EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1875

Nõukogu otsus (EL) 2018/1875, 26. november 2018, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Rahvusvaheliste Raudteevedude Valitsustevahelise Organisatsiooni (OTIF) tehniliste ekspertide komitees seoses ühtsete tehniliste eeskirjade (üldsätted – allsüsteemid (UTP GEN B)) ja ühtsete tehniliste eeskirjade (kaubaveo telemaatilised seadmed (UTP TAF)) teatud muudatustega

ST/13299/2018/INIT

OJ L 306, 30.11.2018, p. 50–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1875/oj

30.11.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 306/50


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2018/1875,

26. november 2018,

Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Rahvusvaheliste Raudteevedude Valitsustevahelise Organisatsiooni (OTIF) tehniliste ekspertide komitees seoses ühtsete tehniliste eeskirjade (üldsätted – allsüsteemid (UTP GEN B)) ja ühtsete tehniliste eeskirjade (kaubaveo telemaatilised seadmed (UTP TAF)) teatud muudatustega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 91 koostoimes artikli 218 lõikega 9,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Liit ühines 9. mai 1980. aasta rahvusvahelise raudteeveo konventsiooniga (edaspidi „COTIFi konventsioon“), mida on muudetud 3. juuni 1999. aasta Vilniuse protokolliga, kooskõlas nõukogu otsusega 2013/103/EL (1).

(2)

Kõik liikmesriigid, välja arvatud Küpros ja Malta, on COTIFi konventsiooni osalised ja kohaldavad seda.

(3)

Vastavalt COTIFi konventsiooni artiklile 8 loodi Rahvusvaheliste Raudteevedude Valitsustevahelise Organisatsiooni tehniliste ekspertide komitee (edaspidi „CTE“). Vastavalt COTIFi konventsiooni artikli 20 lõike 1 punktile b ning COTIFi konventsiooni lisa F (APTU) artiklitele 6 ja 8a on CTE pädev tegema otsuseid ühtsete tehniliste eeskirjade (edaspidi „UTPd“) või COTIFi konventsiooni lisal F ja lisal G (ATFM) põhineva UTP muutmise sätte vastuvõtmise kohta.

(4)

Pärast 12.–13. juunil 2018 toimunud 11. istungjärku otsustas CTE võtta kirjaliku menetluse teel vastu allsüsteeme käsitlevate UTPde (UTP GEN-B) punktide 2.1, 2.2 ja 2.3 muudatused, et lisada taristu allsüsteemi määratlusse raudteeületuskohad ja muud insener-tehnilised rajatised, nagu sillad, vastavalt käesoleva otsuse lisale.

(5)

Kõnealuste muudatuste eesmärk on viia COTIFi UTP GEN-B allsüsteemide määratlus kooskõlla Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/797 (2) II lisas esitatud liidu vastava määratlusega, lisades taristu allsüsteemi määratlusse raudteeületuskohad ja muud insener-tehnilised rajatised, nagu sillad.

(6)

Muudatusettepanekud on kooskõlas liidu õiguse ja strateegiliste eesmärkidega, aidates viia OTIFi õigusaktid kooskõlla liidu vastava õigusega, ning seepärast peaks liit neid toetama.

(7)

On asjakohane määrata kindlaks Euroopa Liidu nimel CTEs võetav seisukoht, kuna COTIFi lisal F (APTU) põhineva UTP GEN-B punktide 2.1, 2.2 ja 2.3 muudatused on liidule siduvad. Lisaks on asjakohane toetada UTP TAFi kogu kooskõlastamist ELi koostalitluse tehniliste kirjeldustega (TAF TSI),

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Seisukoht, mis võetakse liidu nimel 9. mai 1980. aasta rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni alusel loodud tehniliste ekspertide komitees seoses ühtsete tehniliste eeskirjade (üldsätted – allsüsteemid (UTP GEN B)) punktide 2.1, 2.2 ja 2.3 muudatuste ning ühtsete tehniliste eeskirjade (kaubaveo telemaatilised seadmed (UTP TAF)) kohta, on sätestatud käesolev otsuse lisas.

Artikkel 2

CTE otsused avaldatakse pärast vastuvõtmist Euroopa Liidu Teatajas, märkides ära nende jõustumise kuupäeva.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 26. november 2018

Nõukogu nimel

eesistuja

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  Nõukogu 16. juuni 2011. aasta otsus 2013/103/EL Euroopa Liidu ja Rahvusvaheliste Raudteevedude Valitsustevahelise Organisatsiooni vahelise lepingu (Euroopa Liidu ühinemise kohta 9. mai 1980. aasta rahvusvahelise raudteeveo konventsiooniga (COTIF), mida on muudetud 3. juuni 1999. aasta Vilniuse protokolliga) allakirjutamise ja sõlmimise kohta (ELT L 51, 23.2.2013, lk 1).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/797 Euroopa Liidu raudteesüsteemi koostalitluse kohta (ELT L 138, 26.5.2016, lk 44).


LISA

OTIFi tehniliste ekspertide komitee algatatud kirjaliku menetluse teel vastu võetavad kavandatud muudatused

1.

Nõustuda ühtsete tehniliste eeskirjade UTP GEN-B punktide 2.1, 2.2 ja 2.3 muudatustega, mille pakkus välja CTE ning mis on esitatud CTE töödokumendis TECH-18010-CTE11-5 ja välja toodud allpool:

„2.1.   Taristu

COTIF hõlmab taristut […] veeremi liidestega seotud määral. […]

2.2.   Energeetika

COTIF hõlmab energiasüsteeme üksnes veeremi liidestega seotud määral. Seepärast hõlmab energia allsüsteem üksnes õhuliine (kontaktõhuliin) ja elektrivarustuse kvaliteeti.

2.3.   Raudteeäärne kontroll ja signaalimine

COTIF hõlmab raudteeäärset kontrolli ja signaalimist […] veeremi liidestega seotud määral.“

2.

Nõustuda CTE poolt välja pakutud UTP TAFi muudatustega, mis on seotud UTP TAFi tehniliste dokumentide loetelu ajakohastamisega vastavalt TAF KTK uuele läbivaadatud loetelule (I liide).

Top