EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0840

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2018/840, 5. juuni 2018, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2008/105/EÜ jälgimisnimekiri ainetest, mille kohta kogutakse kogu liidust seireandmeid veepoliitika valdkonnas, ja tunnistatakse kehtetuks komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/495 (teatavaks tehtud numbri C(2018) 3362 all)

C/2018/3362

OJ L 141, 7.6.2018, p. 9–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 05/08/2020; kehtetuks tunnistatud 32020D1161 Kehtivuse lõppkuupäev põhineb sellel kuupäeval, kui avaldati kehtetuks muutev akt, mis jõustus selle teatavakstegemise kuupäeval. Kehtetuks muutev akt tehti teatavaks, kuid teatavakstegemise kuupäev ei ole EUR-Lexis kättesaadav – selle asemel kasutatakse avaldamise kuupäeva.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/840/oj

7.6.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 141/9


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2018/840,

5. juuni 2018,

millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2008/105/EÜ jälgimisnimekiri ainetest, mille kohta kogutakse kogu liidust seireandmeid veepoliitika valdkonnas, ja tunnistatakse kehtetuks komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/495

(teatavaks tehtud numbri C(2018) 3362 all)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiivi 2008/105/EÜ (mis käsitleb keskkonnakvaliteedi standardeid veepoliitika valdkonnas ning millega muudetakse nõukogu direktiive 82/176/EMÜ, 83/513/EMÜ, 84/156/EMÜ, 84/491/EMÜ, 86/280/EMÜ ja tunnistatakse need seejärel kehtetuks ning muudetakse direktiivi 2000/60/EÜ), (1) eriti selle artikli 8b lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2008/105/EÜ artikli 8b lõikega 1 on ette nähtud, et kehtestatakse selliste ainete jälgimisnimekiri, mille kohta kogutakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/60/EÜ (2) artikli 16 lõikes 2 ette nähtud edaspidise prioriteetseks tunnistamise toetamiseks kogu liidust seireandmeid. Esimeses sellises nimekirjas märgiti iga aine kohta selle seiremaatriks ning võimalik analüüsimeetod, mis ei too kaasa ülemääraseid kulutusi.

(2)

Direktiivi 2008/105/EÜ artikliga 8b on muu hulgas ette nähtud jälgimisnimekirja kantud ainete seire ja liikmesriikide seiretulemusi käsitlevate aruannete esitamise tingimused ja kord.

(3)

Jälgimisnimekirja kantud ained valitakse selliste ainete hulgast, mille kohta kättesaadav teave osutab sellele, et need võivad liidu tasandil põhjustada veekeskkonnale või veekeskkonna kaudu märkimisväärset ohtu, ning mille puhul seireandmed on tegeliku ohu kohta järelduste tegemiseks ebapiisavad. Jälgimisnimekirja kandmist tuleks kaaluda väga mürgiste ainete puhul, mida kasutatakse paljudes liikmesriikides ja lastakse veekeskkonda, kuid mille üle seiret ei teostata või teostatakse harva. Valiku tegemisel tuleks arvesse võtta direktiivi 2008/105/EÜ artikli 8b lõike 1 punktides a–e esitatud teavet, pöörates erilist tähelepanu uutele saasteainetele.

(4)

Jälgimisnimekirja kantud ainete seire peaks andma nende kontsentratsiooni kohta veekeskkonnas kvaliteetseid andmeid, mis toetaksid direktiivi 2000/60/EÜ artikli 16 lõike 4 kohase eraldi läbivaatamise raames riskihindamist, mille põhjal tehakse kindlaks prioriteetsed ained. Selliste ainete puhul, mida kõnealuse läbivaatamise tulemusena peetakse märkimisväärset ohtu kujutavaks, tuleks kaaluda nende kandmist prioriteetsete ainete loetellu. Samuti tuleks kehtestada keskkonnakvaliteedi standard, mida liikmesriigid peavad täitma. Kui tehakse ettepanek aine prioriteetsete ainete loetellu kandmiseks, tuleb koostada asjaomane mõjuhinnang.

(5)

Esimene ainete jälgimisnimekiri kehtestati komisjoni rakendusotsusega (EL) 2015/495 (3) ja see sisaldas 10 ainet või ainerühma koos nende seiremaatriksite, võimalike analüüsimeetoditega, mis ei too kaasa ülemääraseid kulutusi, ja meetodite suurimate lubatavate avastamispiiridega.

(6)

Direktiivi 2008/105/EÜ artikli 8b lõike 2 kohaselt peab komisjon jälgimisnimekirja iga kahe aasta möödudes ajakohastama. Nimekirja ajakohastamisel eemaldab komisjon nimekirjast kõik ained, mille puhul saab direktiivi 2000/60/EÜ artikli 16 lõikes 2 osutatud riskipõhise analüüsi läbi viia ilma täiendavate seireandmeteta.

(7)

2017. aasta jooksul analüüsis komisjon andmeid, mis saadi jälgimisnimekirja kantud ainete kohta esimesel seireaastal. Kõnealuse analüüsi tulemusena jõudis komisjon järeldusele, et triallaadi, oksadiasooni, 2,6-di-tert-butüül-4-metüülfenooli ja diklofenaki kohta on saadaval piisavas koguses kvaliteetseid seireandmeid ning et seetõttu tuleks need ained jälgimisnimekirjast välja jätta.

(8)

Nagu rakendusotsuses (EL) 2015/495 osutatud, oleks asjakohane jälgida 2-etüülheksüül-4-metoksütsinnamaadi esinemist settes. Enamik kogutud seireandmeid kajastavad siiski vee olukorda ning väike hulk andmeid, mis on esitatud sette kohta, ei ole piisav selle seiremaatriksi suhtes põhjalikuma analüüsi tegemiseks. Et tagada, et kõnealuse aine kohta kogutud seireandmed kajastaksid täielikult sellega kaasnevat riski, uurib komisjon edasi, kas liikmesriigid saaksid teha kõnealuse aine usaldusväärset ja võrreldavat seiret settes. Vahepeal tuleks kõnealune aine jälgimisnimekirjast eemaldada.

(9)

Makroliidide hulka kuuluva antibiootikumi asitromütsiini ja kahe neonikotinoidi, nimelt imidaklopriidi ja tiametoksaami kohta on vaja täiendavaid kvaliteetseid seireandmeid, mis toetaksid direktiivi 2000/60/EÜ artikli 16 lõikes 2 osutatud riskipõhist sihtanalüüsi. Seetõttu peaksid kõnealused ained jälgimisnimekirja edasi jääma. Makroliidide hulka kuuluvad antibiootikumid ja neonikotinoidid lisati esimesse jälgimisnimekirja rühmadena, võttes arvesse asjaolu, et sama toimemehhanismiga ainetel võib olla kumulatiivne mõju. Sel põhjusel on õigustatud nende kahe rühma hoidmine jälgimisnimekirjas hoolimata asjaolust, et nende rühmade mõne üksiku aine jaoks (makroliidide hulka kuuluvad antibiootikumid klarütromütsiin ja erütromütsiin ning neonikotinoidid atseetamipriid, klotianidiin ja tiaklopriid) on saadaval piisavas koguses kvaliteetseid seireandmeid.

(10)

2017. aastal kogus komisjon andmeid ka mitme muu aine kohta, mille võiks jälgimisnimekirja kanda. Komisjon võttis arvesse direktiivi 2008/105/EÜ artikli 8b lõikes 1 osutatud asjaomase teabe eri liike ning konsulteeris liikmesriikide ekspertide ja sidusrühmadega. Aineid, mille puhul esineb kahtlusi nende mürgisuses või mille uurimiseks olemasolevate seiremeetodite tundlikkus, usaldusväärsus või võrreldavus ei ole piisavad, ei tohiks jälgimisnimekirja lisada. Sobivate kandidaatainetena tehti kindaks insektitsiid metaflumisoon ning antibiootikumid amoksillitsiin ja tsiprofloksatsiin. Amoksillitsiini ja tsüprofloksatsiini kandmine nimekirja on kooskõlas Euroopa terviseühtsuse tegevuskavaga antimikroobikumiresistentsuse vastu võitlemiseks, (4) mis toetab jälgimisnimekirja kasutamist, „et täiendada teadmisi antimikroobikumide esinemisest ja levikust keskkonnas“.

(11)

Kooskõlas direktiivi 2008/105/EÜ artikli 8b lõikega 1 määras komisjon kindlaks võimalikud meetodid nimekirja kandmiseks välja pakutud ainete analüüsimiseks. Meetodi avastamispiir peab iga aine puhul asjaomases maatriksis olema vähemalt sama madal kui selle ainespetsiifiline arvutuslik mittetoimiv sisaldus.

(12)

Esimest jälgimisnimekirja läbi vaadates sai komisjon uut ökotoksikoloogilist teavet makroliidide hulka kuuluvate antibiootikumide klarütromütsiini ja asitromütsiini, metiokarbi ning neonikotinoidide imidaklopriidi, tiaklopriidi ja tiametoksaami kohta, mille tulemusena vaadati läbi kõnealuste ainete arvutuslikud mittetoimivad sisaldused. Kõnealuste ainete ja ainerühmade analüüsimeetodite suurimad lubatavad avastamispiirid, mis on jälgimisnimekirjas esitatud, tuleks vastavalt ajakohastada.

(13)

Jälgimisnimekirjas esitatud analüüsimeetodid ei too eeldatavasti kaasa ülemääraseid kulutusi. Kui uue teabe mõjul vähendatakse tulevikus konkreetsete ainete arvutuslikku mittetoimivat sisaldust, siis võib olla vajalik alandada meetodi suurimat lubatavat avastamispiiri seni, kuni kõnealused ained nimekirja kuuluvad.

(14)

Võrreldavuse huvides peaks jälgima kõikide ainete esinemist veeproovi üldmahus.

(15)

Rakendusotsus (EL) 2015/495 tuleks tunnistada kehtetuks.

(16)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 2000/60/EÜ artikli 21 lõike 1 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 2008/105/EÜ artiklis 8b osutatud jälgimisnimekiri ainetest, mille kohta kogutakse seireandmeid kogu liidust, on sätestatud käesoleva otsuse lisas.

Artikkel 2

Rakendusotsus (EL) 2015/495 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 5. juuni 2018

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Karmenu VELLA


(1)  ELT L 348, 24.12.2008, lk 84.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiiv 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik (EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1).

(3)  Komisjoni 20. märtsi 2015. aasta rakendusotsus (EL) 2015/495, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2008/105/EÜ jälgimisnimekiri ainetest, mille kohta kogutakse kogu liidust seireandmeid veepoliitika valdkonnas (ELT L 78, 24.3.2015, lk 40).

(4)  Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile. Euroopa terviseühtsuse tegevuskava antimikroobikumiresistentsuse vastu võitlemiseks, COM(2017) 339 final.


LISA

Direktiivi 2008/105/EÜ artikli 8b kohane jälgimisnimekiri ainetest, mille kohta kogutakse seireandmeid kogu liidust

Aine/ainerühma nimetus

CASi number (1)

ELi number (2)

Indikatiivne analüüsimeetod (3)  (4)

Meetodi suurim lubatav avastamispiir (ng/l)

17-α-etinüülöstradiool (EE2)

57-63-6

200-342-2

Suuremahuline SPE – LC-MS-MS

0,035

17-β-östradiool (E2), östroon (E1)

50-28-2,

53-16-7

200-023-8

SPE – LC-MS-MS

0,4

Makroliidide hulka kuuluvad antibiootikumid (5)

 

 

SPE – LC-MS-MS

19

Metiokarb

2032-65-7

217-991-2

SPE – LC-MS-MS

või GC-MS

2

Neonikotinoidid (6)

 

 

SPE – LC-MS-MS

8,3

Metaflumisoon

139968-49-3

604-167-6

LLE – LC-MS-MS või SPE – LC-MS-MS

65

Amoksitsilliin

26787-78-0

248-003-8

SPE – LC-MS-MS

78

Tsiprofloksatsiin

85721-33-1

617-751-0

SPE – LC-MS-MS

89


(1)  Chemical Abstracts Service.

(2)  Euroopa Liidu number, mida ei ole määratud kõigile ainetele.

(3)  Eri liikmesriikidest pärinevate tulemuste võrreldavuse tagamiseks jälgitakse kõikide ainete esinemist veeproovi üldmahus.

(4)  Ekstraheerimismeetodid:

LLE– vedelik-vedelik-ekstraktsioon

SPE– tahkefaasiekstratsioon

Analüüsimeetodid:

GC-MS– gaasikromatograafia-massispektromeetria

LC-MS-MS– vedelikkromatograafiaga tandemisse ühendatud kolmekordne kvadrupool-massispektromeetria

(5)  Erütromütsiin (CASi number 114-07-8, ELi number 204-040-1), klarütromütsiin (CASi number 81103-11-9), asitromütsiin (CASi number 83905-01-5, ELi number 617-500-5).

(6)  Imidaklopriid (CASi number 105827-78-9/138261-41-3, ELi number 428-040-8), tiaklopriid (CASi number 111988-49-9), tiametoksaam (CASi number 153719-23-4, ELi number 428-650-4), klotianidiin (CASi number 210880-92-5, ELi number 433-460-1), atseetamipriid (CASi number 135410-20-7/160430-64-8).


Top