Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0229

Komisjoni otsus (EL) 2018/229, 12. veebruar 2018, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2000/60/EÜ interkalibreerimise tulemusel liikmesriikide seiresüsteemide klassifikatsioonide väärtused ja tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2013/480/EL (teatavaks tehtud numbri C(2018) 696 all)EMPs kohaldatav tekst.

C/2018/0696

OJ L 47, 20.2.2018, p. 1–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/229/oj

20.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 47/1


KOMISJONI OTSUS (EL) 2018/229,

12. veebruar 2018,

millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2000/60/EÜ interkalibreerimise tulemusel liikmesriikide seiresüsteemide klassifikatsioonide väärtused ja tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2013/480/EL

(teatavaks tehtud numbri C(2018) 696 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiivi 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik, (1) eriti selle V lisa punkti 1.4.1 alapunkti ix,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2000/60/EÜ kohaselt peavad liikmesriigid kaitsma, parandama ja taastama kõiki pinnaveekogusid eesmärgiga saavutada hea ökoloogiline ja keemiline seisund. Kõnealuses direktiivis on ka nõutud, et liikmesriigid kaitseksid ja parandaksid kõiki tehisveekogusid ja oluliselt muudetud veekogusid eesmärgiga saavutada hea ökoloogiline potentsiaal ja pinnavee hea keemiline seisund.

(2)

Direktiivi 2000/60/EÜ ühe põhieesmärgi – hea ökoloogilise seisundi saavutamine – määratlemiseks on kõnealuse direktiiviga ette nähtud protsess, millega tagatakse liikmesriikide bioloogilise seire tulemuste võrreldavus ja kõnealuste riikide seiresüsteemide klassifikatsioonid. Liikmesriigid peavad võrdlema oma bioloogilise seire tulemusi ja seiresüsteemide klassifikatsioone interkalibreerimisvõrgus, kuhu kuuluvad seireobjektid igast liikmesriigist ja igast liidu ökopiirkonnast. Direktiiviga 2000/60/EÜ on ette nähtud, et liikmesriigid koguvad vajaduse korral vajalikku teavet interkalibreerimisvõrku kuuluvate objektide kohta, et hinnata riiklike seiresüsteemide klassifikatsioonide vastavust direktiivi 2000/60/EÜ V lisa punktis 1.2 esitatud normmääratlustele. Interkalibreerimise teostamiseks kuuluvad liikmesriigid komisjoni otsuse 2005/646/EÜ (2) lisa II jaos määratletud interkalibreerimise geograafilistesse gruppidesse, mis koosnevad sama tüüpi pinnaveekogusid omavatest liikmesriikidest.

(3)

Vastavalt direktiivile 2000/60/EÜ tuleb interkalibreerimine teostada bioloogiliste elementide tasandil; selleks võrreldakse riiklike seiresüsteemide klassifikatsioonide tulemusi iga bioloogilise elemendi ja iga ühise pinnaveekogutüübi kaupa liikmesriikides ning tagatakse tulemuste vastavus kõnealuse direktiivi 2000/60/EÜ V lisa punktis 1.2 esitatud normmääratlustele.

(4)

Teadusuuringute Ühiskeskuse kaasamisega muutis komisjon interkalibreerimise kolme etapi tegevuse lihtsamaks. Veepoliitika raamdirektiivi ühise rakendusstrateegia raames valmistati ette neli juhendit (nr 6, (3) nr 14 (kaks versiooni) (4) ja nr 30 (5)), et lihtsustada interkalibreerimise teostamist. Neis juhendites antakse ülevaade interkalibreerimise protsessi peamistest põhimõtetest ja võimalustest, kuidas interkalibreerimist teostada, sealhulgas ajakavad ja aruandlusnõuded. Kõnealuste juhenditega on ette nähtud protseduur, et viia uued või muudetud riiklikud klassifitseerimismeetodid vastavusse hea ökoloogilise seisundi ühtlustatud määratlusega.

(5)

2007. aastaks oli komisjon saanud interkalibreerimise tulemused mitme bioloogilise kvaliteedielemendi kohta. Need tulemused esitati komisjoni otsuses 2008/915/EÜ, (6) milles on sätestatud klassipiiride väärtused, mida liikmesriigid peaksid kasutama oma riiklike seiresüsteemide klassifikatsioonides. Interkalibreerimise esimese etapi tulemused ei olnud täielikud, sest kõik bioloogilised kvaliteedielemendid ei olnud hõlmatud. Sellegipoolest oli vaja interkalibreerimisel saadud kättesaadavad tulemused vastu võtta, et neid saaks arvesse võtta vesikonna meetmeprogrammi esimese etapi ja vesikonna majandamiskavade esimese etapi väljatöötamisel vastavalt direktiivi 2000/60/EÜ artiklitele 11 ja 13.

(6)

Selleks et täita lüngad ja parandada interkalibreerimise tulemuste võrreldavust vesikonna majandamiskavade teise etapi vastuvõtmise ajaks 2015. aastal, alustas komisjon interkalibreerimise teist etappi. Interkalibreerimise esimese etapi tulemused võeti vastu komisjoni otsusega 2013/480/EL (7). Tulemustest nähtus, et mõnel juhul saavutati interkalibreerimine vaid osaliselt. Esines ka interkalibreerimise geograafilisi gruppe ja bioloogilisi kvaliteedielemente, mille puhul ei saadud interkalibreerimise tulemusi kõnealusesse otsusesse lisada.

(7)

Seepärast oli vaja interkalibreerimise kolmandat etappi, et täita kõnealused lüngad ja parandada interkalibreerimise tulemuste võrreldavust vesikonna majandamiskavade kolmanda etapi vastuvõtmise ajaks 2021. aastal. Interkalibreerimise kolmanda etapi tulemused on lisatud käesoleva otsuse lisasse.

(8)

Käesoleva otsuse lisas on esitatud interkalibreerimise tulemused. Lisa 1. osa tulemuste osas on juhendites kehtestatud interkalibreerimisprotsessi kõik etapid täielikult täidetud. Lisa 2. osas on esitatud riiklikud klassifitseerimismeetodid ja nende vastavad piirväärtused, mille puhul ei ole tehniliselt olnud võimalik lõpetada võrreldavuse hindamist, sest ühised tüübid puudusid või käsitletud koormused või hindamispõhimõtted olid erisugused. Kuna lisa 1. ja 2. osas esitatud tulemused on kooskõlas direktiivi 2000/60/EÜ V lisa punktis 1.2 esitatud normmääratlustega, tuleks vastavaid piirväärtusi kasutada liikmesriikide seiresüsteemide klassifikatsioonides.

(9)

Kui interkalibreeritud tüüpidele vastavad veekogud loetakse vastavalt direktiivi 2000/60/EÜ artikli 4 lõikele 3 tehisveekogudeks või oluliselt muudetud veekogudeks, peaks liikmesriikidel lubama kasutada käesoleva otsuse lisas esitatud tulemusi kõnealuste veekogude hea ökoloogilise potentsiaali väljaselgitamiseks, võttes arvesse nende füüsilisi muudatusi ja sellega seotud veekasutust vastavalt direktiivi 2000/60/EÜ V lisa punktis 1.2.5 sätestatud normmääratlustele.

(10)

Liikmesriigid peaksid kohaldama interkalibreerimise tulemusi riiklikes klassifikatsioonisüsteemides, et määrata oma riikide kõikide pinnaveekogutüüpide puhul kindlaks väga hea ja hea seisundi vahelise piiri väärtus ning hea ja kesise seisundi vahelise piiri väärtus.

(11)

Direktiivi 2000/60/EÜ artiklis 8 sätestatud seireprogrammide kehtestamise tulemusena saadud teabe põhjal ning kõnealuse direktiivi artiklis 5 sätestatud valglapiirkonna tunnuste ülevaate ja ajakohastatud andmete alusel võidakse saada uusi tõendeid, mille alusel kohandada liikmesriikide seire- ja klassifikatsioonisüsteeme vastavalt teaduse ja tehnika edusammudele. Liikmesriigid võivad ka välja töötada uued riiklikud klassifitseerimismeetodid, mis hõlmavad bioloogilisi kvaliteedielemente või bioloogilisi kvaliteedi allelemente ning vastavaid piirväärtusi, mille puhul tuleks hinnata vastavust direktiivi 2000/60/EÜ V lisa punktis 1.2 esitatud normmääratlustele. Kõnealused asjaolud võivad tingida interkalibreerimise tulemuste läbivaatamise, et täita lüngad ning parandada interkalibreerimise tulemuste kvaliteeti ja võrreldavust, mis omakorda võib õigustada käesoleva otsuse lisas esitatud tulemuste ajakohastamist.

(12)

Seepärast tuleks otsus 2013/480/EL kehtetuks tunnistada ja vastavalt asendada.

(13)

Käesolevas otsuses sätestatud meetmed on kooskõlas direktiivi 2000/60/EÜ artikli 21 lõikes 1 osutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Direktiivi 2000/60/EÜ V lisa punkti 1.4.1 alapunkti iii kohaldamisel kasutavad liikmesriigid seiresüsteemide klassifikatsioonide puhul käesoleva otsuse lisa 1. osas esitatud klassipiiride väärtusi.

2.   Kui bioloogiliste kvaliteedielementide võrreldavuse hindamine ei ole interkalibreerimise geograafilises grupis veel lõpetatud, kasutavad liikmesriigid direktiivi 2000/60/EÜ V lisa punkti 1.4.1 alapunkti iii kohaldamisel seiresüsteemide klassifikatsioonide puhul käesoleva otsuse lisa 2. osas esitatud klassipiiride meetodeid ja väärtusi.

3.   Liikmesriigid võivad kasutada käesoleva otsuse lisas esitatud klassipiiride meetodeid ja väärtusi, et kooskõlas direktiivi 2000/60/EÜ artikli 4 lõikega 3 kehtestada tehislike või tugevasti muudetuna määratletud veekogude puhul hea ökoloogiline potentsiaal.

Artikkel 2

Otsus 2013/480/EL tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 12. veebruar 2018

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Karmenu VELLA


(1)  EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1.

(2)  Komisjoni 17. augusti 2005. aasta otsus 2005/646/EÜ interkalibreerimisvõrku moodustavate objektide registri loomise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2000/60/EÜ (ELT L 243, 19.9.2005, lk 1).

(3)  Common implementation strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC), Guidance Document No 6, Towards a Guidance on Establishment of the Intercalibration Network and the Process on the Intercalibration Exercise, European Communities, 2003. ISBN 92-894-5126-2.

(4)  Common implementation strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC), Guidance document No 14. Guidance document on the Intercalibration Process 2004-2006, ISBN 92-894-9471-9.

Common implementation strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC), Guidance document No. 14. Guidance document on the Intercalibration Process 2008-2011, ISBN 978-92-79-18997-5.

(5)  Procedure to fit new or updated classification methods to the results of a completed intercalibration exercise, Guidance document No 30. Technical Report 2015-085, ISBN 978-92-79-38434-9.

(6)  Komisjoni 30. oktoobri 2008. aasta otsus 2008/915/EÜ, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2000/60/EÜ interkalibreerimise tulemusel liikmesriikide seiresüsteemide klassifikatsioonide väärtused (ELT L 332, 10.12.2008, lk 20).

(7)  Komisjoni 20. septembri 2013. aasta otsus 2013/480/EL, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2000/60/EÜ interkalibreerimise tulemusel liikmesriikide seiresüsteemide klassifikatsioonide väärtused ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2008/915/EÜ (ELT L 266, 8.10.2013, lk 1).


LISA

Käesoleva lisa 1. osas on esitatud interkalibreerimise tulemused (sh nende vastavad piirväärtused), mille puhul interkalibreerimisprotsessi kõik etapid on täielikult lõpetatud.

2. osas on esitatud riiklikud meetodid ja nende piirväärtused, mis on kooskõlas direktiivi 2000/60/EÜ V lisa punktis 1.2 esitatud normmääratlustega, kuid mille puhul ei olnud interkalibreerimise geograafilise grupi raames tehniliselt võimalik lõpetada võrreldavuse hindamist, sest puudusid ühised tüübid, käsitletud eri koormused või eri hindamismõisted.

1. OSA

Veekogumi kategooria

Jõed

Interkalibreerimise geograafiline grupp

Alpide piirkonna jõed

Interkalibreeritud tüüpide kirjeldus

Tüüp

Jõe tunnused

Valgala (km2)

Kõrgus (m üm) ja geomorfoloogia

Aluselisus

Voolurežiim

R-A1

Väga kõrgel asuvad, väikese kuni keskmise suurusega eelmäestikujõed, väga lubjarikkad

10–1 000

800–2 500  m (valgala), rahnud ja/või munakad

Karedaveeline (kuid mitte väga karedaveeline)

 

R-A2

Väga kõrgel asuvad, väikese kuni keskmise suurusega mäestikujõed, ränirikkad

10–1 000

500–1 000  m (valgala suurim kõrgus 3 000  m, keskmine 1 500  m), rahnud

Lubjavaene (graniit, moondekivimid), keskmise karedusega kuni pehmeveeline

Liustikuline voolurežiim

Riigid, kus on kõnealuseid interkalibreeritud tüüpe

Tüüp R-A1:

Saksamaa, Austria, Prantsusmaa, Itaalia, Sloveenia

Tüüp R-A2:

Austria, Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania

INTERKALIBREERIMISE ALPIDE PIIRKONNA JÕGEDE GEOGRAAFILISE GRUPI TULEMUSED

Bioloogiline kvaliteedielement

Selgrootud põhjaloomad

Tulemused:

interkalibreeritud riiklike klassifitseerimismeetodite ökoloogilised kvaliteedisuhted

Riik ja tüüp

Interkalibreeritud riiklikud klassifitseerimissüsteemid

Ökoloogilised kvaliteedisuhted

Väga hea – hea piir

Hea – kesise piir

Tüüp R-A1

 

 

 

Austria

Bioloogiliste kvaliteedielementide hindamine – osa „Selgrootud põhjaloomad“ [Erhebung der biologischen Qualitätselemente – Teil Makrozoobenthos (Detaillierte MZB-Methode)]

0,80

0,60

Prantsusmaa

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90–350 and arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,93

0,79

Saksamaa

PERLODES – Bewertungsverfahren von Fließgewässern auf Basis des Makrozoobenthos

0,80

0,60

Itaalia

MacrOper, mille aluseks on STAR Intercalibration Common Metric Index (STAR_ICMi)

0,97

0,73

Sloveenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,80

0,60

Tüüp R-A2

 

 

 

Austria

Bioloogiliste kvaliteedielementide hindamine – osa „Selgrootud põhjaloomad“ [Erhebung der biologischen Qualitätselemente – Teil Makrozoobenthos (Detaillierte MZB-Methode)]

0,80

0,60

Prantsusmaa (Alpid)

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90–350 and arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,93

0,71

Prantsusmaa (Püreneed)

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90–350 and arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,94

0,81

Itaalia

MacrOper, mille aluseks on STAR Intercalibration Common Metric Index (STAR_ICMi)

0,95

0,71

Hispaania

Iberian BMWP (IBMWP)

0,83

0,53

INTERKALIBREERIMISE ALPIDE PIIRKONNA JÕGEDE GEOGRAAFILISE GRUPI TULEMUSED

Bioloogiline kvaliteedielement

Makrofüüdid ja põhjataimestik

Bioloogiline kvaliteedi allelement

Põhjataimestik

Tulemused:

interkalibreeritud riiklike klassifitseerimismeetodite ökoloogilised kvaliteedisuhted

Tüüp ja riik

Interkalibreeritud riiklikud klassifitseerimissüsteemid

Ökoloogilised kvaliteedisuhted

Väga hea – hea piir

Hea – kesise piir

Tüüp R-A1

 

 

 

Austria

Bioloogiliste kvaliteedielementide hindamine – osa „Põhjataimestik“ [Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 – Fließgewässer/Phytobenthos]

0,88

0,56

Prantsusmaa

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90–354, detsember 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,94

0,78

Saksamaa

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Diatomeen

0,735

0,54

Itaalia

Intercalibration Common Metric Index (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)

0,87

0,7

Sloveenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,80

0,60

Tüüp R-A2

 

 

 

Austria

Bioloogiliste kvaliteedielementide hindamine – osa „Põhjataimestik“ [Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 – Fließgewässer/Phytobenthos]

0,88

0,56

Prantsusmaa

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90–354, detsember 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,94

0,78

Hispaania

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,94

0,74

Itaalia

Intercalibration Common Metric Index (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)

0,85

0,64

Veekogumi kategooria

Jõed

Interkalibreerimise geograafiline grupp

Baltimaade piirkonna jõed

Interkalibreeritud tüüpide kirjeldus

Tüüp

Jõe tunnused

Valgala (km2)

Kõrgus ja geomorfoloogia

Aluselisus (mg-ekv/l)

R-C1

Väikesed madalikujõed, räniliiv

10–100

Madalikujõed, peamiselt liivane põhi (väikesed liivaosakesed), laius 3–8 m (kõrge veetaseme korral)

> 0,4

R-C2

Väikesed madalikujõed, ränikivi

10–100

Madalikujõed, kivid,

laius 3–8 m (kõrge veetaseme korral)

< 0,4

R-C3

Väikesed keskmisel kõrgusel asuvad jõed, ränirikkad

10–100

Keskmisel kõrgusel, kivid (graniit), kruusane põhi, laius 2–10 m (kõrge veetaseme korral)

< 0,4

R-C4

Keskmised madalikujõed, segatüüpi pealiskord

100–1 000

Madalikujõed, liivane või kruusane põhi, laius 8–25 m (kõrge veetaseme korral)

> 0,4

R-C5

Suured madalikujõed, segatüüpi pealiskord

1 000 –10 000

Madalikujõed, pardkala vöönd, vahelduva voolukiirusega, suurim kõrgus valgalas: 800 m üm, laius > 25 m (kõrge veetaseme korral)

> 0,4

R-C6

Väikesed madalikujõed, lubjarikkad

10–300

Madalikujõed, kruusane põhi (lubjakivi), laius 3–10 m (kõrge veetaseme korral)

> 2

Riigid, kus on kõnealuseid interkalibreeritud tüüpe

Tüüp R-C1:

Belgia (Flandria), Belgia (Valloonia), Saksamaa, Taani, Prantsusmaa, Itaalia, Leedu, Madalmaad, Poola, Rootsi, Ühendkuningriik

Tüüp R-C2:

Hispaania, Prantsusmaa, Iirimaa, Rootsi, Ühendkuningriik

Tüüp R-C3:

Austria, Belgia (Valloonia), Tšehhi Vabariik, Saksamaa, Poola, Hispaania, Rootsi, Prantsusmaa, Läti, Luksemburg, Ühendkuningriik

Tüüp R-C4:

Belgia (Flandria), Belgia (Valloonia), Tšehhi Vabariik, Saksamaa, Taani, Eesti, Hispaania, Prantsusmaa, Iirimaa, Itaalia, Läti, Leedu, Luksemburg, Madalmaad, Poola, Rootsi, Ühendkuningriik

Tüüp R-C5:

Belgia (Valloonia), Tšehhi Vabariik, Eesti, Prantsusmaa, Saksamaa, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Läti, Leedu, Luksemburg, Madalmaad, Poola, Rootsi, Ühendkuningriik

Tüüp R-C6:

Belgia (Valloonia), Taani, Eesti, Hispaania, Prantsusmaa, Iirimaa, Itaalia, Poola, Läti, Leedu, Luksemburg, Rootsi, Ühendkuningriik

INTERKALIBREERIMISE KESK-EUROOPA – BALTIMAADE PIIRKONNA JÕGEDE GEOGRAAFILISE GRUPI TULEMUSED

Bioloogiline kvaliteedielement

Selgrootud põhjaloomad

Tulemused:

interkalibreeritud riiklike klassifitseerimismeetodite ökoloogilised kvaliteedisuhted

Riik

Interkalibreeritud riiklikud klassifitseerimissüsteemid

Ökoloogilised kvaliteedisuhted

Väga hea – hea piir

Hea – kesise piir

Austria

Bioloogiliste kvaliteedielementide hindamine – osa „Selgrootud põhjaloomad“

0,80

0,60

Belgia (Flandria)

Multimetric Macroinvertebrate Index Flanders (MMIF)

0,90

0,70

Belgia (Valloonia)

Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) (Norme AFNOR NF T 90 350, 1992) ja Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d’état écologique applicables aux masses d’eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. Moniteur belge 12.10.2012

0,94

(tüüp R-C1)

0,97

(tüübid R-C3, R-C5, R-C6)

0,75

(tüüp R-C1)

0,74

(tüübid R-C3, R-C5, R-C6)

Tšehhi Vabariik

Tšehhis Vabariigis kasutatav süsteem jõgede ökoloogilise seisundi hindamiseks suurselgrootute põhjaloomade alusel

0,80

0,60

Taani

Danish Stream Fauna Index (DSFI) (Taani jõeloomastiku indeks)

1,00

0,71

Eesti

Eesti pinnaveekogude ökoloogilise kvaliteedi hindamine – jõgede suurselgrootud

0,90

0,70

Saksamaa

PERLODES – Bewertungsverfahren von Fließgewässern auf Basis des Makrozoobenthos

0,80

0,60

Prantsusmaa

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF T90-350 et arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,94

0,80

Iirimaa

Quality Rating System (Q-value) (Kvaliteedi hindamissüsteem (Q-väärtus))

0,85

0,75

Itaalia

MacrOper, mille aluseks on STAR_ICM index calculation

0,96

0,72

Läti

Latvian Macroinvertebrate Index (LMI) (Läti suurselgrootute indeks)

0,92

0,72

Leedu

Lithuanian River Macroinvertebrate Index (LRMI) (Leedu jõesuurselgrootute indeks)

0,80

0,60

Luksemburg

Classification luxembourgeoise DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF-T-90–350, AFNOR XP T 90–333 ja XP T 90–388

0,96

0,72

Madalmaad

KRW-maatlat

0,80

0,60

Poola

RIVECOmacro – MMI_PL

0,91 (tüüp R-C1)

0,72 (tüüp R-C1)

Hispaania

METI

0,93

0,70

Rootsi

DJ-index (Dahl & Johnson 2004)

0,80

0,60

Ühendkuningriik

River Invertebrate Classification Tool (RICT) – WHPT (Jõeselgrootute klassifitseerimisvahend)

0,97

0,86

INTERKALIBREERIMISE KESK-EUROOPA – BALTIMAADE PIIRKONNA JÕGEDE GEOGRAAFILISE GRUPI TULEMUSED

Bioloogiline kvaliteedielement

Makrofüüdid ja põhjataimestik

Bioloogiline kvaliteedi allelement

Makrofüüdid

Tulemused:

interkalibreeritud riiklike klassifitseerimismeetodite ökoloogilised kvaliteedisuhted

Riik

Interkalibreeritud riiklikud klassifitseerimissüsteemid

Tüüp

Ökoloogilised kvaliteedisuhted

Väga hea – hea piir

Hea – kesise piir

Austria

AIM for Rivers (Austria jõgede makrofüüdiindeks)

RC-3

0,875

0,625

Belgia (Flandria)

MAFWAT – Flandrias kasutatav makrofüütide hindamise süsteem

R-C1

0,80

0,60

Belgia (Valloonia)

IBMR-WL – Biological Macrophyte Index for Rivers (Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d’état écologique applicables aux masses d’eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. Moniteur belge 12.10.2012)

R-C3

0,925

0,607

Tšehhi Vabariik

Tšehhi Vabariigis kasutatav pinna vooluveekogude hindamismeetod bioloogilise kvaliteedielemendi „makrofüüdid“ alusel

R-C3 (riiklik tüüp 1)

0,83

0,67

R-C3 (riiklik tüüp 4)

0,82

0,64

R-C4

0,86

0,62

Taani

DSPI – Danish Stream Plant Index (Taani jõetaimestiku indeks)

R-C1, R-C4

0,70

0,50

Saksamaa

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Diatomeen

R-C1

0,745

0,495

R-C3

0,80

0,55

R-C4

0,575

0,395

Saksamaa

NRW-Verfahren zur Bewertung von Fließgewässern mit Makrophyten

R-C1, R-C3, R-C4

0,995

0,695

Prantsusmaa

IBMR – Indice Biologique Macrophytique en Rivière Prantsusmaa standard NF T90-395 (2003-10–01)

R-C3

0,93

0,79

R-C4

0,905

0,79

Iirimaa

MTR – IE – Mean Trophic Ranking (Keskmine troofiline liigitus)

R-C4

0,74

0,62

Itaalia

IBMR – IT – Biological Macrophyte Index for Rivers (Jõgede bioloogiline makrofüüdiindeks)

R-C1

0,90

0,80

R-C4

0,90

0,80

Leedu

Lithuanian River Macrophyte Index (Leedu jõgede makrofüüdiindeks)

R-C4

0,61

0,41

Läti

Lätis kasutatav hindamissüsteem makrofüütide alusel

R-C4

0,75

0,55

Luksemburg

IBMR – LU – Biological Macrophyte Index for Rivers (Jõgede bioloogiline makrofüüdiindeks)

R-C3, R-C4, R-C5 ja R-C6

0,89

0,79

Madalmaad

Madalmaades kasutatav jõgede hindamismeetod makrofüütide alusel, uuendatud versioon

R-C1 ja R-C

0,80

0,60

Poola

MIR – Macrophyte Index for Rivers (Jõgede makrofüüdiindeks)

R-C1

0,90

0,65

R-C3

0,910

0,684

R-C4

0,90

0,65

Ühendkuningriik

River LEAFPACS 2

R-C1, R-C3 ja R-C4 (*1)

0,80

0,60

INTERKALIBREERIMISE KESK-EUROOPA – BALTIMAADE PIIRKONNA JÕGEDE GEOGRAAFILISE GRUPI TULEMUSED

Bioloogiline kvaliteedielement

Makrofüüdid ja põhjataimestik

Bioloogiline kvaliteedi allelement

Põhjataimestik

Tulemused:

interkalibreeritud riiklike klassifitseerimismeetodite ökoloogilised kvaliteedisuhted

Riik

Interkalibreeritud riiklikud klassifitseerimissüsteemid

Tüüp

Ökoloogilised kvaliteedisuhted

Väga hea – hea piir

Hea – kesise piir

Austria

Bioloogiliste kvaliteedielementide hindamine – osa „Põhjataimestik“ [Leitfaden zur Erhebung der biologischen Qualitätselemente, Teil A3 – Fließgewässer/Phytobenthos]

Kõik tüübid, kõrgus < 500 m

0,70

0,42

Kõik tüübid, kõrgus > 500 m

0,71

0,43

Belgia (Flandria)

Proportions of Impact-Sensitive and Impact-Associated Diatoms (PISIAD) (Mõjutundlike ja mõjuga seotud ränivetikate osakaal)

Kõik tüübid

0,80

0,60

Belgia (Valloonia)

IPS (Coste, in CEMAGREF, 1982; Lenoir & Coste, 1996 and Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d’état écologique applicables aux masses d’eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. Moniteur belge 12.10.2012)

Kõik tüübid

0,98

0,73

Tšehhi Vabariik

Tšehhis Vabariigis kasutatav hindamismeetod jõgede põhjataimestiku alusel

R-C3, R-C4, R-C5

0,80

0,63

Eesti

Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS)

Kõik tüübid

0,85

0,70

Prantsusmaa

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90–354, detsember 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

Kõik tüübid

0,94

0,78

Saksamaa

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Diatomeen

R-C1

0,67

0,43

R-C3

0,67

0,43

R-C4

0,61

0,43

R-C5

0,73

0,55

Iirimaa

Trophic Diatom Index (TDI), uuendatud versioon (Troofiline ränivetikaindeks)

Kõik tüübid

0,93

0,78

Itaalia

Intercalibration Common Metric Index (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)

Kõik tüübid

0,89

0,70

Iirimaa

Trophic Diatom Index (TDI), uuendatud versioon (Troofiline ränivetikaindeks)

Kõik tüübid

0,93

0,78

Leedu

Leedu põhjataimestiku indeks

R-C1, R-C4, R-C5, R-C6

0,73

0,55

Luksemburg

Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS)

R-C3, R-C4 (pehmeveeline)

0,98

0,78

R-C4 (väga karedaveeline), R-C5 ja R-C6

0,99

0,78

Madalmaad

KRW Maatlat

Kõik tüübid

0,80

0,60

Poola

Indeks Okrzemkowy IO dla rzek (Jõgede ränivetikaindeks)

Kõik tüübid

0,80

0,58

Hispaania

Diatom multimetric (MDIAT)

R-C2, R-C3, R-C4

0,93

0,70

Rootsi

Rootsi hindamismeetodid, Rootsi EPA määrused (NFS 2008:1), mille aluseks on Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS)

Kõik tüübid

0,89

0,74

Ühendkuningriik

Diatom Assessment for River Ecological Status (DARLEQ2)

Kõik tüübid

1,00

0,75

Veekogumi kategooria

Jõed

Interkalibreerimise geograafiline grupp

Ida-Kontinentaalse piirkonna jõed

Interkalibreeritud tüüpide kirjeldus

Tüüp

Jõe tunnused

Ökopiirkond

Valgala (km2)

Kõrgus (m üm)

Geoloogilised omadused

Substraat

R-E1a

Karpaatides: väikese kuni keskmise suurusega, keskmisel kõrgusel asuvad jõed

10

10–1 000

500–800

Segatüüpi

 

R-E1b

Karpaatides: väikese kuni keskmise suurusega, keskmisel kõrgusel asuvad jõed

10

10–1 000

200–500

Segatüüpi

 

R-E2

Tasandikul: keskmise suurusega madalikujõed

11 ja 12

100–1 000

< 200

Segatüüpi

Liiv ja muda

R-E3

Tasandikul: suured madalikujõed

11 ja 12

> 1 000

< 200

Segatüüpi

Liiv, muda ja kruus

R-E4

Tasandikul: keskmise suurusega keskmisel kõrgusel asuvad jõed

11 ja 12

100–1 000

200–500

Segatüüpi

Liiv ja kruus

R-EX4

Suured keskmisel kõrgusel asuvad jõed

10, 11 ja 12

> 1 000

200–500

Segatüüpi

Kruus ja rahnud

R-EX5

Tasandikul: väikesed madalikujõed

11 ja 12

10–100

< 200

Segatüüpi

Liiv ja muda

R-EX6

Tasandikul: väikesed keskmisel kõrgusel asuvad jõed

11 ja 12

10–100

200–500

Segatüüpi

Kruus

R-EX7

Balkanil: väikesed lubjarikkad keskmisel kõrgusel asuvad jõed

5

10–100

200–500

Lubjarikkad

Kruus

R-EX8

Balkanil: väikesed kuni keskmised lubjarikkad karstiallikad

5

10–1 000

 

Lubjarikkad

Kruus, liiv ja muda

Riigid, kus on kõnealuseid interkalibreeritud tüüpe

R-E1a:

Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Rumeenia, Slovakkia

R-E1b:

Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Ungari, Rumeenia, Slovakkia

R-E2:

Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Ungari, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia

R-E3:

Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Ungari, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia

R-E4:

Austria, Tšehhi Vabariik, Bulgaaria, Ungari, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia

R-EX4:

Tšehhi Vabariik, Rumeenia, Slovakkia

R-EX5:

Ungari, Rumeenia, Sloveenia, Slovakkia

R-EX6:

Ungari, Rumeenia, Sloveenia

R-EX7:

Sloveenia

R-EX8:

Sloveenia

INTERKALIBREERIMISE IDA-KONTINENTAALSE PIIRKONNA JÕGEDE GEOGRAAFILISE GRUPI TULEMUSED

Bioloogiline kvaliteedielement

Selgrootud põhjaloomad

Tulemused:

interkalibreeritud riiklike klassifitseerimismeetodite ökoloogilised kvaliteedisuhted

Riik

Interkalibreeritud riiklikud klassifitseerimissüsteemid

Tüüp

Ökoloogilised kvaliteedisuhted

Väga hea – hea piir

Hea – kesise piir

Austria

Bioloogiliste kvaliteedielementide hindamine – osa „Selgrootud põhjaloomad“

R-E4

0,80

0,60

Bulgaaria

IBI (BG) (Irish Biotic Index (BG))

R-E1a, R-E1b

0,86

0,67

R-E2, R-E3

0,80

0,60

Tšehhi Vabariik

Tšehhis Vabariigis kasutatav süsteem jõgede ökoloogilise seisundi hindamiseks suurselgrootute põhjaloomade alusel

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3

0,80

0,60

Ungari

Ungaris kasutatav multimeetriline suurselgrootute indeks

R-E1b, R-E3, R-E4, R-EX5, R-EX6

0,80

0,60

Rumeenia

Suurselgrootutel põhinev veekogude ökoloogilise seisundi hindamise meetod

R-E1a, R-E1b, R-E3, R-EX4

0,74

0,58

Sloveenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

R-E4, R-EX5, R-EX6

0,80

0,60

Slovakkia

Slovakkia jõgede selgrootute põhjaloomade hindamine

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3, R-E4, R-EX4

0,80

0,60

INTERKALIBREERIMISE IDA-KONTINENTAALSE PIIRKONNA JÕGEDE GEOGRAAFILISE GRUPI TULEMUSED

Bioloogiline kvaliteedielement

Makrofüüdid ja põhjataimestik

Bioloogiline kvaliteedi allelement

Makrofüüdid

Tulemused:

interkalibreeritud riiklike klassifitseerimismeetodite ökoloogilised kvaliteedisuhted

Riik

Interkalibreeritud riiklikud klassifitseerimissüsteemid

Tüüp

Ökoloogilised kvaliteedisuhted

Väga hea – hea piir

Hea – kesise piir

Austria

AIM for Rivers (Austria jõgede makrofüüdiindeks)

R-E4

0,875

0,625

Bulgaaria

Võrdlusindeks

R-E2, R-E3

0,570

0,370

R-E4

0,510

0,270

Tšehhi Vabariik

Tšehhi Vabariigis kasutatav pinna vooluveekogude hindamismeetod bioloogilise kvaliteedielemendi „makrofüüdid“ alusel

R-E2, R-E3

0,750

0,500

Tšehhi Vabariik

Tšehhi Vabariigis kasutatav pinna vooluveekogude hindamismeetod bioloogilise kvaliteedielemendi „makrofüüdid“ alusel

R-E4

0,770

0,560

Ungari

Võrdlusindeks

R-E2, R-E3

0,700

0,370

Rumeenia

Rumeenias kasutatav makrofüütidel põhinev jõgede hindamissüsteem (Macrophyte River Index (MARI))

R-E2, R-E3, R-E4

R-E2 ja R-E3: 0,875 , R-E4: 0,783

Kõik tüübid 0,625

Sloveenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, makrofiti

R-E2, R-E3, R-E4

0,800

0,600

Slovakkia

Macrophyte Biological Index for Rivers (IBMR-SK) (Makrofüütidel põhinev jõgede bioloogiline indeks)

R-E2, R-E3, R-E4

0,800

0,600

INTERKALIBREERIMISE IDA-KONTINENTAALSE PIIRKONNA JÕGEDE GEOGRAAFILISE GRUPI TULEMUSED

Bioloogiline kvaliteedielement

Makrofüüdid ja põhjataimestik

Bioloogiline kvaliteedi allelement

Põhjataimestik

Tulemused:

interkalibreeritud riiklike klassifitseerimismeetodite ökoloogilised kvaliteedisuhted

Riik

Interkalibreeritud riiklikud klassifitseerimissüsteemid

Tüüp

Ökoloogilised kvaliteedisuhted

Väga hea – hea piir

Hea – kesise piir

Austria

Bioloogiliste kvaliteedielementide hindamine – osa „Põhjataimestik“

R-E4

0,70

0,42

Bulgaaria

Bulgaaria jõgede ökoloogilise seisundi hindamine IPS diatom index’i põhjal

R-E1a, R-E1b, R-E3

0,87 (riiklikud tüübid R2, R4)

0,85 (riiklikud tüübid R7, R8)

0,66 (riiklikud tüübid R2, R4)

0,64 (riiklikud tüübid R7, R8)

Tšehhi Vabariik

Jõgede hindamissüsteem põhjataimestiku alusel

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3, R-EX4

0,80

0,60

Ungari

Jõgede ökoloogilise seisundi hindamine ränivetikate alusel

R-E2, R-E3, R-EX5

0,80

0,60

Rumeenia

Rumeenia riiklik jõgede ökoloogilise seisundi hindamismeetod põhjataimestiku (ränivetikad) alusel

R-E1a, R-E1b, R-E3

0,80

0,60

Sloveenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

R-E4, R-EX5, R-EX6, R-EX7, R-EX8

0,80

0,60

Slovakkia

Jõgede ökoloogilise seisundi hindamissüsteem põhjataimestiku alusel

R-E1a, R-E1b, R-E2, R-E3, R-E4, R-EX4

0,90

0,70

Veekogumi kategooria

Jõed

Interkalibreerimise geograafiline grupp

Vahemere piirkonna jõed

Interkalibreeritud tüüpide kirjeldus

Tüüp

Jõe tunnused

Valgala (km2)

Geoloogilised omadused

Voolurežiim

R-M1

Väikesed Vahemere piirkonna ojad

< 100

Segatüüpi pealiskord (välja arvatud ränirikas)

Suur sesoonne muutlikkus

R-M2

Keskmised Vahemere piirkonna ojad

100–1 000

Segatüüpi pealiskord (välja arvatud ränirikas)

Suur sesoonne muutlikkus

R-M4

Vahemere piirkonna mägiojad

 

Ränivaene

Suur sesoonne muutlikkus

R-M5

Ajutised ojad

 

 

Ajutine

Riigid, kus on kõnealuseid interkalibreeritud tüüpe:

R-M1:

Bulgaaria, Prantsusmaa, Kreeka, Itaalia, Portugal, Sloveenia, Hispaania

R-M2:

Bulgaaria, Prantsusmaa, Kreeka, Itaalia, Portugal, Sloveenia, Hispaania

R-M4:

Küpros, Prantsusmaa, Kreeka, Itaalia, Hispaania

R-M5:

Küpros, Itaalia, Portugal, Sloveenia, Hispaania

INTERKALIBREERIMISE VAHEMERE PIIRKONNA JÕGEDE GEOGRAAFILISE GRUPI TULEMUSED

Bioloogiline kvaliteedielement

Selgrootud põhjaloomad

Tulemused:

interkalibreeritud riiklike klassifitseerimismeetodite ökoloogilised kvaliteedisuhted

Tüüp ja riik

Interkalibreeritud riiklikud klassifitseerimissüsteemid

Ökoloogilised kvaliteedisuhted

Väga hea – hea piir

Hea – kesise piir

R-M1

 

 

 

Prantsusmaa

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF T90-350 et arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,700

Kreeka

Hellenic Evaluation System-2 (HESY-2) (Kreeka hindamissüsteem-2)

0,943

0,750

Itaalia

MacrOper (aluseks STAR Intercalibration Common Metric Index (ICMi))

0,970

0,720

Portugal

Rivers Biological Quality Assessment Method-Benthic Invertebrates (IPtIN, IPtIS) (Jõgede bioloogilise kvaliteedi hindamismeetod selgrootute põhjaloomade alusel)

0,870 (tüüp 1)

0,678 (tüüp 1)

0,850 (tüüp 3)

0,686 (tüüp 3)

Sloveenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,800

0,600

Hispaania

Iberian Biological Monitoring Working Party (IBMWP) (Ibeeria bioloogilise seire töörühm)

0,845

0,698

Hispaania

Iberian Mediterranean Multimetric Index – using quantitative data (IMMi-T) (Kvantitatiivsetel andmetel põhinev Ibeeria Vahemere multimeetriline indeks)

0,811

0,707

R-M2

 

 

 

Bulgaaria

IBI (BG) (Irish Biotic Index (BG))

0,800

0,600

Prantsusmaa

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF T90-350 et arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,700

Kreeka

Hellenic Evaluation System-2 (HESY-2) (Kreeka hindamissüsteem-2)

0,944

0,708

Itaalia

MacrOper (aluseks STAR Intercalibration Common Metric Index (ICMi))

0,940

0,700

Portugal

Rivers Biological Quality Assessment Method-Benthic Invertebrates (IPtIN, IPtIS) (Jõgede bioloogilise kvaliteedi hindamismeetod selgrootute põhjaloomade alusel)

0,830 (tüüp 2)

0,693 (tüüp 2)

0,880 (tüüp 4)

0,676 (tüüp 4)

Sloveenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,800

0,600

Hispaania

Iberian Biological Monitoring Working Party (IBMWP) (Ibeeria bioloogilise seire töörühm)

0,845

0,698

Hispaania

Iberian Mediterranean Multimetric Index – using quantitative data (IMMi-T) (Kvantitatiivsetel andmetel põhinev Ibeeria Vahemere multimeetriline indeks)

0,811

0,707

R-M4

 

 

 

Küpros

STAR Intercalibration Common Metric Index (STAR_ICMi)

0,972

0,729

Prantsusmaa

Classification française DCE Indice Biologique Global Normalisé (IBGN). AFNOR NF T90-350 et arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,700

Kreeka

Hellenic Evaluation System-2 (HESY-2) (Kreeka hindamissüsteem-2)

0,850

0,637

Itaalia

MacrOper (aluseks STAR Intercalibration Common Metric Index (ICMi))

0,940

0,700

Hispaania

Iberian Biological Monitoring Working Party (IBMWP) (Ibeeria bioloogilise seire töötühm)

0,840

0,700

Hispaania

Iberian Mediterranean Multimetric Index – using quantitative data (IMMi-T) (Kvantitatiivsetel andmetel põhinev Ibeeria Vahemere multimeetriline indeks)

0,850

0,694

R-M5

 

 

 

Küpros

STAR Intercalibration Common Metric Index (STAR_ICMi)

0,982

0,737

Kreeka

Hellenic Evaluation System-2 (HESY-2) (Kreeka hindamissüsteem-2)

0,963

0,673

Itaalia

MacrOper (aluseks STAR Intercalibration Common Metric Index (ICMi))

0,970

0,730

Portugal

Rivers Biological Quality Assessment Method-Benthic Invertebrates (IPtIN, IPtIS) (Jõgede bioloogilise kvaliteedi hindamismeetod selgrootute põhjaloomade alusel)

0,973 (tüüp 5)

0,705 (tüüp 5)

0,961 (tüüp 6)

0,708 (tüüp 6)

Sloveenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,800

0,600

Hispaania

Iberian Biological Monitoring Working Party (IBMWP) (Ibeeria bioloogilise seire töötühm)

0,830

0,630

Hispaania

Iberian Mediterranean Multimetric Index – using quantitative data (IMMi-T) (Kvantitatiivsetel andmetel põhinev Ibeeria Vahemere multimeetriline indeks)

0,830

0,620

INTERKALIBREERIMISE VAHEMERE PIIRKONNA JÕGEDE GEOGRAAFILISE GRUPI TULEMUSED

Bioloogiline kvaliteedielement

Makrofüüdid ja põhjataimestik

Bioloogiline kvaliteedi allelement

Makrofüüdid

Tulemused:

interkalibreeritud riiklike klassifitseerimismeetodite ökoloogilised kvaliteedisuhted

Tüüp ja riik

Interkalibreeritud riiklikud klassifitseerimissüsteemid

Ökoloogilised kvaliteedisuhted

Väga hea – hea piir

Hea – kesise piir

R-M1, M2, M4

 

 

 

Bulgaaria (R-M1 ja R-M2)

RI (BG) (Võrdlusindeks (BG))

0,640

0,350

Küpros

IBMR – Biological Macrophyte Index for Rivers (Jõgede bioloogiline makrofüüdiindeks)

0,795

0,596

Prantsusmaa

IBMR – Indice Biologique Macrophytique en Rivière Prantsusmaa standard NF T90-395 (2003-10–01)

0,930

0,745

Kreeka

IBMR – Biological Macrophyte Index for Rivers (Jõgede bioloogiline makrofüüdiindeks)

0,750

0,560

Itaalia

IBMR – Biological Macrophyte Index for Rivers (Jõgede bioloogiline makrofüüdiindeks)

0,900

0,800

Portugal

IBMR – Biological Macrophyte Index for Rivers (Jõgede bioloogiline makrofüüdiindeks)

0,920

0,690

Sloveenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, makrofiti

0,800

0,600

Hispaania

IBMR – Biological Macrophyte Index for Rivers (Jõgede bioloogiline makrofüüdiindeks)

0,950

0,740

INTERKALIBREERIMISE VAHEMERE PIIRKONNA JÕGEDE GEOGRAAFILISE GRUPI TULEMUSED

Bioloogiline kvaliteedielement

Makrofüüdid ja põhjataimestik

Bioloogiline kvaliteedi allelement

Põhjataimestik

Tulemused:

interkalibreeritud riiklike klassifitseerimismeetodite ökoloogilised kvaliteedisuhted

Tüüp ja riik

Interkalibreeritud riiklikud klassifitseerimissüsteemid

Ökoloogilised kvaliteedisuhted

Väga hea – hea piir

Hea – kesise piir

R-M1

 

 

 

Bulgaaria

IPS (Indice de polluo-sensibilité)

0,820

0,630

Prantsusmaa

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90–354, detsember 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,780

Kreeka

IPS (Coste in Cemagref, 1982) Intercalibrated (EQR IPS)

0,956

0,717

Itaalia

Intercalibration Common Metric Index (ICMi) (Mancini & Sollazzo, 2009)

0,800

0,610

Portugal

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,970 (tüüp 1)

0,730 (tüüp 1)

0,910 (tüüp 3)

0,680 (tüüp 3)

Sloveenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,800

0,600

Hispaania

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,937

0,727

R-M2

 

 

 

Bulgaaria

IPDS (Indice de polluo-sensibilité)

0,820

0,630

Prantsusmaa

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90–354, detsember 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,780

Kreeka

IPS (Coste in Cemagref, 1982) Intercalibrated (EQR IPS)

0,953

0,732

Itaalia

Intercalibration Common Metric Index (ICMi)

(Mancini & Sollazzo, 2009)

0,800

0,610

Portugal

IPS (Coste in Cemagref, 1982))

0,910 (tüüp 2)

0,680 (tüüp 2)

0,970 (tüüp 4)

0,730 (tüüp 4)

Sloveenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,800

0,600

Hispaania

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,938

0,727

R-M4

 

 

 

Küpros

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,910

0,683

Prantsusmaa

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF-T-90–354, detsember 2007. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,940

0,780

Kreeka

IPS (Coste in Cemagref, 1982) Intercalibrated (EQR IPS)

0,932

0,716

Itaalia

Intercalibration Common Metric Index (ICMi)

(Mancini & Sollazzo, 2009)

0,800

0,610

Hispaania

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,935

0,727

R-M5

 

 

 

Küpros

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,958

0,718

Itaalia

Intercalibration Common Metric Index (ICMi)

(Mancini & Sollazzo, 2009)

0,880

0,650

Portugal

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,800 (tüüp 5)

0,651 (tüüp 5)

0,940 (tüüp 6)

0,700 (tüüp 6)

Sloveenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,800

0,600

Hispaania

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,935

0,700

Veekogumi kategooria

Jõed

Interkalibreerimise geograafiline grupp

Põhjapiirkonna jõed

Interkalibreeritud tüüpide kirjeldus

Tüüp

Jõe tunnused

Valgala

üleminekuvee puhul (km2)

Kõrgus ja geomorfoloogia

Aluselisus

(mg-ekv/l)

Orgaanilised ained

(mg Pt/l)

R-N1

Väikesed madalikujõed, ränirikas, keskmise karedusega vesi

10–100

< 200 m üm või ranniku kõrgeimast punktist allpool

0,2 –1

< 30

(Iirimaal < 150)

R-N3

Väikesed või keskmised madalikujõed, orgaaniline, pehme vesi

10–1 000

< 0,2

> 30

R-N4

Keskmised madalikujõed, ränirikas, keskmise karedusega vesi

100–1 000

0,2 –1

< 30

R-N5

Väikesed keskmisel kõrgusel asuvad jõed, ränirikas, pehme vesi

10–100

Madaliku ja mägismaa vahepealsed

< 0,2

< 30

R-N9

Väikesed või keskmised keskmisel kõrgusel asuvad jõed, ränirikas, pehme vesi, orgaaniline (humiinained)

10–1 000

Madaliku ja mägismaa vahepealsed

< 0,2

> 30

Riigid, kus on kõnealuseid interkalibreeritud tüüpe:

R-N1:

Soome, Iirimaa, Norra, Rootsi, Ühendkuningriik

R-N3:

Soome, Iirimaa, Norra, Rootsi, Ühendkuningriik

R-N4:

Soome, Norra, Rootsi, Ühendkuningriik

R-N5:

Soome, Norra, Rootsi, Ühendkuningriik

R-N9:

Soome, Norra, Rootsi

INTERKALIBREERIMISE PÕHJAPIIRKONNA JÕGEDE GEOGRAAFILISE GRUPI TULEMUSED

Bioloogiline kvaliteedielement

Selgrootud põhjaloomad (orgaanilise rikastumise ja üldise halvenemise suhtes tundlikud meetodid)

Tulemused:

interkalibreeritud riiklike klassifitseerimismeetodite ökoloogilised kvaliteedisuhted

Riik

Interkalibreeritud riiklikud klassifitseerimissüsteemid

Ökoloogilised kvaliteedisuhted

Väga hea – hea piir

Hea – kesise piir

Soome

Soomes kasutatav jõeselgrootute hindamismeetod, uuendatud versioon

0,80

0,60

Iirimaa

Quality Rating System (Q-value) (Kvaliteedi hindamissüsteem (Q-väärtus))

0,85

0,75

Norra

ASPT

0,99

0,87

Rootsi

DJ-index (Dahl & Johnson 2004)

0,80

0,60

Ühendkuningriik

River Invertebrate Classification Tool (RICT) – WHPT (Jõeselgrootute klassifitseerimisvahend)

0,97

0,86

Bioloogiline kvaliteedielement

Selgrootud põhjaloomad (hapestumise suhtes tundlikud meetodid)

Tulemused:

interkalibreeritud riiklike klassifitseerimismeetodite ökoloogilised kvaliteedisuhted

Alljärgnevad tulemused kehtivad selge, pehme veega jõgede puhul.

Riik

Interkalibreeritud riiklikud klassifitseerimissüsteemid

Ökoloogilised kvaliteedisuhted

Väga hea – hea piir

Hea – kesise piir

Norra

AcidIndex2 (Modified Raddum index2) (jõgede hapestumine)

0,675

0,515

Ühendkuningriik (Šotimaa)

WFD-AWIC

0,910

0,830

Ühendkuningriik (Inglismaa ja Wales)

WFD-AWIC

0,980

0,890

Tulemused:

interkalibreeritud riiklike klassifitseerimismeetodite ökoloogilised kvaliteedisuhted

Alljärgnevad tulemused kehtivad suure humiinainete sisaldusega pehme veega jõetüüpide puhul.

Riik

Interkalibreeritud riiklikud klassifitseerimissüsteemid

Ökoloogilised kvaliteedisuhted

Väga hea – hea piir

Hea – kesise piir

Rootsi

MISA: Multimetric Invertebrate Stream Acidification index (Multimeetriline jõeselgrootute hapestumise indeks)

0,550

0,400

Ühendkuningriik

WFD-AWIC

0,930

0,830

INTERKALIBREERIMISE PÕHJAPIIRKONNA JÕGEDE GEOGRAAFILISE GRUPI TULEMUSED

Bioloogiline kvaliteedielement

Makrofüüdid ja põhjataimestik

Bioloogiline kvaliteedi allelement

Makrofüüdid

Tulemused:

interkalibreeritud riiklike klassifitseerimismeetodite ökoloogilised kvaliteedisuhted

Tüüp ja riik

Interkalibreeritud riiklikud klassifitseerimissüsteemid

Ökoloogilised kvaliteedisuhted

Väga hea – hea piir

Hea – kesise piir

R-N3 ja R-N9:

 

 

 

Soome

Trophic index TIc

0,889

0,610

Rootsi

Trophic index TIc

0,889

0,610

Norra

Trophic index TIc

0,889

0,610

INTERKALIBREERIMISE PÕHJAPIIRKONNA JÕGEDE GEOGRAAFILISE GRUPI TULEMUSED

Bioloogiline kvaliteedielement

Makrofüüdid ja põhjataimestik

Bioloogiline kvaliteedi allelement

Põhjataimestik

Tulemused:

interkalibreeritud riiklike klassifitseerimismeetodite ökoloogilised kvaliteedisuhted

Riik

Interkalibreeritud riiklikud klassifitseerimissüsteemid

Ökoloogilised kvaliteedisuhted

Väga hea – hea piir

Hea – kesise piir

Soome

Soomes kasutatav meetod jõgede põhjataimestiku alusel

0,80

0,60

Rootsi

Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS)

0,89

0,74

Iirimaa

Trophic Diatom Index (TDI), uuendatud versioon (Troofiline ränivetikaindeks)

0,93

0,78

Ühendkuningriik

DARLEQ 2

1,00

0,75

Norra

Periphyton Index of Trophic Status (PIT) (Troofilise seisundi pealiskasvu indeks)

0,99

(Ca ≤ 1 mg/l)

0,83

0,95

(Ca > 1 mg/l)

Veekogumi kategooria

Jõed

Interkalibreerimise geograafilised grupid

Kõik

Bioloogiline kvaliteedielement

Kalastik

Ülevaade jõekalade interkalibreerimiseks moodustatud piirkondlikest gruppidest

Madaliku-keskmaa grupp  – Belgia (Flandria), Belgia (Valloonia), Prantsusmaa, Saksamaa, Madalmaad, Leedu, Luksemburg, Ühendkuningriik (Inglismaa ja Wales), Poola, Läti, Eesti, Taani, Ungari

Põhjapiirkonna grupp  – Soome, Iirimaa, Rootsi, Ühendkuningriik (Šotimaa ja Põhja-Iirimaa), Norra

Alpide tüüpi mägipiirkondade grupp  – Austria, Prantsusmaa, Saksamaa, Sloveenia

Vahemere piirkonna Lõuna-Atlandi grupp  – Portugal, Hispaania, Itaalia, Kreeka

Doonau grupp  – Tšehhi Vabariik, Rumeenia, Slovakkia, Bulgaaria

Tulemused:

interkalibreeritud riiklike klassifitseerimismeetodite ökoloogilised kvaliteedisuhted

Madaliku-keskmaa grupp

Riik

Interkalibreeritud riiklikud klassifitseerimissüsteemid

Ökoloogilised kvaliteedisuhted

Väga hea – hea piir

Hea – kesise piir

Belgia (Flandria)

Upstream and Lowland IBI (Ülemvoolu ja tasandiku bioloogilise terviklikkuse indeks)

0,850

0,650

Belgia (Valloonia)

IBIP (Arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2012 relatif à l’identification, à la caractérisation et à la fixation des seuils d’état écologique applicables aux masses d’eau de surface et modifiant le Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. Moniteur belge 12.10.2012)

0,958

0,792

Prantsusmaa

FBI (Kalapõhine indeks): Indice Poissons Rivière (IPR). AFNOR NF-T-90–344.

1,131

0,835

Saksamaa

FIBS – fischbasiertes Bewertungssystem für Fließgewässer zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

1,086

0,592

Läti

Latvian Fish Index (Läti kalaindeks)

0,880

0,660

Leedu

Lithuanian River Macrophyte Index (Leedu jõekalade indeks)

0,940

0,720

Luksemburg

Classification française DCE Indice Poissons Rivière (IPR). AFNOR NF-T-90–344

1,131

0,835

Madalmaad

NLFISR

0,800

0,600

Poola

EFI+PL index

0,800

0,600

Põhjapiirkonna grupp

Riik

Interkalibreeritud riiklikud klassifitseerimissüsteemid

Ökoloogilised kvaliteedisuhted

Väga hea – hea piir

Hea – kesise piir

Soome

Finnish Fish Index (FiFi) – tüüp L2 (Soome kalaindeks)

0,665

0,499

Soome

Finnish Fish Index (FiFi) – tüüp L3

0,658

0,493

Soome

Finnish Fish Index (FiFi) – tüüp M1

0,709

0,532

Soome

Finnish Fish Index (FiFi) – tüüp M2

0,734

0,550

Soome

Finnish Fish Index (FiFi) – tüüp M3

0,723

0,542

Iirimaa

Fish Classification Scheme 2 Ireland (FCS2) (Iirimaal kasutatav kalade klassifitseerimiskava 2)

0,845

0,540

Rootsi

Rootsi meetod VIX

0,739

0,467

Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa)

IR_FCS2

0,845

0,540

Ühendkuningriik (Šotimaa)

FCS2 Šotimaa

0,850

0,600

Vahemere piirkonna grupp

Riik

Interkalibreeritud riiklikud klassifitseerimissüsteemid

Ökoloogilised kvaliteedisuhted

Väga hea – hea piir

Hea – kesise piir

Kreeka

Hellenic Fish Index (HeFI) (Kreeka kalaindeks)

0,800

0,600

Portugal

F-IBIP – Fish-based Index of Biotic Integrity for Portuguese Wadeable Streams (Portugali kahlatavate jõgede biootilise terviklikkuse indeks kalade alusel)

0,850

0,675

Hispaania

IBIMED – tüüp T2

0,816

0,705

Hispaania

IBIMED – tüüp T3

0,929

0,733

Hispaania

IBIMED – tüüp T4

0,864

0,758

Hispaania

IBIMED – tüüp T5

0,866

0,650

Hispaania

IBIMED – tüüp T6

0,916

0,764

Alpide piirkonna grupp

Riik

Interkalibreeritud riiklikud klassifitseerimissüsteemid

Ökoloogilised kvaliteedisuhted

Väga hea – hea piir

Hea – kesise piir

Austria

FIA

0,875

0,625

Prantsusmaa

FBI (Kalapõhine indeks): Indice Poissons Rivière (IPR). AFNOR NF-T90-344

1,131

0,876

Saksamaa

FIBS – fischbasiertes Bewertungssystem für Fließgewässer zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

1,086

0,592

Itaalia

NISECI index (New Index of Ecological Status of Fish Communities) (Kalapopulatsioonide ökoloogilise seisundi uus indeks)

0,800

0,520

Sloveenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi rib

0,800

0,600

Doonau grupp

Riik

Interkalibreeritud riiklikud klassifitseerimissüsteemid

Ökoloogilised kvaliteedisuhted

Väga hea – hea piir

Hea – kesise piir

Bulgaaria

TsBRI (Type Specific Bulgarian Fish Index) (Tüübispetsiifiline Bulgaaria kalaindeks)

0,860

0,650

Tšehhi Vabariik

Czech multimetric method CZI (Tšehhi Vabariigis kasutatav multimeetriline meetod)

0,780

0,585

Rumeenia

EFI+ European Fish index (cyprinid wading type) (EFI+Euroopa kalaindeks (madalas vees elutsev karpkalalaste tüüp)

0,939

0,700

Rumeenia

EFI+ European Fish index (salmonid type) (EFI+Euroopa kalaindeks (lõhelaste tüüp)

0,911

0,755

Slovakkia

Fish Index of Slovakia FIS (Slovakkia kalaindeks)

0,710

0,570

Veekogumi kategooria

Jõed

Interkalibreerimise geograafilised grupid

Kõik – väga suured jõed

Interkalibreeritud tüüpide kirjeldus

Tüüp

Jõe tunnused

Valgala (üleminekuvee puhul) (km2)

Aluselisus (mg-ekv/l)

R-L1

Väga suured pehmeveelised jõed

> 10 000

< 0,5

R-L2

Väga suured keskmise karedusega kuni karedaveelised jõed

> 10 000

> 0,5

Riigid, kus on kõnealuseid interkalibreeritud tüüpe:

R-L1:

Soome, Norra, Rootsi

R-L2:

Austria, Belgia (Flandria), Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi Vabariik, Eesti, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Itaalia, Läti, Leedu, Madalmaad, Norra, Poola, Portugal, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi

INTERKALIBREERIMISE VÄGA SUURTE JÕGEDE GEOGRAAFILINE GRUPP

Bioloogiline kvaliteedielement

Selgrootud põhjaloomad

Tulemused:

interkalibreeritud riiklike klassifitseerimismeetodite ökoloogilised kvaliteedisuhted

Riik

Interkalibreeritud riiklikud klassifitseerimissüsteemid

Ökoloogilised kvaliteedisuhted

Väga hea – hea piir

Hea – kesise piir

Austria

Bioloogiliste kvaliteedielementide hindamine – osa „Selgrootud põhjaloomad“ (suured Alpide piirkonna jõed)

0,80

0,60

Austria

Slovakkia suurte jõgede selgrootute põhjaloomade hindamine suured madalikujõed)

0,80

0,60

Belgia (Flandria)

Multimetric Macroinvertebrate Index Flanders (MMIF) (Flandria multimeetriline suurselgrootute indeks)

0,90

0,70

Bulgaaria

mRBA – Modified Rapid Biological Assessment (Muudetud bioloogiline kiirhindamine)

0,80

0,60

Horvaatia

Ökoloogilise seisundi hindamine väga suurte jõgede selgrootute põhjaloomade alusel

0,80

0,60

Tšehhi Vabariik

Tšehhi Vabariigis kasutatav süsteem jõgede ökoloogilise seisundi hindamiseks väga suurte, muude kui kahlatavate jõgede suurselgrootute põhjaloomade alusel

0,80

0,60

Saksamaa

Germany PTI – Potamon-Typie-Index (vooluveekogude hindamine)

0,80

0,60

Eesti

Eesti pinnaveekogude ökoloogilise kvaliteedi hindamine – suurte jõgede suurselgrootud

0,90

0,70

Hispaania

IBMWP – Iberian Biological Monitoring Working Party (Ibeeria bioloogilise seire töörühm)

0,79

0,48

Soome

Soomes kasutatav jõeselgrootute hindamismeetod, uuendatud versioon

0,80

0,60

Ungari

Hungary HMMI_II – Hungarian Multimetric Macroinvertebrate Index for large and very large rivers (Ungari suurte ja väga suurte jõgede suurselgrootute multimeetriline indeks)

0,80

0,60

Itaalia

ISA (Indice per la classificazione sulla base dei Substrati Artificiali) – Vahemere piirkonna jõed

0,94

0,70

Itaalia

ISA (Indice per la classificazione sulla base dei Substrati Artificiali) – muud kui Vahemere piirkonna jõed

0,96

0,72

Leedu

Lithuanian River Macrophyte Index (Leedu jõgede suurselgrootute indeks)

0,80

0,60

Läti

LRMI – Latvian large River Macroinvertebrate Index (Läti suurte jõgede suurselgrootute indeks)

0,88

0,63

Madalmaad

WFD metrics for natural water types (Looduslike veekogutüüpide parameetrid vastavalt veepoliitika raamdirektiivile)

0,80

0,60

Norra

Norway ASPT – Keskmine tulemus taksoni kohta

0,99

0,87

Poola

RIVECOmacro – MMI_PL

0,91

0,71

Rumeenia

ECO-BENT – Veekogude ökoloogilise seisundi hindamismeetod suurselgrootute alusel

0,79

0,53

Rootsi

Keskmine tulemus taksoni kohta (ASPT) ja DJ-indeks

0,80

0,60

Sloveenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,80

0,60

Slovakkia

Slovakkia suurte jõgede selgrootute põhjaloomade hindamine

0,80

0,60

INTERKALIBREERIMISE VÄGA SUURTE JÕGEDE GEOGRAAFILINE GRUPP

Bioloogiline kvaliteedielement

Fütoplankton

Tulemused:

interkalibreeritud riiklike klassifitseerimismeetodite ökoloogilised kvaliteedisuhted

Riik

Interkalibreeritud riiklikud klassifitseerimissüsteemid

Ökoloogilised kvaliteedisuhted

Väga hea – hea piir

Hea – kesise piir

Austria

German PhytoFluss-Index 4.0

0,80

0,60

Belgia (Flandria)

German PhytoFluss-Index 2.0

0,80

0,60

Bulgaaria

German PhytoFluss-Index 4.0

0,80

0,60

Horvaatia

HRPI – Hungarian River Phytoplankton Index (Ungari jõefütoplanktoni indeks)

0,80

0,60

Tšehhi Vabariik

CZ – Fütoplanktonil põhinev veekogude ökoloogilise seisundi hindamise meetod

0,80

0,60

Saksamaa

German PhytoFluss-Index

0,80

0,60

Eesti

EST_PHYPLA_R – Estonian Large River Phytoplankton Index (Eesti suurte jõgede fütoplanktoni indeks)

0,85

0,65

Ungari

HRPI – Hungarian River Phytoplankton Index (Ungari jõgede fütoplanktoni indeks)

0,80

0,60

Leedu

German PhytoFluss-Index for lowland rivers of type 15.2 (tasandikujõgede fütoplanktoni indeks)

0,80

0,60

Läti

Läti suurte jõgede fütoplanktoni indeks)

0,80

0,60

Poola

IFPL metric – Method for large rivers assessment using phytoplankton (Suurte jõgede hindamismeetod fütoplanktoni alusel)

1,08

0,92

Rumeenia

ECO-FITO – Veekogude ökoloogilise seisundi hindamismeetod fütoplanktoni alusel

0,92

0,76

Slovakkia

Phytoplankton-SK – Slovakkia suurte jõgede hindamine fütoplanktoni alusel

0,80

0,60

INTERKALIBREERIMISE VÄGA SUURTE JÕGEDE GEOGRAAFILINE GRUPP

Bioloogiline kvaliteedielement

Makrofüüdid ja põhjataimestik

Bioloogiline kvaliteedi allelement

Põhjataimestik

Tulemused:

interkalibreeritud riiklike klassifitseerimismeetodite ökoloogilised kvaliteedisuhted

Riik ja tüüp

Interkalibreeritud riiklikud klassifitseerimissüsteemid

Ökoloogilised kvaliteedisuhted

Väga hea – hea piir

Hea – kesise piir

R-L1

 

 

 

Soome

Soome jõgede põhjataimestiku meetod

0,80

0,60

Rootsi

Vooluvee põhjavetikad – ränivetikate analüüs

0,89

0,74

R-L2

 

 

 

Austria

Bioloogiliste kvaliteedielementide hindamine – osa „Põhjataimestik“

0,85

0,57

Bulgaaria

IPS (Indice de Polluo-Sensibilité)

0,76

0,58

Tšehhi Vabariik

Jõgede hindamissüsteem põhjataimestiku alusel

0,80

0,60

Eesti

Eesti pinnaveekogude ökoloogilise kvaliteedi hindamine – jõgede põhjataimestik

0,83

0,64

Prantsusmaa

IBD 2007 (Coste et al, Ecol. Ind. 2009). AFNOR NF T90-354, aprill 2016. Arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique {…} des eaux de surface

0,92

0,76

Hispaania

IPS (Coste in Cemagref, 1982)

0,68

0,48

Saksamaa

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Fließgewässern zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Diatomeen

0,725

0,55

Horvaatia

Jõgede põhjataimestiku ökoloogilise seisundi hindamissüsteem ränivetikate alusel

0,8

0,61

Ungari

Jõgede ökoloogilise seisundi hindamine ränivetikate alusel

0,762

0,60

Itaalia

Intercalibration Common Metric Index (ICMi) (Mancini &Sollazzo 2009)

0,89 (riiklik tüüp C)

0,70 (riiklik tüüp C)

0,82 (riiklik tüüp M3)

0,62 (riiklik tüüp M3)

Madalmaad

Looduslike veekogutüüpide parameetrid vastavalt veepoliitika raamdirektiivile

0,80

0,60

Portugal

IPS – Specific Pollution Sensitivity Index (IPS – spetsiifiline reostustundlikkuse indeks)

0,9 (riiklik tüüp R_GRS/Guadiana jõgi)

0,67 (riiklik tüüp R_GRS/Guadiana jõgi)

Slovakkia

Jõgede ökoloogilise seisundi hindamissüsteem põhjataimestiku alusel

0,90

0,70

Sloveenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja vodotokov na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,80

0,60

Veekogumi kategooria

Järved

Interkalibreerimise geograafiline grupp

Alpide piirkonna järved

Interkalibreeritud tüüpide kirjeldus

Tüüp

Järve tunnused

Kõrgus (m üm)

Keskmine sügavus (m)

Aluselisus (mg-ekv/l)

Järve suurus (km2)

L-AL3

Tasandiku- või keskmisel kõrgusel asuvad, sügavad, mõõduka karedusega kuni karedaveelised (Alpide mõju) suured jõed

50–800

> 15

> 1

> 0,5

L-AL4

Keskmisel kõrgusel asuvad, madalad, mõõduka karedusega kuni karedaveelised (Alpide mõju) suured jõed

200–800

3–15

> 1

> 0,5

Riigid, kus on kõnealuseid interkalibreeritud tüüpe:

Tüübid L-AL3:

Austria, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia ja Sloveenia

Tüübid L-AL4:

Austria, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia

INTERKALIBREERIMISE ALPIDE PIIRKONNA JÄRVEDE GEOGRAAFILISE GRUPI TULEMUSED

Bioloogiline kvaliteedielement

Fütoplankton

Tulemused:

interkalibreeritud riiklike klassifitseerimismeetodite ökoloogilised kvaliteedisuhted

Riik

Interkalibreeritud riiklikud klassifitseerimissüsteemid

Ökoloogilised kvaliteedisuhted

Väga hea – hea piir

Hea – kesise piir

Austria

Bioloogiliste kvaliteedielementide hindamine, osa B2 – fütoplankton

0,80

0,60

Prantsusmaa

Järvede fütoplanktoni indeks (IPLAC): Indice Phytoplancton Lacustre

0,80

0,60

Saksamaa

PSI (Phyto-Seen-Index) – Bewertungsverfahren für Seen mittels Phytoplankton zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

0,80

0,60

Itaalia

Itaalia fütoplanktoni hindamismeetod (IPAM)

0,80

0,60

Sloveenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi fitoplanktona

0,80

0,60

INTERKALIBREERIMISE ALPIDE PIIRKONNA JÄRVEDE GEOGRAAFILISE GRUPI TULEMUSED

Bioloogiline kvaliteedielement

Makrofüüdid ja põhjataimestik

Bioloogiline kvaliteedi allelement

Makrofüüdid

Tulemused:

interkalibreeritud riiklike klassifitseerimismeetodite ökoloogilised kvaliteedisuhted

Riik

Interkalibreeritud riiklikud klassifitseerimissüsteemid

Interkalibreerimise tüüp

Ökoloogilised kvaliteedisuhted

Väga hea – hea piir

Hea – kesise piir

Austria

AIM for Lakes (Austria järvede makrofüüdi indeks)

L-AL3+

L-AL4

0,80

0,60

Prantsusmaa

Prantsusmaa järvede makrofüüdi indeks (IBML): Indice Biologique Macrophytique en Lacs

L-AL3+

L-AL4

0,92

0,72

Saksamaa

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Diatomeen

L-AL3+

L-AL4

0,76

0,51

Saksamaa

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Makrophyten und Phytobenthos

LAL4

0,74

0,47

Itaalia

MacroIMMI (Itaalia järvede ökoloogilise kvaliteedi hindamise makrofüüdiindeks)

L-AL3+

L-AL4

0,80

0,60

Sloveenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi fitobentosa in makrofitov, makrofiti

L-AL3

0,80

0,60

INTERKALIBREERIMISE ALPIDE PIIRKONNA JÄRVEDE GEOGRAAFILISE GRUPI TULEMUSED

Bioloogiline kvaliteedielement

Selgrootud põhjaloomad

Tulemused:

interkalibreeritud riiklike klassifitseerimismeetodite ökoloogilised kvaliteedisuhted

Riik

Interkalibreeritud riiklikud klassifitseerimissüsteemid

Ökoloogilised kvaliteedisuhted

Väga hea – hea piir

Hea – kesise piir

Sloveenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,80

0,60

Saksamaa

AESHNA – Bewertungsverfahren für das eulitorale Makrozoobenthos in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

0,80

0,60

INTERKALIBREERIMISE ALPIDE PIIRKONNA JÄRVEDE GEOGRAAFILISE GRUPI TULEMUSED

Bioloogiline kvaliteedielement

Kalastik

Tulemused:

interkalibreeritud riiklike klassifitseerimismeetodite ökoloogilised kvaliteedisuhted

Riik

Interkalibreeritud riiklikud klassifitseerimissüsteemid

Ökoloogilised kvaliteedisuhted

Väga hea – hea piir

Hea – kesise piir

Austria

ALFI (Austria järvede kalaindeks): Multimeetriline indeks Alpide piirkonna järvede ökoloogilise seisundi hindamiseks kalastiku alusel

0,80

0,60

Saksamaa

DeLFI_SITE – Deutsches probennahmestandort-spezifisches Bewertungsverfahren für Fische in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie

0,85

0,69

Itaalia

Järvede kalaindeks (LFI)

0,82

0,64

Veekogumi kategooria

Järved

Interkalibreerimise geograafiline grupp

Kesk-Euroopa – Baltimaade järved

Interkalibreeritud tüüpide kirjeldus

Tüüp

Järve tunnused

Kõrgus (m üm)

Keskmine sügavus (m)

Aluselisus (mg-ekv/l)

Viibeaeg (aastates)

L-CB1

Madalad lubjarikkad tasandikujärved

< 200

3–15

> 1

1–10

L-CB2

Tasandikujärved, väga madalad, lubjarikkad

< 200

< 3

> 1

0,1 –1

Riigid, kus on kõnealuseid interkalibreeritud tüüpe

Tüüp L–CB1

Belgia, Saksamaa, Taani, Eesti, Iirimaa, Leedu, Läti, Madalmaad, Poola, Ühendkuningriik

Tüüp L-CB2:

Belgia, Saksamaa, Taani, Eesti, Iirimaa, Leedu, Läti, Madalmaad, Poola, Ühendkuningriik

INTERKALIBREERIMISE KESK-EUROOPA BALTI PIIRKONNA JÄRVEDE GEOGRAAFILISE GRUPI TULEMUSED

Bioloogiline kvaliteedielement

Fütoplankton

Tulemused:

Interkalibreeritud riiklike klassifitseerimissüsteemide ökoloogilised kvaliteedisuhted

Riik

Interkalibreeritud riiklikud klassifitseerimissüsteemid

Ökoloogilised kvaliteedisuhted

Väga hea – hea piir

Hea – kesise piir

Belgia (Flandria)

Flaami järvede fütoplanktoni hindamismeetod

0,80

0,60

Taani

Taani järvede fütoplanktoni indeks

0,80

0,60

Eesti

Eesti pinnaveekogude ökoloogilise kvaliteedi hindamine – järvede fütoplankton

0,80

0,60

Saksamaa

PSI (Phyto-Seen-Index) – Bewertungsverfahren für Seen mittels Phytoplankton zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland – German Phyto-Lake-Index (Phyto-See-Index)

0,80

0,60

Iirimaa

Iirimaa järvede fütoplanktoni indeks

0,80

0,60

Läti

Läti järvede fütoplanktoni indeks

0,81

0,61

Leedu

Saksamaa fütoplanktoni indeks (PSI)

0,81

0,61

Madalmaad

Looduslike veekogude tüüpide parameetrid vastavalt veepoliitika raamdirektiivile

0,80

0,60

Poola

Poola järvede fütoplanktoni meetod

0,80

0,60

Ühendkuningriik

Järvede fütoplanktoni täpsuspiirangu mooduliga hindamisvahend (PLUTO)

0,80

0,60

INTERKALIBREERIMISE KESK-EUROOPA – BALTI PIIRKONNA JÄRVEDE GEOGRAAFILISE GRUPI TULEMUSED

Bioloogiline kvaliteedielement

Makrofüüdid ja põhjataimestik

Bioloogiline kvaliteedi allelement

Makrofüüdid

Tulemused:

interkalibreeritud riiklike klassifitseerimismeetodite ökoloogilised kvaliteedisuhted

Riik

Interkalibreeritud riiklikud klassifitseerimissüsteemid

Interkalibreerimise tüüp

Ökoloogilised kvaliteedisuhted

Väga hea – hea piir

Hea – kesise piir

Belgia (Flandria)

Flaami makrofüütide hindamise süsteem

Kõik tüübid

0,80

0,60

Taani

Taani järvede makrofüüdi indeks

Kõik tüübid

0,80

0,60

Eesti

Eesti pinnaveekogude ökoloogilise kvaliteedi hindamine – järvede makrofüüdid

LCB1

0,78

0,52

LCB2

0,76

0,50

Saksamaa

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Diatomeen

Kõik tüübid

0,80

0,60

Läti

Läti makrofüütide hindamise meetod

Kõik tüübid

0,80

0,60

Leedu

Leedu järvede makrofüüdi indeks

Kõik tüübid

0,75

0,50

Madalmaad

Looduslike veekogude tüüpide parameetrid vastavalt veepoliitika raamdirektiivile

Kõik tüübid

0,80

0,60

Poola

Makrofüütidel põhinev järvede näitajate meetod – Ecological Status Macrophyte Index ESMI (multimeetriline)

Kõik tüübid

0,68

0,41

Ühendkuningriik

Lake LEAFPACS 2 (*2)

Kõik tüübid

0,80

0,66

INTERKALIBREERIMISE KESK-EUROOPA – BALTI PIIRKONNA JÄRVEDE GEOGRAAFILISE GRUPI TULEMUSED

Bioloogiline kvaliteedielement

Selgrootud põhjaloomad

Tulemused:

interkalibreeritud riiklike klassifitseerimismeetodite ökoloogilised kvaliteedisuhted

Riik

Interkalibreeritud riiklikud klassifitseerimissüsteemid

Ökoloogilised kvaliteedisuhted

Väga hea – hea piir

Hea – kesise piir

Belgia (Flandria)

Multimetric Macroinvertebrate Index Flanders (MMIF) (Flandria suurselgrootute multimeetriline indeks)

0,90

0,70

Eesti

Eesti pinnaveekogude ökoloogilise kvaliteedi hindamine – järvede suurselgrootud

0,86

0,70

Saksamaa

AESHNA – Bewertungsverfahren für das eulitorale Makrozoobenthos in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

0,80

0,60

Läti

Läti järvede suurselgrootute multimeetriline indeks (LLMMI)

0,85

0,52

Leedu

Leedu järved suurselgrootute indeks

0,74

0,50

Madalmaad

Veepoliitika raamdirektiivi kohased looduslike veetüüpide parameetrid

0,80

0,60

Ühendkuningriik

Chironomid Pupal Exuvial Technique (CPET) (Surusääsklaste nukustaadiumi kesti käsitlev tehnika)

0,77

0,64

INTERKALIBREERIMISE KESK-EUROOPA – BALTI PIIRKONNA JÄRVEDE GEOGRAAFILISE GRUPI TULEMUSED

Bioloogiline kvaliteedielement

Kalastik

Ühiste interkalibreeritud tüüpide kirjeldus

Tüüp

Järve tunnused

Kõrgus (m üm)

Keskmine sügavus (m)

Aluselisus (mg-ekv/l)

Viibeaeg (aastates)

L-CB1

Madalad lubjarikkad tasandikujärved

< 200

3–15

> 1

1–10

L-CB2

Väga madalad lubjarikkad tasandikujärved

< 200

< 3

> 1

0,1 –1

L-CB3

Madalad lubjarikkad tasandikujärved (keskmise karedusega vesi)

< 200

3–15

0,2 –1

1–10

L-CB4

Oluliselt muudetud veekogud

200–700

3–30

> 0,2

0,1 –5

Riigid, kus on kõnealuseid interkalibreeritud tüüpe

Tüüp L-CB1:

Belgia, Saksamaa, Taani, Eesti, Iirimaa, Leedu, Läti, Madalmaad, Poola, Ühendkuningriik

Tüüp L-CB2:

Belgia, Saksamaa, Taani, Eesti, Iirimaa, Leedu, Läti, Madalmaad, Poola, Ühendkuningriik

Tüüp L-CB3:

Belgia, Taani, Eesti, Prantsusmaa, Läti, Poola

Tüüp L-CB4:

Tšehhi Vabariik

Tulemused:

interkalibreeritud riiklike klassifitseerimismeetodite ökoloogilised kvaliteedisuhted

Riik

Interkalibreeritud riiklikud klassifitseerimissüsteemid

Ökoloogilised kvaliteedisuhted

Väga hea – hea piir

Hea-kesine

Tšehhi Vabariik

CZ-FBI

0,870

0,619

Taani

Taani järvede kalaindeks

0,75

0,54

EE

LAFIEE

0,80

0,61

Saksamaa

DeLFI_SITE – Deutsches probennahmestandort-spezifisches Bewertungsverfahren für Fische in Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie

0,95

0,80

Prantsusmaa

ELFI (Euroopa järvede kalaindeks): Indice Ichtyofaune Lacustre (IIL)

0,73

0,49

Läti

Läti järvede kalaindeks

0,76

0,57

Leedu

Leedu järvede kalaindeks

0,865

0,605

Madalmaad

VISMAATLAT

0,80

0,60

Poola

LFI+

0,866

0,595

Poola

LFI EN

0,804

0,557

Veekogumi kategooria

Järved

Interkalibreerimise geograafiline grupp

Ida-Kontinentaalse piirkonna jõed

Ühiste interkalibreeritud tüüpide kirjeldus

Tüüp

Järve tunnused

Kõrgus (m üm)

Keskmine sügavus (m)

Aluselisus (mg-ekv/l)

Veejuhtivus (μS/cm)

L-EC1

Väga madalad kalgiveelised tasandikujärved

< 200

< 6

1–4

300–1 000

Riigid, kus on kõnealuseid interkalibreeritud tüüpe:

Tüüp L-EC1:

Bulgaaria, Ungari, Rumeenia

INTERKALIBREERIMISE IDA-KONTINENTAALSE PIIRKONNA JÄRVEDE GEOGRAAFILINE GRUPP

Bioloogiline kvaliteedielement

Fütoplankton

Tulemused:

interkalibreeritud riiklike klassifitseerimismeetodite ökoloogilised kvaliteedisuhted

Riik

Interkalibreeritud riiklikud klassifitseerimissüsteemid

Ökoloogilised kvaliteedisuhted

Väga hea – hea piir

Hea – kesise piir

Bulgaaria

HLPI – Ungari järvede fütoplanktoni indeks

0,80

0,60

Ungari

HLPI – Ungari järvede fütoplanktoni indeks

0,80

0,60

Rumeenia

HLPI – Ungari järvede fütoplanktoni indeks

0,80

0,60

INTERKALIBREERIMISE IDA-KONTINENTAALSE PIIRKONNA JÄRVEDE GEOGRAAFILINE GRUPP

Bioloogiline kvaliteedielement

Makrofüüdid ja põhjataimestik

Bioloogiline kvaliteedi allelement

Makrofüüdid

Tulemused:

interkalibreeritud riiklike klassifitseerimismeetodite ökoloogilised kvaliteedisuhted

Riik

Interkalibreeritud riiklikud klassifitseerimissüsteemid

Ökoloogilised kvaliteedisuhted

Väga hea – hea

piir

Hea-kesise

piir

Bulgaaria

RI-BG – Kohandatud võrdlusindeks

0,83

0,58

Ungari

HU-RI – Kohandatud võrdlusindeks

0,89

0,67

Rumeenia

MIRO – Rumeenia järvede makrofüüdiindeks (Kohandatud võrdlusindeks)

0,86

0,66

INTERKALIBREERIMISE IDA-KONTINENTAALSE PIIRKONNA JÄRVEDE GEOGRAAFILINE GRUPP

Bioloogiline kvaliteedielement

Selgrootud põhjaloomad

Tulemused:

interkalibreeritud riiklike klassifitseerimismeetodite ökoloogilised kvaliteedisuhted

Riik

Interkalibreeritud riiklikud klassifitseerimissüsteemid

Ökoloogilised kvaliteedisuhted

Väga hea – hea piir

Hea-kesise piir

Bulgaaria

HMMI_lakes (Ungari järvede palja silmaga nähtavate suurselgrootute multimeetriline indeks)

0,85

0,65

Ungari

HMMI_lakes (Ungari järvede palja silmaga nähtavate suurselgrootute multimeetriline indeks)

0,85

0,65

Rumeenia

ECO-NL-BENT – Rumeenia looduslike järvede ökoloogilise seisundi hindamissüsteem selgrootute põhjaloomade alusel

0,93

0,60

INTERKALIBREERIMISE IDAPIIRKONNA JÄRVEDE GEOGRAAFILINE GRUPP

Bioloogiline kvaliteedielement

Kalastik

INTERKALIBREERIMISE TULEMUSED LÕPULE VIIMATA

Veekogumi kategooria

Järved

Interkalibreerimise geograafiline grupp

Vahemere piirkonna järved

Interkalibreeritud tüüpide kirjeldus

Tüüp

Järve tunnused

Kõrgus

(m)

Keskmine sademete hulk aastas (mm) ja temperatuur ( oC)

Keskmine sügavus (m)

Pindala (km2)

Valgala (km2)

Aluselisus (mg-ekv/l)

L-M5/7

Sügavad, ränirikkad suured veehoidlad, niisked alad

< 1 000

> 800 ja/või < 15

> 15

0,5 –50

< 20 000

< 1

L-M8

Sügavad, lubjarikkad suured veehoidlad

< 1 000

> 15

0,5 –50

< 20 000

> 1

Riigid, kus on kõnealuseid interkalibreeritud tüüpe

Tüüp L-M5/7:

Prantsusmaa, Kreeka, Itaalia, Portugal, Hispaania

Tüüp L-M8:

Küpros, Prantsusmaa, Kreeka, Itaalia, Hispaania

INTERKALIBREERIMISE VAHEMERE PIIRKONNA JÄRVEDE GEOGRAAFILISE GRUPI TULEMUSED

Bioloogiline kvaliteedielement

Fütoplankton

Riik ja tüüp

Riiklik klassifitseerimissüsteem

Interkalibreeritud meetodid

Ökoloogilised kvaliteedisuhted

Väga hea – hea

piir

Hea-kesise

piir

LM 5/7

Prantsusmaa

Järvede fütoplanktoni indeks (IPLAC): Indice Phytoplancton Lacustre

Andmed puuduvad (*3)

0,60

Kreeka

New Mediterranean Assessment System for Reservoirs (NMASRP) (Vahemere piirkonna veehoidlate uus hindamissüsteem)

Andmed puuduvad (*3)

0,60

Itaalia

New Italian Method (NITMET) (Itaalia uus meetod)

Andmed puuduvad (*3)

0,60

Portugal

Veehoidlate bioloogilise kvaliteedi hindamismeetod – fütoplankton (Vahemere piirkonna veehoidlate fütoplanktoni uus hindamissüsteem: NMASRP).

Andmed puuduvad (*3)

0,60

Hispaania

Mediterranean Assessment System for Reservoirs Phytoplankton (MASRP) (Vahemere piirkonna veehoidlate fütoplanktoni hindamissüsteem)

Andmed puuduvad (*3)

0,58

L-M8

Küpros

Mediterranean Assessment System for Reservoirs Phytoplankton (MASRP) (Vahemere piirkonna veehoidlate fütoplanktoni uus hindamissüsteem)

Andmed puuduvad (*3)

0,60

Prantsusmaa

Järvede fütoplanktoni indeks (IPLAC): Indice Phytoplancton Lacustre

Andmed puuduvad (*3)

0,60

Kreeka

New Mediterranean Assessment System for Reservoirs (NMASRP) (Vahemere piirkonna veehoidlate uus hindamissüsteem)

Andmed puuduvad (*3)

0,60

Itaalia

New Italian Method (NITMET) (Itaalia uus meetod)

Andmed puuduvad (*3)

0,60

Hispaania

Mediterranean Assessment System for Reservoirs Phytoplankton (MASRP) (Vahemere piirkonna veehoidlate fütoplanktoni hindamissüsteem)

Andmed puuduvad (*3)

0,60

Veekogumi kategooria

Järved

Interkalibreerimise geograafiline grupp

Põhjapiirkonna järved

INTERKALIBREERIMISE PÕHJAPIIRKONNA JÄRVEDE GEOGRAAFILISE GRUPI TULEMUSED

Bioloogiline kvaliteedielement

Fütoplankton

Interkalibreeritud tüüpide kirjeldus

Tüüp

Järve tunnused

Kõrgus (m üm)

Keskmine sügavus (m)

Aluselisus (mg-ekv/l)

Värvus

(mg Pt/l)

L-N1

Madalad lubjarikkad keskmise kareduse ja selge veega tasandikujärved

< 200

3–15

0,2 –1

< 30

L-N2a

Madalad lubjarikkad pehme ja selge veega tasandikujärved

< 200

3–15

< 0,2

< 30

L-N2b

Sügavad, pehme ja selge veega tasandikujärved

< 200

> 15

< 0,2

< 30

L-N3a

Madalad, pehmeveelised tasandikujärved, keskmine humiinainete sisaldus

< 200

3–15

< 0,2

30–90

L-N5

Madalad, keskmisel kõrgusel asuvad pehme ja selge veega järved

200–800

3–15

< 0,2

< 30

L-N6a

Madalad, keskmisel kõrgusel asuvad pehmeveelised järved, keskmine humiinainete sisaldus

200–800

3–15

< 0,2

30–90

L-N8a

Madalad tasandikujärved, keskmise karedusega vesi, keskmine humiinainete sisaldus

< 200

3–15

0,2 –1

30–90

Tüübid L-N1, L-N2a, L-N3a, LN-8a:

Iirimaa, Soome, Norra, Rootsi, Ühendkuningriik

Tüüp L-N2b:

Norra, Rootsi, Ühendkuningriik

Tüübid L-N5, LN-6a:

Norra, Rootsi

Tulemused:

Interkalibreeritud riiklike klassifitseerimissüsteemide ökoloogilised kvaliteedisuhted

Riik

Riiklik klassifitseerimissüsteem

Interkalibreeritud meetodid

Ökoloogilised kvaliteedisuhted

Väga hea – hea

piir

Hea-kesise

piir

Soome

Soome järvede fütoplanktoni hindamise meetod

0,80

0,60

Iirimaa

Iirimaa järvede fütoplanktoni indeks

0,80

0,60

Norra

Järvede fütoplanktoni ökoloogilise seisundi klassifitseerimise meetod

0,80

0,60

Rootsi

Järvede ökoloogilise seisundi hindamise meetodid, kvaliteeditegur fütoplankton

0,80

0,60

Ühendkuningriik

Järvede fütoplanktoni täpsuspiirangu mooduliga hindamisvahend (PLUTO)

0,80

0,60

INTERKALIBREERIMISE PÕHJAPIIRKONNA JÄRVEDE GEOGRAAFILISE GRUPI TULEMUSED

Bioloogiline kvaliteedielement

Makrofüüdid ja põhjataimestik

Bioloogiline kvaliteedi allelement

Makrofüüdid

Interkalibreeritud tüüpide kirjeldus

Tüüp

Järve tunnused

Aluselisus (mg-ekv/l)

Värvus (mg Pt/l)

L-N-M 101

Pehme, selge vesi

0,05 –0,2

< 30

L-N-M 102

Pehme vesi, suur humiinainete sisaldus

0,05 –0,2

> 30

L-N-M 201

Keskmise karedusega, selge vesi

0,2 –1,0

< 30

L-N-M 202

Keskmise karedusega vesi, suur humiinainete sisaldus

0,2 –1,0

> 30

L-N-M 301a

Kare, selge vesi, Atlandi piirkonna alltüüp

> 1,0

< 30

L-N-M 302a

Kare vesi, suur humiinainete sisaldus, Atlandi piirkonna alltüüp

> 1,0

> 30

Tüübid 101, 102, 201 ja 202:

Iirimaa, Soome, Norra, Rootsi, Ühendkuningriik

Tüüp 301a:

Iirimaa, Ühendkuningriik

Tüüp 302a:

Iirimaa, Ühendkuningriik

Tulemused:

Interkalibreeritud riiklike klassifitseerimissüsteemide ökoloogilised kvaliteedisuhted

Riik

Riiklik klassifitseerimissüsteem

Interkalibreeritud meetodid

Ökoloogilised kvaliteedisuhted

Väga hea – hea piir

Hea-kesise piir

Soome

Soomes kasutatav makrofüütide klassifitseerimissüsteem (Finnmac)

0,8 (kõik tüübid)

0,6 (kõik tüübid)

Iirimaa

Vaba makrofüüdiindeks

0,9 (kõik tüübid)

0,68 (kõik tüübid)

Norra

Riiklik makrofüüdiindeks (Troofiline indeks – TIc)

Tüüp 101: 0,98

Tüüp 102: 0,96

Tüüp 201: 0,95

Tüüp 202: 0,99

Tüüp 101: 0,87

Tüüp 102: 0,87

Tüüp 201: 0,75

Tüüp 202: 0,77

Rootsi

Trophic Macrophyte Index (TMI) (Troofiline makrofüüdiindeks)

Tüüp 101: 0,93

Tüüp 102: 0,93

Tüüp 201: 0,89

Tüüp 202: 0,91

Tüüp 101: 0,80

Tüüp 102: 0,83

Tüüp 201: 0,78

Tüüp 202: 0,78

Ühendkuningriik

Lake LEAFPACS 2 (*4)

0,8 (kõik tüübid)

0,66 (kõik tüübid)

Ühendkuningriik

Vaba makrofüüdiindeks (*5)

0,9 (kõik tüübid)

0,68 (kõik tüübid)

INTERKALIBREERIMISE PÕHJAPIIRKONNA JÄRVEDE GEOGRAAFILISE GRUPI TULEMUSED

Bioloogiline kvaliteedielement

Selgrootud põhjaloomad

Interkalibreeritud tüüpide kirjeldus

Tüüp

Järve tunnused

Ökopiirkond

Kõrgus merepinnast

(m üm)

Aluselisus (mg-ekv/l)

Värvus (mg Pt/l)

Järvede litoraali hapestumine

 

 

 

 

L-N-BF1

Madalad, pehme ja selge veega tasandikujärved/keskmisel kõrgusel järved

Andmed puuduvad

< 800

0,05 –0,2

< 30

Järvede profundaali eutrofeerumine

 

 

 

 

L-N-BF2

Ökopiirkond 22, pehme, selge vesi ja suur humiinainete sisaldus

22

Pindala > 1 km2, maksimaalne sügavus > 6 m

< 0,2

Andmed puuduvad

Tüüp L-N-BF1:

Norra, Rootsi, Ühendkuningriik, Iirimaa, Soome

Tüüp L-N-BF2:

Soome, Rootsi

Tulemused:

Interkalibreeritud riiklike klassifitseerimissüsteemide ökoloogilised kvaliteedisuhted

Riik

Riiklik klassifitseerimissüsteem

Interkalibreeritud meetodid

Ökoloogilised kvaliteedisuhted

Väga hea – hea

Hea – kesine

 

Järvede litoraali hapestumine

 

 

Norra

MultiClear: multimeetriline selgeveeliste järvede selgrootute indeks

0,95

0,74

Rootsi

MILA: Multimetric Invertebrate Stream Acidification index (Multimeetriline järveselgrootute hapestumise indeks)

0,85

0,60

Ühendkuningriik

LAMM (Lake Acidification Macroinvertebrate Metric) (Järvede hapestumise suurselgrootute mõõdustik)

0,86

0,70

 

Järvede profundaali eutrofeerumine

 

 

Soome

Soomes kasutatav jõeselgrootute hindamismeetod, uuendatud versioon (PICM)

0,80

0,60

Rootsi

BQI (Benthic Quality Index) (Bentaali kvaliteediindeks)

0,84

0,67

INTERKALIBREERIMISE PÕHJAPIIRKONNA JÄRVEDE GEOGRAAFILISE GRUPI TULEMUSED

Bioloogiline kvaliteedielement

Kalastik

Interkalibreeritud tüüpide kirjeldus

Tüüp

Järve tunnused

Järve pindala (km2)

Aluselisus (mg-ekv/l)

Värvus (mg Pt/l)

L-N-F1

Dimiktilised selge veega järved

< 40

< 0,2

< 30

L-N-F2

Dimiktilised suure humiinainete sisaldusega järved

< 5

< 0,2

30–90

Tüüp L-N-F1:

Iirimaa, Soome, Norra, Rootsi, Ühendkuningriik

Tüüp L-N-F2:

Iirimaa, Soome, Norra, Rootsi, Ühendkuningriik

Tulemused:

Interkalibreeritud riiklike klassifitseerimissüsteemide ökoloogilised kvaliteedisuhted

Riik

Riiklik klassifitseerimissüsteem

Interkalibreeritud meetodid

Ökoloogilised kvaliteedisuhted

Väga hea – hea piir

Hea – kesise piir

Eutrofeerumine

Soome

EQR4

0,80

0,60

Iirimaa

FIL2

0,76

0,53

Ühendkuningriik (Põhja-Iirimaa)

FIL2

0,76

0,53

Norra

EindexW3

0,75

0,56

Rootsi

EindexW3

0,75

0,56

Hapestumine

Norra

AindexW5

0,74

0,55

Rootsi

AindexW5

0,74

0,55

Veekogumi kategooria

Järved

Interkalibreerimise geograafiline grupp

Kõigi interkalibreerimise geograafiliste gruppide põhjataimestik

Interkalibreeritud tüüpide kirjeldus

Tüüp

Järve tunnused

Aluselisus (mg-ekv/l)

Ökopiirkonnad

HA

Kareda veega järved

> 1

Alpide, Kesk-Euroopa – Baltimaade, Ida-Kontinentaalne, Vahemere piirkond

MA

Keskmise karedusega veega järved

0,2 –1

Alpide, Kesk-Euroopa – Baltimaade, Ida-Kontinentaalne, Vahemere piirkond, Põhjapiirkond

LA

Pehme veega järved

< 0,2

Põhjapiirkond

Tüüp HA:

Belgia, Saksamaa, Ungari, Iirimaa, Itaalia, Leedu, Poola, Rootsi, Sloveenia, Ühendkuningriik

Tüüp MA:

Belgia, Soome, Iirimaa, Itaalia, Rumeenia, Rootsi, Ühendkuningriik

Tüüp LA:

Soome, Iirimaa, Rootsi, Ühendkuningriik

Riik ja tüüp

Riiklik klassifitseerimissüsteem

Interkalibreeritud meetodid

Ökoloogilised kvaliteedisuhted

Väga hea – hea piir

Hea – kesise piir

Tüüp HA

Belgia (Flandria)

Proportions of Impact-Sensitive and Impact-Associated Diatoms (PISIAD) (Mõjutundlike ja mõjuga seotud ränivetikate osakaal)

0,80

0,60

Saksamaa

Verfahrensanleitung für die ökologische Bewertung von Seen zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie: Makrophyten und Phytobenthos (PHYLIB), Modul Diatomeen

0,80

0,55

Ungari

MIL – Multimetric Index for Lakes (Järvede multimeetriline indeks)

0,80

0,69

Iirimaa

Lake Trophic Diatom Index (IE) (Jõgede troofiline ränivetikaindeks)

0,90

0,63

Itaalia

Itaalia riiklik meetod järvede ökoloogilise kvaliteedi hindamiseks põhja ränivetikate alusel

0,75

0,5

Leedu

Leedu järvede põhjataimestiku indeks

0,63

0,47

Poola

PL IOJ (Multimetryczny Indeks Okrzemkowy dla Jezior = Järvede multimeetriline ränivetikaindeks)

0,91

0,76

Rootsi

IPS

0,89

0,74

Sloveenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi fitobentosa in makrofitov, fitobentos

0,80

0,60

Ühendkuningriik

DARLEQ 2

0,92

0,70

Tüüp MA

Belgia (Flandria)

Proportions of Impact-Sensitive and Impact-Associated Diatoms (PISIAD) (Mõjutundlike ja mõjuga seotud ränivetikate osakaal)

0,80

0,60

Soome

Soome jõgede põhjataimestiku meetod

0,80

0,60

Iirimaa

Lake Trophic Diatom Index (IE) (Järvede troofiline ränivetikaindeks)

0,90

0,63

Itaalia

Itaalia riiklik meetod järvede ökoloogilise kvaliteedi hindamiseks põhja ränivetikate alusel (EPI-L)

0,75

0,5

Rumeenia

Rumeenia riiklik looduslike järvede ökoloogilise seisundi hindamismeetod põhjataimestiku (ränivetikad) alusel RO-AMLP

0,80

0,60

Rootsi

IPS

0,89

0,74

Ühendkuningriik

DARLEQ 2

0,93

0,66

Tüüp LA

Iirimaa

Järvede troofiline ränivetikaindeks (IE)

0,90

0,66

Ühendkuningriik

DARLEQ 2

0,92

0,70

Veekogumi kategooria

Rannikuveed

Interkalibreerimise geograafiline grupp

Läänemeri

Interkalibreeritud tüüpide kirjeldus

Tüüp

Pinnavee soolsus (psu)

Põhjakihi soolsus

(psu)

Avatus

Jääkatte kestus (päevade arv)

Muud tunnused

BC1

0,5 –6 Oligohaliinne

1–6

Avatud

90–150

Merenkurkku väinas ja Selkämeres asuvad kuni Saaristomereni ulatuvad alad (fütoplanktoni osas kuulub Saaristomeri tüübi BC9 alla). Humiinainete mõju

BC2

6–22 Mesohaliinne

2–6

Väga varjatud

 

Laguunid

BC3

3–6 Oligohaliinne

3–6

Varjatud

90–150

Soome ja Eesti rannik Soome lahes

BC4

5–8 Vähesel määral mesohaliinne

5–8

Varjatud

< 90

Eesti ja Läti alad Liivi lahes

BC5

6–8 Vähesel määral mesohaliinne

6–12

Avatud

< 90

Läti, Leedu ja Poola rannikul asuvad alad Läänemere kaguosas

BC6

8–12 Keskmiselt mesohaliinne

8–12

Varjatud

< 90

Rootsi lõunarannikul ja Taani kagurannikul asuvad alad Läänemere lääneosas

BC7

6–8 Keskmiselt mesohaliinne

8–11

Avatud

< 90

Poola läänerannik ja Saksamaa idarannik

BC8

13–18 Suurel määral mesohaliinne

18–23

Varjatud

< 90

Taani ja Saksamaa rannik Läänemere lääneosas

BC9

3–6 Vähesel määral mesohaliinne

3–6

Keskmiselt avatud kuni avatud

90–150

Alad Soome lahe lääneosas, Saaristomeres ja Askö saarestikus (üksnes fütoplankton)

Riigid, kus on kõnealuseid interkalibreeritud tüüpe:

Tüüp BC1:

Soome, Rootsi

Tüüp BC2:

Saksamaa

Tüüp BC3:

Eesti, Soome

Tüüp BC4:

Eesti, Läti;

Tüüp BC5:

Läti, Leedu

Tüüp BC6:

Rootsi, Taani

Tüüp BC7:

Saksamaa, Poola

Tüüp BC8:

Saksamaa, Taani

Tüüp BC9:

Soome, Rootsi, Eesti (tüüp on asjakohane ainult fütoplanktoni puhul)

INTERKALIBREERIMISE LÄÄNEMERE PIIRKONNA GEOGRAAFILISE GRUPI TULEMUSED

Bioloogiline kvaliteedielement

Fütoplankton

Tulemused:

Interkalibreeritud riiklike klassifitseerimissüsteemide ökoloogilised kvaliteedisuhted

Riik ja tüüp

Interkalibreeritud riiklikud klassifitseerimissüsteemid

Ökoloogilised kvaliteedisuhted

Väga hea – hea piir

Hea – kesise piir

BC7

Saksamaa

Saksamaa rannikumere fütoplanktoni meetod

0,8

0,6

Poola

Poola rannikumere fütoplanktoni meetod

0,8

0,6

BC8

Taani

Taani rannikumere fütoplanktoni meetod

0,8

0,6

Saksamaa

Saksamaa rannikumere fütoplanktoni meetod

0,8

0,6

Tulemused: biomassi näitav parameeter (klorofüll a):

Riik ja tüüp

Ökoloogilised kvaliteedisuhted

Väärtused (μg/l)

Väga hea – hea piir

Hea – kesise piir

Väga hea – hea piir

Hea – kesise piir

BC1

Soome (Merenkurkku väina välimine osa)

0,76

0,59

1,7

2,2

Soome (Selkämere välimine osa)

0,78

0,60

1,6

2,1

Rootsi (Merenkurkku väina välimine osa)

0,75

0,58

1,6

2,1

Rootsi (Selkämere välimine osa)

0,80

0,60

1,5

2,0

BC4

Eesti

0,830

0,670

2,4

3,0

Läti

0,82

0,67

2,2

2,7

BC5

Läti

0,650

0,390

1,85

3,1

Leedu

0,880

0,600

2,5

4,9

BC6

Taani

0,78

0,62

1,36

1,72

Rootsi

0,79

0,64

1,44

1,78

BC9

Eesti

0,82

0,67

2,20

2,70

Soome

0,79

0,65

1,90

2,30

Rootsi

0,80

0,67

1,50

1,80

INTERKALIBREERIMISE LÄÄNEMERE PIIRKONNA GEOGRAAFILISE GRUPI TULEMUSED

Bioloogiline kvaliteedielement

Makrovetikad ja katteseemnetaimed

Tulemused:

Interkalibreeritud riiklike klassifitseerimissüsteemide ökoloogilised kvaliteedisuhted

Riik ja tüüp

Interkalibreeritud riiklikud klassifitseerimissüsteemid

Ökoloogilised kvaliteedisuhted

Väga hea – hea piir

Hea – kesise piir

BC3

Eesti

EPI – Eesti rannikuvete põhjataimestiku indeks (makrovetikad ja katteseemnetaimed)

0,98

0,86

Soome

Fucus’e sügavuspiir (makrovetikad)

0,92

0,79

BC4

Eesti

EPI – Eesti põhjataimestiku indeks (makrovetikad ja katteseemnetaimed)

0,91

0,70

Läti

PEQI – Põhjataimestiku ökoloogilise kvaliteedi indeks

0,90

0,75

BC5

Läti

MDFLD – Punavetika Furcellaria lumbricalis levikuala maksimaalne sügavus (makrovetikad)

0,90

0,75

Leedu

MDFLD – Punavetika Furcellaria lumbricalis levikuala maksimaalne sügavus (makrovetikad)

0,84

0,68

INTERKALIBREERIMISE LÄÄNEMERE PIIRKONNA GEOGRAAFILISE GRUPI TULEMUSED

Bioloogiline kvaliteedielement

Selgrootud põhjaloomad

Tulemused:

Interkalibreeritud riiklike klassifitseerimissüsteemide ökoloogilised kvaliteedisuhted

Riik ja tüüp

Interkalibreeritud riiklikud klassifitseerimissüsteemid

Ökoloogilised kvaliteedisuhted

Väga hea – hea piir

Hea – kesise piir

BC1

Soome

BBI – Soome riimvee bentaali indeks

0,96

0,56

Rootsi

BQI – Rootsi multimeetriline bioloogilise kvaliteedi indeks (pehmete setete põhjaloomastik)

0,77

0,31

BC3

Eesti

ZKI – Eesti rannikuvete palja silmaga nähtavate suurselgrootute koosluse indeks

0,39

0,24

Soome

BBI – Soome riimvee bentaali indeks

0,94

0,56

BC5

Läti

BQI (Benthic Quality Index) (Bentaali kvaliteediindeks)

0,87

0,61

Leedu

BQI (Benthic Quality Index) (Bentaali kvaliteediindeks)

0,94

0,81

BC6

Taani

Danish Quality Index version 2 (DKI ver2) (Taani kvaliteediindeks, 2. versioon)

0,84

0,68

Rootsi

BQI – Rootsi multimeetriline bioloogilise kvaliteedi indeks (pehmete setete põhjaloomastik)

0,76

0,27

BC7

Saksamaa

MarBIT – Marine Biotic Index Tool (Mere biootiline indekseerimisvahend)

0,60

Poola

B-Macrozoobenthos BQE assessment by multimetric index (Palja silmaga nähtavate suurselgrootute BQE-hindamine multimeetrilise indeksi abil)

0,58

BC8

Taani

Danish Quality Index version 2 (DKI ver2) (Taani kvaliteediindeks, 2. versioon)

0,86

0,72

Saksamaa

MarBIT – Marine Biotic Index Tool (Mere biootiline indekseerimisvahend)

0,80

0,60

Veekogumi kategooria

Rannikuveed

Interkalibreerimise geograafiline grupp

Kirde-Atlandi piirkond

Interkalibreeritud tüüpide kirjeldus

Tüüp

Kirjeldus

Soolsus (psu)

Loodete ulatus (m)

Sügavus (m)

Hoovuste kiirus (sõlmedes) Avatus

Segamine

Viibeaeg

Oportunistlikke vohavaid makrovetikaid, mererohtu, sooldunud märgalasid ja selgrootuid põhjaloomi hõlmav tüüp

NEA 1/26

Madal avaookean või sisemeri, avatud või varjatud, euhaliinne

< 30

Keskmise ulatusega looded 1–5

< 30

Keskmise kiirusega 1–3

Avatud või varjatud

Täielikult segunenud

Päevad (Waddenseel ka nädalad)

Loodetevööndi makrovetikaid hõlmavad alltüübid

NEA 1/26 A2

Madal avaookean, avatud või varjatud, euhaliinne, mõõduka temperatuuriga vesi (enamasti > 13 oC) ja kõrge kiirgustase (fotosünteetiliselt aktiivse kiirguse kiiritustihedus enamasti > 29 Mol/m2 päevas)

> 30

Keskmise ulatusega looded 1–5

< 30

Keskmise kiirusega 1–3

Avatud või varjatud

Täielikult segunenud Päevad

NEA 1/26 B21

Madal avaookean või sisemeri, avatud või varjatud, euhaliinne Jahe vesi (enamasti < 13 oC) ja keskmine kiirgustase (fotosünteetiliselt aktiivse kiirguse kiiritustihedus enamasti < 29 Mol/m2 päevas)

> 30 Peamiselt keskmise ulatusega looded 1–5 < 30

Keskmise kiirusega 1–3 Avatud või varjatud

Täielikult segunenud Päevad

Fütoplanktonit hõlmavad alltüübid

NEA 1/26a

Madal avaookean, avatud või varjatud, euhaliinne

> 30 Keskmise ulatusega looded 1–5 < 30

Keskmise kiirusega 1–3 Avatud või varjatud

Täielikult segunenud Päevad

NEA 1/26b

Madalad sisemered, avatud või varjatud, euhaliinsed

> 30 Keskmise ulatusega looded 1–5 < 30

Keskmise kiirusega 1–3 Avatud või varjatud

Täielikult segunenud Päevad

NEA 1/26c

Sisemered, avatud või varjatud, osaliselt kihistunud

> 30 Väikese/keskmise ulatusega looded < 1–5 < 30

Keskmise kiirusega 1–3 Avatud või varjatud

Osaliselt kihistunud Päevad kuni nädalad

NEA 1/26d

Skandinaavia poolsaare rannik, avatud või varjatud, madalad veed

> 30 Väikese ulatusega looded < 1 < 30

Aeglased < 1 Avatud või poolavatud

Osaliselt kihistunud Päevad kuni nädalad

NEA 1/26e

Madalad tõusvoolude alad, avatud või varjatud, euhaliinsed

> 30 Keskmise ulatusega looded < 1 < 30

Keskmise kiirusega 1–3 Avatud või varjatud

Täielikult segunenud Päevad

Fütoplanktonit, makrovetikaid, mererohtu, sooldunud märgalasid ja selgrootuid põhjaloomi hõlmav tüüp

NEA 5

Helgoland (Helgolandi laht) kaljune, avatud ja osaliselt kihistunud

> 30

Keskmise ulatusega looded

< 30

Keskmise kiirusega 1–3 Avatud

Osaliselt kihistunud Päevad

NEA 3/4

Polühaliinne, avatud või poolavatud (Waddenzee tüüp)

Polühaliinne 18–30 Keskmise ulatusega looded 1–5 < 30

Keskmise kiirusega 1–3 Avatud või poolavatud

Täielikult segunenud Päevad

NEA 7

Sügavad fjordide ja lõhanglahtede süsteemid

> 30 Keskmise ulatusega looded 1–5 > 30

Aeglased < 1 Varjatud

Täielikult segunenud Päevad

NEA 8a

Skaggeraki loodeosa tüüp, polühaliinne, väikese ulatusega looded, poolavatud, madalad veed

Polühaliinne 25–30 Väikese ulatusega looded < 1 > 30

Aeglased < 1 Poolavatud

Täielikult segunenud Päevad kuni nädalad

NEA 8b

Skaggeraki loodeosa tüüp, polühaliinne, väikese ulatusega looded, poolvarjatud, madalad veed

Polühaliinne 10–30 Väikese ulatusega looded < 1 < 30

Aeglased < 1 Varjatud kuni poolavatud

Osaliselt kihistunud Päevad kuni nädalad

NEA 9

Fjordid, mille suudmes on madal põhjalävend, keskosa on väga sügav, põhjakihtide veevahetus on takistatud

Polühaliinne 25–30 Väikese ulatusega looded < 1 > 30

Aeglased < 1 Varjatud

Osaliselt kihistunud Nädalad

NEA 10

Skagerraki kirdeosa tüüp, polühaliinne, väikese ulatusega looded, avatud, sügav

Polühaliinne 25–30 Väikese ulatusega looded < 1 > 30

Aeglased < 1 Avatud

Osaliselt kihistunud Päevad

Riigid, kus on kõnealuseid interkalibreeritud tüüpe:

Tüüp NEA1/26, mis hõlmab oportunistlikke vohavaid makrovetikaid, mererohtu, sooldunud märgalasid ja selgrootuid põhjaloomi: Belgia, Prantsusmaa, Saksamaa, Taani, Iirimaa, Madalmaad, Norra, Portugal, Hispaania, Ühendkuningriik

Tüüp NEA1/26 A2 loodetevööndi makrovetikad: Prantsusmaa, Hispaania, Portugal

Tüüp NEA1/26 B21 loodetevööndi makrovetikad: Prantsusmaa, Iirimaa, Norra, Ühendkuningriik

Tüüp NEA1/26a fütoplankton: Hispaania, Prantsusmaa, Iirimaa, Norra, Ühendkuningriik

Tüüp NEA1/26b fütoplankton: Belgia, Prantsusmaa, Madalmaad, Ühendkuningriik

Tüüp NEA1/26c fütoplankton: Saksamaa, Taani

Tüüp NEA1/26d fütoplankton: Taani

Tüüp NEA1/26e fütoplankton: Hispaania, Portugal

Tüüp NEA 5: Saksamaa

Tüüp NEA3/4: Saksamaa, Madalmaad

Tüüp NEA7: Norra, Ühendkuningriik

Tüüp NEA8a: Norra, Rootsi

Tüüp NEA8b: Taani, Rootsi

Tüüp NEA9: Norra, Rootsi

Tüüp NEA10: Norra, Rootsi

INTERKALIBREERIMISE KIRDE-ATLANDI PIIRKONNA GEOGRAAFILISE GRUPI TULEMUSED

Bioloogiline kvaliteedielement

Fütoplankton

Fütoplankton:

biomassi näitav parameeter (klorofüll a)

Tulemused:

ökoloogiline kvaliteedisuhe ja parameetri väärtused

Parameetri väärtuseid väljendatakse mõõtühikuga μg/l (90 % väärtus) ja arvutatakse välja kindlaksmääratud kasvuperioodi (kuus aastat) jooksul.

Riik ja tüüp

Ökoloogilised kvaliteedisuhted

Väärtused (μg/l)

Väga hea – hea piir

Hea – kesise piir

Väga hea – hea piir

Hea – kesise piir

NEA 1/26a

Prantsusmaa

0,76

0,33

4,40

10,00

Iirimaa

0,82

0,60

9,90

15,00

Norra

0,67

0,33

2,50

5,00

Hispaania (Kantaabria mere idarannik)

0,67

0,33

1,50

3,00

Hispaania (Kantaabria mere keskosa läänerannik)

0,67

0,33

3,00

6,00

Hispaania (Cadizi lahe rannik)

0,67

0,33

5,00

10,00

Ühendkuningriik

0,80

0,60

5,00

10,00

NEA 1/26b

Belgia

0,80

0,67

12,50

15,00

Prantsusmaa

0,67

0,44

10,00

15,00

Madalmaad

0,67

0,44

10,00

15,00

Ühendkuningriik (lõunaosa)

0,82

0,63

9,80

14,30

Ühendkuningriik (põhjaosa)

0,80

0,60

10,00

15,00

NEA 1/26c

 

 

 

 

Saksamaa

0,67

0,44

5,0

7,5

Taani

0,67

0,44

5,0

7,5

NEA 1/26e

Portugal (Ibeeria tugevad tõusuvoolud – A5)

0,670

0,440

8,000

12,000

Portugal (tõusuvoolud – A6, A7)

0,880

0,490

4,500

8,200

Hispaania (Ibeeria lääneranniku tõusuvoolud)

0,67

0,44

6,00

9,00

Hispaania (Ibeeria lääneranniku tõusuvoolud – ríasrannikud)

0,67

0,44

8,00

12,00

NEA 3/4

Saksamaa (Ems Dollart)

0,80

0,60

7,00

11,00

Saksamaa (Wattenmeer)

0,80

0,60

7,00

11,00

Madalmaad (Eems Dollard)

0,80

0,60

6,75

10,13

Madalmaad (Waddenzee):

0,80

0,60

9,60

14,40

Madalmaad (Põhjameri)

0,80

0,60

11,25

16,88

NEA 8a

Norra

0,79

0,57

3,95

5,53

Rootsi

0,75

0,49

1,54

2,35

NEA 8b (Sund)

Taani

0,79

0,59

1,22

1,63

Rootsi

0,80

0,60

1,18

1,56

NEA 8b (Kattegat ja Suur-Belt)

Taani

0,83

0,64

1,22

1,58

Rootsi

0,84

0,65

1,18

1,52

NEA 9

Norra

0,76

0,43

3,92

6,90

Rootsi

0,73

0,38

1,89

3,60

NEA 10

Norra

0,73

0,49

3,53

5,26

Rootsi

0,71

0,46

1,39

2,14

INTERKALIBREERIMISE KIRDE-ATLANDI PIIRKONNA GEOGRAAFILISE GRUPI TULEMUSED

Bioloogiline kvaliteedielement

Makrovetikad ja katteseemnetaimed

Bioloogiline kvaliteedi allelement

Makrovetikad

Loodetevööndi või loodetest mõjutatud kivise põhja makrovetikate parameeter

Tulemused:

Interkalibreeritud riiklike klassifitseerimissüsteemide ökoloogilised kvaliteedisuhted

Riik ja tüüp

Interkalibreeritud riiklikud klassifitseerimissüsteemid

Ökoloogilised kvaliteedisuhted

Väga hea – hea piir

Hea – kesise piir

Tüüp NEA1/26 A2, loodetevööndi makrovetikad:

Prantsusmaa

CCO – pinnakate, iseloomulikud liigid, oportunistlikud liigid loodetevööndi kivisle põhjal

0,80

0,60

Portugal

PMarMAT – Marine Macroalgae Assessment Tool (Mere suurvetikate hindamisvahend)

0,80

0,61

Hispaania

CFR – Quality of Rocky Bottoms (Kiviste põhjade kvaliteet)

0,81

0,60

Hispaania

RICQI – Rocky Intertidal Community Quality Index (Kivise loodetevööndi koosluse kvaliteediindeks)

0,82

0,60

Hispaania

RSL – Reduced Species List (Liikide lühendatud loetelu)

0,75

0,48

Tüüp NEA1/26 B21, loodetevööndi makrovetikad:

Iirimaa

RSL – Rocky Shore Reduced Species List (Kivise rannavee liikide lühendatud loetelu)

0,80

0,60

Norra

RSLA – Rocky Shore Reduced Species List with Abundance (Kivise rannavee liikide arvukuse lühendatud loetelu)

0,80

0,60

Ühendkuningriik

RSL – Rocky Shore Reduced Species List (Kivise rannavee liikide lühendatud loetelu)

0,80

0,60

Tüüp NEA 7, loodetevööndi makrovetikad

 

Norra

RSLA – Rocky Shore Reduced Species List with Abundance (Kivise rannavee liikide arvukuse lühendatud loetelu)

0,80

0,60

Ühendkuningriik

RSL – Rocky Shore Reduced Species List (Kivise rannavee liikide lühendatud loetelu)

0,80

0,60

Tüüp NEA8a/9/10, loodetest mõjutatud makrovetikad

Norra

MSMDI – Multi Species Maximum Depth Index (Mitme liigi maksimaalse sügavuse indeks)

0,80

0,60

Rootsi

MSMDI – Multi Species Maximum Depth Index (Mitme liigi maksimaalse sügavuse indeks)

0,80

0,60

INTERKALIBREERIMISE KIRDE-ATLANDI PIIRKONNA GEOGRAAFILISE GRUPI TULEMUSED

Bioloogiline kvaliteedielement

Makrovetikad ja katteseemnetaimed

Bioloogiline kvaliteedi allelement

Makrovetikad

Arvukust näitav loodetevööndi pehme põhja vohavate makrovetikate parameeter

Tulemused:

Interkalibreeritud riiklike klassifitseerimissüsteemide ökoloogilised kvaliteedisuhted

Riik ja tüüp

Interkalibreeritud riiklikud klassifitseerimissüsteemid

Ökoloogilised kvaliteedisuhted

Väga hea – hea piir

Hea – kesise piir

Tüüp NEA 1/26

Saksamaa

OMAI – oportunistlike makrovetikate kate/leviala rannikuvete loodetevööndi pehmetel setetel

0,78

0,59

Prantsusmaa

CWOGA – Macroalgal Bloom Assessment (Makrovetika vohamise hindamine)

0,825

0,617

Iirimaa

OGA Tool – Opportunistic Green Macroalgal Abundance (Oportunistlike roheliste makrovetikate arvukuse hindamisvahend)

0,80

0,60

Ühendkuningriik

OMBT – Opportunistic macroalgal blooming tool (Oportunistlike vohavate makrovetikate hindamisvahend)

0,80

0,60

INTERKALIBREERIMISE KIRDE-ATLANDI PIIRKONNA GEOGRAAFILISE GRUPI TULEMUSED

Bioloogiline kvaliteedielement

Makrovetikad ja katteseemnetaimed

Bioloogiline kvaliteedi allelement

Katteseemnetaimed

Mererohi

Tulemused:

Interkalibreeritud riiklike klassifitseerimissüsteemide ökoloogilised kvaliteedisuhted

Riik ja tüüp

Interkalibreeritud riiklikud klassifitseerimissüsteemid

Ökoloogilised kvaliteedisuhted

Väga hea – hea piir

Hea – kesise piir

Tüüp NEA 1/26

Saksamaa

SG – Assessment tool for intertidal seagrass in coastal and transitional waters (Ranniku- ja üleminekuvete loodetevööndi mereohu hindamisvahend)

0,80

0,60

Prantsusmaa

SBQ – Seagrass beds quality in coastal and transitional water bodies (Mererohuga kaetud alade kvaliteet ranniku- ja üleminekuveekogudes)

0,80

0,645

Iirimaa

Loodetevööndi mererohu hindamisvahend

0,80

0,61

Madalmaad

SG – Mererohuga kaetud alade veekogupõhine seire, milles kasutatakse aerofotosid, kohapealset seiret ning pindala ja tiheduse määramist liikide kaupa

0,80

0,60

Portugal

SQI – Seagrass quality index (Mereohu kvaliteediindeks)

0,80

0,60

Ühendkuningriik

Loodetevööndi mererohu hindamisvahend

0,80

0,61

Tüüp NEA 3/4

Saksamaa

SG – Bewertungssystem für Makroalgen und Seegräser der Küsten- und Übergangsgewässer zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland

0,80

0,60

Madalmaad

Mererohuga kaetud alade veekogupõhine seire, milles kasutatakse aerofotosid, kohapealset seiret ning pindala ja tiheduse määramist liikide kaupa

0,80

0,60

INTERKALIBREERIMISE KIRDE-ATLANDI PIIRKONNA GEOGRAAFILISE GRUPI TULEMUSED

Bioloogiline kvaliteedielement

Selgrootud põhjaloomad

Tulemused:

Interkalibreeritud riiklike klassifitseerimissüsteemide ökoloogilised kvaliteedisuhted

Riik ja tüüp

Interkalibreeritud riiklikud klassifitseerimissüsteemid

Ökoloogilised kvaliteedisuhted

Väga hea – hea piir

Hea – kesise piir

Tüüp NEA 1/26

Belgia

BQI (Benthic Quality Index) (Bentaali kvaliteediindeks)

0,80

0,60

Taani

Danish Quality Index (DKI) (Taani kvaliteediindeks)

0,80

0,60

Saksamaa

M–AMBI–Multivariate AZTI’s Marine Biotic Index Normalized (Mitut liiki hõlmav mere biootiline standardindeks)

0,85

0,70

Prantsusmaa

M–AMBI–Multivariate AZTI’s Marine Biotic Index Normalized (Mitut liiki hõlmav mere biootiline standardindeks)

0,77

0,53

Iirimaa

IQI – Infaunal Quality Index (Põhjaloomastiku kvaliteediindeks)

0,75

0,64

Madalmaad

BEQI2 – Benthic Ecosystem Quality Index 2 (Bentaali ökosüsteemi kvaliteediindeks)

0,80

0,60

Norra

NQI – Norwegian Quality Index (Norra kvaliteediindeks)

0,72

0,63

Portugal

BAT – Benthic Assessment Tool (Bentaali hindmaisvahend)

0,79

0,58

Hispaania

M–AMBI–Multivariate AZTI’s Marine Biotic Index Normalized (Mitut liiki hõlmav mere biootiline standardindeks)

0,77

0,63

Ühendkuningriik

IQI – Infaunal Quality Index (Põhjaloomastiku kvaliteediindeks)

0,75

0,64

Tüüp NEA 3/4

Saksamaa

M–AMBI–Multivariate AZTI’s Marine Biotic Index Normalized (Mitut liiki hõlmav mere biootiline standardindeks)

0,85

0,70

Madalmaad

BEQI2 – Benthic Ecosystem Quality Index 2 (Bentaali ökosüsteemi kvaliteediindeks)

0,80

0,60

Tüüp NEA 7

Norra

NQI – Norwegian Quality Index (Norra kvaliteediindeks)

0,72

0,63

Ühendkuningriik

IQI – Infaunal Quality Index (Põhjaloomastiku kvaliteediindeks)

0,75

0,64

Tüüp NEA 8b

Taani

Danish Quality Index (DKI) (Taani kvaliteediindeks)

0,84

0,68

Rootsi

BQI – Rootsi multimeetriline bioloogilise kvaliteedi indeks (Pehmete setete põhjaloomastik)

0,71

0,54

Tüüp NEA 8a/9/10

Norra

NQI – Norwegian Quality Index (Norra kvaliteediindeks)

0,82

0,63

Rootsi

BQI – Rootsi multimeetriline bioloogilise kvaliteedi indeks (Pehmete setete põhjaloomastik)

0,71

0,54

Veekogumi kategooria

Rannikuveed

Interkalibreerimise geograafiline grupp

Vahemeri

Interkalibreeritud tüüpide kirjeldus (üksnes fütoplanktoni puhul)

Selgrootute põhjaloomade, makrovetikate ja mererohu osas kehtivad interkalibreerimise tulemused konkreetsele riigile kuuluva Vahemere osa puhul

Tüüp

Tunnused

Tihedus (kg/m3)

Aastane keskmine soolsus (psu)

Tüüp I

Suur magevee mõju

< 25

< 34,5

Tüüp IIA, IIA Aadria meri

Keskmine magevee mõju (kontinendi mõju)

25–27

34,5 –37,5

Tüüp IIIW

Mandri rannik, puudub magevee mõju (lääne vesikond)

> 27

> 37,5

Tüüp IIIE

Puudub magevee mõju (ida vesikond)

> 27

> 37,5

Tüüp Island-W*

Saarte rannik (lääne vesikond)

Kogu levikuala

Kogu levikuala

Riigid, kus on kõnealuseid interkalibreeritud tüüpe:

Tüüp I:

Prantsusmaa, Itaalia

Tüüp IIA:

Prantsusmaa, Hispaania, Itaalia

Tüüp IIA, Aadria meri:

Itaalia, Sloveenia

Tüüp Island-W* (selle tüübi puhul puuduvad piirid ning objektiivsetel põhjustel ei ole interkalibreerimine võimalik):

Prantsusmaa, Hispaania, Itaalia

Tüüp IIIW:

Prantsusmaa, Hispaania, Itaalia

Tüüp IIIE:

Kreeka, Küpros

INTERKALIBREERIMISE VAHEMERE GEOGRAAFILISE GRUPI TULEMUSED

Bioloogiline kvaliteedielement

Fütoplankton

Fütoplankton:

biomassi näitav parameeter (klorofüll a)

Tulemused:

ökoloogiline kvaliteedisuhe ja parameetri väärtused

Parameetri väärtuseid väljendatakse mõõtühikuga μg/l klorofüll a-d (90 % väärtus) ja arvutatakse välja aasta jooksul (vähemalt viieaastase ajavahemiku piires).

Riik ja tüüp

Ökoloogilised kvaliteedisuhted

Väärtused (μg/l)

Väga hea – hea piir

Hea – kesise piir

Väga hea – hea piir

Hea – kesise piir

Tüüp IIA

Prantsusmaa

0,67

0,37

1,92

3,50

Hispaania

0,67

0,37

1,92

3,50

Tüüp IIA, Aadria meri

Horvaatia

0,82

0,61

1,70

4,00

Itaalia

0,82

0,61

1,70

4,00

Sloveenia

0,82

0,61

1,70

4,00

Tüüp IIIW

Prantsusmaa

0,67

0,42

1,18

1,89

Hispaania

0,67

0,42

1,18

1,89

Tüüp IIIE

Küpros

0,66

0,37

0,29

0,53

Kreeka

0,66

0,37

0,29

0,53

INTERKALIBREERIMISE VAHEMERE GEOGRAAFILISE GRUPI TULEMUSED

Bioloogiline kvaliteedielement

Makrovetikad ja katteseemnetaimed

Bioloogiline kvaliteedi allelement

Makrovetikad

Tulemused:

Interkalibreeritud riiklike klassifitseerimissüsteemide ökoloogilised kvaliteedisuhted

Alljärgnevad tulemused kehtivad infralitoraali ülemise vööndi puhul (sügavus 3,5–0,2 m) kivisel rannikul.

Riik

Interkalibreeritud riiklikud klassifitseerimissüsteemid

Ökoloogilised kvaliteedisuhted

Väga hea – hea piir

Hea – kesise piir

Küpros

EEI-c – Ecological Evaluation Index (Ökoloogiline hindamisindeks)

0,76

0,48

Prantsusmaa

CARLIT – Cartography of Littoral and upper-sublittoral rocky-shore communities (Litoraali ja ülemise sublitoraali kivise ranniku koosluste kartograafia)

0,75

0,60

Kreeka

EEI-c – Ecological Evaluation Index (Ökoloogiline hindmaisindeks)

0,76

0,48

Horvaatia

CARLIT – Cartography of Littoral and upper-sublittoral rocky-shore communities (Litoraali ja ülemise sublitoraali kivise ranniku koosluste kartograafia)

0,75

0,60

Itaalia

CARLIT – Cartography of Littoral and upper-sublittoral rocky-shore communities (Litoraali ja ülemise sublitoraali kivise ranniku koosluste kartograafia)

0,75

0,60

Malta

CARLIT – Cartography of Littoral and upper-sublittoral rocky-shore communities (Litoraali ja ülemise sublitoraali kivise ranniku koosluste kartograafia)

0,75

0,60

Sloveenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja jezer na podlagi fitoplanktona

0,76

0,48

Hispaania

CARLIT – Cartography of Littoral and upper-sublittoral rocky-shore communities (Litoraali ja ülemise sublitoraali kivise ranniku koosluste kartograafia)

0,75

0,60

INTERKALIBREERIMISE VAHEMERE GEOGRAAFILISE GRUPI TULEMUSED

Bioloogiline kvaliteedielement

Makrovetikad ja katteseemnetaimed

Bioloogiline kvaliteedi allelement

Katteseemnetaimed

Tulemused:

Interkalibreeritud riiklike klassifitseerimissüsteemide ökoloogilised kvaliteedisuhted

Riik

Interkalibreeritud riiklikud klassifitseerimissüsteemid

Ökoloogilised kvaliteedisuhted

Väga hea – hea piir

Hea – kesise piir

Horvaatia

POMI – Posidonia oceanica Multivariate Index

0,775

0,55

Küpros

PREI – Posidonia oceanica Rapid Easy Index

0,775

0,55

Prantsusmaa

PREI – Posidonia oceanica Rapid Easy Index

0,775

0,55

Itaalia

PREI – Posidonia oceanica Rapid Easy Index

0,775

0,55

Malta

PREI – Posidonia oceanica Rapid Easy Index

0,775

0,55

Hispaania

POMI – Posidonia oceanica Multivariate Index

0,775

0,55

Hispaania

Valencian–CS

0,775

0,55

INTERKALIBREERIMISE VAHEMERE GEOGRAAFILISE GRUPI TULEMUSED

Bioloogiline kvaliteedielement

Selgrootud põhjaloomad

Bioloogiline kvaliteedielement

 

Tulemused:

Interkalibreeritud riiklike klassifitseerimissüsteemide ökoloogilised kvaliteedisuhted

Riik

Interkalibreeritud riiklikud klassifitseerimissüsteemid

Ökoloogilised kvaliteedisuhted

Väga hea – hea piir

Hea – kesise piir

Itaalia

M–AMBI–Multivariate AZTI’s Marine Biotic Index Normalized (Mitut liiki hõlmav mere biootiline standardindeks)

0,81

0,61

Sloveenia

Metodologija vrednotenja ekološkega stanja obalnega morja na podlagi bentoških nevretenčarjev

0,83

0,62

Küpros

Bentix

0,75

0,58

Prantsusmaa

AMBI

0,83

0,58

Kreeka

Bentix

0,75

0,58

Hispaania

BOPA

0,95

0,54

Hispaania

MEDOCC

0,73

0,47

Veekogumi kategooria

Rannikuveed

Interkalibreerimise geograafiline grupp

Must meri

Interkalibreeritud tüüpide kirjeldus

Tüüp

Tunnused

CW-BL1

Mesohaliinne, väikese ulatusega looded (< 1 m), madal (< 30 m), poolavatud kuni täielikult avatud, segatüüpi põhi (põhjaloomastiku peeneteraline liiv)

Riigid, kus on kõnealuseid interkalibreeritud tüüpe: Bulgaaria ja Rumeenia

INTERKALIBREERIMISE MUSTA MERE PIIRKONNA GEOGRAAFILISE GRUPI TULEMUSED

Bioloogiline kvaliteedielement

Fütoplankton

Tulemused:

Interkalibreeritud riiklike klassifitseerimissüsteemide ökoloogilised kvaliteedisuhted

Riik

Interkalibreeritud riiklikud klassifitseerimissüsteemid

Ökoloogilised kvaliteedisuhted

Väga hea – hea piir

Hea – kesise piir

Bulgaaria

IBI

0,80

0,63

Rumeenia

IBI

0,80

0,63

INTERKALIBREERIMISE MUSTA MERE PIIRKONNA GEOGRAAFILISE GRUPI TULEMUSED

Bioloogiline kvaliteedielement

Makrovetikad ja katteseemnetaimed

Tulemused:

Interkalibreeritud riiklike klassifitseerimissüsteemide ökoloogilised kvaliteedisuhted

Riik

Interkalibreeritud riiklikud klassifitseerimissüsteemid

Ökoloogilised kvaliteedisuhted

Väga hea – hea piir

Hea – kesise piir

Bulgaaria

EI – Ecological index (Ökoloogiline indeks)

0,837

0,644

Rumeenia

EI – Ecological index (Ökoloogiline indeks)

0,837

0,644

INTERKALIBREERIMISE MUSTA MERE PIIRKONNA GEOGRAAFILISE GRUPI TULEMUSED

Bioloogiline kvaliteedielement

Selgrootud põhjaloomad

Tulemused:

Interkalibreeritud riiklike klassifitseerimissüsteemide ökoloogilised kvaliteedisuhted

Riik

Interkalibreeritud riiklikud klassifitseerimissüsteemid

Ökoloogilised kvaliteedisuhted

Väga hea – hea piir

Hea – kesise piir

Bulgaaria

M-AMBI(n)-Multivariate AZTI’s Marine Biotic Index Normalized (Mitut liiki hõlmav mere biootiline standardindeks)

0,90

0,68

Rumeenia

M-AMBI(n)-Multivariate AZTI’s Marine Biotic Index Normalized (Mitut liiki hõlmav mere biootiline standardindeks)

0,90

0,68

Veekogumi kategooria

Üleminekuveed

Interkalibreerimise geograafiline grupp

Läänemere piirkond

Interkalibreeritud tüüpide kirjeldus

Tüüp

Pinnavee soolsus (psu)

Põhjakihi soolsus (psu)

Avatus

Jääkatte kestus (päevade arv)

Muud tunnused

BT1

0–8 Oligohaliinne

0–8

Väga varjatud

Wisła laht (Poola) ja Kura laht (Leedu)

Riigid, kus on kõnealuseid interkalibreeritud tüüpe:

Leedu ja Poola

INTERKALIBREERIMISE LÄÄNEMERE PIIRKONNA GEOGRAAFILISE GRUPI TULEMUSED

Bioloogiline kvaliteedielement

Fütoplankton

Tulemused: biomassi näitav parameeter (klorofüll a):

Alljärgnevad tulemused kajastavad suveperioodi (mai/juuni – september) keskmisi väärtusi

Riik

Ökoloogilised kvaliteedisuhted

Väärtused (μg/l)

Väga hea – hea piir

Hea – kesise piir

Väga hea – hea piir

Hea – kesise piir

Leedu

0,83

0,57

31,70

46,60

Poola

0,77

0,61

33,46

42,20

Veekogumi kategooria

Üleminekuveed

Interkalibreerimise geograafiline grupp

Kirde-Atlandi piirkond

Interkalibreeritud tüüpide kirjeldus

Tüüp

Kirjeldus

Soolsus (psu),

loodete ulatus (m), sügavus (m)

Hoovuste kiirus (sõlmedes), avatus

Segunemine

Viibeaeg

NEA 11

Üleminekuveed

0–35 Väikese kuni suure ulatusega looded < 30

Muutuv Varjatud või poolavatud

Osaliselt püsivalt kihistunud Päevad kuni nädalad

Riigid, kus on kõnealuseid interkalibreeritud tüüpe:

Belgia, Saksamaa, Prantsusmaa, Iirimaa, Madalmaad, Portugal, Hispaania, Ühendkuningriik

Ühiste interkalibreeritud alatüüpide kirjeldus seoses bioloogilise kvaliteedielemendiga „Selgrootud põhjaloomad“

Alatüüp

Kirjeldus

Liikmesriik, kus on alatüüpi

A

Laguunid

Iirimaa, Hispaania, Ühendkuningriik

B

Mageveelised – oligohaliinsed, keskmise vooluhulgaga jõed

Iirimaa, Hispaania, Ühendkuningriik

C

Korrapäratu vooluhulgaga jõgede estuaar, milles looded on keskmise ulatusega

Hispaania, Portugal

D

Suured estuaarid

Saksamaa, Iirimaa, Madalmaad, Portugal, Hispaania, Ühendkuningriik

E

Väikese kuni keskmise suurusega estuaar, millest > 50 % loodetevööndi ala

Iirimaa, Saksamaa, Hispaania, Ühendkuningriik

F

Väikese kuni keskmise suurusega estuaar, millest < 50 % loodetevööndi ala

Iirimaa, Portugal, Hispaania, Ühendkuningriik

INTERKALIBREERIMISE KIRDE-ATLANDI PIIRKONNA GEOGRAAFILISE GRUPI TULEMUSED

Bioloogiline kvaliteedielement:

Fütoplankton

Fütoplankton:

biomassi näitav parameeter (klorofüll a)

Tulemused:

ökoloogiline kvaliteedisuhe ja parameetri väärtused

Parameetri väärtused väljendatakse riikliku mõõtühikuga μg/l klorofüll a-d arvutatuna kuueaastase ajavahemiku piires. Prantsusmaal, Madalmaades, Portugalis ja Hispaanias kasutatakse riiklikke mõõtühikuid tavapäraselt 90 % klorofüll a kohandatud piirväärtusega mõõtmiseks, Iirimaal kasutatakse 90 % klorofüll a ja keskmiste väärtuste kombinatsiooni ning Ühendkuningriigis kasutatakse mõõtühikut, mis põhineb teatavate statistiliste mõõtmistulemuste ületamiste arvutamisel. Ühendkuningriigi puhul arvutatakse 90 % klorofüll a väärtusi üksnes interkalibreerimise eesmärgil.

Riik

Ökoloogilised kvaliteedisuhted

Väärtused (μg/l)

Väga hea – hea piir

Hea – kesise piir

Väga hea – hea piir

Hea – kesise piir

Prantsusmaa

0,67

0,397

5,33

8,88

Iirimaa

0,80

0,60

12,96

25,96

Madalmaad

0,80

0,60

12,00

18,00

Põhja-Portugal

0,667

0,467

10,000

14,288

Hispaania – Kantaabria ja Galiitsia estuaarid – Segunemisvöönd (*6)

0,67

0,44

8,00

12,00

Hispaania – Kantaabria ja Galiitsia estuaarid – Euhaliinne (*6)

0,67

0,33

4,00

8,00

Hispaania – Ida-Kantaabria estuaarid – Euhaliinne (*6)

0,67

0,33

1,95

3,90

Hispaania – Ida-Kantaabria estuaarid – Polühaliinne (*6)

0,67

0,33

3,30

6,60

Hispaania – Ida-Kantaabria estuaarid – Mesohaliinne (*6)

0,67

0,33

5,10

10,20

Hispaania – Ida-Kantaabria estuaarid – Oligohaliinne (*6)

0,67

0,33

6,60

13,20

Hispaania – Cadizi lahe estuaarid – Segunemisvöönd

0,67

0,33

3,75

7,50

Hispaania – Cadizi lahe estuaarid – Euhaliinne (*6)

0,67

0,33

3,00

6,00

Ühendkuningriik

0,80

0,60

10,00

15,00

INTERKALIBREERIMISE KIRDE-ATLANDI PIIRKONNA GEOGRAAFILISE GRUPI TULEMUSED

Bioloogiline kvaliteedielement:

Makrovetikad ja katteseemnetaimed

Bioloogiline kvaliteedi allelement

Makrovetikad

Arvukust näitav loodetevööndi pehme põhja vohavate makrovetikate parameeter

Tulemused:

Interkalibreeritud riiklike klassifitseerimissüsteemide ökoloogilised kvaliteedisuhted

Riik

Interkalibreeritud riiklikud klassifitseerimissüsteemid

Ökoloogilised kvaliteedisuhted

Väga hea – hea piir

Hea – kesise piir

Prantsusmaa

TWOGA – Macroalgal Bloom Assessment (Makrovetika vohamise hindamine)

0,80

0,60

Iirimaa

OGA Tool – Opportunistic Green Macroalgal Abundance (Oportunistlike roheliste makrovetikate arvukuse hindamisvahend)

0,80

0,60

Ühendkuningriik

OMBT – Opportunistic macroalgal blooming tool (Oportunistlike vohavate makrovetikate hindamisvahend)

0,80

0,60

INTERKALIBREERIMISE KIRDE-ATLANDI PIIRKONNA GEOGRAAFILISE GRUPI TULEMUSED

Bioloogiline kvaliteedielement:

Makrovetikad ja katteseemnetaimed

Bioloogiline kvaliteedi allelement

Katteseemnetaimed

Mererohi

Tulemused:

Interkalibreeritud riiklike klassifitseerimissüsteemide ökoloogilised kvaliteedisuhted

Riik

Interkalibreeritud riiklikud klassifitseerimissüsteemid

Ökoloogilised kvaliteedisuhted

Väga hea – hea piir

Hea – kesise piir

Saksamaa

SG – Assessment tool for intertidal seagrass in coastal and transitional waters (Ranniku- ja üleminekuvete loodetevööndi mereohu hindamisvahend)

0,80

0,60

Prantsusmaa

SBQ – Seagrass beds quality in coastal and transitional water bodies (Mererohuga kaetud alade kvaliteet ranniku- ja üleminekuvee kogumites)

0,80

0,645

Iirimaa

Loodetevööndi mereohu hindamisvahend

0,80

0,61

Madalmaad

SG – Mererohuga kaetud alade veekogupõhine seire, milles kasutatakse aerofotosid, kohapealset seiret ning pindala ja tiheduse määramist liikide kaupa

0,80

0,60

Portugal

SQI – Seagrass quality index (Mererohu kvaliteediindeks)

0,800

0,600

Ühendkuningriik

Loodetevööndi mererohu hindamisvahend

0,80

0,61

INTERKALIBREERIMISE KIRDE-ATLANDI PIIRKONNA GEOGRAAFILISE GRUPI TULEMUSED

Bioloogiline kvaliteedielement:

Makrovetikad ja katteseemnetaimed

Bioloogiline kvaliteedi allelement

Katteseemnetaimed

Sooldunud märgalad

Tulemused:

Interkalibreeritud riiklike klassifitseerimissüsteemide ökoloogilised kvaliteedisuhted

Riik

Interkalibreeritud riiklikud klassifitseerimissüsteemid

Ökoloogilised kvaliteedisuhted

Väga hea – hea piir

Hea – kesise piir

Hispaania – Kantaabria

AQI – Angiosperm Quality Index (Katteseemnetaimede kvaliteediindeks)

0,88

0,73

Portugal

AQuA – Angiosperm Quality Assessment Index (Katteseemnetaimede kvaliteedi hindamise indeks)

0,800

0,600

Ühendkuningriik

SM – UK Saltmarsh Tool (Ühendkuningriigi sooldunud märgalade hindamisvahend)

0,800

0,600

INTERKALIBREERIMISE KIRDE-ATLANDI PIIRKONNA GEOGRAAFILISE GRUPI TULEMUSED

Bioloogiline kvaliteedielement:

Selgrootud põhjaloomad

Tulemused:

Interkalibreeritud riiklike klassifitseerimissüsteemide ökoloogilised kvaliteedisuhted

Riik

Interkalibreeritud riiklikud klassifitseerimissüsteemid

Ökoloogilised kvaliteedisuhted

Väga hea – hea piir

Hea – kesise piir

Alatüüp D

Saksamaa

M–AMBI–Multivariate AZTI’s Marine Biotic Index Normalized (Mitut liiki hõlmav mere biootiline standardindeks)

0,850

0,700

Madalmaad

BEQI2 – Benthic Ecosystem Quality Index 2 (Bentaali ökosüsteemi kvaliteediindeks)

0,800

0,600

Hispaania

M–AMBI–Multivariate AZTI’s Marine Biotic Index Normalized (Mitut liiki hõlmav mere biootiline standardindeks)

0,770

0,530

Portugal

BAT – Benthic Assessment Tool (Bentaali hindamisvahend)

0,838

0,582

Alatüüp E

Hispaania

M–AMBI–Multivariate AZTI’s Marine Biotic Index Normalized (Mitut liiki hõlmav mere biootiline standardindeks)

0,770

0,530

Hispaania

QSB – Quality of Soft Bottoms (Pehmete põhjade kvaliteet)

0,800

0,600

Alatüüp F

Hispaania

M–AMBI–Multivariate AZTI’s Marine Biotic Index Normalized (Mitut liiki hõlmav mere biootiline standardindeks)

0,770

0,530

Portugal

BAT– Benthic Assessment Tool (Bentaali hindmaisvahend)

0,806

0,580

INTERKALIBREERIMISE KIRDE-ATLANDI PIIRKONNA GEOGRAAFILISE GRUPI TULEMUSED

Bioloogiline kvaliteedielement:

Kalastik

Tulemused:

Interkalibreeritud riiklike klassifitseerimissüsteemide ökoloogilised kvaliteedisuhted

Riik

Interkalibreeritud riiklikud klassifitseerimissüsteemid

Ökoloogilised kvaliteedisuhted

Väga hea – hea piir

Hea – kesise piir

Belgia

EBI – Zeeschelde Estuarine Biotic Index (Zeeschelde estuaari biootiline indeks)

0,850

0,615

Prantsusmaa

ELFI – Estuarine and Lagoon Fish Index (Estuaari ja laguuni kalaindeks)

0,910

0,675

Saksamaa

FAT – TW – Fischbasiertes Bewertungswerkzeug für Übergangsgewässer der norddeutschen Ästuare

0,840

0,620

Iirimaa

TFCI – Transitional Fish Classification Index (Üleminekuvete kalade klassifitseerimisindeks)

0,810

0,580

Iirimaa

EMFI – Estuarine Multi-metric Fish Index (Estuaari multimeetriline kalaindeks)

0,920

0,650

Madalmaad

FAT – TW – WFD Fish index for transitional waters, type O2 (Üleminekuvete kalaindeks, tüüp O2)

0,800

0,600

Portugal

EFAI – Estuarine Fish Assessment Index (Estuaari kalade hindamisindeks)

0,865

0,700

Hispaania

AFI – AZTI’s Fish Index (AZTI kalaindeks)

0,780

0,550

Hispaania

TFCI – Transitional Fish Classification Index (Üleminekuvete kalade klassifitseerimisindeks)

0,900

0,650

Ühendkuningriik

TFCI – Transitional Fish Classification Index (Üleminekuvete kalade klassifitseerimisindeks)

0,810

0,580

Ühendkuningriik

EMFI – Estuarine Multi-metric Fish Index (Estuaari multimeetriline kalaindeks)

0,920

0,650

Veekogumi kategooria

Üleminekuveed

Interkalibreerimise geograafiline grupp

Vahemeri

Interkalibreeritud tüüpide kirjeldus

Ühine interkalibreerimise tüüp

Tüübi tunnused

Liikmesriik, kus on ühist interkalibreerimise tüüpi

Rannalaguunid – oligohaliinne

Rannalaguunid (soolsus < 5 psu)

Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia

Rannalaguunid – mesohaliinne, tõkestatud ja piiratud

Rannalaguunid (soolsus 5–18 psu)

Hispaania, (*7) Prantsusmaa, (*7) Itaalia, Kreeka

Rannalaguunid – polüeuhaliinne, tõkestatud ja piiratud

Rannalaguunid (soolsus 18–40 psu)

Hispaania, (*7) Prantsusmaa, (*7) Itaalia, Kreeka

Hüperhaliinsed (soolsus > 40 psu)

Hüperhaliinsed (soolsus > 40 psu)

Hispaania

Estuaarid

Estuaarid (soolakiilu-tüüp)

Hispaania, Horvaatia

INTERKALIBREERIMISE VAHEMERE GEOGRAAFILISE GRUPI TULEMUSED

Bioloogiline kvaliteedielement:

Fütoplankton

Fütoplankton:

Interkalibreeritud riiklike klassifitseerimissüsteemide ökoloogilised kvaliteedisuhted

Riik ja tüüp

Interkalibreeritud riiklikud klassifitseerimissüsteemid

Ökoloogilised kvaliteedisuhted

Väga hea – hea piir

Hea – kesise piir

Rannalaguunid, polühaliinne, tõkestatud

Prantsusmaa

PhIL-Phytoplankton index for Mediterranean polyeuhaline lagoons (Vahemere polühaliinsete laguunide fütoplanktoni indeks)

0,710

0,390

Kreeka

MPI – Multimetric Phytoplankton Index (Multimeetriline fütoplanktoni indeks)

0,780

0,510

Itaalia

MPI – Multimetric Phytoplankton Index (Multimeetriline fütoplanktoni indeks)

0,780

0,510

Rannalaguunid, polühaliinne, piiratud

Prantsusmaa

PhIL-Phytoplankton index for Mediterranean polyeuhaline lagoons (Vahemere polühaliinsete laguunide fütoplanktoni indeks)

0,710

0,390

Kreeka

MPI – Multimetric Phytoplankton Index (Multimeetriline fütoplanktoni indeks)

0,820

0,540

Itaalia

MPI – Multimetric Phytoplankton Index (Multimeetriline fütoplanktoni indeks)

0,820

0,540

INTERKALIBREERIMISE VAHEMERE GEOGRAAFILISE GRUPI TULEMUSED

Bioloogiline kvaliteedielement:

Makrovetikad ja katteseemnetaimed

Tulemused:

Interkalibreeritud riiklike klassifitseerimissüsteemide ökoloogilised kvaliteedisuhted

Riik

Interkalibreeritud riiklikud klassifitseerimissüsteemid

Ökoloogilised kvaliteedisuhted

Väga hea – hea piir

Hea – kesise piir

Prantsusmaa

Exclame

0,8

0,6

Kreeka

EEI-c – Ecological Evaluation Index (Ökoloogiline hindamisindeks)

0,7

0,4

Itaalia

MaQI – Macrophyte Quality Index (Makrofüütide kvaliteediindeks)

0,8

0,6

INTERKALIBREERIMISE VAHEMERE GEOGRAAFILISE GRUPI TULEMUSED

Bioloogiline kvaliteedielement:

Selgrootud põhjaloomad

Tulemused:

Interkalibreeritud riiklike klassifitseerimissüsteemide ökoloogilised kvaliteedisuhted

Riik ja tüüp

Interkalibreeritud riiklikud klassifitseerimissüsteemid

Ökoloogilised kvaliteedisuhted

Väga hea – hea piir

Hea – kesise piir

Rannalaguunid, polühaliinne, piiratud

Prantsusmaa

M–AMBI–Multivariate AZTI’s Marine Biotic Index Normalized (Mitut liiki hõlmav mere biootiline standardindeks)

0,84

0,63

Itaalia

M–AMBI–Multivariate AZTI’s Marine Biotic Index Normalized (Mitut liiki hõlmav mere biootiline standardindeks)

0,96

0,71

Kreeka

M–AMBI–Multivariate AZTI’s Marine Biotic Index Normalized (Mitut liiki hõlmav mere biootiline standardindeks)

0,83

0,62

Rannalaguunid – mesohaliinne, tõkestatud ja piiratud

Itaalia

M–AMBI–Multivariate AZTI’s Marine Biotic Index Normalized (Mitut liiki hõlmav mere biootiline standardindeks)

0,71

Kreeka

M–AMBI–Multivariate AZTI’s Marine Biotic Index Normalized (Mitut liiki hõlmav mere biootiline standardindeks)

0,62

2. OSA

Veekogumi kategooria

Jõed

Interkalibreerimise geograafiline grupp

Kõigi interkalibreerimise geograafiliste gruppide jõekalastik

Bioloogiline kvaliteedielement

Kalastik