EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0212

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2018/212, 13. detsember 2017, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/1675, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849 seoses Sri Lanka, Trinidadi ja Tobago ning Tuneesia lisamisega lisa punkti I tabelisse (EMPs kohaldatav tekst )

C/2017/8320

OJ L 41, 14.2.2018, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/212/oj

14.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 41/4


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2018/212,

13. detsember 2017,

millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/1675, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849 seoses Sri Lanka, Trinidadi ja Tobago ning Tuneesia lisamisega lisa punkti I tabelisse

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiivi (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Liit peab tagama oma finantssüsteemi ja siseturu ühtsuse ja nõuetekohase toimimise tulemusliku kaitsmise rahapesu ja terrorismi rahastamise eest. Seetõttu on direktiivis (EL) 2015/849 sätestatud, et komisjon peaks kindlaks määrama suure riskiga kolmandad riigid, kelle rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korras esineb strateegilisi puudusi, mis kujutavad endast märkimisväärset ohtu liidu finantssüsteemile.

(2)

Komisjon peaks sobivate ajavahemike järel üle vaatama delegeeritud määruses (EL) 2016/1675 (2) esitatud kõrge riskiga kolmandate riikide loetelu, et võtta arvesse nende suure riskiga kolmandate riikide tehtud edusamme seoses strateegiliste puuduste kõrvaldamisega nende rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korras. Komisjon peaks võtma oma hinnangutes arvesse uut teavet, mis on saadud rahvusvahelistelt organisatsioonidelt ja standardite kehtestajatelt, näiteks rahapesuvastase töökonna teabeallikatelt. Kõnealuse teabe põhjal peaks komisjon määrama kindlaks ka täiendavad suure riskiga kolmandad riigid, kelle rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korras esineb strateegilisi puudusi.

(3)

Kooskõlas direktiivis (EL) 2015/849 sätestatud kriteeriumidega võttis komisjon arvesse uusimat kättesaadavat teavet, eriti rahapesuvastase töökonna hiljutist avalikku avaldust ja rahapesuvastase töökonna dokumenti „Rahapesu ja terrorismi rahastamise vastaste eeskirjade üleilmse täitmise tõhustamine: pidev töö“ ning rahapesuvastase töökonna rahvusvahelise koostöö järelevalve aruandeid seoses üksikutest kolmandatest riikidest lähtuva ohuga, vastavalt direktiivi (EL) 2015/849 artikli 9 lõikele 4.

(4)

Rahapesuvastane töökond on leidnud, et Sri Lanka, Trinidadi ja Tobago ning Tuneesia rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korras on rahvusvahelist finantssüsteemi ohustavad strateegilised puudused, mille lahendamiseks on nad koos rahapesuvastase töökonnaga töötanud välja tegevuskava.

(5)

Võttes arvesse rahvusvahelise finantssüsteemi kõrget integratsioonitaset, tihedat sidet turuosalistega, liitu ja sellest välja suunatud piiriüleste tehingute suurt mahtu ning turu avatuse määra, on komisjon seisukohal, et iga rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud oht rahvusvahelisele finantssüsteemile on ohuks ka liidu finantssüsteemile.

(6)

Komisjoni analüüsi käigus tehti uusima asjakohase teabe alusel kindlaks, et Sri Lankat, Trinidadi ja Tobagot ning Tuneesiat tuleks käsitada selliste kolmandate riikidena, kelle riiklikus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korras on strateegilised puudused, mis kujutavad endast märkimisväärset ohtu liidu finantssüsteemile, vastavalt direktiivi (EL) 2015/849 artiklis 9 sätestatud kriteeriumidele. Need riigid on aga esitanud kirjalikult kõrgetasemelise poliitilise kohustuse tegeleda tuvastatud puudustega ja on töötanud koos rahapesuvastase töökonnaga välja tegevuskava, mis võimaldaks täita direktiivis (EL) 2015/849 sätestatud nõuded. Komisjon hindab nende riikide staatust uuesti, võttes arvesse eespool nimetatud kohustuse täitmist.

(7)

Seepärast tuleks delegeeritud määrust (EL) 2016/1675 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Delegeeritud määruse (EL) 2016/1675 lisa punkti I tabelisse lisatakse järgmised read:

„11.

Sri Lanka

12.

Trinidad ja Tobago

13.

Tuneesia“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 20. päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. detsember 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 141, 5.6.2015, lk 73.

(2)  Komisjoni 14. juuli 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2016/1675, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849, määrates kindlaks suure riskiga kolmandad riigid, kus esineb strateegilisi puudusi (ELT L 254, 20.9.2016, lk 1).


Top