EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1870

Nõukogu otsus (EL) 2018/1870, 26. november 2018, Euroopa Liidu ja Brasiilia Liitvabariigi vahelise lepingu, millega muudetakse Euroopa Liidu ja Brasiilia Liitvabariigi vahelist lepingut, mis käsitleb tavapassi kasutajate suhtes lühiajalise viisa nõudest loobumist, liidu nimel allkirjastamise kohta

ST/13447/2018/INIT

OJ L 306, 30.11.2018, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1870/oj

30.11.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 306/4


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2018/1870,

26. november 2018,

Euroopa Liidu ja Brasiilia Liitvabariigi vahelise lepingu, millega muudetakse Euroopa Liidu ja Brasiilia Liitvabariigi vahelist lepingut, mis käsitleb tavapassi kasutajate suhtes lühiajalise viisa nõudest loobumist, liidu nimel allkirjastamise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 77 lõike 2 punkti a koostoimes artikli 218 lõikega 5,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 610/2013 (1) tehti liidu viisa- ja piiridealasesse õigustikku horisontaalsed muudatused ning määratleti lühiajalise viibimisena kuni 90 päeva mis tahes 180-päevase ajavahemiku jooksul.

(2)

Liidu lühiajalise viisarežiimiga täieliku kooskõla saavutamiseks on kõnealune uus määratlus vaja inkorporeerida Euroopa Liidu ja Brasiilia Liitvabariigi vahelisse lepingusse, mis käsitleb tavapassi kasutajate suhtes lühiajalise viisa nõudest loobumist (2).

(3)

Nõukogu volitas 9. oktoobril 2014 komisjoni alustama läbirääkimisi Brasiilia Liitvabariigiga Euroopa Liidu ja Brasiilia Liitvabariigi vahelise leping üle, millega muudetakse Euroopa Liidu ja Brasiilia Liitvabariigi vahelist lepingut, mis käsitleb tavapassi kasutajate suhtes lühiajalise viisa nõudest loobumist (edaspidi „leping“). Lepingut käsitlevad läbirääkimised Brasiiliaga viidi edukalt lõpule lepingu parafeerimisega 31. oktoobril 2017.

(4)

Käesolev otsus kujutab endast nende Schengeni acquis' sätete edasiarendamist, milles Ühendkuningriik ei osale vastavalt nõukogu otsusele 2000/365/EÜ; (3) seetõttu ei osale Ühendkuningriik käesoleva otsuse vastuvõtmisel, see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav.

(5)

Käesolev otsus kujutab endast nende Schengeni acquis' sätete edasiarendamist, milles Iirimaa ei osale vastavalt nõukogu otsusele 2002/192/EÜ; (4) seetõttu ei osale Iirimaa käesoleva otsuse vastuvõtmisel, see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav,

(6)

Leping tuleks allkirjastada ning käesolevale otsusele lisatud deklaratsioon ja lepingule lisatud ühisdeklaratsioonid liidu nimel heaks kiita,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu ja Brasiilia Liitvabariigi vahelise lepingu, millega muudetakse Euroopa Liidu ja Brasiilia Liitvabariigi vahelist lepingut, mis käsitleb tavapassi kasutajate suhtes lühiajalise viisa nõudest loobumist, allkirjastamiseks antakse liidu nimel luba, eeldusel et nimetatud leping sõlmitakse (5).

Artikkel 2

Käesolevale otsusele lisatud deklaratsioon ja lepingule lisatud ühisdeklaratsioonid kiidetakse liidu nimel heaks.

Artikkel 3

Nõukogu eesistujal on õigus määrata isik(ud), kes on volitatud lepingule liidu nimel alla kirjutama.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 26. november 2018

Nõukogu nimel

eesistuja

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 610/2013, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 562/2006, millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad), Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni, nõukogu määrusi (EÜ) nr 1683/95 ja (EÜ) nr 539/2001 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 767/2008 ja (EÜ) nr 810/2009 (ELT L 182, 29.6.2013, lk 1).

(2)  ELT L 255, 21.9.2012, lk 4.

(3)  Nõukogu 29. mai 2000. aasta otsus 2000/365/EÜ Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi taotluse kohta osaleda teatavates Schengeni acquis' sätetes (EÜT L 131, 1.6.2000, lk 43).

(4)  Nõukogu 28. veebruari 2002. aasta otsus 2002/192/EÜ Iirimaa taotluse kohta osaleda teatavates Schengeni acquis' sätetes (EÜT L 64, 7.3.2002, lk 20).

(5)  Lepingu tekst avaldatakse koos selle sõlmimise otsusega.


LISA

Liidu deklaratsioon määruse (EL) 2017/2226 (millega luuakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem) jõustumise ja Schengeni acquis'd täielikult kohaldavate liikmesriikide kohta

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2017. aasta määrus (EL) 2017/2226, millega luuakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem liikmesriikide välispiire ületavate kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmete ja sisenemiskeeluandmete registreerimiseks ning määratakse kindlaks riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile õiguskaitse eesmärgil juurdepääsu andmise tingimused ning millega muudetakse Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni ning määruseid (EÜ) nr 767/2008 ja (EL) nr 1077/2011, jõustus 29. detsembril 2017.

Selle tulemusel on alates määruse (EL) 2017/2226 kohaldamise kuupäevast (1) Schengeni acquis'd täielikult kohaldavad liikmesriigid Schengeni lepingu kohaldamisel need liikmesriigid, kes rakendavad riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi välispiiridel. Maksimaalne viibimisaeg, milleks on 90 päeva mis tahes 180-päevase ajavahemiku jooksul, arvutatakse, võttes arvesse viibimist kõigis riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi välispiiridel rakendavates liikmesriikides.


(1)  Kohaldamise kuupäeva otsustab vastavalt määruse (EL) 2017/2226 artiklile 73 komisjon.


Top