EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0626

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/626, 5. märts 2018, millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 (Euroopa Liidu kaubamärgi kohta) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad ja tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) 2017/1431

C/2018/1225

OJ L 104, 24.4.2018, p. 37–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/626/oj

24.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 104/37


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/626,

5. märts 2018,

millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 (Euroopa Liidu kaubamärgi kohta) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad ja tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) 2017/1431

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrust (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta, (1) eelkõige selle artikli 20 lõiget 6, artikli 31 lõiget 4, artikli 35 lõiget 2, artikli 38 lõiget 4, artikli 39 lõiget 6, artikli 44 lõiget 5, artikli 50 lõiget 9, artikli 51 lõiget 3, artikli 54 lõike 3 teist lõiku, artikli 55 lõike 1 teist lõiku, artikli 56 lõiget 8, artikli 57 lõiget 5, artikli 75 lõiget 3, artikli 84 lõiget 3, artikli 109 lõike 2 esimest lõiku, artikli 116 lõiget 4, artikli 117 lõiget 3, artikli 140 lõiget 6, artikli 146 lõiget 11, artikli 161 lõike 2 teist lõiku, artikli 184 lõiget 9, artikli 186 lõiget 2, artikli 187 lõiget 2, artikli 192 lõiget 6, artikli 193 lõiget 8, artikli 198 lõiget 4, artikli 202 lõiget 10 ja artikli 204 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EÜ) nr 40/94, (2) mis on kodifitseeritud määrusena (EÜ) nr 207/2009, loodi liidule kaubamärkide kaitseks oma süsteem, mille kohaselt tuleb liidu tasandil kaitse saamiseks esitada taotlus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametile (edaspidi „amet“).

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2015/2424 (3) kohandati komisjonile määrusega (EÜ) nr 207/2009 antud volitused Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291. Selleks, et tagada kooskõla nimetatud vastavusse viimisest tuleneva uue õigusraamistikuga, võeti vastu komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2017/1430 (4) ja komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1431 (5).

(3)

Nõukogu määrus (EÜ) nr 207/2009 (6) kodifitseeriti määrusena (EL) 2017/1001. Selguse ja lihtsuse tagamiseks tuleks rakendusmääruses sisalduvates viidetes arvestada asjaomase alusakti kodifitseerimisest tulenevat artiklite ümbernummerdamist. Seepärast tuleks rakendusmäärus (EL) 2017/1431 kehtetuks tunnistada ja võtta nimetatud rakendusmääruse sätted koos ajakohastatud viidetega määrusele (EL) 2017/1001 üle käesolevasse määrusse.

(4)

Selguse, õiguskindluse ja tõhususe huvides ning ELi kaubamärgi taotluste esitamise lihtsustamist silmas pidades on äärmiselt tähtis määrata selgelt ja ammendavalt ning tarbetut halduskoormust põhjustamata kindlaks andmed, mida ELi kaubamärgi taotlus peab sisaldama, ning andmed, mida selles võib esitada.

(5)

Määrusega (EL) 2017/1001 ei nõuta enam märgi graafilist kujutamist, tingimusel et kujutise alusel on pädevatel asutustel ja üldsusel võimalik selgelt ja täpselt teha kindlaks kaitse sisu. Seepärast on õiguskindluse huvides vaja selget kinnitust selle kohta, et kujutis määrab täpselt kindlaks registreerimisega saadava ainuõiguse eseme. Kujutisele tuleks asjakohastel juhtudel lisada asjaomase märgi liik. Asjakohastel juhtudel saab seda teha märgi kirjeldusega. Selline märge või kirjeldus peaks vastama kujutisele.

(6)

ELi kaubamärgi taotluse esitamisprotsessi järjepidevuse tagamiseks ning õiguste väljaselgitamiseks sooritatavate otsingute tulemuslikkuse suurendamiseks tuleb kehtestada üldpõhimõtted, millele märkide kujutised peavad vastama, ning lähtuvalt märkide eripärast ja omadustest sätestada konkreetsed eeskirjad ja nõuded teatavat liiki kaubamärkide kujutiste jaoks.

(7)

Graafilisele kujutisele tehniliste alternatiivide pakkumine vastavalt uutele tehnoloogiatele on tingitud uuendamisvajadusest ja selliselt vastab registreerimisprotsess paremini tehnilisele arengule. Samal ajal tuleks kehtestada tehnilised nõuded kaubamärgi kujutise esitamise, kaasa arvatud kujutiste elektroonilise esitamise kohta, mis võimaldaks tagada, et ELi kaubamärgisüsteem jääb koostalitlevaks 27. juunil 1989 Madridis vastu võetud märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokolli (7) (edaspidi „Madridi protokoll“) alusel loodud süsteemiga. Kooskõlas määrusega (EL) 2017/1001 ning suurema paindlikkuse ja tehnika arenguga kiirema kohanemise huvides tuleks elektrooniliselt esitatud kaubamärkide tehnilised nõuded jätta kehtestamiseks ameti tegevdirektorile.

(8)

Prioriteedinõuete ja vanemusnõuete esitamise ja menetlemisega seotud halduskoormuse vähendamiseks on asjakohane menetlusi lihtsustada. Seega ei tohiks enam osutuda vajalikuks varasema taotluse või registreeringu kinnitatud ärakirjade esitamine. Lisaks sellele ei peaks amet enam olema kohustatud lisama prioriteedinõude korral toimikusse ärakirja varasemast kaubamärgi taotlusest.

(9)

Pärast kaubamärgi graafilise kujutamise nõude kaotamist võib teatavat liiki kaubamärke kujutada elektrooniliselt ja seega ei ole nende tavapärasel viisil avaldamine enam asjakohane. Selleks et tagada kõigi taotlust käsitlevate andmete avaldamine, mis on nõutav läbipaistvuse ja õiguskindluse huvides, tuleks juurdepääsu kaubamärgi kujutisele lingi kaudu ameti elektroonilisse registrisse tunnustada märgi kehtiva avaldamisotstarbelise kujutusviisina.

(10)

Samadel põhjustel tuleks lubada ametil välja anda registreerimistunnistusi, millel kaubamärgi reproduktsioon on asendatud elektroonilise lingiga. Peale selle on pärast registreerimist välja antud tunnistuste puhul ja selleks, et rahuldada registreerimise korra võimaliku muutumise ajal esitatud taotlusi, asjakohane näha ette võimalus anda välja tunnistuse ajakohastatud versioone, kuhu on märgitud asjaomased hilisemad kanded registrisse.

(11)

Praktiline kogemus varasema korra kohaldamisel on toonud esile teatavate sätete selgitamise vajaduse, eelkõige seoses osaliste üleandmiste ja osaliste loobumistega, et tagada selgus ja õiguskindlus.

(12)

Õiguskindluse tagamiseks koos teatava paindlikkuse säilimisega on vaja kehtestada miinimumsisu määruse (EL) 2017/1001 kohaselt esitatud ELi kollektiivkaubamärkide ja ELi sertifitseerimismärkide põhikirjadele, et võimaldada turuosalistel seda uut liiki kaubamärgikaitset kasutada.

(13)

Ametis menetluse võitnud poole kantud esinduskulude maksimummäärade esitamisel tuleks arvesse võtta vajadust tagada, et teine pool ei kuritarvita kulude kandmise kohustust muu hulgas taktikalistel põhjustel.

(14)

Tõhususe huvides peaks olema lubatud elektrooniline avaldamine ameti poolt.

(15)

Tähtis on tagada tulemuslik ja tõhus teabevahetus ameti ja liikmesriikide ametiasutuste vahel halduskoostöö kontekstis, võttes nõuetekohaselt arvesse toimikutega tutvumise piiranguid.

(16)

Muutmisavaldusi käsitlevad nõuded peaksid võimaldama luua sujuva ja toimiva liidese ELi kaubamärgisüsteemi ja riiklike kaubamärgisüsteemide vahel.

(17)

Ametis menetluse lihtsustamise eesmärgil peaks olema võimalik piirata tõlgete esitamist dokumentide nende osade tõlgetega, mis on menetluse seisukohast asjakohased. Samal põhjusel peaks ametil olema üksnes kahtluse korral õigus nõuda tõendeid tõlke originaalile vastavuse kohta.

(18)

Tõhusamaks muutmise eesmärgil peaks ameti teatavad otsused, mis on seotud ELi kaubamärkide suhtes esitatud vastulausete või tühistamistaotluste või kehtetuks tunnistamise taotlustega, vastu võtma üks liige.

(19)

Liidu ühinemise tõttu Madridi protokolliga peavad märkide rahvusvahelise registreerimise korda reguleerivad üksikasjalikud nõuded olema täielikult kooskõlas selle protokolli eeskirjadega.

(20)

Rakendusmäärusega (EL) 2017/1431 asendati normid, mis olid varem sätestatud komisjoni määruses (EÜ) nr 2868/95, (8) mis sellest tulenevalt kehtetuks tunnistati Hoolimata kehtetuks tunnistamisest tuleks teatavate enne rakendusmääruse (EL) 2017/1431 kohaldamiskuupäeva algatatud menetluste suhtes kohaldada nende lõpuniviimiseni määruse (EÜ) nr 2868/95 erisätteid.

(21)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas rakenduseeskirjade komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I JAOTIS

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesolevas määruses sätestatakse normid, millega määratakse kindlaks järgmine:

a)

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametile (edaspidi „amet“) esitatava ELi kaubamärgi taotluse üksikasjad;

b)

dokumendid, mis tuleb esitada varasema taotluse prioriteedi nõudmiseks ja vanemuse nõudmiseks, ning tõendid, mis tuleb esitada näituseprioriteedi nõudmiseks;

c)

ELi kaubamärgi avaldatava taotluse üksikasjad;

d)

taotluse osadeks jagamist käsitleva avalduse üksikasjad, sellise avalduse ametipoolse menetlemise kord ning avaldatava jagatud taotluse üksikasjad;

e)

registreerimistunnistuse sisu ja vorm;

f)

registreeringu osadeks jagamist käsitleva avalduse üksikasjad ning sellise avalduse ametipoolse menetlemise kord;

g)

muutmise ning nime või aadressi muutmise avalduste üksikasjad;

h)

ülemineku registreerimise taotluse üksikasjad, üleandmise kindlakstegemiseks vajalikud dokumendid ning osalise üleandmise taotluste menetlemise kord;

i)

loobumise avalduse üksikasjad ning kolmanda poole nõusolekut tõendavad dokumendid;

j)

ELi kollektiivkaubamärgi põhikirjas ja ELi sertifitseerimismärgi põhikirjas sisalduvad üksikasjad;

k)

menetluses vajalike ja tegelikult kantud menetluskulude maksimummäärad;

l)

Euroopa Liidu kaubamärgibülletäänis ja ameti teatajas avaldamise teatavad üksikasjad;

m)

ameti ning liikmesriikide asutuste vahelise teabevahetuse ja toimikute tutvumiseks andmise üksikasjalik kord;

n)

muutmisavalduste ja muutmisavalduste avaldamise üksikasjad;

o)

see, millises ulatuses võidakse ameti kirjalikus menetluses kasutatavaid tõendavaid dokumente esitada liidu mis tahes ametlikus keeles, kirjaliku tõlke vajadus ning kirjalikele tõlgetele esitatavad nõuded;

p)

vastulausete osakonna ja tühistamisosakonna ühe liikme poolt vastu võetavad otsused;

q)

seoses märkide rahvusvahelise registreerimisega:

i)

rahvusvahelise taotluse esitamise vorm;

ii)

Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni rahvusvahelisele büroole (edaspidi „rahvusvaheline büroo“) teatatavad kehtetuks tunnistamise asjaolud ja otsused ning sellekohase teate esitamise aeg;

iii)

rahvusvahelise registreerimise järel tehtava territoriaalse kaitse laiendamise taotluse üksikasjalikud nõuded;

iv)

rahvusvaheliseks registreerimiseks esitatava vanemusnõude üksikasjad ja rahvusvahelisele büroole edastatava teabe üksikasjad;

v)

rahvusvahelisele büroole saadetava ex officio esialgse keeldumise teate üksikasjad;

vi)

lõpliku õiguskaitse andmise või selle andmisest keeldumise üksikasjad;

vii)

kehtetuks tunnistamisest teatamise üksikasjad;

viii)

rahvusvahelise registreeringu muutmisavalduste ja avaldatavate muutmisavalduste üksikasjad;

ix)

muutmistaotluse üksikasjad.

II JAOTIS

TAOTLUSMENETLUS

Artikkel 2

Taotluse üksikasjad

1.   ELi kaubamärgi taotlus sisaldab järgmisi andmeid:

a)

taotlus kaubamärgi registreerimiseks ELi kaubamärgina;

b)

taotleja nimi ja aadress ning selle riigi nimi, kus on taotleja elu- või asukoht või ettevõte. Füüsiliste isikute puhul märgitakse isiku perekonnanimi või -nimed ja eesnimi või -nimed. Juriidiliste isikute ja määruse (EL) 2017/1001 artikli 3 reguleerimisalasse kuuluvate organite puhul märgitakse nende ametlik nimi koos ettevõtte õigusliku vormiga, mida võib tavapärasel viisil lühendada. Märkida võib ka äriühingu riikliku identifitseerimisnumbri, kui see on olemas. Amet võib nõuda, et taotleja esitaks telefoninumbrid või muud tegevdirektori poolt määratud kontaktandmed elektrooniliste sidevahendite abil suhtlemiseks. Põhimõtteliselt esitatakse iga taotleja puhul üks aadress. Kui on märgitud mitu aadressi, võetakse arvesse üksnes esimest, välja arvatud juhul, kui taotleja määrab ühe aadressidest kättetoimetamisaadressiks. Kui identifitseerimisnumber on ameti poolt juba antud, piisab sellest, kui taotleja teatab selle numbri ja taotleja nime;

c)

määruse (EL) 2017/1001 artikli 33 lõike 2 kohane loetelu kaupadest või teenustest, mille jaoks kaubamärki tahetakse registreerida. See loetelu võib täielikult või osaliselt põhineda terminitel, mis valitakse ameti kättesaadavaks tehtud aktsepteeritud terminite andmebaasist;

d)

käesoleva määruse artikli 3 kohane kaubamärgi kujutis;

e)

kui taotleja on määranud endale esindaja, siis esindaja nimi ja tema tegevuskoha aadress või identifitseerimisnumber punkti b kohaselt; kui esindajal on mitu tegevuskoha aadressi või kui on mitu eri tegevuskohtadega esindajat, võetakse kättetoimetamisaadressina arvesse ainult esimesena nimetatud aadressi, v.a juhul, kui taotluses on märgitud, millist aadressi kättetoimetamisaadressina kasutada;

f)

kui määruse (EL) 2017/1001 artikli 35 kohaselt nõutakse varasema taotluse prioriteeti, sellekohane avaldus, millesse märgitakse varasema taotluse esitamise kuupäev ja riik, milles või mille jaoks taotlus oli esitatud;

g)

kui määruse (EL) 2017/1001 artikli 38 kohaselt nõutakse näituseprioriteeti, sellekohane avaldus, millesse märgitakse näituse nimi ja kaupade või teenuste esmaesitluse kuupäev;

h)

kui määruse (EL) 2017/1001 artikli 39 lõike 1 kohaselt nõutakse ühe või mitme liikmesriigis registreeritud varasema kaubamärgi, sealhulgas Beneluxi maades registreeritud kaubamärgi või liikmesriigis kehtivate rahvusvaheliste lepete alusel registreeritud kaubamärgi vanemust, sellekohane avaldus, millesse märgitakse liikmesriik või liikmesriigid, milles või mille jaoks varasem kaubamärk on registreeritud, asjaomase registreeringu jõustumise kuupäev, asjaomase registreeringu number ning kaubad või teenused, mille jaoks kaubamärk on registreeritud. Sellise avalduse võib esitada ka määruse (EL) 2017/1001 artikli 39 lõikes 2 osutatud tähtaja jooksul;

i)

vajaduse korral kinnitus selle kohta, et taotlus on esitatud ELi kollektiivkaubamärgi registreerimiseks määruse (EL) 2017/1001 artikli 74 kohaselt või ELi sertifitseerimismärgi registreerimiseks määruse (EL) 2017/1001 artikli 83 kohaselt;

j)

täpsustus selle kohta, millises keeles on taotlus esitatud ja milline on teine keel määruse (EL) 2017/1001 artikli 146 lõike 3 kohaselt;

k)

taotleja või taotleja esindaja allkiri vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2018/625 (9) artikli 63 lõikele 1;

l)

vajaduse korral määruse (EL) 2017/1001 artikli 43 lõikes 1 või 2 osutatud otsinguaruande taotlus.

2.   Taotlus võib sisaldada väidet, et märk on kasutamise käigus omandanud eristusvõime määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 3 tähenduses, ning märget selle kohta, kas tegemist on põhi- või kõrvalnõudega. Sellise nõude võib esitada ka määruse (EL) 2017/1001 artikli 42 lõike 2 teises lauses osutatud tähtaja jooksul.

3.   ELi kollektiivkaubamärgi või ELi sertifitseerimismärgi taotlus võib sisaldada märgi põhikirja. Kui põhikirja ei ole koos taotlusega esitatud, esitatakse see määruse (EL) 2017/1001 artikli 75 lõikes 1 ja artikli 84 lõikes 1 osutatud tähtaja jooksul.

4.   Kui taotlejaid on rohkem kui üks, võib taotlus sisaldada ühe taotleja või esindaja nimetamist ühiseks esindajaks.

Artikkel 3

Kaubamärgi kujutamine

1.   Kaubamärki kujutatakse mis tahes asjakohasel kujul üldiselt kättesaadavat tehnoloogiat kasutades, tingimusel et kaubamärki on võimalik registris reprodutseerida viisil, mis on selge, täpne, iseenesest täielik, kergesti kättesaadav, arusaadav, püsiv ja objektiivne, nii et pädevatel asutustel ja üldsusel oleks võimalik teha selgelt ja täpselt kindlaks kaubamärgi omanikule tagatud kaitse sisu.

2.   Kaubamärgi kujutis määrab kindlaks registreeritava eseme. Kui kujutisega koos on esitatud lõike 3 punkti d, e, f alapunkti ii või punkti h või lõike 4 kohane kirjeldus, siis peab see kirjeldus vastama kujutisele ja ei tohi olla sellest laiem.

3.   Kui taotlus käsitleb mõnda punktides a–j loetletud kaubamärgi liiki, peab see sisaldama sellekohast märget. Ilma et see piiraks lõigete 1 või 2 kohaldamist, peavad kaubamärgi liik ja selle kujutis olema omavahel vastavuses järgmiselt:

a)

juhul kui kaubamärk koosneb üksnes sõnadest või tähtedest, numbritest, muudest standardsetest tüpograafilistest märkidest või nende kombinatsioonist (sõnamärgist), siis esitatakse märgi kujutamiseks märgi reproduktsioon standardkirjas ja -vormingus, ilma graafiliste elementide või värvideta;

b)

juhul kui kaubamärgi juures on kasutatud mittestandardseid stiliseeritud kirjamärke või vormingut, graafilisi elemente või värvi (kujutismärk), sh märgid, mis koosnevad üksnes kujutiselementidest või sõnaliste ja kujutiselementide kombinatsioonist, siis esitatakse kaubamärgi kujutamiseks märgi reproduktsioon koos kõigi selle elementide ja vajaduse korral värvidega;

c)

juhul kui kaubamärk koosneb kolmemõõtmelisest kujundist, kaasa arvatud anum, pakend, toode ise või nende välimus, või laieneb sellele (kujumärk), siis esitatakse kaubamärgi kujutamiseks kas kuju graafiline reproduktsioon, sh arvuti abil loodud kujutis, või fotoreproduktsioon. Graafiline või fotoreproduktsioon võib hõlmata eri vaateid. Kui kujutist ei esitata elektrooniliselt, võib see hõlmata kuni kuut eri vaadet;

d)

juhul kui kaubamärk moodustub erilisest viisist, kuidas märk on tootele asetatud või kinnitatud (asendmärk), siis esitatakse kaubamärgi kujutamiseks reproduktsioon, mis võimaldab nõuetekohaselt kindlaks määrata märgi asendi ja suuruse või proportsiooni asjaomase kauba suhtes. Elemendid, mis ei kuulu registreeritava eseme juurde, tähistatakse visuaalselt eelistatavalt katkend- või punktiirjoonega. Kujutisega võib olla kaasas kirjeldus, mis täpsustab, kuidas märk on kaubale kinnitatud;

e)

juhul kui kaubamärk koosneb üksnes reeglipäraselt korduvatest elementidest (musterkaubamärk), siis esitatakse kaubamärgi kujutamiseks reproduktsioon, millel on näha märgi kordumismuster. Kujutisega võib olla kaasas kirjeldus, mis täpsustab, kuidas selle elemendid reeglipäraselt korduvad;

f)

juhul kui tegemist on värvimärgiga,

i)

kui kaubamärk koosneb vaid ühest piirjoonteta värvitoonist, siis esitatakse märgi kujutamiseks värvireproduktsioon ja märgitakse värv, viidates üldtunnustatud värvikoodile;

ii)

kui kaubamärk koosneb vaid piirjoonteta värvitoonide kombinatsioonist, siis esitatakse märgi kujutamiseks reproduktsioon värvide kombinatsiooni süstemaatilise paigutusega ühtsel ja ette kindlaks määratud viisil ning märgitakse värvid, viidates üldtunnustatud värvikoodile. Lisada võib värvide süstemaatilise paigutuse üksikasjaliku kirjelduse;

g)

juhul kui kaubamärk koosneb üksnes helist või helikombinatsioonist (helimärk), siis esitatakse kaubamärgi kujutamiseks vastavat heli taasesitav helifail või täpne noodikiri;

h)

juhul kui kaubamärk koosneb märgielementide liikumisest või asukohavahetusest või laieneb sellele (liikumismärk), siis esitatakse märgi kujutamiseks liikumist või asukohavahetust kujutav videofail või stoppkaadrite jada. Stoppkaadrite esitamisel võib need nummerdada või lisada selgituse nende järjekorra kohta;

i)

juhul kui kaubamärk koosneb liikumise ja heli kombinatsioonist või laieneb sellele (multimeediamärk), siis esitatakse märgi kujutamiseks audiovisuaalfail, mis sisaldab vastavat pildi ja heli kombinatsiooni;

j)

juhul kui kaubamärk koosneb holograafilistest elementidest (hologramm-märk), siis esitatakse kaubamärgi kujutamiseks videofail või graafiline või fotoreproduktsioon vaadetega, mis on vajalikud tervikliku holograafilise efekti piisavaks kindlaksmääramiseks.

4.   Kui kaubamärk ei kuulu ühegi lõikes 3 loetletud liigi alla, peab selle kujutis vastama lõikes 1 sätestatud nõuetele; lisada võib kirjelduse.

5.   Kui kujutis esitatakse elektroonilisel teel, määrab ameti tegevdirektor kindlaks elektroonilise faili formaadi ja suuruse ning muud asjakohased tehnilised andmed.

6.   Kui kujutist ei esitata elektroonilisel teel, reprodutseeritakse kaubamärk ühel taotluse tekstile lisatud lehel. Üks leht, millel märk reprodutseeritakse, ei ole suurem kui DIN A4 formaat (kõrgus 29,7 cm, laius 21 cm), ja sellel esitatakse kõik asjakohased vaated või pildid. Lehe igasse serva jäetakse vähemalt 2,5 cm laiune veeris.

7.   Kui märgi õige orientatsioon ei ole ilmne, täpsustatakse seda sõna „top“ lisamisega igale reproduktsioonile.

8.   Märgi reproduktsiooni kvaliteet peab olema selline, et seda oleks võimalik

a)

vähendada kuni 8 cm laiuseni ja 8 cm kõrguseni või

b)

suurendada kuni 8 cm laiuseni ja 8 cm kõrguseni.

9.   Näidise või näidiseksemplari esitamist ei loeta kaubamärgi nõuetekohaseks kujutamiseks.

Artikkel 4

Prioriteedinõude esitamine

1.   Kui koos taotlusega nõutakse ühe või mitme varasema taotluse prioriteeti määruse (EL) 2017/1001 artikli 35 kohaselt, märgib taotleja varasema taotluse numbri ning esitab varasema taotluse ärakirja kolme kuu jooksul pärast taotluse esitamise kuupäeva. Ärakirjas peab olema märgitud varasema taotluse esitamise kuupäev.

2.   Kui varasem taotlus, millele prioriteetsust nõutakse, ei ole ühes ameti töökeeltest, esitab taotleja ameti nõudmise korral ametile ameti määratava tähtaja jooksul varasema taotluse tõlke sellesse ameti töökeelde, mis on taotluse esimene või teine keel.

3.   Kui prioriteedinõue on seotud ühe või mitme varasema registreeringuga, kohaldatakse mutatis mutandis lõikeid 1 ja 2.

Artikkel 5

Näituseprioriteet

Kui koos taotlusega nõutakse näituseprioriteeti määruse (EL) 2017/1001 artikli 38 lõike 1 kohaselt, esitab taotleja kolme kuu jooksul pärast esitamiskuupäeva näitusel tööstusomandi õiguskaitse eest vastutanud asutuse väljastatud tõendi. See tõend peab kinnitama, et kaubamärki kasutati taotluses hõlmatud kaupade ja teenuste jaoks. Ühtlasi peab tõend sisaldama näituse avamiskuupäeva ning avaliku esmakasutamise kuupäeva, kui see erineb avamiskuupäevast. Tõendile tuleb lisada asutuse poolt nõuetekohaselt kinnitatud selgitus märgi tegeliku kasutamise kohta.

Artikkel 6

Siseriikliku kaubamärgi vanemuse nõudmine enne ELi kaubamärgi registreerimist

Määruse (EL) 2017/1001 artikli 39 lõikes 1 osutatud varem registreeritud kaubamärgi vanemuse nõudmisel vastavalt määruse (EL) 2017/1001 artikli 39 lõikele 2 esitab taotleja asjaomase registreeringu ärakirja kolme kuu jooksul alates vanemuse nõude kättesaamisest ameti poolt.

Artikkel 7

Taotluse avaldamisel esitatavad andmed

Taotluse avaldamisel esitatakse järgmised andmed:

a)

taotleja nimi ja aadress;

b)

kui taotleja on määranud esindaja, kes ei kuulu määruse (EL) 2017/1001 artikli 119 lõike 3 esimese lause reguleerimisalasse, siis selle esindaja nimi ja tegevuskoha aadress. Kui sama tegevuskohaga esindajaid on rohkem kui üks, avaldatakse ainult esimesena nimetatud esindaja nimi ja tegevuskoha aadress, mille järele lisatakse sõnad „ja teised“. Kui on kaks või enam esindajat erinevate tegevuskohtadega, avaldatakse ainult käesoleva määruse artikli 2 lõike 1 punkti e kohaselt kindlaksmääratud kättetoimetamisaadress. Kui delegeeritud määruse (EL) 2018/625 artikli 74 lõike 8 kohaselt on määratud esindajate ühendus, avaldatakse ainult ühenduse nimi ja tegevuskoha aadress;

c)

märgi kujutis, vajaduse korral koos artiklis 3 osutatud osade ja kirjeldustega. Elektroonilise failina esitatud kujutis tehakse kättesaadavaks lingi kaudu sellele failile;

d)

loetelu kaupadest või teenustest, mis on liigitatud vastavalt Nizza klassifikatsiooni klassidele nii, et iga rühma ees on klassi number, millesse kaupade või teenuste rühm kuulub, ning rühmad on selle klassifikatsiooni kohases klasside järjestuses;

e)

esitamiskuupäev ja toimiku number;

f)

vajaduse korral andmed määruse (EL) 2017/1001 artikli 35 kohaselt taotleja esitatud prioriteedinõude kohta;

g)

vajaduse korral andmed määruse (EL) 2017/1001 artikli 38 kohaselt taotleja esitatud näituseprioriteedi nõude kohta;

h)

vajaduse korral andmed määruse (EL) 2017/1001 artikli 39 kohaselt taotleja esitatud vanemuse nõude kohta;

i)

vajaduse korral määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 3 kohane kinnitus selle kohta, et märk on kasutamise käigus muutunud neid kaupu või teenuseid eristavaks, mille jaoks registreerimist taotletakse;

j)

vajaduse korral kinnitus, et taotlus käsitleb ELi kollektiivkaubamärki või ELi sertifitseerimismärki;

k)

märge keele kohta, milles taotlus on esitatud, ja taotleja poolt märgitud teise keele kohta määruse (EL) 2017/1001 artikli 146 lõike 3 kohaselt;

l)

vajaduse korral kinnitus selle kohta, et taotlus on seotud Euroopa Liitu nimetava rahvusvahelise registreeringu muutmisega vastavalt määruse (EL) 2017/1001 artikli 204 lõikele 2, lisaks rahvusvahelise registreeringu kuupäev vastavalt Madridi protokolli artikli 3 lõikele 4 või rahvusvahelisele registreerimisele järgnev territoriaalse kaitse Euroopa Liidule laiendamise rahvusvahelisse registrisse kandmise kuupäev vastavalt Madridi protokolli artikli 3ter lõikele 2 ning vajaduse korral rahvusvahelise registreeringu prioriteedikuupäev.

Artikkel 8

Taotluse osadeks jagamine

1.   Määruse (EL) 2017/1001 artikli 50 kohane avaldus taotluse osadeks jagamise kohta sisaldab järgmisi andmeid:

a)

taotluse toimiku number;

b)

taotleja nimi ja aadress käesoleva määruse artikli 2 lõike 1 punkti b kohaselt;

c)

jagatud taotlusse osasse kuuluvate kaupade või teenuste loetelu või kui soovitakse jagada rohkem kui üheks jagatud taotluseks, siis ka iga jagatud taotlusega hõlmatud kaupade või teenuste loetelu;

d)

algse taotlusega hõlmatuks jäävate kaupade või teenuste loetelu.

2.   Amet avab jagatud taotluse kohta eraldi toimiku, mis koosneb algset taotlust sisaldava toimiku täielikust ärakirjast, sellele lisatud osadeks jagamise avaldusest ning viimasega seotud kirjavahetusest. Amet annab jagatud taotlusele uue numbri.

3.   Jagatud taotlus sisaldab avaldamisel artiklis 7 sätestatud märkeid ja andmeid.

III JAOTIS

REGISTREERIMISKORD

Artikkel 9

Registreerimistunnistus

Määruse (EL) 2017/1001 artikli 51 lõike 2 kohaselt välja antud registreerimistunnistus sisaldab määruse (EL) 2017/1001 artikli 111 lõikes 2 loetletud registrikandeid ning kinnitust selle kohta, et need kanded on registrisse tehtud. Kui märgi kujutis on esitatud elektroonilise failina, tehakse sellele vastav kanne kättesaadavaks lingi kaudu sellele failile. Tunnistusele lisatakse vajaduse korral väljavõte, mis sisaldab kõiki määruse (EL) 2017/1001 artikli 111 lõike 3 kohaselt registrisse tehtavaid kandeid ning kinnitust selle kohta, et need kanded on registrisse tehtud.

Artikkel 10

Registreeringu muutmise avalduse üksikasjad

Määruse (EL) 2017/1001 artikli 54 lõike 2 kohane registreeringu muutmise avaldus sisaldab järgmisi andmeid:

a)

ELi kaubamärgi registreerimisnumber;

b)

ELi kaubamärgi omaniku nimi ja aadress käesoleva määruse artikli 2 lõike 1 punkti b kohaselt;

c)

märge selle kohta, millist ELi kaubamärgi kujutise osa soovitakse muuta, ning selle muudetud versioon vastavalt määruse (EL) 2017/1001 artikli 54 lõikele 3;

d)

käesoleva määruse artikli 3 kohane muudetud ELi kaubamärgi kujutis.

Artikkel 11

Registreeringu osadeks jagamise avaldus

1.   Määruse (EL) 2017/1001 artikli 56 lõike 1 kohane registreeringu osadeks jagamise avaldus sisaldab järgmisi andmeid:

a)

ELi kaubamärgi registreerimisnumber;

b)

ELi kaubamärgi omaniku nimi ja aadress käesoleva määruse artikli 2 lõike 1 punkti b kohaselt;

c)

jagatud registreeringuga hõlmatud kaupade või teenuste loetelu või kui taotletakse jagamist rohkem kui üheks jagatud registreeringuks, siis kõikide jagatud registreeringutega hõlmatud kaupade või teenuste loetelud;

d)

algse registreeringuga hõlmatuks jäävate kaupade või teenuste loetelu.

2.   Amet avab jagatud registreeringu kohta eraldi toimiku, millesse kuulub algset registreeringut käsitleva toimiku täielik ärakiri, sealhulgas osadeks jagamise avaldus ja sellega seotud kirjavahetus. Amet annab jagatud registreeringule uue registreerimisnumbri.

Artikkel 12

ELi kaubamärgi omaniku või ELi kaubamärgi taotleja nime või aadressi muutmise avalduse sisu

Määruse (EL) 2017/1001 artikli 55 lõike 1 kohane registreeritud ELi kaubamärgi omaniku nime või aadressi muutmise avaldus sisaldab järgmisi andmeid:

a)

ELi kaubamärgi registreerimisnumber;

b)

ELi kaubamärgi omaniku registrijärgne nimi ja aadress, v.a juhul, kui amet on juba andnud omanikule identifitseerimisnumbri; sel juhul piisab, kui taotleja teatab selle numbri ja omaniku nime;

c)

ELi kaubamärgi omaniku uus nimi või aadress käesoleva määruse artikli 2 lõike 1 punkti b kohaselt.

ELi kaubamärgi taotleja nime või aadressi muutmise avalduse suhtes kohaldatakse mutatis mutandis esimese lõigu punkte b ja c. Selline avaldus sisaldab ka taotluse numbrit.

IV JAOTIS

ÜLEANDMINE

Artikkel 13

Üleandmise registreerimise taotlus

1.   Määruse (EL) 2017/1001 artikli 20 lõike 5 kohase üleandmise registreerimise taotlus sisaldab järgmisi andmeid:

a)

ELi kaubamärgi registreerimisnumber;

b)

uue omaniku andmed käesoleva määruse artikli 2 lõike 1 punkti b kohaselt;

c)

kui üleandmine ei hõlma kõiki registreeritud kaupu või teenuseid, siis andmed registreeritud kaupade või teenuste kohta, mis on üleandmisega seotud;

d)

tõendid, mis kinnitavad üleandmise toimumist kooskõlas määruse (EL) 2017/1001 artikli 20 lõigetega 2 ja 3.

e)

vajaduse korral uue omaniku esindaja nimi ja tegevuskoha aadress, mis tuleb märkida kooskõlas käesoleva määruse artikli 2 lõike 1 punktiga e;

2.   ELi kaubamärgi taotluse üleandmise registreerimise taotluse suhtes kohaldatakse mutatis mutandis lõike 1 punkte b–e.

3.   Lõike 1 punkti d kohaldamisel on piisavaks tõendiks üleandmise kohta:

a)

üleandmise registreerimise taotluse allkirjastamine registreeritud omaniku või tema esindaja ja õigusjärglase või tema esindaja poolt;

b)

kui taotluse esitab registreeritud omanik või tema esindaja, siis õigusjärglase või tema esindaja allkirjaga deklaratsioon selle kohta, et ta nõustub ülemineku registreerimisega;

c)

kui registreeringu taotluse esitab õigusjärglane, registreeritud omaniku või tema esindaja allkirjaga avaldus selle kohta, et registreeritud omanik on nõus õigusjärglase registreerimisega;

d)

täidetud üleandmisvormi või -dokumendi allkirjastamine registreeritud omaniku või tema esindaja ning õigusjärglase või tema esindaja poolt vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2018/625 artikli 65 lõike 1 punktile e.

Artikkel 14

Osalise üleandmise taotluste menetlemine

1.   Kui üleandmise registreerimise taotlus on seotud ainult mõne kauba või teenusega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, jagab taotleja algses registreeringus olevad kaubad või teenused järelejäänud registreeringu ja osalise üleandmise taotluse vahel nii, et kaubad või teenused järelejäänud ja uues registreeringus ei kattu.

2.   Amet avab uue registreeringu kohta eraldi toimiku, mis koosneb algse registreeringu toimiku täielikust ärakirjast ning sellele lisatud osalise üleandmise registreerimise taotlusest ning sellega seotud kirjavahetusest. Amet annab uuele registreeringule ka uue registreerimisnumbri.

3.   ELi kaubamärgi taotluse üleandmise registreerimise taotluse suhtes kohaldatakse mutatis mutandis lõikeid 1 ja 2. Amet annab uuele ELi kaubamärgi taotlusele uue numbri.

V JAOTIS

LOOBUMINE

Artikkel 15

Loobumine

1.   Määruse (EL) 2017/1001 artikli 57 lõike 2 kohase loobumise avaldus sisaldab järgmisi andmeid:

a)

ELi kaubamärgi registreerimisnumber;

b)

omaniku nimi ja aadress käesoleva määruse artikli 2 lõike 1 punkti b kohaselt;

c)

kui loobumine on seotud ainult mõne kauba või teenusega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, siis märge nende kaupade või teenuste kohta, mille kohta registreering jääb kehtima.

2.   Kui registrisse on kantud kolmanda isiku õigus ELi kaubamärgile, siis loetakse kolmanda isiku loobumisega nõustumise piisavaks tõendiks see, kui selle õiguse omanik või tema esindaja on loobumisavaldusele alla kirjutanud.

VI JAOTIS

ELI KOLLEKTIIVKAUBAMÄRGID JA ELI SERTIFITSEERIMISMÄRGID

Artikkel 16

ELi kollektiivkaubamärkide põhikirjade üksikasjad

Määruse (EL) 2017/1001 artikli 75 lõikes 1 osutatud ELi kollektiivkaubamärgi põhikirjas esitatakse:

a)

taotleja nimi;

b)

ühenduse eesmärk või eesmärk, milleks avalik-õiguslik juriidiline isik on loodud;

c)

ühendust või avalik-õiguslikku juriidilist isikut esindama volitatud organid;

d)

ühenduse puhul liikmesuse tingimused;

e)

ELi kollektiivkaubamärgi kujutis;

f)

isikud, kellel on lubatud ELi kollektiivkaubamärki kasutada;

g)

vajaduse korral ELi kollektiivkaubamärgi kasutamist reguleerivad tingimused, kaasa arvatud sanktsioonid;

h)

ELi kollektiivkaubamärgiga hõlmatud kaubad või teenused, sh vajaduse korral mis tahes piirangud, mis on tingitud määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punktide j, k või l kohaldamisest;

i)

vajaduse korral määruse (EL) 2017/1001 artikli 75 lõike 2 teises lauses osutatud luba.

Artikkel 17

ELi sertifitseerimismärkide põhikirjade üksikasjad

Määruse (EL) 2017/1001 artiklis 84 osutatud ELi sertifitseerimismärgi põhikirjas esitatakse:

a)

taotleja nimi;

b)

avaldus selle kohta, et taotleja vastab määruse (EL) 2017/1001 artikli 83 lõikes 2 sätestatud nõuetele;

c)

ELi sertifitseerimismärgi kujutis;

d)

ELi sertifitseerimismärgiga hõlmatud kaubad või teenused;

e)

ELi sertifitseerimismärgiga sertifitseeritavate kaupade või teenuste omadused, nt kaupade materjal või valmistamise viis või teenuste osutamise viis, kvaliteet või täpsus;

f)

ELi sertifitseerimismärgi kasutamist reguleerivad tingimused, kaasa arvatud sanktsioonid;

g)

isikud, kellel on lubatud ELi sertifitseerimismärki kasutada;

h)

viis, kuidas sertifitseerimisasutus nimetatud omadusi testib ja ELi sertifitseerimismärgi kasutust kontrollib.

VII JAOTIS

KULUD

Artikkel 18

Kulude maksimummäärad

1.   Määruse (EL) 2017/1001 artikli 109 lõike 2 esimeses lõigus osutatud kulud kannab menetluse kaotanud pool, arvestades järgmisi maksimummäärasid:

a)

kui menetluse võitnud poolel ei ole oma esindajat, siis selle poole ühe isiku elamis- ja reisikulud edasi-tagasi sõiduks elukoha või tegevuskoha ning delegeeritud määruse (EL) 2018/625 artikli 49 kohase suulise menetluse toimumiskoha vahel järgmiselt:

i)

esimese klassi rongipileti hind koos tavaliste sõidu lisakuludega, kui sõidu kogupikkus mööda raudteed ei ületa 800 km, või turistiklassi lennupileti hind, kui sõidu kogupikkus mööda raudteed on üle 800 km või marsruut hõlmab mere ületamist;

ii)

elamiskulud vastavalt nõukogu määrusega (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 259/68 (10) kehtestatud Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade ning liidu muude teenistujate teenistustingimuste VII lisa artiklile 13;

b)

määruse (EL) 2017/1001 artikli 120 lõikes 1 nimetatud esindajate reisikulud vastavalt selle lõike punkti a alapunkti i määradele;

c)

menetluse võitnud poolele esindamisega seoses tekkinud kulud määruse (EL) 2017/1001 artikli 120 lõike 1 tähenduses järgmiselt:

i)

vastulausemenetluses: 300 eurot;

ii)

ELi kaubamärgi tühistamise või kehtetuks tunnistamise menetluses: 450 eurot;

iii)

apellatsioonimenetluses: 550 eurot;

iv)

kui on toimunud suuline menetlus, kuhu pooled on kutsutud vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2018/625 artiklile 49, suurendatakse punktides i, ii või iii osutatud summat 400 euro võrra.

2.   Kui on mitu ELi kaubamärgi taotluse või registreeringu omanikku või taotlejat või mitu vastulause esitajat või tühistamise või kehtetuks tunnistamise taotlejat, kes on koos esitanud vastulause või tühistamistaotluse või kehtetuks tunnistamise taotluse, kannab menetluse kaotanud pool üksnes ühe sellise isiku lõike 1 punktis a osutatud kulud.

3.   Kui menetluse võitnud poolt esindab rohkem kui üks esindaja määruse (EL) 2017/1001 artikli 120 lõike 1 tähenduses, kannab menetluse kaotanud pool ainult ühe sellise isiku poolt käesoleva artikli lõike 1 punktides b ja c osutatud kulud.

4.   Menetluse kaotanud pool ei ole kohustatud tasuma muid ameti menetluse võitnud poole kulusid, kulutusi ja lõive kui need, millele on osutatud lõigetes 1, 2 ja 3.

VIII JAOTIS

PERIOODILISED VÄLJAANDED

Artikkel 19

Perioodilised väljaanded

1.   Kui andmed avaldatakse Euroopa Liidu kaubamärgibülletäänis vastavalt määrusele (EL) 2017/1001, delegeeritud määrusele (EL) 2018/625 või käesolevale määrusele, loetakse Euroopa Liidu kaubamärgibülletääni avaldamiskuupäev andmete avaldamise kuupäevaks.

2.   Kui kaubamärgi registreerimisega seotud registrikanded ei sisalda avaldatud taotlusega võrreldes muudatusi, avaldatakse sellised registrikanded viidetena avaldatud taotluse andmetele.

3.   Amet võib teha ameti teataja numbrid üldsusele elektrooniliselt kättesaadavaks.

IX JAOTIS

HALDUSKOOSTÖÖ

Artikkel 20

Teabevahetus ameti ja liikmesriikide pädevate asutuste vahel

1.   Ilma et see piiraks määruse (EL) 2017/1001 artikli 152 kohaldamist, edastavad amet ja liikmesriikide tööstusomandi õiguskaitse keskametid, sh Beneluxi intellektuaalomandibüroo, taotluse korral üksteisele vajalikku teavet ELi kaubamärgi taotluste või siseriikliku kaubamärgi taotluste esitamise kohta, nende taotlustega seotud menetluste kohta ja menetluste tulemusena registreeritud märkide kohta.

2.   Amet ja liikmesriikide kohtud või ametiasutused vahetavad teavet määruse (EL) 2017/1001 kohaldamiseks otse või liikmesriikide tööstusomandi õiguskaitse keskametite kaudu.

3.   Lõigete 1 ja 2 kohase teabevahetusega kaasnevad kulud kannab teavet edastav ametiasutus. Sellise teabe vahetamise eest lõivu ei tasuta.

Artikkel 21

Toimikute tutvumiseks andmine

1.   ELi kaubamärgi taotluste ja ELi registreeritud kaubamärkidega seotud toimikutega tutvumisel liikmesriikide kohtute või ametiasutuste poolt võimaldatakse tutvuda originaaldokumentide või nende ärakirjadega või kui toimik on salvestatud muude tehniliste vahenditega, siis nende salvestistega.

2.   ELi kaubamärgi taotluste ja registreeritud ELi kaubamärkidega seotud toimikute või nende ärakirjade edastamise ajal liikmesriikide kohtutele või prokuratuuridele nimetab amet piirangud, mis kehtivad nende toimikutega tutvumise suhtes määruse (EL) 2017/1001 artikli 114 kohaselt.

3.   Liikmesriikide kohtud või riigiprokuratuurid võivad oma menetluse käigus esitada ameti edastatud toimikud või nende ärakirjad kolmandatele isikutele tutvumiseks. Sellise tutvumise suhtes kohaldatakse määruse (EL) 2017/1001 artikli 114 sätteid.

X JAOTIS

MUUTMINE

Artikkel 22

Muutmisavalduse üksikasjad

Määruse (EL) 2017/1001 artikli 139 kohane ELi kaubamärgi taotluse või ELi registreeritud kaubamärgi siseriikliku kaubamärgi taotluseks muutmise avaldus sisaldab järgmisi andmeid:

a)

muutmise taotleja nimi ja aadress käesoleva määruse artikli 2 lõike 1 punkti b kohaselt;

b)

ELi kaubamärgi taotluse toimiku number või ELi kaubamärgi registreerimisnumber;

c)

määruse (EL) 2017/1001 artikli 139 lõike 1 punkti a või b kohane märge muutmise aluste kohta;

d)

märge selle kohta, millise liikmesriigi või milliste liikmesriikide suhtes muutmist taotletakse;

e)

kui avaldus ei käi kõigi kaupade või teenuste kohta, mille jaoks avaldus on esitatud või mille jaoks kaubamärk on registreeritud, siis märge nende kaupade või teenuste kohta, mille suhtes muutmist taotletakse, ja kui muutmist taotletakse rohkem kui ühe liikmesriigi suhtes ning kaupade või teenuste loetelu ei ole kõigi liikmesriikide puhul samasugune, siis märge asjaomaste kaupade või teenuste kohta iga liikmesriigi puhul;

f)

kui määruse (EL) 2017/1001 artikli 139 lõike 6 kohast muutmist taotletakse põhjendusel, et ELi kaubamärk on kaotanud kehtivuse ELi kaubamärkide kohtu otsuse tulemusel, märgitakse otsuse jõustumise kuupäev ja esitatakse otsuse ärakiri, mis võib olla selles keeles, milles otsus tehti.

Artikkel 23

Avaldatava muutmisavalduse üksikasjad

Avaldatud muutmisavaldus sisaldab määruse (EL) 2017/1001 artikli 140 lõike 2 kohaselt järgmisi andmeid:

a)

selle ELi kaubamärgi toimiku number või registreerimisnumber, mille muutmist taotletakse;

b)

viide taotluse varasemale avaldamisele või registreeringule Euroopa Liidu kaubamärgibülletäänis;

c)

märge selle kohta, millise liikmesriigi või milliste liikmesriikide suhtes muutmist taotletakse;

d)

kui muutmine ei hõlma kõiki kaupu või teenuseid, mille jaoks taotlus on esitatud või ELi kaubamärk registreeritud, siis märge kaupade või teenuste kohta, mille suhtes muutmist taotletakse;

e)

kui muutmist taotletakse mitme liikmesriigi suhtes ning kaupade või teenuste loetelu ei ole kõigi liikmesriikide puhul samasugune, siis märge asjaomaste kaupade või teenuste kohta iga liikmesriigi puhul;

f)

muutmisavalduse kuupäev.

XI JAOTIS

KEELED

Artikkel 24

Tõendavate dokumentide esitamine kirjalikus menetluses

Kui käesolevas määruses või delegeeritud määruses (EL) 2018/625 ei ole sätestatud teisiti, võib ameti kirjalikus menetluses kasutatavad tõendavad dokumendid esitada ükskõik millises liidu ametlikus keeles. Kui nimetatud dokumentide keel ei ole menetluse keel, nagu määratletud määruse (EL) 2017/1001 artiklis 146, võib amet omal algatusel või teise poole põhjendatud taotluse korral nõuda, et tema määratud tähtajaks esitataks tõlge sellesse keelde.

Artikkel 25

Tõlkestandard

1.   Dokumendi tõlke esitamisel ametile tuleb tagada, et tõlge võimaldab kindlaks teha dokumendi, mille kohta tõlge käib, ning taasesitab originaaldokumendi struktuuri ja sisu. Kui üks pooltest on teatanud, et üksnes dokumendi teatavad osad on asjakohased, võib esitada ainult nende osade tõlke.

2.   Kui määruses (EL) 2017/1001, delegeeritud määruses (EL) 2018/625 või käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, ei loeta dokumenti, mille tõlkimine on kohustuslik, ameti poolt kättesaaduks järgmistel juhtudel:

a)

kui amet saab tõlke pärast originaaldokumendi või tõlke nõuetekohase esitamistähtaja möödumist;

b)

kui käesoleva määruse artiklis 26 osutatud kinnitust ei esitata ameti poolt ette nähtud tähtajaks.

Artikkel 26

Tõlgete autentsus

Vastupidiste tõendite või andmete puudumisel eeldab amet, et tõlge vastab asjaomasele originaaltekstile. Kahtluse korral võib amet nõuda kindlaksmääratud aja jooksul kinnituse esitamist tõlke algtekstile vastavuse kohta.

XII JAOTIS

AMETI TÖÖKORRALDUS

Artikkel 27

Otsused, mille võtab vastu vastulausete osakonna või tühistamisosakonna üks liige

Määruse (EL) 2017/1001 artikli 161 lõike 2 või artikli 163 lõike 2 kohaselt teeb järgmist liiki otsused üksainus vastulausete osakonna või tühistamisosakonna liige:

a)

otsused kulude jaotamise kohta;

b)

otsused tasutavate kulude summa kindlaksmääramise kohta vastavalt määruse (EL) 2017/1001 artikli 109 lõikele 7;

c)

otsused menetluse lõpetamise kohta või otsused, millega kinnitatakse, et puudub vajadus sisuliseks otsuseks;

d)

otsused vastulause vastuvõetamatuna tagasilükkamise kohta enne delegeeritud määruse (EL) 2018/625 artikli 6 lõikes 1 osutatud tähtaja lõppemist;

e)

otsused menetluse peatamise kohta;

f)

otsused mitme vastulause liitmise või eraldamise kohta delegeeritud määruse (EL) 2018/625 artikli 9 lõike 1 kohaselt.

XIII JAOTIS

MÄRKIDE RAHVUSVAHELISE REGISTREERIMISE KORD

Artikkel 28

Rahvusvahelise taotluse esitamise vorm

Vorm, mille amet on määruse (EL) 2017/1001 artikli 184 lõike 1 kohase rahvusvahelise taotluse esitamiseks kättesaadavaks teinud, sisaldab kõiki rahvusvahelise büroo ametliku vormi elemente. Taotlejad võivad kasutada ka rahvusvahelise büroo ametlikku vormi.

Artikkel 29

Rahvusvahelisele büroole teatatavad kehtetuks tunnistamise asjaolud ja otsused

1.   Amet teavitab rahvusvahelist bürood viie aasta jooksul alates rahvusvahelise registreeringu kuupäevast järgmistel juhtudel:

a)

kui kõigi või osa rahvusvahelises registreeringus loetletud kaupade või teenuste rahvusvahelise registreerimise aluseks olev ELi kaubamärgitaotlus on tagasi võetud, tagasivõetuks loetud või lõpliku otsusega tagasi lükatud;

b)

kui kõigi või osa rahvusvahelises registreeringus loetletud kaupade või teenuste rahvusvahelise registreeringu aluseks olev ELi kaubamärk on kehtivuse kaotanud, sest sellest on loobutud, registreeringut ei ole pikendatud, see on tühistatud või kehtetuks tunnistatud kas ameti lõpliku otsusega või rikkumise tõttu algatatud menetluses esitatud vastuhagi põhjal ELi kaubamärkide kohtu poolt;

c)

kui ELi kaubamärgitaotlus või ELi kaubamärk, millel rahvusvaheline registreering põhines, on jagatud kaheks taotluseks või registreeringuks.

2.   Lõikes 1 osutatud teatises esitatakse:

a)

rahvusvahelise registreeringu number;

b)

rahvusvahelise registreeringu omaniku nimi;

c)

põhitaotlust või põhiregistreeringut mõjutavad asjaolud ja otsused ning nende asjaolude ja otsuste kehtivuse alguse kuupäev;

d)

lõike 1 punktides a või b osutatud juhul rahvusvahelise registreeringu kustutamise taotlus;

e)

kui lõike 1 punktides a või b osutatud toiming mõjutab põhitaotlust või põhiregistreeringut ainult teatava osa kaupade või teenuste suhtes, siis nende kaupade või teenuste loetelu või mittemõjutatud kaupade või teenuste loetelu;

f)

lõike 1 punktis c osutatud juhul kummagi ELi kaubamärgi taotluse või registreeringu number.

3.   Amet teavitab rahvusvahelist bürood, kui viieaastase ajavahemiku lõppedes alates rahvusvahelise registreeringu kuupäevast:

a)

on esitatud apellatsioon eksperdi otsuse vastu lükata vastavalt määruse (EL) 2017/1001 artiklile 42 tagasi ELi kaubamärgi taotlus, millel põhines rahvusvaheline registreering;

b)

on esitatud vastulause ELi kaubamärgi taotlusele, millel põhines rahvusvaheline registreering;

c)

on esitatud tühistamise või kehtetuks tunnistamise taotlus ELi kaubamärgi vastu, millel põhines rahvusvaheline registreering;

d)

on ELi kaubamärkide registrisse tehtud märge selle kohta, et ELi kaubamärkide kohtusse on esitatud vastuhagi rahvusvahelise registreeringu aluseks oleva ELi kaubamärgi tühistamiseks või kehtetuks tunnistamiseks, kuid registris ei ole veel märget ELi kaubamärkide kohtu otsuse kohta vastuhagi suhtes.

4.   Kui lõikes 3 osutatud menetlused on lõpetatud lõpliku otsuse või registrikandega, teavitab amet sellest rahvusvahelist bürood vastavalt lõikele 2.

5.   Lõigete 1 ja 3 kohaldamisel hõlmab rahvusvahelise registreeringu aluseks olev ELi kaubamärk ELi kaubamärgi registreeringut, mis on tehtud rahvusvahelise taotluse aluseks oleva ELi kaubamärgi taotluse tulemusena.

Artikkel 30

Rahvusvahelisele registreeringule järgnev territoriaalse kaitse laiendamise taotlus

1.   Ametile määruse (EL) 2017/1001 artikli 187 lõike 1 kohaselt esitatav territoriaalse kaitse laiendamise taotlus vastab järgmistele nõuetele:

a)

taotlus esitatakse ühel käesoleva määruse artiklis 31 osutatud vormidest ning see sisaldab kõiki selle vormi kohaselt nõutavaid märkeid ja teavet;

b)

taotluses on viidatud rahvusvahelise registreeringu numbrile, millega taotlus on seotud;

c)

kaupade või teenuste loetelu on hõlmatud rahvusvahelise registreeringu kaupade või teenuste loeteluga;

d)

vastavalt andmetele rahvusvahelisel vormil on taotlejal kooskõlas Madridi protokolli artikli 2 lõike 1 punktiga ii ning artikli 3ter lõikega 2 õigus taotleda pärast rahvusvahelist registreerimist ameti kaudu territoriaalse kaitse laiendamist.

2.   Kui territoriaalse kaitse laiendamise taotlus ei vasta kõigile lõikes 1 kehtestatud nõuetele, nõuab amet taotlejalt puuduste kõrvaldamist ameti poolt määratud tähtaja jooksul.

Artikkel 31

Territoriaalse kaitse laiendamise taotluse esitamise vorm

Vorm, mille amet on määruse (EL) 2017/1001 artikli 187 lõike 1 kohase rahvusvahelisele registreeringule järgneva territoriaalse kaitse laiendamise taotluse esitamiseks kättesaadavaks teinud, sisaldab kõiki rahvusvahelise büroo ametliku vormi elemente. Taotlejad võivad kasutada ka rahvusvahelise büroo ametlikku vormi.

Artikkel 32

Vanemusnõude esitamine ametile

1.   Ilma et see piiraks määruse (EL) 2017/1001 artikli 39 lõike 7 kohaldamist, sisaldab määruse (EL) 2017/1001 artikli 192 lõike 1 kohane vanemusnõue järgmisi andmeid:

a)

rahvusvahelise registreeringu registreerimisnumber;

b)

rahvusvahelise registreeringu omaniku nimi ja aadress käesoleva määruse artikli 2 lõike 1 punkti b kohaselt;

c)

liikmesriik või liikmesriigid, kus või mille jaoks varasem kaubamärk on registreeritud;

d)

asjaomase registreeringu number ja esitamiskuupäev;

e)

märge kaupade või teenuste kohta, mille jaoks varasem kaubamärk registreeriti ning millega seoses vanemusnõue esitatakse;

f)

asjaomase registreerimistunnistuse ärakiri.

2.   Kui rahvusvahelise registreeringu omanik peab määruse (EL) 2017/1001 artikli 119 lõike 2 kohaselt olema esindatud ameti menetlustes, hõlmab vanemusnõue määruse (EL) 2017/1001 artikli 120 lõikes 1 osutatud esindaja määramist.

3.   Kui amet on vanemusnõude vastu võtnud, teatab ta sellest rahvusvahelisele büroole, edastades järgmised andmed:

a)

asjaomase rahvusvahelise registreeringu number;

b)

liikmesriigi või liikmesriigid, kus või mille jaoks varasem kaubamärk on registreeritud;

c)

asjaomase registreeringu number;

d)

asjaomase registreeringu kehtivuse alguse kuupäev.

Artikkel 33

Rahvusvahelise büroo teavitamine ex officio esialgsest keeldumisest

1.   Rahvusvahelisele büroole määruse (EL) 2017/1001 artikli 193 lõigete 2 ja 5 alusel esitatav teatis ex officio esialgse kaitsest keeldumise kohta rahvusvahelisele registreeringule kas tervikuna või osaliselt sisaldab, ilma et see piiraks nimetatud määruse artikli 193 lõigetes 3 ja 4 sätestatud nõudeid, järgmist:

a)

rahvusvahelise registreeringu number;

b)

viide määruse (EL) 2017/1001 sätetele, mis on esialgse keeldumise seisukohast olulised;

c)

märge selle kohta, et esialgne kaitsest keeldumine kinnitatakse ameti otsusega, kui rahvusvahelise registreeringu omanik ei kõrvalda keeldumise põhjuseid, esitades ametile seisukoha kahe kuu jooksul alates kuupäevast, mil amet väljastas esialgse keeldumise;

d)

kui esialgne keeldumine on seotud ainult teatava osaga kaupadest või teenustest, märge vastavate kaupade või teenuste kohta.

2.   Tingimusel, et vastulausete esitamise tähtaeg on möödas ja ühtegi vastulausel põhinevat esialgset keeldumist vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2018/625 artikli 78 lõikele 1 ei ole esitatud, teatab amet rahvusvahelisele büroole iga büroole väljastatud ex officio esialgse keeldumise teatise kohta järgmist:

a)

kui ameti menetluste tulemusena on esialgne keeldumine tagasi võetud, asjaolu, et märk on liidus kaitstud;

b)

kui otsus keelduda märgi kaitsest on muutunud lõplikuks, näiteks määruse (EL) 2017/1001 artikli 66 kohase apellatsiooni või määruse (EL) 2017/1001 artikli 72 kohase kaebuse tagajärjel, asjaolu, et märgi kaitsest liidus on keeldutud;

c)

kui punkti b kohane keeldumine on seotud ainult osaga kaupadest või teenustest, siis nende kaupade või teenuste loetelu, mille jaoks kaubamärk on liidus kaitstud.

Artikkel 34

Rahvusvahelise büroo teavitamine rahvusvahelise registreeringu mõjude kehtetuks tunnistamisest

Määruse (EL) 2017/1001 artikli 198 lõikes 3 osutatud teatises peab olema märgitud kuupäev ja see peab sisaldama järgmisi andmeid:

a)

märge selle kohta, et kehtetuks tunnistamise otsuse on teinud amet, või ELi kaubamärkide kohtu nimi, kes on vastava otsuse teinud;

b)

märge selle kohta, kas otsus kehtetuks tunnistamise kohta on langetatud rahvusvahelise registreeringu omaniku õiguste tühistamise vormis, kaubamärgi kehtetuks tunnistamise vormis absoluutsetel põhjustel või kaubamärgi kehtetuks tunnistamise vormis suhtelistel põhjustel;

c)

kinnitus selle kohta, et kehtetuks tunnistamist ei saa enam edasi kaevata;

d)

rahvusvahelise registreeringu number;

e)

rahvusvahelise registreeringu omaniku nimi;

f)

kui kehtetuks tunnistamine ei puuduta kõiki kaupu või teenuseid, märge nende kaupade või teenuste kohta, mille suhtes on kehtetuks tunnistamine otsustatud, või nende kaupade või teenuste kohta, mille suhtes kehtetuks tunnistamist otsustatud ei ole;

g)

kehtetuks tunnistamise otsuse kuupäev koos märkega kehtetuks muutumise kuupäeva kohta.

Artikkel 35

Avaldus rahvusvahelise registreeringu muutmiseks siseriikliku kaubamärgi taotluseks või liikmesriike nimetavaks registreeringuks

1.   Määruse (EL) 2017/1001 artiklite 139 ja 202 kohane avaldus liitu nimetava rahvusvahelise registreeringu muutmiseks siseriikliku kaubamärgi taotluseks või liikmesriike nimetavaks registreeringuks sisaldab, ilma et see piiraks nimetatud määruse artikli 202 lõigetes 4–7 sätestatud nõudeid, järgmist:

a)

rahvusvahelise registreeringu registreerimisnumber;

b)

rahvusvahelise registreeringu kuupäev või pärast rahvusvahelist registreerimist toimunud Euroopa Liidu nimetamise kuupäev vastavalt Madridi protokolli artikli 3ter lõikele 2 ning vajaduse korral andmed määruse (EL) 2017/1001 artikli 202 lõike 2 kohase rahvusvahelise registreeringu prioriteedinõude ja määruse (EL) 2017/1001 artiklite 39, 40 või 191 kohase vanemusnõude kohta;

c)

määruse (EL) 2017/1001 artikli 140 lõikes 1 ja käesoleva määruse artikli 22 punktides a, c ja d osutatud märked ja andmed.

2.   Lõikes 1 osutatud muutmisavalduse avaldamisel esitatakse artiklis 23 sätestatud üksikasjad.

Artikkel 36

Liitu nimetava rahvusvahelise registreeringu muutmine ELi kaubamärgi taotluseks

Määruse (EL) 2017/1001 artikli 204 lõike 3 kohane muutmise taotlus sisaldab lisaks käesoleva määruse artiklis 2 osutatud märgetele ja andmetele järgmist:

a)

tühistatud rahvusvahelise registreeringu number;

b)

kuupäev, mil rahvusvaheline büroo tühistas rahvusvahelise registreeringu;

c)

asjakohasel juhul rahvusvahelise registreeringu kuupäev vastavalt Madridi protokolli artikli 3 lõikele 4 või rahvusvahelisele registreeringule järgneva territoriaalse kaitse Euroopa Liidule laiendamise registreerimise kuupäev vastavalt Madridi protokolli artikli 3ter lõikele 2;

d)

vajaduse korral prioriteedikuupäev, mida on nõutud rahvusvahelises taotluses ja mis on kantud rahvusvahelise büroo peetavasse rahvusvahelisse registrisse.

XIV JAOTIS

LÕPPSÄTTED

Artikkel 37

Üleminekumeetmed

Määruste (EÜ) nr 2868/95 sätteid kohaldatakse edasi nende pooleliolevate menetluste suhtes, mille suhtes ei kohaldata käesolevat määrust vastavalt selle artiklile 39, kuni sellised menetlused on lõpule viidud.

Artikkel 38

Kehtetuks tunnistamine

Rakendusmäärus (EL) 2017/1431 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 39

Jõustumine ja kohaldamine

1.   Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

2.   Seda kohaldatakse alates lõikes 1 osutatud jõustumiskuupäevast, järgmiste eranditega:

a)

II jaotist ei kohaldata enne 1. oktoobrit 2017 esitatud ELi kaubamärgi taotluse suhtes ega nende rahvusvaheliste registreeringute suhtes, mille puhul see kuupäev on hilisem kui liidu nimetamise kuupäev;

b)

artiklit 9 ei kohaldata enne 1. oktoobrit 2017 registreeritud ELi kaubamärkide suhtes;

c)

artiklit 10 ei kohaldata enne 1. oktoobrit 2017 esitatud muutmise avalduste suhtes;

d)

artiklit 11 ei kohaldata enne 1. oktoobrit 2017 esitatud osadeks jagamist käsitlevate avalduste suhtes;

e)

artiklit 12 ei kohaldata enne 1. oktoobrit 2017 esitatud nime või aadressi muutmise avalduste suhtes;

f)

IV jaotist ei kohaldata enne 1. oktoobrit 2017 esitatud üleandmise registreerimise taotluste suhtes;

g)

V jaotist ei kohaldata enne 1. oktoobrit 2017 esitatud loobumisavalduste suhtes;

h)

VI jaotist ei kohaldata enne 1. oktoobrit 2017 esitatud ELi kollektiivkaubamärgi ega ELi sertifitseerimismärgi taotluse suhtes, samuti mitte ka nende rahvusvaheliste registreeringute suhtes, mille puhul see kuupäev on hilisem kui liidu nimetamise kuupäev;

i)

VII jaotist ei kohaldata enne 1. oktoobrit 2017 algatatud menetluste menetluskulude suhtes;

j)

VIII jaotist ei kohaldata enne 1. oktoobrit 2017 avaldatu suhtes;

k)

IX jaotist ei kohaldata enne 1. oktoobrit 2017 esitatud teabe ja toimikutega tutvumise taotluste suhtes;

l)

X jaotist ei kohaldata enne 1. oktoobrit 2017 esitatud muutmisavalduste suhtes;

m)

XI jaotist ei kohaldata enne 1. oktoobrit 2017 esitatud toetavate dokumentide ja tõlgete suhtes;

n)

XII jaotist ei kohaldata enne 1. oktoobrit 2017 tehtud otsuste suhtes;

o)

XIII jaotist ei kohaldata enne 1. oktoobrit 2017 esitatud rahvusvaheliste taotluste, rahvusvahelise registreeringu aluseks oleva ELi kaubamärgi taotluste või registreeringu kehtetuks tunnistamise asjaolude ja otsuste, territoriaalse kaitse laiendamise taotluste, vanemusnõuete, ex officio esialgsete keeldumiste, rahvusvahelise registreeringu mõjude kehtetuks tunnistamise teadete, rahvusvahelise registreeringu siseriikliku kaubamärgi taotluseks muutmise avalduste ega liitu nimetava rahvusvahelise registreeringu ELi kaubamärgi taotluseks muutmise avalduste suhtes.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 5. märts 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 154, 16.6.2017, lk 1.

(2)  Nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT L 11, 14.1.1994, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2015. aasta määrus (EL) 2015/2424, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta ja komisjoni määrust (EÜ) nr 2868/95 (millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta) ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 2869/95 siseturu harmoneerimisametile makstavate lõivude kohta (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (ELT L 341, 24.12.2015, lk 21).

(4)  Komisjoni 18. mai 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/1430, millega täiendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 207/2009 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrused (EÜ) nr 2868/95 ja (EÜ) nr 216/96 (ELT L 205, 8.8.2017, lk 1).

(5)  Komisjoni 18. mai 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/1431, millega nähakse ette nõukogu määruse (EÜ) nr 207/2009 (Euroopa Liidu kaubamärgi kohta) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 205, 8.8.2017, lk 39).

(6)  Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT L 78, 24.3.2009, lk 1).

(7)  ELT L 296, 14.11.2003, lk 22.

(8)  Komisjoni 13. detsembri 1995. aasta määrus (EÜ) nr 2868/95, millega rakendatakse nõukogu määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT L 303, 15.12.1995, lk 1).

(9)  Komisjoni 5. märts 2018 delegeeritud määrus (EL) 2018/625, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta ning tunnistatakse kehtetuks delegeeritud määrus (EL) 2017/1430 (ELT L 104, 24.4.2018, lk 1).

(10)  Nõukogu 29. veebruari 1968. aasta määrus (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 259/68, millega kehtestatakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused ning komisjoni ametnike suhtes ajutiselt kohaldatavad erimeetmed (personalieeskirjad) (EÜT L 56, 4.3.1968, lk 1).


Top