsetoetuste suhtes, mida antakse põllumajandustootjatele asjaomasel kalendriaastal. Lisaks on määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 8 lõikes 2 sätestatud, et otsetoetuste järkjärgulise kehtestamise tulemusel kohaldatakse kohandamise määra Horvaatia suhtes alles alates 1. jaanuarist 2022. Seega ei tuleks käesoleva määrusega kindlaks määratavat kohandamise määra kohaldada nimetatud liikmesriigi põllumajandustootjate suhtes.

(6)

Uut muudetud kohandamismäära tuleks võtta arvesse 2018. kalendriaasta kohta esitatud toetustaotluse alusel põllumajandustootjale tehtavate kõigi maksete arvutamisel. Selguse huvides tuleks rakendusmäärus (EL) 2018/866 seetõttu kehtetuks tunnistada.

(7)

Selle tagamiseks, et muudetud kohandamismäära kohaldatakse alates kuupäevast, mil põllumajandustootjatele hakatakse maksma otsetoetusi vastavalt määrusele (EL) nr 1306/2013, tuleks käesolevat määrust kohaldada alates 1. detsembrist 2018,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määruse (EL) nr 1306/2013 artiklites 25 ja 26 sätestatud kohandamismäära kehtestamiseks ning kooskõlas määruse (EL) nr 1307/2013 artikli 8 lõikega 1 kohaldatakse määruse (EL) nr 1307/2013 I lisas loetletud toetuskavade raames makstavate selliste 2 000 eurot ületavate otsetoetuste vähendamise korral, mida makstakse põllumajandustootjatele 2018. kalendriaasta kohta esitatud toetustaotluse alusel, kohandamise määra 1,411917 %.

2.   Lõikes 1 sätestatud vähendamist ei kohaldata Horvaatias.

Artikkel 2

Rakendusmäärus (EL) 2018/866 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. detsembrist 2018.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. november 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 549.

(2)  Komisjoni 13. juuni 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/866, milles käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1306/2013 sätestatud otsetoetuste kohandamise määra kehtestamist 2018. kalendriaastaks (ELT L 149, 14.6.2018, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 637/2008 ja (EÜ) nr 73/2009 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 608).


Top