EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1687

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/1687, 7. november 2018, millega muudetakse otsust 2007/25/EÜ, mis käsitleb teatavaid kaitsemeetmeid seoses lindude kõrge patogeensusega gripiga ja omanikega kaasas olevate lemmiklindude liikumisega ühendusse, seoses kõnealuse otsuse kohaldamisajaga (teatavaks tehtud numbri C(2018) 7240 all) (EMPs kohaldatav tekst)

C/2018/7240

OJ L 279, 9.11.2018, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1687/oj

9.11.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 279/36


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2018/1687,

7. november 2018,

millega muudetakse otsust 2007/25/EÜ, mis käsitleb teatavaid kaitsemeetmeid seoses lindude kõrge patogeensusega gripiga ja omanikega kaasas olevate lemmiklindude liikumisega ühendusse, seoses kõnealuse otsuse kohaldamisajaga

(teatavaks tehtud numbri C(2018) 7240 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuni 2013. aasta määrust (EL) nr 576/2013 lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise kohta, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 998/2003 (1) ja eriti selle artikli 36 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni otsuses 2007/25/EÜ (2) on sätestatud teatavad kaitsemeetmed seoses suure patogeensusega linnugripiviirusega ning omanikega kaasas olevate lemmiklindude transpordiga liitu. Kõnealune otsus võeti vastu pärast alatüüpi H5N1 kuuluva viiruse põhjustatud suure patogeensusega linnugripi puhanguid, et kaitsta loomade ja inimeste tervist liidus. See kehtib 31. detsembrini 2018.

(2)

Kogu maailmas esineb kodulindude ja muude tehistingimustes peetavate lindude hulgas jätkuvalt H5 eri alatüüpidesse ja harvemini H7 alatüüpi kuuluvate viiruste põhjustatud suure patogeensusega linnugripi puhanguid. Kõrge patogeensusega linnugripp on mitmes kolmandas riigis muutunud endeemiliseks ja levinud esmakordselt muudesse kolmandatesse riikidesse. Endiselt eksisteerib oht, et kõrge patogeensusega linnugripi viirus jõuab lemmiklindude liikumisega kolmandatest riikidest liitu, ning seetõttu tuleks jätkata otsuses 2007/25/EÜ sätestatud riskivähendusmeetmete kohaldamist.

(3)

Peale selle koostatakse praegu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/429 (3) alusel mitut delegeeritud õigusakti, millega sätestatakse eeskirjad kodulindude ja muude tehistingimustes peetavate lindude sisenemiseks liitu. Kõnealustes delegeeritud õigusaktides sätestatud eeskirjadega määratakse lähenemisviis seoses kodulinde ja muid tehistingimustes peetavaid linde mõjutavate haigustega seotud riskidega ning lemmiklindude puhul nõutavate loomatervise tagatistega. Kõnealustes delegeeritud õigusaktides sätestatud eeskirjades arvestatakse ka linnugrippi käsitlevas, Euroopa Toiduohutusameti 14. septembril 2017 vastu võetud teaduslikus arvamuses (4) esitatud soovitusi.

(4)

Seoses üleilmse epidemioloogilise olukorraga kõrge patogeensusega linnugripi suhtes ning kuni kodulindude ja muude tehistingimustes peetavate lindude liitu sisenemist käsitlevate delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseni on vaja pikendada otsuse 2007/25/EÜ kohaldamisaega 31. detsembrini 2019.

(5)

Seega tuleks otsust 2007/25/EÜ vastavalt muuta.

(6)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2007/25/EÜ artiklis 6 asendatakse kuupäev „31. detsembrini 2018“ kuupäevaga „31. detsembrini 2019“.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 7. november 2018

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Vytenis ANDRIUKAITIS


(1)  ELT L 178, 28.6.2013, lk 1.

(2)  Komisjoni 22. detsembri 2006. aasta otsus 2007/25/EÜ, mis käsitleb teatavaid kaitsemeetmeid seoses lindude kõrge patogeensusega gripiga ja omanikega kaasas olevate lemmiklindude liikumisega ühendusse (ELT L 8, 13.1.2007, lk 29).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrus (EL) 2016/429 loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks (loomatervise määrus) (ELT L 84, 31.3.2016, lk 1).

(4)  EFSA Journal 2017; 15(10):4991.


Top