Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1790

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/1790, 16. november 2018, millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2002/623/EÜ, millega kehtestatakse geneetiliselt muundatud organismide keskkonnariski hindamise juhised (teatavaks tehtud numbri C(2018) 7513 all) (EMPs kohaldatav tekst)

C/2018/7513

OJ L 293, 20.11.2018, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 19/11/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1790/oj

20.11.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 293/32


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2018/1790,

16. november 2018,

millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2002/623/EÜ, millega kehtestatakse geneetiliselt muundatud organismide keskkonnariski hindamise juhised

(teatavaks tehtud numbri C(2018) 7513 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. märtsi 2001. aasta direktiivi 2001/18/EÜ geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta ja nõukogu direktiivi 90/220/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle II lisa esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni otsusega 2002/623/EÜ (2) kehtestati juhised direktiivi 2001/18/EÜ II lisas osutatud keskkonnariski hindamise eesmärkide, elementide, üldpõhimõtete ja meetodite kohta.

(2)

Euroopa Toiduohutusameti (edaspidi „toiduohutusamet“) ja Euroopa Ravimiameti (edaspidi „ravimiamet“) vastu võetud uuemates ja üksikasjalikumates suunisdokumentides geneetiliselt muundatud organismide keskkonnariski kohta on antud põhjalikke täiendavaid selgitusi seoses direktiivi 2001/18/EÜ II lisa rakendamisega. Pärast kõnealuste üksikasjalikumate suunisdokumentide vastuvõtmist on otsus 2002/623/EÜ järk-järgult oma täiendava kohaldatavuse minetanud.

(3)

Komisjoni direktiiviga (EL) 2018/350, (3) millega muudeti direktiivi 2001/18/EÜ, ajakohastati direktiivi 2001/18/EÜ II lisa, lisades toiduohutusameti 2010. aasta oktoobris vastu võetud täiustatud suunised geneetiliselt muundatud organismide keskkonnariski hindamise kohta (4) kõnealusesse lisasse ja selles aluseks võtta, arvestades samas, et kõnealust II lisa kohaldatakse kõikide geneetilistelt muundatud organismide, mitte ainult geneetiliselt muundatud taimede suhtes. Otsust 2002/623/EÜ kasutati toiduohutusameti suuniste väljatöötamise alusena. Selle tulemusel on direktiivi 2001/18/EÜ II lisa sätted nüüd üksikasjalikumad ning otsusega 2002/623/EÜ kehtestatud juhiseid ei ole enam vaja.

(4)

Seepärast tuleks otsus 2002/623/EÜ kehtetuks tunnistada.

(5)

Otsus 2002/623/EÜ tuleks seega lihtsustamise huvides kehtetuks tunnistada, et vähendada selliste suunisdokumentide arvu, mida ettevõtjad ja pädevad asutused peavad arvesse võtma direktiivi 2001/18/EÜ II lisa kohase keskkonnariski hindamisel.

(6)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 2001/18/EÜ artikli 30 lõike 1 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsus 2002/623/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 16. november 2018

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  EÜT L 106, 17.4.2001, lk 1.

(2)  Komisjoni 24. juuli 2002. aasta otsus 2002/623/EÜ geneetiliselt muundatud organismide tahtlikku keskkonda viimist ja nõukogu direktiivi 90/220/EMÜ kehtetuks tunnistamist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/18/EÜ II lisa täiendavate juhiste kehtestamise kohta (EÜT L 200, 30.7.2002, lk 22).

(3)  Komisjoni 8. märtsi 2018. aasta direktiiv (EL) 2018/350, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/18/EÜ seoses geneetiliselt muundatud organismide keskkonnariski hindamisega (ELT L 67, 9.3.2018, lk 30).

(4)  Toiduohutusameti geneetiliselt muundatud organismide komisjon; suunised geneetiliselt muundatud taimede keskkonnariski hindamise kohta. EFSA Journal 2010; 8(11): 1879. [111 lk] doi:10.2903/j.efsa.2010.1879


Top