Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1251

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/1251, 18. september 2018, millega jäetakse heaks kiitmata olemasoleva toimeaine empentriini kasutamine tooteliiki 18 kuuluvates biotsiidides (EMPs kohaldatav tekst)

C/2018/5457

OJ L 235, 19.9.2018, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1251/oj

19.9.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 235/24


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2018/1251,

18. september 2018,

millega jäetakse heaks kiitmata olemasoleva toimeaine empentriini kasutamine tooteliiki 18 kuuluvates biotsiidides

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist, (1) eelkõige selle artikli 89 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni delegeeritud määrusega (EL) nr 1062/2014 (2) on kehtestatud loetelu olemasolevatest toimeainetest, mida tuleb hinnata seoses nende võimaliku heakskiitmisega biotsiidides kasutamiseks. Empentriin (EÜ nr: puudub, CASi nr: 54406-48–3) kuulub kõnealusesse loetellu.

(2)

Empentriini on hinnatud seoses kasutamisega määruse (EL) nr 528/2012 V lisas kirjeldatud tooteliiki 18 (insektitsiidid, akaritsiidid ja tooted muude lülijalgsete tõrjeks) kuuluvates toodetes.

(3)

Hindavaks pädevaks asutuseks määratud Belgia esitas 24. juunil 2016 komisjonile hindamisaruande ja oma soovitused.

(4)

Kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1062/2014 artikli 7 lõikega 2 sõnastati 13. detsembril 2017 biotsiidikomitees Euroopa Kemikaaliameti arvamus, võttes arvesse toimeainet hinnanud pädeva asutuse järeldusi (3).

(5)

Kõnealuse arvamuse kohaselt ei saa eeldada, et tooteliiki 18 kuuluvad biotsiidid, mis sisaldavad empentriini, vastavad määruse (EL) nr 528/2012 artikli 19 lõike 1 punktis b sätestatud nõuetele.

(6)

Täpsemalt peaks taotluse esitaja määruse (EL) nr 528/2012 artikli 6 lõike 2 kohaselt esitama piisavad andmed võimaldamaks kindlaks teha, kas toimeaine vastab kõnealuse määruse artikli 5 lõikes 1 osutatud väljajätmise kriteeriumidele. Hindav pädev asutus on mitu korda nõudnud taotluse esitajalt kantserogeensuse hindamiseks vajalike andmete esitamist ning taotluse esitaja ei ole õigeaegselt piisavaid andmeid esitanud, mistõttu ei ole võimalik toimeainet kõnealuse määruse artikli 5 lõike 1 punktis a sätestatud väljajätmise kriteeriumi põhjal hinnata.

(7)

Peale selle nähtub inimeste terviseriski hindamisel kasutatud stsenaariumidest lubamatute riskide olemasolu ning ohutut kasutusviisi ei olnud võimalik kindlaks teha.

(8)

Seepärast on asjakohane jätta empentriini kasutamine tooteliiki 18 kuuluvates biotsiidides heaks kiitmata.

(9)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise biotsiidikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Toimeaine empentriini (EÜ nr: puudub; CASi nr: 54406-48–3) kasutamist tooteliiki 18 kuuluvates biotsiidides ei kiideta heaks.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 18. september 2018

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 167, 27.6.2012, lk 1.

(2)  Komisjoni 4. augusti 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1062/2014 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 528/2012 osutatud tööprogrammi kohta, milles käsitletakse kõigi biotsiidides sisalduvate olemasolevate toimeainete süstemaatilist läbivaatamist (ELT L 294, 10.10.2014, lk 1).

(3)  Biocidal Products Committee (BPC). Opinion on the application for approval of the active substance Empenthrin, Product type: 18, ECHA/BPC/182/2017. Vastu võetud 13. detsembril 2017.


Top