Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0455

Komisjoni määrus (EL) 2018/455, 16. märts 2018, millega kehtestatakse ELi kalade ja koorikloomade haiguste referentlaborile täiendavad vastutusalad ja ülesanded ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 VII lisa (EMPs kohaldatav tekst )

C/2018/1523

OJ L 77, 20.3.2018, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/455/oj

20.3.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 77/4


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2018/455,

16. märts 2018,

millega kehtestatakse ELi kalade ja koorikloomade haiguste referentlaborile täiendavad vastutusalad ja ülesanded ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 VII lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks, (1) eriti selle artikli 32 lõikeid 5 ja 6,

võttes arvesse nõukogu 24. oktoobri 2006. aasta direktiivi 2006/88/EÜ vesiviljelusloomade ja vesiviljelustoodete loomatervishoiunõuete ning teatavate veeloomadel esinevate taudide ennetamise ja tõrje kohta, (2) eriti selle artikli 55 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 882/2004 on sätestatud Euroopa Liidu (EL) toidu-, sööda- ja loomatervishoiualaste referentlaborite üldised ülesanded, kohustused ja nõuded. ELi loomatervishoiu ja elusloomade referentlaborid on loetletud määruse (EÜ) nr 882/2004 VII lisa II osas. Kõnealuse lisa II osa punktis 15 on ELi referentlaborina koorikloomade haiguste jaoks esitatud Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth, Ühendkuningriik.

(2)

Direktiivis 2006/88/EÜ sätestatakse loomatervishoiu nõuded vesiviljelusloomade ja neist saadud toodete turuleviimisele, impordile liitu ja transiidile liidu kaudu ning minimaalsed ennetavad ja kontrollimeetmed seoses kõnealuste loomade teatavate haigustega. Direktiivi 2006/88/EÜ artikli 55 lõikes 1 on sätestatud kõnealuse direktiiviga seotud veeloomade haiguste referentlaborite määramise kord.

(3)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 737/2008 (3) määrati ELi koorikloomade haiguste referentlaboriks alates 1. juulist 2008 kuni 30. juunini 2018 Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory, Ühendkuningriik. Direktiivi 2006/88/EÜ artikli 55 lõikes 3 on sätestatud võimalus kõnealuse labori ülesannete ülevaatamiseks.

(4)

Teatise tõttu, mille Ühendkuningriik esitas kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikliga 50, ei ole Cefasel võimalik ELi koorikloomade haiguste referentlabori ülesannete täitmist jätkata alates 1. juulist 2018.

(5)

Arvestades tehniliste teadmiste, laboratoorse suutlikkuse ja riiklike referentlaboritega loodud võrgustike koostoimet, peaks ELi koorikloomade haiguste referentlabori ülesanded üle võtma ELi kalahaiguste referentlabor.

(6)

Seepärast peaks ELi koorikloomade haiguste referentlabori ülesanded üle võtma ELi kalahaiguste referentlaboriks määratud „Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet Afdeling for Diagnostik og Beredskab – Fiskesygdomme, 2800 Kgs. Lyngby, Taani“.

(7)

DTU Veterinærinstituttet Afdeling for Diagnostik og Beredskab – Fiskesygdomme, mis saab ELi kalade ja koorikloomade haiguste referentlabori vastutusala, tuleks määrata ELi koorikloomade haiguste referentlaboriks perioodiks 1. juulist 2018 kuni 30. juunini 2023. Lisaks tuleks see kanda määruse (EÜ) nr 882/2004 VII lisa II osa loetellu. Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 882/2004 VII lisa II osa vastavalt muuta.

(8)

Euroopa Liidu koorikloomade haiguste referentlaborite tegevuse katkematu järjepidevuse tagamiseks on asjakohane sätestada konkreetne kuupäev, mil käesoleva määrusega sätestatud meetmete kohaldamine algab.

(9)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Ajavahemikus 1. juulist 2018 kuni 30. juunini 2023 on ELi koorikloomade referentlabori vastutusala ja ülesanded järgmisel laboril: Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet Afdeling for Diagnostik og Beredskab – Fiskesygdomme, 2800 Kgs. Lyngby, Taani.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 882/2004 VII lisa II osa muudetakse järgmiselt.

1)

Punkt 6 asendatakse järgmisega:

„6.

ELi referentlabor kalade ja koorikloomade haiguste jaoks

Danmarks Tekniske Universitet

Veterinærinstituttet

Afdeling for Diagnostik og Beredskab - Fiskesygdomme, Kemitorvet, Bygning 202

2800 Kgs. Lyngby

Taani“.

2)

Punkt 15 jäetakse välja.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub 1. juulil 2018.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. märts 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 165, 30.4.2004, lk 1.

(2)  ELT L 328, 24.11.2006, lk 14.

(3)  Komisjoni 28. juuli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 737/2008, millega määratakse ühenduse koorikloomade haiguste, marutaudi ja veiste tuberkuloosi referentlaborid, sätestatakse marutaudi ja veiste tuberkuloosi ühenduse referentlaborite täiendav vastutus ja ülesanded ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 VII lisa (ELT L 201, 30.7.2008, lk 29).


Top