EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018L0739

Komisjoni delegeeritud direktiiv (EL) 2018/739, 1. märts 2018, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, milles käsitletakse plii kasutamist terase legeerelemendina (EMPs kohaldatav tekst )

C/2018/1094

OJ L 123, 18.5.2018, p. 103–105 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2018/739/oj

18.5.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 123/103


KOMISJONI DELEGEERITUD DIREKTIIV (EL) 2018/739,

1. märts 2018,

millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, milles käsitletakse plii kasutamist terase legeerelemendina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiivi 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes, (1) eriti selle artikli 5 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2011/65/EL kohaselt peavad liikmesriigid tagama, et turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmed ei sisaldaks pliid.

(2)

Direktiivi 2011/65/EL III lisa punktis 6(a) on lubatud erand kuni 21. juulini 2016 seoses plii kasutamisega legeerelemendina masinaehitusterases ning tsingitud terases sisaldusega kuni 0,35 massiprotsenti. Komisjon sai taotluse kõnealuse erandi kehtivusaja pikendamiseks kategooriate 1–7 ja 10 jaoks enne 21. jaanuari 2015 vastavalt direktiivi 2011/65/EL artikli 5 lõikele 5.

(3)

Terasele lisatakse pliid töödeldavuse parandamiseks tööstuslikul tootmisel. See on määriva toimega, lihtsustab süvapuurimist ning suurel kiirusel töötlemist. Tsinkimine seisneb terastoote pinna katmises korrosiooni eest kaitsva tsingikihiga.

(4)

Kuigi teatavateks kasutusviisideks on saadaval pliita terast, on ülejäänud kasutusviiside puhul plii asendamine praegu teaduslikult ja tehniliselt teostamatu. Erandi kohaldamisala täiendav kitsendamine ei ole praegu mõistlik tarneahela keerulisuse tõttu.

(5)

Terase tsinkimisel vajatakse pliid üksnes partiikaupa toimuval kuumtsinkimisel ja seda väiksema sisaldusega tänu tehnilisele arengule.

(6)

Kuna asjaomaste kasutusviiside jaoks kategooriates 1–7 ja 10 ei ole praegu saadaval ega ka lähemal ajal turule tulemas muid piisavalt töökindlaid tehnilisi lahendusi ning kuumtsinkimisel leidub pliid taaskasutatavast tsingist pärineva lisandina, on erandi kehtivusaeg 21. juulini 2021 põhjendatud, kuid lühem ajavahemik võiks tekitada tööstuse jaoks asjatut halduskoormust. Muude kategooriate puhul kui 1–7 ja 10 jääb praegune erand kehtima direktiivi 2011/65/EL artikli 5 lõike 2 teises lõigus sätestatud tähtaegadeks.

(7)

Seepärast tuleks direktiivi 2011/65/EL vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2011/65/EL III lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

Artikkel 2

1.   Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 30. juuniks 2019. Liikmesriigid edastavad kõnealuste õigus- ja haldusnormide teksti viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad kõnealuseid norme alates 1. juulist 2019.

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastu võetavate põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 1. märts 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 174, 1.7.2011, lk 88.


LISA

Direktiivi 2011/65/EL III lisa punkt 6(a) asendatakse järgmisega:

„6(a)

Plii legeerelemendina masinaehitusterases ja tsingitud terases, kuni 0,35 massiprotsenti

Aegub:

21. juulil 2021 kategooriate 8 ja 9 puhul, välja arvatud in vitro diagnostika meditsiiniseadmete ning tööstuslike järelevalve- ja juhtimisseadmete puhul;

kategooria 8 in vitro diagnostika meditsiiniseadmete puhul 21. juulil 2023;

kategooria 9 tööstuslike järelevalve- ja juhtimisseadmete ning kategooria 11 puhul 21. juulil 2024.

6(a)-I

Plii legeerelemendina masinaehitusterases sisaldusega kuni 0,35 massiprotsenti, ning partiikaupa kuumtsingitud terasosades sisaldusega kuni 0,2 massiprotsenti

Kategooriate 1–7 ja 10 puhul lõpeb kehtivusaeg 21. juulil 2021.“


Top