EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0773

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/773, 15. mai 2018, milles esitatakse laevavarustuse projekteerimis-, ehitus- ja toimivusnõuded ning katsestandardid ja tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) 2017/306 (EMPs kohaldatav tekst )

C/2018/2768

OJ L 133, 30.5.2018, p. 1–180 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 02/10/2019; kehtetuks tunnistatud 32019R1397

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/773/oj

30.5.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 133/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/773,

15. mai 2018,

milles esitatakse laevavarustuse projekteerimis-, ehitus- ja toimivusnõuded ning katsestandardid ja tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) 2017/306

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta direktiivi 2014/90/EL, milles käsitletakse laevavarustust ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 96/98/EÜ, (1) eriti selle artikli 35 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjonil on õigus rakendusaktide abil ära märkida direktiivi 2014/90/EL kohaldamisalasse kuuluva laevavarustuse projekteerimis-, ehitus- ja toimivusnõuded ning katsestandardid, samuti kuupäevad, millest alates katsestandardeid kohaldama peab. Kõnealused nõuded ja standardid on sätestatud nimetatud direktiivis osutatud rahvusvahelistes õigusaktides.

(2)

Selleks et arvesse võtta kõige värskemaid muudatusi, tuleks kohaldatavate rahvusvaheliste õigusaktide loetelu korrapäraselt ajakohastada. Selleks et esitada ammendav loetelu kõigist direktiivi 2014/90/EL kohaldamisalasse kuuluvatest toodetest, tuleks käesoleva määrusega kehtetuks tunnistada komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/306 (2).

(3)

Laevavarustus, mille suhtes kohaldatakse liidu ühtlustatud nõudeid direktiivi 2014/90/EL raames esmakordselt, tuleks sõnaselgelt loetleda uute esemetena käesoleva määruse lisa veerus 1.

(4)

On mõistlik ja proportsionaalne lubada üleminekuperioodil jätkuvalt turustada ja paigaldada ELi laeva pardale uut eset, mis vastab liikmesriigis enne käesoleva määruse jõustumist kehtinud riiklikele tüübikinnitusnõuetele.

(5)

Selleks et hõlbustada direktiivi 2014/90/EL ühtlustatud, kiiret ja lihtsat rakendamist, peaksid kõnealuse direktiivi alusel võetavad rakendusaktid olema rakendusmäärused.

(6)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas laevade põhjustatud merereostuse vältimise ja meresõiduohutuse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Direktiivis 2014/90/EL osutatud rahvusvahelistes õigusaktides sätestatud projekteerimis-, ehitus- ja toimivusnõudeid ning katsestandardeid kohaldatakse laevavarustuse iga eseme suhtes vastavalt lisale.

Artikkel 2

1.   Käesoleva määruse lisa veerus 1 „rakendusmäärusega (EL) 2017/306 lisatud uue esemena“ loetletud laevavarustust, mis vastas liikmesriigis enne 16. märtsi 2017 kehtinud riiklikele tüübikinnitusnõuetele, võib jätkuvalt turustada ja paigaldada ELi laeva pardale kuni 16. märtsini 2020.

2.   Lisa veerus 1 „rakendusmäärusega (EL) 2018/773 lisatud uue esemena“ loetletud varustust, mis vastab liikmesriigis enne 19. juunit 2018 kehtinud riiklikele tüübikinnitusnõuetele, võib jätkuvalt turustada ja paigaldada ELi laeva pardale kuni 19. juunini 2021.

Artikkel 3

Rakendusmäärus (EL) 2017/306 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 15. mai 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 257, 28.8.2014, lk 146.

(2)  Komisjoni 6. veebruari 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/306, milles esitatakse laevavarustuse projekteerimis-, ehitus- ja toimivusnõuded ning katsestandardid (ELT L 48, 24.2.2017, lk 1).


LISA

Üldine märkus: viited SOLASi konventsiooni reeglitele viitavad muudetud rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel sätetele.

Kasutatud lühendid

A.1– 1. parandus standarddokumentide kohta, v.a IMO

A.2– 2. parandus standarddokumentide kohta, v.a IMO

AC– veaparandus standarddokumentide kohta, v.a IMO

CAT– radari kategooria vastavalt IEC 62388 (2007) jaos 1.3 esitatud määratlusele

Circ.– ringkiri

COLREG– rahvusvaheline laevakokkupõrgete vältimise eeskiri

COMSAR– IMO raadioside ning otsingu- ja päästetegevuse allkomitee

EN– Euroopa standard

ETSI– Euroopa Telekommunikatsioonistandardite Instituut

FSS– rahvusvaheline tuleohutussüsteemide koodeks

FTP– rahvusvaheline tulekatse kohaldamise koodeks

HSC– rahvusvaheline kiirlaevakoodeks

IBC– rahvusvaheline kemikaalide mahtlastina vedamise koodeks

ICAO– Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon

IEC– Rahvusvaheline Elektrotehnikakomisjon

IGC– rahvusvaheline koodeks veeldatud gaasi mahtlastina vedava laeva ehituse ja seadmete kohta

IMO– Rahvusvaheline Mereorganisatsioon

ISO– Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon

ITU– Rahvusvaheline Telekommunikatsiooni Liit

LSA– päästevahendid

MARPOL– rahvusvaheline laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsioon

MED– laevavarustuse direktiiv

MEPC– merekeskkonna kaitse komitee

MSC– meresõiduohutuse komitee

Nox – lämmastikoksiidid

O2/HC süsteemid– hapnik-süsivesinik süsteemid

SOLAS– rahvusvaheline konventsioon inimelude ohutusest merel

Sox – vääveloksiidid

Reg.– reegel

Res.– resolutsioon

Kogu käesoleva lisa suhtes kohaldatavad märkused

(a)

Üldine: lisaks käesolevas lisas konkreetselt viidatud katsestandarditele tuleb tüübihindamisel (tüübikinnitusel) kontrollida vastavust rahvusvaheliste konventsioonide kohaldatavatele nõuetele ning IMO asjakohastele resolutsioonidele ja ringkirjadele. Sellisele vastavusele osutatakse direktiivis 2014/90/EL käsitletud vastavushindamismoodulites.

(b)

Veerg 3: kui kahte esitatud katsestandardite kogumit eraldab sõna „või“, vastab kumbki kogum kõigile katsenõuetele vastavalt IMO toimimisnormidele; seega piisab vaid ühe kogumi katsetamisest, et tõendada asjakohaste rahvusvaheliste õigusaktide nõuetele vastavust. Kui on aga kasutatud muid eraldajaid (nt koma), kohaldatakse kõiki nimekirja tõendeid.

(c)

Veerg 6: selleks et võtta arvesse laevaehituseks kuluvat ajavahemikku, mis sõltub konkreetse laevavarustuse omadustest, kohaldatakse laeva pardale paigutamisega seoses järgmisi tähendusi (märgitud kuupäeva järele sulgudesse):

I

:

varustuse esimene paigaldamine funktsionaalsesse asukohta ELi laeva pardal;

II

:

varustuse esimene paigaldamine või paigutamine funktsionaalsesse asukohta ELi laeva pardal;

III

:

varustuse tarnimine laevatehasesse, kui see toimub 30 kuu jooksul enne varustuse paigaldamist selle funktsionaalsesse asukohta.

(d)

Kui ühe laevavarustuse kirje kohta on kaks rida (nt MED/3.12), sisaldab teine (alumine) rida rahvusvaheliste õigusaktide ajakohastatud nõudeid esimeses (ülemises) reas esitatud nõuete suhtes.

(e)

Punktis d osutatud olukordades, kui veergudes 5 ja 6 ei esitata ühtki kuupäeva, näitab see, et katsestandardeid ei ole muudetud ja et asjakohane laevavarustuse ese vastab (teises) alumises reas esitatud nõuetele.

(f)

Kui ühe laevavarustuse kirje kohta on kolm rida (nt MED/3.51a), sisaldab kolmas (kõige alumine) rida rahvusvaheliste õigusaktide ajakohastatud nõudeid esimeses kahes (ülemises) reas esitatud nõuete suhtes.

1.   Päästevahendid

Veerg 2: kohaldatakse IMO ringkirja MSC/Circular 980, v.a juhul, kui seda asendavad veerus 2 osutatud eridokumendid.

Number ja eseme nimetus

1974. aasta SOLASi konventsiooni kohaldatavad muudetud reeglid ning asjakohased IMO resolutsioonid ja ringkirjad

Katsestandardid

Vastavushindamismoodulid

Esmakordne turule laskmine

Viimane pardale paigutamine

1

2

3

4

5

6

MED/1.1

Päästerõngad

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 8.

MED/1.2a

Päästevahendite asukohta näitavad tuled:

a)

päästepaatidele ja -parvedele ning valvepaatidele

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) II,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 8.

MED/1.2a

Päästevahendite asukohta näitavad tuled:

a)

päästepaatidele ja -parvedele ning valvepaatidele

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 8.

MED/1.2b

Päästevahendite asukohta näitavad tuled:

b)

päästerõngastele

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 8.

MED/1.2c

Päästevahendite asukohta näitavad tuled:

c)

päästevestidele

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 8.

MED/1.3

Päästerõngaste isesüttivad suitsupoid

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 8.

MED/1.4

Päästevestid

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 8,

IMO MSC/Circ.922,

IMO MSC.1/Circ.1304,

IMO MSC.1/Circ.1470.

MED/1.5a

Vee- ja kaitseülikonnad, mis on kavandatud kandmiseks KOOS päästevestiga:

a)

veeülikond ilma soojapidava isolatsioonikihita

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.5b

Vee- ja kaitseülikonnad, mis on kavandatud kandmiseks KOOS päästevestiga:

b)

veeülikond soojapidava isolatsioonikihiga

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.5c

Vee- ja kaitseülikonnad, mis on kavandatud kandmiseks KOOS päästevestiga:

c)

kaitseülikonnad

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.6a

Vee- ja kaitseülikonnad, mis on kavandatud kandmiseks ILMA päästevestita:

a)

veeülikond ilma soojapidava isolatsioonikihita

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.6b

Vee- ja kaitseülikonnad, mis on kavandatud kandmiseks ILMA päästevestita:

b)

veeülikond soojapidava isolatsioonikihiga

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.6c

Vee- ja kaitseülikonnad, mis on kavandatud kandmiseks ILMA päästevestita:

c)

kaitseülikonnad

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/7,

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.7

Termokaitsevahendid

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/22,

SOLAS 74 Reg. III/32,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

MED/1.8

Langevarjuga signaalraketid (pürotehnika)

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/6,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) III,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 8.

MED/1.9

Käsisärituled (pürotehnika)

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) III,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 8.

MED/1.10

Suitsupoid (pürotehnika)

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) III.

MED/1.11

Liiniheiteseadmed

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/18,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) VII,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 8.

MED/1.12

Täispuhutavad päästeparved

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

Pikendatud hooldussagedusega:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/13,

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 8,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328.

MED/1.13

Jäigad päästeparved

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud,

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 8,

IMO MSC/Circ.811.

MED/1.13

Jäigad päästeparved

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud,

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 8.

MED/1.14

Automaatselt püstuvad päästeparved

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

Pikendatud hooldussagedusega:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 8,

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328.

MED/1.15

Tendiga kahepoolsed päästeparved

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

Pikendatud hooldussagedusega:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 8,

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811,

IMO MSC.1/Circ.1328.

MED/1.16

Päästeparvede vabastusseadmed (hüdrostaat)

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/13,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-oodeks) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 8,

IMO MSC/Circ.811.

MED/1.17a

Päästepaadid:

a)

taavet-päästepaadid:

poolkinnised,

kinnised.

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud,

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 8,

IMO MSC.1/Circ.1423.

MED/1.17b

Päästepaadid:

b)

vabalang-päästepaadid.

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud,

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 8,

IMO MSC.1/Circ.1423.

MED/1.17b

Päästepaadid:

b)

vabalang-päästepaadid.

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud,

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 8,

IMO MSC.1/Circ.1423.

MED/1.18

Jäigad valvepaadid

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud,

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 8.

MED/1.19

Täispuhutavad valvepaadid

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 8.

MED/1.20a

Kiirvalvepaadid:

a)

täispuhutavad,

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud,

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

MED/1.20 a

Kiirvalvepaadid:

a)

täispuhutavad,

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

MED/1.20b

Kiirvalvepaadid:

b)

jäigad,

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud,

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

MED/1.20b

Kiirvalvepaadid:

b)

jäigad,

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud,

IMO MSC/Circ.1006.

B+D

B+F

G

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

MED/1.20c

Kiirvalvepaadid:

c)

jäigad-täispuhutavad.

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud,

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

MED/1.21

Lööpri ja vintsiga (taavetiga) veeskamisseadmed

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/33,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 8.

MED/1.23

Vabalang-päästepaatide veeskamisseadmed

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/33,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 8.

MED/1.24

Päästeparvede veeskamisseadmed

(taavetid)

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/12,

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 8.

MED/1.25

Kiirvalvepaatide veeskamisseadmed

(taavetid)

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) VI.

MED/1.26a

Vabastusmehhanismid:

a)

pääste- ja valvepaatidele (veesatakse lööpri või lööprite abil),

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) IV,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 8,

IMO MSC.1/Circ.1419.

MED/1.26a

Vabastusmehhanismid:

a)

pääste- ja valvepaatidele (veesatakse lööpri või lööprite abil),

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 8,

IMO MSC.1/Circ.1419.

MED/1.26b

Vabastusmehhanismid:

b)

päästeparvedele (veesatakse lööpri või lööprite abil),

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) IV,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 8,

IMO MSC.1/Circ.1419.

MED/1.26b

Vabastusmehhanismid:

b)

päästeparvedele (veesatakse lööpri või lööprite abil),

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 8,

MED/1.26c

Vabastusmehhanismid:

c)

vabalang-päästepaatidele.

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) IV,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 8,

IMO MSC.1/Circ.1419.

MED/1.26c

Vabastusmehhanismid:

c)

vabalang-päästepaatidele.

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 8.

MED/1.27

Laeva evakuatsioonisüsteemid

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+F

G

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/15,

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 8.

MED/1.28

Päästevahendid

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud,

IMO MSC/Circ.810.

B+D

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/26,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) VI.

MED/1.29

Evakuatsiooniredelid

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. III/11,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud,

ISO 5489:2008.

B+D

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/11,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks),

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks),

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks),

IMO MSC.1/Circ.1285.

MED/1.29

Evakuatsiooniredelid

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. III/11,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud,

ISO 5489:2008.

B+D

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/11,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks),

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks),

IMO MSC.1/Circ.1285.

MED/1.30

Valgust peegeldavad materjalid

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. A.658(16).

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) I,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 8.

Punkt MED/1.31 „Päästepaatide ja -parvede kahesuunalised ULL raadiotelefonid“ on üle viidud punktidesse MED/5.17 ja MED/5.18.

Punkt MED/1.32 „9 GHz otsingu ja pääste radartransponder (SART)“ on üle viidud punkti MED/4.18.

MED/1.33

Pääste- ja valvepaatide radarpeegeldi

(passiivne)

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

EN ISO 8729:1998,

EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008)

või

EN ISO 8729:1998,

IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008)

või

ISO 8729-1:2010,

EN 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008)

või

ISO 8729-1:2010,

IEC 60945 (2002) + IEC 60945 parandus 1 (2008).

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. A.384(X),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) IV,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 8,

IMO Res. MSC.164(78).

MED/1.36

Päästepaadi/valvepaadi mootor

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) IV,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) V.

MED/1.37

Valvepaadi mootor – päramootor

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) V.

MED/1.38

Pääste- ja valvepaatide helgiheitjad

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) IV,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 8.

MED/1.39

Lahtised kahepoolsed päästeparved

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 10. lisa,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 11. lisa.

Pikendatud hooldussagedusega:

IMO MSC.1/Circ.1328.

B+D

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 8,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 10. lisa,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) I,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 8,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 11. lisa.

IMO MSC.1/Circ.1328.

Punkt MED/1.40 „Mehaanilised lootsitõstukid“ on üle viidud punkti MED/4.48.

MED/1.41a

Päästepaatide ja -parvede ning valvepaatide vintsid:

a)

taavet-päästepaadile,

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 8.

MED/1.41 a

Päästepaatide ja -parvede ning valvepaatide vintsid:

a)

taavet-päästepaadile,

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 8.

MED/1.41b

Päästepaatide ja -parvede ning valvepaatide vintsid:

b)

vabalang-päästepaadile,

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.,

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

HSC-koodeksi viide: kuna kiirlaevu ei varustata vabalang-päästepaatidega

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 8.

MED/1.41b

Päästepaatide ja -parvede ning valvepaatide vintsid:

b)

vabalang-päästepaadile,

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.,

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) VI.

MED/1.41c

Päästepaatide ja -parvede ning valvepaatide vintsid:

c)

päästeparvele,

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 8.

MED/1.41d

Päästepaatide ja -parvede ning valvepaatide vintsid:

d)

valvepaadile,

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 8.

MED/1.41d

Päästepaatide ja -parvede ning valvepaatide vintsid:

d)

valvepaadile,

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 8.

MED/1.41e

Päästepaatide ja -parvede ning valvepaatide vintsid:

e)

kiirvalvepaadile.

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/24,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 8.

MED/1.41e

Päästepaatide ja -parvede ning valvepaatide vintsid:

e)

kiirvalvepaadile.

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/16,

SOLAS 74 Reg. III/17,

SOLAS 74 Reg. III/23,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 8.

Punkt MED/1.42 „Lootsiredel“ on üle viidud punkti MED/4.49.

MED/1.43

Jäigad/täispuhutavad valvepaadid

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.81(70), muudetud,

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. III/21,

SOLAS 74 Reg. III/31,

SOLAS 74 Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) I,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA-koodeks) V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 8.

2.   Merereostuse vältimise vahendid

Number ja eseme nimetus

1973/1978. aasta MARPOLi konventsiooni kohaldatavad muudetud reeglid ning asjakohased IMO resolutsioonid ja ringkirjad

Katsestandardid

Vastavushindamismoodulid

Esmakordne turule laskmine

Viimane pardale paigutamine

1

2

3

4

5

6

MED/2.1

Seadmed õli filtreerimiseks (pilsivee õlisisaldus ei ületa 15 ppm)

Tüübikinnitusnõuded

MARPOL 73/78 I lisa, Reg. 14.

IMO Res. MEPC.107(49),

IMO MEPC.1/Circ. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

MARPOL 73/78 I lisa, Reg. 14,

IMO MEPC.1/Circ. 643.

MED/2.1

Seadmed õli filtreerimiseks (pilsivee õlisisaldus ei ületa 15 ppm)

Tüübikinnitusnõuded

MARPOL 73/78 I lisa, Reg. 14.

IMO Res. MEPC.107(49), muudetud,

IMO MEPC.1/Circ. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

MARPOL 73/78 I lisa, Reg. 14,

IMO MEPC.1/Circ. 643.

MED/2.2

Õli/vee eralduspinna detektorid

Tüübikinnitusnõuded

MARPOL 73/78 I lisa, Reg. 32.

IMO Res. MEPC.5(XIII).

B+D

B+E

B+F

 

 

MED/2.3

Õlisisaldusmõõturid

Tüübikinnitusnõuded

MARPOL 73/78 I lisa, Reg. 14.

IMO Res. MEPC.107(49),

IMO MEPC.1/Circ. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

MARPOL 73/78 I lisa, Reg. 14,

IMO MEPC.1/Circ. 643.

MED/2.3

Õlisisaldusmõõturid

Tüübikinnitusnõuded

MARPOL 73/78 I lisa, Reg. 14.

IMO Res. MEPC.107(49), muudetud,

IMO MEPC.1/Circ. 643.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

MARPOL 73/78 I lisa, Reg. 14,

IMO MEPC.1/Circ. 643.

MED/2.5

Naftatankeri õliheite jälgimise ja juhtimise süsteem

Tüübikinnitusnõuded

MARPOL 73/78 I lisa, Reg. 31,

IMO MEPC.1/Circ.761 Rev.1,

IMO MEPC.1/Circ.858.

IMO Res. MEPC.108(49), muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

MARPOL 73/78 I lisa, Reg. 31.

MED/2.5

Naftatankeri õliheite jälgimise ja juhtimise süsteem

Tüübikinnitusnõuded

MARPOL 73/78 I lisa, Reg. 31,

IMO MEPC.1/Circ.858.

IMO Res. MEPC.108(49), muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

MARPOL 73/78 I lisa, Reg. 31.

MED/2.6

Reoveepuhastid

Tüübikinnitusnõuded

MARPOL 73/78 IV lisa, Reg. 9.

IMO Res. MEPC.227(64).

B+D

B+E

B+F

 

1.1.2018

(III)

Veo- ja toimivusnõuded

MARPOL 73/78 IV lisa, Reg. 9.

MED/2.6

Reoveepuhastid

Tüübikinnitusnõuded

MARPOL 73/78 IV lisa, Reg. 9.

IMO Res. MEPC.227(64), muudetud.

a)

kaasa arvatud punkt 4.2 (reisilaevadele kasutamiseks kõikides piirkondades, sh MARPOLi IV lisa eripiirkonnas),

b)

välja arvatud punkt 4.2 (muudele laevadele kui reisilaevadele kasutamiseks kõikides piirkondades ja reisilaevadele väljaspool MARPOLi IV lisa eripiirkonda).

B+D

B+E

B+F

G

16.3.2017

 

Veo- ja toimivusnõuded

MARPOL 73/78 IV lisa, Reg. 9.

MED /2.7

Laeva jäätmepõletusahjud

Tüübikinnitusnõuded

MARPOL 73/78 VI lisa, Reg. 16.

IMO Res. MEPC.76(40)

B+D

B+E

B+F

G

 

1.1.2018

(III)

Veo- ja toimivusnõuded

MARPOL 73/78 VI lisa, Reg. 16,

IMO MEPC.1/Circ.793.

MED/2.7

Laeva jäätmepõletusahjud

Jäätmepõletusahjud võimsusega 1 500 kuni 4 000 kW)

Tüübikinnitusnõuded

MARPOL 73/78 VI lisa, Reg. 16,

IMO Res. MEPC.244(66).

B+D

B+E

B+F

G

16.3.2017

 

Veo- ja toimivusnõuded

MARPOL 73/78 VI lisa, Reg. 16.

MED/2.8

Nox analüsaator laeva pardal kasutamiseks vastavalt Nox tehnilisele koodeksile 2008

Tüübikinnitusnõuded

IMO Res. MEPC.176(58) - (MARPOLi muudetud VI lisa, Reg. 13).

IMO Res. MEPC.177(58) - (Nox tehniline koodeks 2008), muudetud.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

IMO Res. MEPC.176(58) - (MARPOLi muudetud VI lisa, Reg. 13),

IMO Res. MEPC.177(58) - (Nox tehniline koodeks 2008),

IMO Res. MEPC.198(62),

IMO MEPC.1/Circ. 638.

MED/2.8

Nox analüsaator laeva pardal kasutamiseks vastavalt Nox tehnilisele koodeksile 2008

Tüübikinnitusnõuded

IMO Res. MEPC.176(58) - (MARPOLi muudetud VI lisa, Reg. 13).

IMO Res. MEPC.177(58) - (Nox tehniline koodeks 2008), muudetud.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

IMO Res. MEPC.176(58) - (MARPOLi muudetud VI lisa, Reg. 13),

IMO Res. MEPC.177(58) - (Nox tehniline koodeks 2008),

IMO Res. MEPC.198(62),

IMO MEPC.1/Circ. 638.

MED/2.10

Laeva heitgaasipuhastussüsteemid

Tüübikinnitusnõuded

IMO Res. MEPC.176(58) - (MARPOLi muudetud VI lisa, Reg. 4),

IMO Res. MEPC.184(59).

IMO Res. MEPC.184(59).

B+D

B+E

B+F

G

 

15.5.2018

(III)

Veo- ja toimivusnõuded

IMO Res. MEPC.176(58) - (MARPOLi muudetud VI lisa, Reg. 4),

MED/2.10

Laeva heitgaasipuhastussüsteemid

Tüübikinnitusnõuded

IMO Res. MEPC.176(58) - (MARPOLi muudetud VI lisa, Reg. 4).

IMO Res. MEPC.259 (68).

IMO Res. MEPC.259(68).

Kava A

B+F

G

19.6.2018

 

Veo- ja toimivusnõuded

IMO Res. MEPC.176(58) - (MARPOLi muudetud VI lisa, Reg. 4).

Kava B

G

3.   Tulekaitsevahendid

Number ja eseme nimetus

1974. aasta SOLASi konventsiooni kohaldatavad muudetud reeglid ning asjakohased IMO resolutsioonid ja ringkirjad

Katsestandardid

Vastavushindamismoodulid

Esmakordne turule laskmine

Viimane pardale paigutamine

1

2

3

4

5

6

MED/3.1

Teki aluskatted

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/6,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP-koodeks), muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/6,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 7.

MED/3.2

Käsitulekustutid

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koodeks) 4.

EN 3-7:2004 + A1:2007,

EN 3-8:2006 + AC:2007,

EN 3-9:2006 + AC:2007,

EN 3-10:2009.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. II-2/18,

SOLAS 74 Reg. II-2/19,

SOLAS 74 Reg. II-2/20,

IMO Res. A.951(23),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koodeks) 4.

IMO MSC/Circ.1239,

IMO MSC/Circ.1275.

MED/3.2

Käsitulekustutid

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koodeks) 4.

EN 3-7:2004 + A1:2007,

EN 3-8:2006 + AC:2007,

EN 3-9:2006 + AC:2007,

EN 3-10:2009.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. II-2/18,

SOLAS 74 Reg. II-2/19,

SOLAS 74 Reg. II-2/20,

IMO Res. A.951(23),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koodeks) 4.

IMO Res. MSC.391(95)-(IGF-koodeks) 11,

IMO MSC/Circ.1239,

IMO MSC/Circ.1275.

MED/3.3

Tuletõrjuja varustus: kaitseriietus (kuumakindel kaitseriietus)

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koodeks) 3.

Tuletõrjuja kaitseriietus:

EN 469:2005 + A1:2006 ja AC:2006

või

Tuletõrjuja kaitseriietus – peegeldav riietus eritulekustutustööde jaoks:

EN 1486:2007

või

Tuletõrjuja kaitseriietus – peegeldava välispinnaga kaitseriietus:

ISO 15538:2001.

Märkus: 2. tase

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koodeks) 3.

MED/3.4

Tuletõrjuja varustus: saapad

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koodeks) 3.

EN 15090:2012.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koodeks) 3.

MED/3.5

Tuletõrjuja varustus: kindad

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koodeks) 3.

EN 659:2003 + A1:2008 ja AC:2009.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koodeks) 3.

MED/3.6

Tuletõrjuja varustus: kiiver

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koodeks) 3.

EN 443:2008.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koodeks) 3.

MED/3.7

Autonoomne suruõhuhingamisaparaat

Märkus: ohtlike kaupadega seotud õnnetuste korral on vaja ülerõhumaski.

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koodeks) 3.

EN 136:1998 + AC:2003,

EN 137:2006.

Juhul, kui aparaati kasutatakse lastiga seotud õnnetuste korral:

ISO 23269-3:2011.

B+D

B+E

B+F

 

19.6.2018

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koodeks) 3.

Juhul, kui aparaati kasutatakse lastiga seotud õnnetuste korral:

IMO Res. MSC.4(48)-(IBC-koodeks) 14,

IMO Res. MSC.5(48)-(IGC-koodeks) 14,

IMO MSC.1/Circ.1499.

MED/3.7

Autonoomne suruõhuhingamisaparaat

Märkus: ohtlike kaupadega seotud õnnetuste korral on vaja ülerõhumaski.

(vt punkt 7.1)

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koodeks) 3.

ISO 23269-2:2011 (tule kustutamine – kasutatakse ainult merel)

I tüübi maski ei kasutata MED/3.7 ega MED/7.1 puhul

B+D

B+E

B+F

19.6.2018

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. II-2/15,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koodeks) 3.

MED/3.8

Suruõhusüsteemi toitega hingamisaparaat

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 7.

Märkus: see varustus on ette nähtud üksnes 1994. aasta HSC-koodeksi nõuete järgi ehitatud kiirlaevadele.

EN 14593-1:2005,

EN 14594:2005 + AC:2005.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7.

MED/3.8

Suruõhusüsteemi toitega hingamisaparaat

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 7.

Märkus: see varustus on ette nähtud üksnes 1994. aasta HSC-koodeksi nõuete järgi ehitatud kiirlaevadele.

EN 14593-1:2005,

või

EN 14594:2005 + AC:2005.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC koodeks) 7.

MED/3.9

1974. aasta SOLASi konventsiooni reeglis II-2/12 nimetatutega samaväärsed sprinklersüsteemide osad eluruumidesse, teenindusruumidesse ja juhtimispostidesse (piirduvad pihustite ja nende toimimisega).

(Paiksete sprinklersüsteemide pihustid kiirlaevadele kuuluvad samuti selle punkti alla.)

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/7,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koodeks) 8.

IMO Res. A.800(19), muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/7,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 7,

IMO Res. MSC.44(65),

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koodeks) 8,

IMO MSC/Circ.912,

IMO MSC/Circ. 1556.

MED/3.10

Masina- ja lastipumbaruumide paiksete surve-veeudu tulekustutussüsteemide pihustid

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koodeks) 7.

IMO MSC/Circ.1165, A lisa, muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koodeks) 7,

IMO MSC.1/Circ.1313.

MED/3.10

Masina- ja lastipumbaruumide paiksete surve-veeudu tulekustutussüsteemide pihustid

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

SOLAS 74 Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koodeks) 7.

IMO MSC/Circ.1165, muudetud

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koodeks) 7,

IMO Res. MSC.391(95)-(IGF-koodeks) 11.

IMO MSC.1/Circ.1313.

MED/3.11a

Tulekindlad A- ja B-klassi vaheseinad:

a)

A-klassi vaheseinad,

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/3.2.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP-koodeks), muudetud,

IMO MSC.1/Circ.1435.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/3.2,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO MSC/Circ 1120,

IMO MSC.1/Circ.1434.

MED/3.11b

Tulekindlad A- ja B-klassi vaheseinad:

b)

B-klassi vaheseinad.

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/3.4.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP-koodeks), muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/3.4,

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

MED/3.12

Seadmed, mis takistavad leekide levimist tankerite lastitankidesse

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/16.

a)

rõhu/vaakumi klapp:

IMO MSC/Circ.677, muudetud,

EN ISO 16852:2010,

ISO 15364:2016,

b)

leegi pidurdajad:

IMO MSC/Circ.677, muudetud,

EN ISO 16852:2010,

c)

plahvatusleegi pidurdajad

IMO MSC/Circ.677, muudetud,

EN ISO 16852:2010.

d)

kiirtuulutusklapp:

IMO MSC/Circ.677, muudetud,

EN ISO 16852:2010,

ISO 15364:2016.

Muu varustus, v.a ventiilid:

 

B+D

 

B+E

 

B+F

Ventiilid:

B+F

 

23.5.2019

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/16.

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koodeks) 15.

MED/3.12

Seadmed, mis takistavad leekide levimist tankerite lastitankidesse

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/16.

a)

rõhu/vaakumi klapp:

IMO MSC/Circ.677, muudetud,

EN ISO 16852:2016,

ISO 15364: 2016.

b)

leegi pidurdajad:

IMO MSC/Circ.677, muudetud,

EN ISO 16852:2016,

c)

plahvatusleegi pidurdajad:

IMO MSC/Circ.677, muudetud,

EN ISO 16852:2016,

d)

kiirtuulutusklapp:

IMO MSC/Circ.677, muudetud,

EN ISO 16852:2016,

ISO 15364:2016.

Muu varustus, v.a ventiilid:

 

B+D

 

B+E

 

B+F

Ventiilid:

B+F

19.6.2018

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. II-2/16.

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS-koodeks) 15.

MED/3.13

Mittesüttivad materjalid

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP-koodeks), muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/3,

SOLAS 74 Reg. II-2/5,

SOLAS 74 Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 7.

MED/3.15a

Muust materjalist kui terasest valmistatud nafta- või kütteõlitorud:

a)

plasttorud ja -liitmikud

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

Torud ja liitmikud:

IMO Res. A.753(18), muudetud,

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP-koodeks), muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 7,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 10,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 10,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.15a

Muust materjalist kui terasest valmistatud nafta- või kütteõlitorud:

plasttorud ja -liitmikud

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

IMO Res. A.753(18), muudetud,

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP-koodeks), muudetud.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 7,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 10,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 10,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.15b

Muust materjalist kui terasest valmistatud nafta- või kütteõlitorud:

b)

ventiilid

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

Ventiilid:

EN ISO 10497:2010.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 7,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 10,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 10,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.15b

Muust materjalist kui terasest valmistatud nafta- või kütteõlitorud:

ventiilid

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

EN ISO 10497:2010.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 7,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 10,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 10,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.15c

Muust materjalist kui terasest valmistatud nafta- või kütteõlitorud:

c)

painduvad lõdvikusõlmed ja kompensaatorid

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

Painduvad lõdvikusõlmed:

EN ISO 15540:2001,

EN ISO 15541:2001.

B+D

B+E

B+F

 

1.7.2019

(III)

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 7,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 10,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 10,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.15c

Muust materjalist kui terasest valmistatud nafta- või kütteõlitorud:

painduvad lõdvikusõlmed ja kompensaatorid

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

ISO 15540:2016,

ISO 15541:2016,

B+D

B+E

B+F

19.6.2018

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 7,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 10,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 10,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.15d

Muust materjalist kui terasest valmistatud nafta- või kütteõlitorud:

d)

torude metallkomponendid koos vastupidavate ja elastomeersete tihenditega

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

Torude metallkomponendid vastupidavate ja elastomeersete tihenditega:

ISO 19921:2005,

ISO 19922:2005.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 7,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 10,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 10,

IMO MSC/Circ.1120.

MED/3.15d

Muust materjalist kui terasest valmistatud nafta- või kütteõlitorud:

torude metallkomponendid koos vastupidavate ja elastomeersete tihenditega

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

SOLAS 74 Reg. X/3.

ISO 19921:2005,

ISO 19922:2005.

B+D

B+E

B+F

 

 

Veo- ja toimivusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/4,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 7,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC-koodeks) 10,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC-koodeks) 10,

IMO MSC/Circ.1120,

IMO MSC/Circ.1527.

MED/3.16

Tuletõkkeuksed

Tüübikinnitusnõuded

SOLAS 74 Reg. II-2/9.

IMO Res. MSC.307(88)-(2010 FTP-koodeks), muudetud,

IMO MSC.1/Circ.1319

B+D

B+E

B+F