EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D2048

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/2048, 20. detsember 2018, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/2102 toetuseks koostatud veebisaitide ja mobiilirakenduste harmoneeritud standardi kohta

C/2018/9056

OJ L 327, 21.12.2018, p. 84–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/08/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/2048/oj

21.12.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 327/84


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2018/2048,

20. detsember 2018,

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/2102 toetuseks koostatud veebisaitide ja mobiilirakenduste harmoneeritud standardi kohta

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL) nr 1025/2012, mis käsitleb Euroopa standardimist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 98/34/EÜ, 2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 2009/23/EÜ ja 2009/105/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 87/95/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1673/2006/EÜ (1), eriti selle artikli 10 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/2102 (2) artikli 6 lõike 1 kohaselt eeldatakse, et veebisaitide ja mobiilirakenduste sisu, mis vastab sellistele harmoneeritud standarditele või nende osadele, millele osutavad viited on Euroopa Liidu Teatajas avaldatud, on vastavuses kõnealuse direktiivi artiklis 4 sätestatud juurdepääsetavusnõuetega, mis on reguleeritud kõnealuste standardite või nende osadega.

(2)

Rakendusotsusega C (2017) 2585 (3) esitas komisjon Euroopa Standardikomiteele (CEN), Euroopa Elektrotehnika Standardikomiteele (CENELEC) ja Euroopa Telekommunikatsioonistandardite Instituudile (ETSI) taotluse koostada harmoneeritud standard/standardid, mis põhinevad standardil EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) ning sisaldavad kõiki vajalikke sätteid direktiivi (EL) 2016/2102 artikli 4 rakendamise toetamiseks. EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) oli komisjoni standardimisvolituse nr 376 (4) tulemus ja sisaldas juba teatavaid sätteid, mis käsitlevad veebisaitide ja mobiilirakenduste ning muude IKT toodete ja teenuste juurdepääsetavust.

(3)

Rakendusotsuse C (2017) 2585 alusel on CEN, CENELEC ja ETSI viinud lõpule töö nõutud harmoneeritud standardiga ja esitanud komisjonile harmoneeritud Euroopa standardi EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), milles on muu hulgas sätestatud tehnilised nõuded veebisaitide ja mobiilirakenduste juurdepääsetavuse kohta. Harmoneeritud Euroopa standard EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) sisaldab muu hulgas tabelit, milles on esitatud vastavus standardi sätete ja direktiivi (EL) 2016/2102 artiklis 4 sätestatud juurdepääsetavuse nõuete vahel.

(4)

Komisjon hindas koos CENi, CENELECi ja ETSIga, kas harmoneeritud Euroopa standardi EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), mille on esitanud CEN, CENELEC ja ETSI, asjakohased sätted vastavad rakendusotsuses C (2017) 2585 sätestatud nõudele.

(5)

Harmoneeritud Euroopa standardi EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) asjakohased sätted vastavad nende suhtes kohaldatavatele nõuetele, mis on esitatud rakendusotsuse C (2017) 2585 II lisas. Seepärast on asjakohane avaldada viide nimetatud standardile Euroopa Liidu Teatajas.

(6)

Harmoneeritud standardi järgimine lubab eeldada vastavust asjakohastele olulistele nõuetele, mis on sätestatud liidu ühtlustamisõigusaktides alates sellise standardi viite Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäevast. Seepärast peaks käesolev otsus jõustuma selle avaldamise päeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas viide direktiivi (EL) 2016/2102 toetuseks koostatud veebisaitide ja mobiilirakenduste harmoneeritud standardile, mis on loetletud käesoleva otsuse lisas.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 20. detsember 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 316, 14.11.2012, lk 12.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/2102, mis käsitleb avaliku sektori asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste juurdepääsetavust (ELT L 327, 2.12.2016, lk 1).

(3)  Komisjoni 27. aprilli 2017. aasta rakendusotsus C (2017) 2585 standardimistaotluse kohta, mis esitatakse Euroopa standardiorganisatsioonidele Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/2102 (mis käsitleb avaliku sektori asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste juurdepääsetavust) toetuseks.

(4)  CENi, CENELECi ja ETSI standardimisvolitus M/376 seoses Euroopa ligipääsetavusnõuetega IKT valdkonna toodete ja teenuste riigihangete puhul, 7. detsember 2005.


LISA

Nr

Viide standardile

1.

EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

IKT toodete ja teenuste juurdepääsetavuse nõuded


Top