Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0671

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/671, 2. mai 2018, millega kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist pärit elektrijalgrataste impordi registreerimise nõue

C/2018/2543

OJ L 113, 3.5.2018, p. 4–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/671/oj

3.5.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 113/4


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/671,

2. mai 2018,

millega kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist pärit elektrijalgrataste impordi registreerimise nõue

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määrust (EL) 2016/1036 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed (1) (edaspidi „dumpinguvastane alusmäärus“), eriti selle artikli 14 lõiget 5,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määrust (EL) 2016/1037 kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed (2) (edaspidi „subsiidiumivastane alusmäärus“), eriti selle artikli 24 lõiget 5,

olles teavitanud liikmesriike

ning arvestades järgmist:

(1)

20. oktoobril 2017 teatas Euroopa Komisjon (edaspidi „komisjon“) Euroopa Liidu Teatajas  (3) avaldatud teates (edaspidi „dumpinguvastase menetluse algatamise teade“) dumpinguvastase menetluse algatamisest Hiina Rahvavabariigist (edaspidi „HRV“) pärit elektrijalgrataste impordi suhtes pärast seda, kui Euroopa jalgrattatootjate ühendus (edaspidi „kaebuse esitaja“ või „EBMA“) oli 8. septembril 2017 esitanud kaebuse nende tootjate nimel, kelle arvele langeb üle 25 % elektrijalgrataste toodangust kogu liidus.

(2)

21. detsembril 2017 teatas Euroopa Komisjon Euroopa Liidu Teatajas  (4) avaldatud teates (edaspidi „subsiidiumivastase menetluse algatamise teade“) subsiidiumivastase menetluse algatamisest HRVst pärit elektrijalgrataste impordi suhtes pärast seda, kui kaebuse esitaja oli 8. novembril 2017 esitanud kaebuse tootjate nimel, kelle arvele langeb üle 25 % elektrijalgrataste toodangust kogu liidus.

1.   VAATLUSALUNE TOODE JA SAMASUGUNE TOODE

(3)

Registreerimisele kuuluva toote (edaspidi „vaatlusalune toode“) puhul on mõlemas menetluses tegemist pedaalidega ja elektrilise abimootoriga jalgratastega, mis pärinevad HRVst ning kuuluvad praegu CN-koodide 8711 60 10 ja ex 8711 60 90 (TARICi kood 8711609010) alla. Need CN-koodid ja TARICi koodid on esitatud ainult teavitamise eesmärgil.

2.   TAOTLUS

(4)

Kaebuse esitaja väljendas oma kaebuses kavatsust taotleda registreerimist. 31. jaanuaril 2018 esitas kaebuse esitaja registreerimistaotlused vastavalt dumpinguvastase alusmääruse artikli 14 lõikele 5 ja subsiidiumivastase alusmääruse artikli 24 lõikele 5. Kaebuse esitaja nõudis, et kehtestataks vaatlusaluse toote impordi registreerimise nõue, et edaspidi saaks kõnealuse impordi suhtes kohaldada meetmeid alates impordi registreerimise kuupäevast, kui on täidetud kõik alusmääruses sätestatud tingimused.

3.   REGISTREERIMISE ALUSED

(5)

Vastavalt dumpinguvastase alusmääruse artikli 14 lõikele 5 ja subsiidiumivastase alusmääruse artikli 24 lõikele 5 võib komisjon anda tolliasutustele korralduse võtta asjakohaseid meetmeid impordi registreerimiseks, et selle impordi suhtes saaks seejärel alates registreerimiskuupäevast neid meetmeid kohaldada, kui on täidetud kõik alusmääruses sätestatud tingimused. Impordi registreerimise nõude võib kehtestada pärast liidu tootmisharu sellekohast taotlust, mis sisaldab piisavalt tõendusmaterjali, mis õigustab sellise meetme võtmist.

(6)

Kaebuse esitaja väitis, et registreerimine on õigustatud, sest vaatlusalust toodet müüakse dumpinguhinnaga ja subsideeritakse. Märkimisväärne kahju liidu tootmisharule tuleneb madala hinnaga impordi suurenemisest, mis kahjustab võimalike lõplike tollimaksude leevendavat mõju, võimaldades varuda lattu tooteid enne 2018. aasta müügihooaega.

(7)

Komisjon vaatas taotluse läbi, võttes arvesse dumpinguvastase alusmääruse artikli 10 lõiget 4 ja subsiidiumivastase alusmääruse artikli 16 lõiget 4.

(8)

Taotluse dumpinguosa puhul kontrollis komisjon, kas importijad olid või oleksid pidanud olema dumpingu kestusest ja väidetavast või kindlakstehtud kahjust teadlikud. Samuti analüüsiti seda, kas import suureneb märgatavalt veelgi, mis selle ajastust, mahtu ja muid asjaolusid arvestades võib tõenäoliselt olulisel määral vähendada kohaldatava lõpliku tollimaksu leevendavat mõju.

(9)

Taotluse subsideerimisosa puhul kontrollis komisjon, kas taotlus sisaldab tõendeid kriitiliste asjaolude kohta, mille puhul tasakaalustatavast subsiidiumist kasu saav vaatlusaluse toote massiline import on suhteliselt lühikese aja jooksul tekitanud raskesti heastatavat kahju, ning kas sellise kahju kordumise vältimiseks peetakse vajalikuks määrata sellele impordile tagasiulatuvalt tasakaalustav tollimaks.

3.1.   Importijate teadlikkus dumpingust, selle ulatusest ja väidetavast kahjust

(10)

Seoses dumpinguga on komisjonil selles etapis piisavalt tõendeid selle kohta, et HRVst imporditud vaatlusalust toodet müüakse dumpinguhinnaga. Kaebuse esitaja edastatud tõendite aluseks on eelkõige normaalväärtus, mis põhineb siseriiklikel hindadel ja Šveitsi valimisel võrdlusriigiks vastavalt dumpinguvastase alusmääruse artikli 2 lõikele 7.

(11)

Tõendid dumpingu kohta põhinevad niimoodi kindlaks määratud normaalväärtuse võrdlusel liitu ekspordiks müüdava vaatlusaluse toote ekspordihinnaga (tehasehindade tasemel). Võttes aga arvesse väidetavate dumpingumarginaalide suurust (vahemikus 193–430 %), kinnitavad esitatud tõendid praeguses etapis piisavalt seda, et eksportivad tootjad kasutavad dumpingut.

(12)

See teave esitati menetluse algatamise teates 20. oktoobril 2017.

(13)

Seotud importijaga eksportiv tootja Giant väitis, et dumpinguvastase uurimise alustamisest ei piisa selleks, et olla dumpingust teadlik.

(14)

Algatamisteade on pärast Euroopa Liidu Teatajas avaldamist avalik dokument, mis on kõigile importijatele kättesaadav. Lisaks on importijatel kui uurimises osalevatel huvitatud isikutel juurdepääs kaebuse mittekonfidentsiaalsele versioonile. Seetõttu järeldas komisjon, et importijad teadsid või oleksid pidanud väidetavast dumpingust, selle ulatusest ja väidetavast kahjust teada saama hiljemalt teate avaldamise hetkel.

(15)

Sama huvitatud isik väitis, et importija puhul ei saa eeldada, et ta on teadlik dumpinguvastase määruse artikli 2 lõike 7 kohaldamisest ja veelgi vähem suudab ta prognoosida normaalväärtust, mille alusel Hiinast liitu suunatava ekspordi hindu tuleks hinnata.

(16)

Komisjon märkis, et dumpinguvastase määruse artikli 2 lõike 7 kohaldamine on kirjas kaebuses ja sellele on osutatud ka algatamisteates.

(17)

Kaebuse esitaja edastas ka piisavad tõendid väidetava kahju kohta ja tõendas liidu turuosa järsku vähenemist 42,5 %-lt 2014. aastal 28,6 %-le kaebuses osutatud perioodil ning väikest ja veelgi vähenevat kasumlikkust, s.o 3,4 %-lt käibest 2,1 %-le kaebuses osutatud perioodil, samuti esitas ta arvutused madalama hinnaga müügi kohta, mis jäid vahemikku 153–206 %.

(18)

Seega järeldas komisjon, et taotluse dumpinguosa puhul on esimene registreerimiskriteerium täidetud.

3.2.   Impordi jätkuv märkimisväärne suurenemine

(19)

Eurostati andmed ei võimalda liitu saabuva elektrijalgrataste impordi arengut igakülgselt analüüsida. Kuigi uurimisperiood algab oktoobriga 2016, klassifitseeriti elektrijalgrataste impordist hinnanguliselt 99 % kuni jaanuarini 2017 sellise CN-koodi alla, mis hõlmab muid tooteid.

(20)

Seoses sellega edastas kaebuse esitaja üksikasjalikud andmed, mis põhinevad Hiina tolliasutuste ekspordiandmetel ja hõlmavad ajavahemikku alates jaanuarist 2014 kuni veebruarini 2018. Huvitatud isikute esitatud andmete põhjal ja statistika võrdlemisel jõudis komisjon järeldusele, et HRVst väljuva ekspordi ja liitu saabuva impordi vahel on kahe kuu pikkune ajaline nihe.

(21)

Seepärast järeldas komisjon, et Hiina tolliasutuste ekspordiandmete puhul on tegemist esmapilgul usutavate piisavate tõenditega liitu kahe kuu pikkuse ajalise nihkega saabuva impordi kohta. Selleks et määrata kindlaks impordi väärtus uurimisperioodil (s.o 1. oktoober 2016 – 30. september 2017), kasutas komisjon seega Hiina ekspordiandmeid, mis hõlmavad ajavahemikku alates augustist 2016 kuni juulini 2017.

(22)

Võrreldes ajavahemikuga alates novembrist 2016 kuni veebruarini 2017 suurenes ajavahemikul novembrist 2017 kuni veebruarini 2018 HRVst liitu suunatud ekspordi maht 82 %. Peale selle oli ajavahemikul alates novembrist 2017 kuni veebruarini 2018 HRVst liitu suunatud ekspordi igakuine maht 64 % suurem kui liitu saabuva impordi igakuine maht uurimisperioodil. Komisjon leidis, et need näitajad annavad tunnistust impordi märkimisväärsest suurenemisest.

(23)

Mõned sõltumatud importijad ja Giant väitsid, et esialgsed Hiina ekspordiandmed, millele kaebuse esitaja tugineb oma registreerimistaotluses, tuleks mittekonfidentsiaalsetes dokumentides avalikustada, et tagada andmeallika ja esitatud andmete usaldusväärsus. Importijad väitsid, et kasutatud koode ei ole märgitud ja need võivad hõlmata ka muid tooteid.

(24)

Kaebuse esitaja edastas komisjonile taotlust toetava üksikasjaliku statistika. Nende andmete avalikustamine oleks vastuolus autoriõigusega. Samas tegi kaebuse esitaja koondandmed ekspordi kohta kuude ja aasta lõikes kättesaadavaks taotluse mittekonfidentsiaalses versioonis. Kaebuse esitaja märkis ka seda, et andmeallikaks on Hiina tolliasutused, esitas kasutatud koodid ja selgitas metoodikat, kuidas jäetakse välja vaatlusalusest tootest erinevad tooted. Sellisena oli allikas teada ja andmed saadaval tasu eest. Neid andmeid kinnitas üldjoontes ka Eurostat olemasoleva perioodi kohta. Mitte ükski teine huvitatud isik ei esitanud alternatiivandmeid ega -metoodikat. Neid asjaolusid ning koondandmete avalikustamise määra ja mittekonfidentsiaalse toimiku suhtes kasutatud metoodikat arvesse võttes on komisjon järeldusel, et sisendandmed ei ole asjaomasele isikule kaitseõiguste teostamiseks vajalikud. Seepärast tuli see väide tagasi lükata.

(25)

Mõned sõltumatud importijad väitsid veel seda, et varude kogumine ei ole võimalik, kuna toote väljatöötamise ja tarnimise vaheline aeg on pikk. Selles suhtes leidis komisjon, et ajavahemik alates elektrijalgratta väljatöötamisest kuni selle tegeliku tarnimiseni ei välista võimalust varuda lattu juba väljatöötatud elektrijalgrattaid, arvestades eelkõige kaebuse esitaja edastatud teavet HRV vaba tootmisvõimsuse kohta. Olemasolevad statistilised tõendusmaterjalid toetasid ka väidet impordi märkimisväärse suurenemise kohta. Seepärast lükati see väide tagasi.

(26)

Mõned sõltumatud importijad ja Giant eitasid asjaolu, et Hiina ekspordi suurenemine tõendab impordi märkimisväärset suurenemist, ja väitsid, et see kajastab elektrijalgrataste müügi hooajalisust. Komisjon leidis, et hooajalisus ei mõjuta aastate kaupa tehtavat võrdlust, ja esitas tõendusmaterjali impordimahu 82 % suurenemise kohta alates juhtumi menetluse algusest. Seepärast lükati see väide tagasi.

(27)

Giant eitas impordi märkimisväärsust ja väitis, et import ei ole nii suur, kui palju suureneb liidus üldine nõudlus elektrijalgrataste järele, või on sellega kooskõlas. Giant tsiteeris Euroopa jalgrattatööstuse konföderatsiooni (CONEBI) väljaannet, milles prognoositi suurenemiseks 22,2 % võrreldes 2015. aastaga, ja kaebuse esitaja EBMA väljaannet, milles prognoositi 2017. aastaks suurenemist 23 % võrreldes 2016. aastaga. Gianti väitel on õige alustada impordi suurenemise hindamist alates oktoobrist 2017. Giant arvutas Eurostati impordiandmete alusel, et ajavahemikus alates oktoobrist 2017 kuni jaanuarini 2018 on elektrijalgrataste import suurenenud kuus 8,7 %.

(28)

Komisjon märgib, et Gianti väitel on HRVst saadetud ekspordi ja liitu siseneva impordi vaheline tarneaeg „vähemalt üks või kaks kuud“. Sellest tulenevalt vastab 2017. aasta oktoobrikuu import HRVst 2017. aasta augustis, st enne uurimise alustamist, saadetud ekspordile. Peale selle oli ajavahemikul alates augustist 2017 kuni veebruarini 2018 HRVst liitu suunatud ekspordi igakuine maht 36 % suurem kui liitu saabuva impordi igakuine maht uurimisperioodil. Selle suurenemismäära puhule ei võeta arvesse seda, et juba uurimisperioodil oli import märkimisväärselt suurenenud ning ületab suuresti liidu turu nõudluse suurenemise 2016. ja 2017. aastal.

(29)

Seega järeldas komisjon, et taotluse dumpinguosa puhul on ka teine registreerimiskriteerium täidetud.

3.3.   Dumpinguvastase tollimaksu leevendava mõju vähenemine

(30)

Komisjonil on piisavalt tõendeid selle kohta, et kui üha alanevate hindadega import HRVst jätkuvalt suureneks, tekitaks see veelgi rohkem kahju.

(31)

Nagu põhjendustes 19–29 märgitud, on piisavalt tõendeid vaatlusaluse toote impordi märkimisväärse suurenemise kohta.

(32)

Lisaks on tõendeid ka vaatlusaluse toote impordihinna edasise alanemise kohta. Ajavahemikul alates novembrist 2017 kuni veebruarini 2018 oli HRVst liitu saabuva impordi keskmine hind eurodes tõepoolest 8 % väiksem kui ajavahemikul alates novembrist 2016 kuni veebruarini 2017 ja 7 % väiksem kui uurimisperioodil.

(33)

Täiendavad asjaolud tõendavad, et impordi edasine märkimisväärne suurenemine võib kahjustada kohaldatavate tollimaksude leevendavat mõju. Tõepoolest on põhjust eeldada, et enne ajutiste meetmete vastuvõtmist, kui seda peaks tehtama, võib vaatlusaluse toote import veelgi suureneda, sest meetmed võetaks vastu hiljemalt 20. juuli paiku, mis ühtlasi kattuks elektrijalgrataste 2018. aasta müügihooaja lõpuga.

(34)

Pidades silmas ajastust, mahtu ja asjaolusid (näiteks HRV ülemäärast tootmisvõimsust ja Hiina eksportivate tootjate hinnakäitumist), on tõenäoline, et impordi selline suurenemine pärast juhtumi algatamist võib oluliselt kahjustada lõpliku tollimaksu leevendavat mõju, kui maksu ei kohaldata tagasiulatuvalt.

(35)

Seepärast järeldas komisjon, et taotluse dumpinguosa puhul on ka kolmas registreerimiskriteerium täidetud.

3.4.   Subsideeritud toote massiline import on suhteliselt lühikese aja jooksul tekitanud raskesti heastatavat kahju

(36)

Seoses subsideerimisega on komisjonil piisavalt tõendeid selle kohta, et HRVst pärit vaatlusaluse toote importi subsideeritakse. Väidetavad subsiidiumid hõlmavad muu hulgas järgmist: i) rahaliste vahendite või kohustuste (nt toetused, soodustingimustel laenud, riigile kuuluvatelt ja erapankadelt otsekrediidi saamine, ekspordikrediidid ja -tagatised ning ekspordikindlustus) otsene ülekandmine; ii) valitsuse saamata või kogumata jäänud tulu, näiteks tulumaksuvähendused ja -vabastus, imporditollitariifi vähendamine ning käibemaksuvabastus ja käibemaksu vähendamine, ning iii) riiklikud sisendmaterjali-, maa- ja energiatarned tegelikust maksumusest väiksema tasu eest. See tõendusmaterjal tehti kättesaadavaks kaebuse avalikus versioonis ja piisavaid tõendeid käsitlevas seletuskirjas.

(37)

Väidetavalt on need eespool nimetatud kavad subsiidiumid, kuna nendega kaasneb HRV valitsuse või muude piirkondlike valitsuste (sealhulgas avaliku sektori asutuste) rahaline toetus ja seeläbi kasu vaatlusalust toodet eksportivatele tootjatele. Väidetavalt sõltuvad kõnealused meetmed eksporditegevusest ja/või kodumaiste kaupade eelistamisest importkaupadele ja/või piirduvad üksnes teatavate sektorite ja/või teatavat tüüpi ettevõtjate ja/või asukohtadega ning on seega konkreetsed ja tasakaalustatavad.

(38)

Seepärast tõendavad kättesaadavad tõendid praeguses etapis järeldust, et vaatlusaluse toote eksport saab kasu tasakaalustatavatest subsiidiumidest.

(39)

Peale selle on komisjoni käsutuses piisavalt tõendeid selle kohta, et eksportivate tootjate subsideerimistavad põhjustavad liidu tootmisharule olulist kahju. Kaebustes ja registreerimisnõudega seoses tehtud avaldustes esitatud tõenditest impordimahu kohta ilmneb impordi oluline kasv absoluutarvudes ning turuosas ajavahemikus alates 2014. aastast kuni uurimisperioodini ja ka viimastel kuudel. Eelkõige näitavad kättesaadavad tõendid, et Hiina eksportivad tootjad on vaatlusaluse toote eksporti liitu rohkem kui kolmekordistanud (219 tuhandelt ühikult 703 tuhandele ühikule (ehk + 484 tuhat ühikut), mistõttu suurenes turuosa järsult 19,2 %-lt 33 %-le. Nagu eespool põhjenduses 22 märgitud, jätkus samasugune suundumus ka ajavahemikus alates novembrist 2017 kuni veebruarini 2018. Kokkuvõtlikult võib öelda, et tõendite kohaselt kahjustab HRVst pärit elektrijalgrataste impordi tohutu suurenemine liidu tööstusharu olukorda ja muu hulgas vähendab selle kasumlikkust. Tõendiks dumpinguvastase alusmääruse artikli 3 lõikes 5 ja subsiidiumivastase alusmääruse artikli 8 lõikes 4 loetletud kahjunäitajate kohta on kaebustes ja registreerimisnõudega seotud avaldustes esitatud andmed.

(40)

Lisaks hindas komisjon selles etapis, kas kahju, mida kanti, on raskesti heastatav. Kuna Hiina tarnijad on integreeritud liidu tootmisharu tarbijate tarneahelatesse, võivad need tarbijad suhtuda vastumeelselt tarnijate vahetamisse liidu tootjate vastu. Peale selle ei ole liidu tootmisharu kliendid tõenäoliselt nõus maksma liidu tootmisharu kõrgemaid hindu isegi juhul, kui komisjon peakski tulevikus kehtestama tasakaalustavad meetmed, millel puudub tagasiulatuv mõju. Oht, mis on seotud turuosa jäädava kaotamise või sissetuleku vähenemisega, kujutab endast kahju, mida on raske heastada.

3.5.   Kahju kordumise välistamine

(41)

Põhjenduses 39 esitatud andmeid ja põhjenduses 40 kirjeldatud kaalutlusi arvesse võttes pidas komisjon vajalikuks teha ettevalmistusi meetmete võimalikuks tagasiulatuvaks kohaldamiseks ja kehtestada sellise korduva kahju vältimiseks registreerimisnõue.

4.   MENETLUS

(42)

Seepärast on komisjon seisukohal, et kaebuse esitaja on esitanud piisavalt tõendeid, et kehtestada vaatlusaluse toote impordi registreerimise nõue kooskõlas dumpinguvastase alusmääruse artikli 14 lõikega 5 ja subsiidiumivastase alusmääruse artikli 24 lõikega 5.

(43)

Kõigil huvitatud isikutel palutakse teha oma seisukohad kirjalikult teatavaks ja esitada asjakohased tõendid. Lisaks võib komisjon huvitatud isikud ära kuulata, kui nad esitavad kirjaliku taotluse, milles on näidatud, et neil on selleks konkreetsed põhjused.

5.   REGISTREERIMINE

(44)

Vastavalt dumpinguvastase alusmääruse artikli 14 lõikele 5 ja subsiidiumivastase alusmääruse artikli 24 lõikele 5 tuleks kehtestada vaatlusaluse toote impordi registreerimise nõue selle tagamiseks, et kui uurimiste tulemusena kehtestatakse dumpinguvastased ja/või tasakaalustavad tollimaksud, on neid tollimakse asjakohaste tingimuste täitmise korral võimalik registreeritud impordilt kooskõlas kohaldatavate õigusnormidega tagasiulatuvalt sisse nõuda.

(45)

Kõik edaspidised kohustused tuleneksid dumpinguvastase ja subsiidiumivastase uurimise tulemustest.

(46)

Kaebuses, milles taotletakse dumpinguvastase uurimise algatamist, esitatud väidete põhjal on keskmine dumpingumarginaal vaatlusaluse toote puhul 193 %–430 % ja keskmine kahju korvamise määr 189 %. Võimaliku tulevikus kehtestatava kohustuse hinnanguline suurus on arvestatud kaebuse põhjal ja sätestatud kahju kõrvaldamise tasemel, st väärtuseliselt 189 % vaatlusaluse toote CIF-impordihinnast.

(47)

Praeguses uurimisetapis ei ole subsiidiumisumma suurust veel võimalik hinnata. Subsiidiumivastase uurimise algatamist taotlevas kaebuses esitatud väidete põhjal hinnatakse vaatlusaluse toote puhul kahju korvamise määraks 189 %. Võimaliku tulevikus kehtestatava kohustuse hinnanguline suurus on arvestatud subsiidiumivastase kaebuse põhjal ja sätestatud kahju kõrvaldamise tasemel, st väärtuseliselt 189 % vaatlusaluse toote CIF-impordihinnast.

6.   ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

(48)

Registreerimise käigus kogutud isikuandmeid töödeldakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrusele (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (5),

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Tolliasutustele antakse määruse (EL) 2016/1036 artikli 14 lõike 5 ja määruse (EL) 2016/1037 artikli 24 lõike 5 kohaselt korraldus võtta asjakohased meetmed, et registreerida järgmiste toodete import Euroopa Liitu: Hiina Rahvavabariigist pärinevad ning praegu CN-koodide 8711 60 10 ja ex 8711 60 90 (TARICi kood 8711609010) alla kuuluvad pedaalidega ja elektrilise abimootoriga jalgrattad.

2.   Registreerimisnõue aegub käesoleva määruse jõustumise kuupäevast üheksa kuu möödumisel.

3.   Kõigil huvitatud isikutel palutakse kirjalikult teatavaks teha oma seisukohad, esitada asjakohased tõendid või taotleda ärakuulamist 21 päeva jooksul arvates käesoleva määruse avaldamise kuupäevast.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 2. mai 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 176, 30.6.2016, lk 21.

(2)  ELT L 176, 30.6.2016, lk 55.

(3)  ELT C 353, 20.10.2017, lk 19.

(4)  ELT C 440, 21.12.2017, lk 22.

(5)  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.


Top