EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1942

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2018/1942, 10. detsember 2018, millega muudetakse otsust 2012/389/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu missiooni võimete tugevdamiseks Somaalias (EUCAP Somalia), ning pikendatakse selle kehtivust

ST/14213/2018/INIT

OJ L 314, 11.12.2018, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1942/oj

11.12.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 314/56


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2018/1942,

10. detsember 2018,

millega muudetakse otsust 2012/389/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu missiooni võimete tugevdamiseks Somaalias (EUCAP Somalia), ning pikendatakse selle kehtivust

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 42 lõiget 4 ja artikli 43 lõiget 2,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 16. juulil 2012 vastu otsuse 2012/389/ÜVJP, (1) mis käsitleb Euroopa Liidu missiooni piirkondlike merendusalaste võimete tugevdamiseks Aafrika Sarve piirkonnas (EUCAP NESTOR).

(2)

Nõukogu võttis 12. detsembril 2016 vastu otsuse (ÜVJP) 2016/2240, (2) millega muudetakse otsust 2012/389/ÜVJP. Missiooni nimi muudeti EUCAP Somaliaks ja selle volituste kehtivust pikendati 31. detsembrini 2018.

(3)

Nõukogu võttis 15. veebruaril 2018 vastu otsuse (ÜVJP) 2018/226, (3) millega muudetakse otsust 2012/389/ÜVJP ja nähakse ette lähtesumma ajavahemikuks kuni 31. detsembrini 2018.

(4)

Pärast Somaalias ja Aafrika Sarve piirkonnas läbiviidava ÜJKP tegevuse terviklikku ja koordineeritud strateegilist läbivaatamist nõustus poliitika- ja julgeolekukomitee muutma missiooni volitusi ja pikendama neid kuni 31. detsembrini 2020.

(5)

Otsust 2012/389/ÜVJP tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2012/389/ÜVJP muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 3 lõike 1 punkt c asendatakse järgmisega:

„c)

püüdleb nende eesmärkide poole, toetades Somaalia ametiasutusi vajalike õigusnormide väljatöötamisel ja õigusasutuste loomisel, pakkudes Somaalia merendusalastele tsiviilõiguskaitseasutustele vajalikku mentorlust, nõu, koolitust ja vahendeid ning pakkudes sisejulgeolekuministeeriumile ja politseile nõu poliitika, juhtimise, kontrolli ja koordineerimise valdkondades, toetades seega liidu ja rahvusvaheliste partnerite algatusi.“

2)

Artikli 13 lõikesse 1 lisatakse järgmine lõik:

„EUCAP Somalia tegevusega seonduvate kulutuste katmiseks ette nähtud lähtesumma ajavahemikuks 1. jaanuarist 2019 kuni 31. detsembrini 2020 on 66 100 000 eurot.“

3)

Artikli 16 teine lause asendatakse järgmisega:

„Seda kohaldatakse 31. detsembrini 2020.“

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 10. detsember 2018

Nõukogu nimel

eesistuja

F. MOGHERINI


(1)  Nõukogu 16. juuli 2012. aasta otsus 2012/389/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu missiooni võimete tugevdamiseks Somaalias (EUCAP Somalia) (ELT L 187, 17.7.2012, lk 40).

(2)  Nõukogu 12. detsembri 2016. aasta otsus (ÜVJP) 2016/2240, millega muudetakse otsust 2012/389/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu missiooni piirkondlike merendusalaste võimete tugevdamiseks Aafrika Sarve piirkonnas (EUCAP NESTOR) (ELT L 337, 13.12.2016, lk 18).

(3)  Nõukogu 15. veebruari 2018. aasta otsus (ÜVJP) 2018/226, millega muudetakse otsust 2012/389/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu võimete tugevdamise missiooni Somaalias (EUCAP Somalia) (ELT L 43, 16.2.2018, lk 15).


Top