Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0196

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2018/196, 7. veebruar 2018, teatavatele Ameerika Ühendriikidest pärinevatele toodetele kohaldatavate täiendavate tollimaksude kohta

OJ L 44, 16.2.2018, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/196/oj

16.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 44/1


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/196,

7. veebruar 2018,

teatavatele Ameerika Ühendriikidest pärinevatele toodetele kohaldatavate täiendavate tollimaksude kohta

(kodifitseeritud)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 207 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrust (EÜ) nr 673/2005 (2) on korduvalt oluliselt muudetud (3). Selguse ja otstarbekuse huvides tuleks nimetatud määrus kodifitseerida.

(2)

27. jaanuaril 2003 kiitis Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) vaidluste lahendamise organ heaks apellatsioonikogu ettekande (4) ja vaekogu ettekande, (5) mida toetati apellatsioonikogu ettekandes, milles leiti, et dumpingu ja subsiidiumide korvamise seadus (Continued Dumping and Subsidy Offset Act – CDSOA) ei ole kooskõlas Ameerika Ühendriikide poolt WTO lepingute raames võetud kohustustega.

(3)

Kuna Ameerika Ühendriigid ei viinud õigusakte asjaomaste lepingutega vastavusse, esitas Euroopa Ühendus („ühendus“) vaidluste lahendamise organile taotluse peatada 1994. aasta üldises tolli- ja kaubanduskokkuleppes sätestatud tariifsete soodustuste ja seotud kohustuste kohaldamine Ameerika Ühendriikide suhtes (6). Ameerika Ühendriigid esitasid vastuväite tariifsete soodustuste ja seotud kohustuste peatamise ulatuse suhtes ning asi anti lahendada vahekohtule.

(4)

31. augustil 2004 leidis vahekohus, et kõige hilisemal aastal, mille kohta olid vaadeldud ajal olemas kõige uuemad Ameerika Ühendriikide ametiasutuste poolt avaldatud andmed, võrdus ühenduse soodustuste olematuks muutmise või vähendamise ulatus 72 % CDSOA alusel tehtud väljamaksete summast, mis seondusid ühendusest imporditud toodetele kehtestatud dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksudega. Vahekohus leidis, et soodustuste või teiste kohustuste peatamine ühenduse poolt kindlaksmääratud määra ületava täiendava aastapõhise imporditollimaksu kehtestamise teel teatavatele Ameerika Ühendriikidest pärinevatele toodetele, mille koguväärtus ei ületa soodustuste olematuks muutmise või vähendamise kogusummat, on kooskõlas WTO reeglitega. 26. novembril 2004 kiitis vaidluste lahendamise organ heaks taotluse peatada 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppes sätestatud tariifsete soodustuste ja seotud kohustuste kohaldamine Ameerika Ühendriikide suhtes vastavalt vahekohtu otsusele.

(5)

Kõige uuemad kättesaadavad andmed vaadeldud ajal CDSOA alusel tehtud väljamaksete kohta käsitlevad eelarveaastal 2004 (1. oktoobrist 2003 kuni 30. septembrini 2004) kogutud dumpinguvastaste tollimaksude ja tasakaalustavate tollimaksude väljamaksmist. Ameerika Ühendriikide tolli- ja piiriteenistuse poolt avaldatud andmete kohaselt oli ühenduse soodustuste olematuks muutmise või vähendamise ulatus 27,81 miljonit USA dollarit. Ühendus võis seetõttu peatada tariifsete soodustuste kohaldamise Ameerika Ühendriikide suhtes samas ulatuses. Käesoleva määruse I lisas loetletud Ameerika Ühendriikidest pärinevatele valitud toodetele kehtestatud täiendav 15 % väärtuseline imporditollimaks ei ületanud ühe aasta jooksul 27,81 miljonit USA dollarit. Kõnealuste kaupade osas peatas ühendus tariifsete soodustuste kohaldamise Ameerika Ühendriikide suhtes alates 1. maist 2005.

(6)

Kui vaidluste lahendamise organi otsust ja soovitust jätkuvalt ei kohaldata, peaks komisjon viima igal aastal peatamise ulatuse vastavusse soodustuste olematuks muutmise või vähendamise ulatusega, mille CDSOA on Euroopa Liidule põhjustanud vaadeldud ajal. Komisjon peaks muutma täiendava imporditollimaksu määra või I lisa nimekirja nii, et täiendava imporditollimaksu mõju Ameerika Ühendriikidest pärinevatele valitud toodetele vastaks ühe aasta jooksul väärtusele, mis ei ületa soodustuste olematuks muutmise või vähendamise kogusummat.

(7)

Komisjon peaks järgima järgmisi kriteeriume:

a)

komisjon peaks muutma täiendava imporditollimaksu määra, kui toodete lisamine I lisa nimekirja või nende väljaarvamine kõnealusest nimekirjast ei võimalda viia peatamise ulatust vastavusse soodustuste olematuks muutmise või vähendamise ulatusega; muul juhul peaks komisjon lisama I lisa nimekirja uusi tooteid – kui peatamise ulatus suureneb – või arvama tooteid nimekirjast välja, kui peatamise ulatus väheneb;

b)

toodete lisamisel peaks komisjon valima tooteid II lisa nimekirjast automaatselt toodete järjestuse alusel; seetõttu peaks komisjon muutma II lisa nimekirja, arvates sealt välja I lisa nimekirja lisatud tooted;

c)

toodete väljaarvamisel peaks komisjon jätma kõigepealt välja tooted, mis lisati I lisa nimekirja pärast 1. maid 2005; seejärel peaks komisjon jätma I lisa nimekirjast välja tooted, mis olid nimekirjas 1. mail 2005, nimekirjas esitatud järjestuses.

(8)

Vajalike kohanduste tegemiseks käesoleva määrusega ettenähtud meetmetes peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta täiendava imporditollimaksu määra või I ja II lisa nimekirju käesolevas määruses sätestatud tingimustel. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes (7) sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Peatatakse liidu poolt kohaldatavad, 1994. aasta üldises tolli- ja kaubanduskokkuleppes sätestatud tariifsed soodustused ja seotud kohustused Ameerika Ühendriikidest pärinevatele toodetele, mis on loetletud käesoleva määruse I lisas.

Artikkel 2

Käesoleva määruse I lisas loetletud toodetele, mis pärinevad Ameerika Ühendriikidest, kehtestatakse lisaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (8) alusel kohaldatavale tollimaksule täiendav 4,3 % väärtuseline imporditollimaks.

Artikkel 3

1.   Komisjon viib igal aastal peatamise ulatuse vastavusse soodustuste olematuks muutmise või vähendamise ulatusega, mida on vaadeldud ajal liidule põhjustanud Ameerika Ühendriikide Continued Dumping and Subsidy Offset Act (CDSOA). Komisjon muudab täiendava imporditollimaksu määra või I lisa nimekirja järgmistel tingimustel:

a)

soodustuste olematuks muutmise või vähendamise ulatus võrdub 72 % CDSOA alusel tehtud väljamaksete summast, mis seonduvad liidust imporditud toodetele kehtestatud dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksudega kõige hilisemal aastal, mille kohta on vaadeldud ajal olemas kõige uuemad Ameerika Ühendriikide ametiasutuste poolt avaldatud andmed;

b)

muudatused on sellised, et Ameerika Ühendriikidest pärinevatele toodetele kehtestatud täiendava imporditollimaksu mõju ühe aasta jooksul ei ületa punktis a osutatud soodustuste olematuks muutmise või vähendamise ulatust;

c)

kui peatamise ulatus suureneb, lisab komisjon tooteid I lisa nimekirja, välja arvatud punktis e esitatud asjaoludel; kõnealused tooted valitakse II lisa nimekirjast vastavalt nimekirja järjestusele;

d)

kui peatamise ulatus väheneb, arvatakse tooted I lisa nimekirjast välja, välja arvatud punktis e esitatud asjaoludel; komisjon jätab kõigepealt välja tooted, mis olid II lisa nimekirjas 1. mail 2005 ja mis lisati I lisa nimekirja hiljem; seejärel jätab komisjon välja tooted, mis olid I lisa nimekirjas 1. mail 2005, nimekirjas esitatud järjestuses;

e)

komisjon muudab täiendava imporditollimaksu määra, kui peatamise ulatust ei saa soodustuste olematuks muutmise või vähendamise ulatusega vastavusse viia, lisades tooteid I lisa nimekirja või arvates neid sealt välja.

2.   Kui I lisa nimekirja lisatakse tooteid, muudab komisjon samal ajal II lisa nimekirja, jättes kõnealused tooted kõnealuse lisa nimekirjast välja. II lisa nimekirja allesjäänud toodete järjestust ei muudeta.

3.   Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 4 vastu delegeeritud õigusakte käesoleva artikli lõigetes 1 ja 2 osutatud lisa vastavusse viimiseks ja muudatuste tegemiseks.

Kui teave Ameerika Ühendriikide tehtud väljamaksete suuruse kohta avaldatakse aasta lõpus, mistõttu ei ole artiklis 4 sätestatud menetlust kasutades võimalik järgida WTO ja õigusaktides seatud tähtaegu, ning kui lisa vastavusse viimiseks ja muudatuste tegemiseks tungiv kiireloomulisus seda nõuab, kohaldatakse esimese lõigu kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusaktide suhtes artiklis 5 sätestatud menetlust.

Artikkel 4

1.   Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.   Artikli 3 lõikes 3 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates 20. veebruarist 2014. Komisjon esitab volituste delegeerimise kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

3.   Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 3 lõikes 3 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.   Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.   Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.   Artikli 3 lõike 3 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Artikkel 5

1.   Käesoleva artikli kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktid jõustuvad viivitamata ja neid kohaldatakse seni, kuni nende suhtes ei esitata lõike 2 kohaselt vastuväidet. Delegeeritud õigusakti teatavakstegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse kiirmenetluse kasutamist.

2.   Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes esitada vastuväite kooskõlas artikli 4 lõikes 6 osutatud menetlusega. Sellisel juhul tunnistab komisjon õigusakti viivitamata kehtetuks pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu teatab oma otsusest esitada vastuväide.

Artikkel 6

Iga toote päritolu, mille suhtes käesolevat määrust kohaldatakse, määratakse kindlaks vastavalt määrusele (EL) nr 952/2013.

Artikkel 7

1.   I lisas loetletud tooteid, millele on tollimaksuvabastusega või vähendatud tollimaksuga impordilitsents välja antud enne 30. aprilli 2005, ei maksustata täiendava imporditollimaksuga.

2.   I lisas loetletud tooteid, mis on imporditud imporditollimaksuvabalt vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 1186/2009, (9) ei maksustata täiendava imporditollimaksuga.

Artikkel 8

Määrus (EÜ) nr 673/2005 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele ning neid loetakse vastavalt IV lisas esitatud vastavustabelile.

Artikkel 9

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 7. veebruar 2018

Euroopa Parlamendi nimel

president

A. TAJANI

Nõukogu nimel

eesistuja

M. PANAYOTOVA


(1)  Euroopa Parlamendi 12. detsembri 2017. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 29. jaanuari 2018. aasta otsus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  Nõukogu 25. aprilli 2005. aasta määrus (EÜ) nr 673/2005, millega kehtestatakse täiendavad tollimaksud teatavatele Ameerika Ühendriikidest pärinevatele toodetele (ELT L 110, 30.4.2005, lk 1).

(3)  Vt III lisa.

(4)  United States – Offset Act (Byrd Amendment), apellatsioonikogu ettekanne (WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R, 16. jaanuar 2003).

(5)  United States – Offset Act (Byrd Amendment), vaekogu ettekanne (WT/DS217/R, WT/DS234/R, 16. september 2002).

(6)  United States – Offset Act (Byrd Amendment), Euroopa ühendused tuginevad vaidluste lahendamist reguleerivate eeskirjade ja protseduuride käsitusleppe artiklile 22.2 (WT/DS217/22, 16. jaanuar 2004).

(7)  ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.

(8)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1).

(9)  Nõukogu 16. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1186/2009, millega kehtestatakse ühenduse tollimaksuvabastuse süsteem (ELT L 324, 10.12.2009, lk 23).


I LISA

Tooted, millele kehtestatakse täiendavad tollimaksud, on tähistatud kaheksakohalise CN-koodiga. Nende koodide alla klassifitseeritud toodete kirjeldused on esitatud nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 (1) I lisas.

0710 40 00

ex 9003 19 00„raamid, mitteväärismetallist“

8705 10 00

6204 62 31


(1)  Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrus (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1).


II LISA

Käesoleva lisa tooted tähistatakse kaheksakohalise CN-koodiga. Nende koodide alla klassifitseeritud toodete kirjeldused on esitatud määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisas.


III LISA

Kehtetuks tunnistatud määrus koos hilisemate muudatustega

Nõukogu määrus (EÜ) nr 673/2005

(ELT L 110, 30.4.2005, lk 1).

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 632/2006

(ELT L 111, 25.4.2006, lk 5).

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 409/2007

(ELT L 100, 17.4.2007, lk 16).

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 283/2008

(ELT L 86, 28.3.2008, lk 19).

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 317/2009

(ELT L 100, 18.4.2009, lk 6).

 

Komisjoni määrus (EL) nr 305/2010

(ELT L 94, 15.4.2010, lk 15).

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 311/2011

(ELT L 86, 1.4.2011, lk 51).

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 349/2013

(ELT L 108, 18.4.2013, lk 6).

 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 37/2014

(ELT L 18, 21.1.2014, lk 1).

ainult lisa punkt 11

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 38/2014

(ELT L 18, 21.1.2014, lk 52).

ainult lisa punkt 4

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 303/2014

(ELT L 90, 26.3.2014, lk 6).

 

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/675

(ELT L 111, 30.4.2015, lk 16).

 

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/654

(ELT L 114, 28.4.2016, lk 1).

 

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2017/750

(ELT L 113, 29.4.2017, lk 12).

 


IV LISA

Vastavustabel

Määrus (EÜ) nr 673/2005

Käesolev määrus

Artiklid 1–4

Artiklid 1–4

Artikkel 4a

Artikkel 5

Artikkel 5

Artikkel 6

Artikli 6 lõige 1

Artikli 7 lõige 1

Artikli 6 lõige 2

Artikli 6 lõige 3

Artikli 7 lõige 2

Artikli 6 lõige 4

Artikkel 8

Artikkel 8

Artikkel 9

I lisa

I lisa

II lisa

II lisa

III lisa

IV lisa


Top