EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0097

Komisjoni määrus (EL) 2018/97, 22. jaanuar 2018, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses magusainete kasutamisega valikpagaritoodetes (EMPs kohaldatav tekst )

C/2018/0211

OJ L 17, 23.1.2018, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/97/oj

23.1.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 17/11


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2018/97,

22. jaanuar 2018,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses magusainete kasutamisega valikpagaritoodetes

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1333/2008 toidu lisaainete kohta, (1) eriti selle artikli 10 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1331/2008, millega kehtestatakse toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade andmise ühtne menetlus, (2) eriti selle artikli 7 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisas on sätestatud toidus kasutada lubatud lisaainete ja nende kasutamise tingimuste liidu loetelu.

(2)

Kõnealust loetelu võib komisjoni algatusel või pärast taotluse esitamist ajakohastada määruse (EÜ) nr 1331/2008 artikli 3 lõikes 1 osutatud ühtse menetluse kohaselt.

(3)

Liikmesriikide esitatud teabe põhjal on komisjon jõudnud järeldusele, et määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa tuleks muuta seoses ainete E 950 kaaliumatsesulfaam, E 951 aspartaam, E 952 tsüklamiinhape ja selle naatrium- ning kaltsiumsoolad, E 954 sahhariin ning selle naatrium-, kaalium- ja kaltsiumsoolad, E 955 sukraloos, E 959 neohesperidiin DC, E 961 neotaam, E 962 aspartaam-atsesulfaamsool ja E 969 advantaam kasutamisega eritoiduks ettenähtud valikpagaritoodetes.

(4)

Magusainete kasutamine eritoiduks ettenähtud valikpagaritoodetes on lubatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 94/35/EÜ (3). Eritoiduks ettenähtud valikpagaritooted hõlmasid nõukogu direktiiviga 89/398/EMÜ (4) reguleeritud süsivesikute ainevahetuse häiretega (diabeediga) inimestele ette nähtud toitu. Kõnealuses direktiivis kehtestati eritoiduks ettenähtud toiduainete määratlus ja nähti ette, et süsivesikute ainevahetuse häiretega (diabeediga) inimestele ette nähtud toidu suhtes võib võtta vastu erisätteid, kuna selline toit kuulub eritoiduks ettenähtud toiduainete kategooriasse.

(5)

Komisjoni aruandes (5) diabeedi all kannatavatele inimestele mõeldud toidu kohta on siiski leitud, et teaduslik alus erinõuete kehtestamiseks selliste toitude koostisele on puudulik. Lisaks on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 609/2013 (6) kaotatud eritoiduks ettenähtud toiduainete mõiste, mis hõlmab ka süsivesikute ainevahetuse häiretega (diabeediga) inimestele ette nähtud toitu.

(6)

Seega ei ole nimetatud magusainete lubamine eritoiduks ettenähtud valikpagaritoodetes määruse (EÜ) nr 1333/2008 artikli 7 punkti c kohaselt enam õigustatud ja neid tooteid ei tohiks enam turustada.

(7)

Lisaks tagaks magusainete kasutamisloa tingimuste ühetaoline rakendamine selguse ja siseturu nõuetekohase toimimise.

(8)

Seetõttu tuleks toidukategooriast 07.2 (valikpagaritooted) välja jätta kanded E 950 kaaliumatsesulfaam, E 951 aspartaam, E 952 tsüklamiinhape ja selle naatrium- ning kaltsiumsoolad, E 954 sahhariin ning selle naatrium-, kaalium- ja kaltsiumsoolad, E 955 sukraloos, E 959 neohesperidiin DC, E 961 neotaam, E 962 aspartaam-atsesulfaamsool ja E 969 advantaam, mille puhul osutatakse ainult eritoiduks ettenähtud valikpagaritoodetele.

(9)

Seetõttu tuleks määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa vastavalt muuta.

(10)

Et toidukäitlejatel oleks võimalik kohaneda uute nõuetega, on asjakohane ette näha üleminekuperiood, mille jooksul võib jätkuvalt turustada eritoiduks ettenähtud valikpagaritooteid, mis sisaldavad kõnealuseid magusaineid.

(11)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Eritoiduks ettenähtud valikpagaritooteid, mis sisaldavad aineid E 950 kaaliumatsesulfaam, E 951 aspartaam, E 952 tsüklamiinhape ja selle naatrium- ning kaltsiumsoolad, E 954 sahhariin ning selle naatrium-, kaalium- ja kaltsiumsoolad, E 955 sukraloos, E 959 neohesperidiin DC, E 961 neotaam, E 962 aspartaam-atsesulfaamsool ja E 969 advantaam, mis on lastud turule seaduslikult enne käesoleva määruse jõustumist, võib turustada kuni varude lõppemiseni.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. jaanuar 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 354, 31.12.2008, lk 16.

(2)  ELT L 354, 31.12.2008, lk 1.

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. juuni 1994. aasta direktiiv 94/35/EÜ toiduainetes kasutatavate magusainete kohta (EÜT L 237, 10.9.1994, lk 3).

(4)  Nõukogu 3. mai 1989. aasta direktiiv 89/398/EMÜ eritoiduks ettenähtud toiduaineid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 186, 30.6.1989, lk 27).

(5)  Komisjoni 1. juuli 2008. aasta aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule süsivesikute ainevahetuse häirete (diabeedi) all kannatavatele inimestele ettenähtud toiduainete kohta (COM(2008) 392 final).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 609/2013 imikute ja väikelaste toidu, meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toidu ning kehakaalu alandamiseks ettenähtud päevase toidu asendajate kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 92/52/EMÜ, komisjoni direktiivid 96/8/EÜ, 1999/21/EÜ, 2006/125/EÜ ja 2006/141/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/39/EÜ ning komisjoni määrused (EÜ) nr 41/2009 ja (EÜ) nr 953/2009 (ELT L 181, 29.6.2013, lk 35).


LISA

Määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa E osa muudetakse järgmiselt.

1.

Seoses kasutusega ainult eritoiduks ettenähtud valikpagaritoodetes jäetakse toidukategoorias 07.2 (valikpagaritooted) välja kanded järgmiste toidulisandite kohta: E 950 kaaliumatsesulfaam, E 951 aspartaam, E 952 tsüklamiinhape ja selle naatrium- ning kaltsiumsoolad, E 954 sahhariin ning selle naatrium-, kaalium- ja kaltsiumsoolad, E 955 sukraloos, E 959 neohesperidiin DC, E 961 neotaam, E 962 aspartaam-atsesulfaamsool ja E 969 advantaam.


Top