EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0032

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2019/48, 30. november 2018, Euroopa Keskpanga kapitali sissemaksmise kohta euroalaväliste riikide keskpankade poolt ja otsuse EKP/2013/31 kehtetuks tunnistamise kohta (EKP/2018/32)

OJ L 9, 11.1.2019, p. 196–197 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2020; kehtetuks tunnistatud 32020D0136

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/48/oj

11.1.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 9/196


EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2019/48,

30. november 2018,

Euroopa Keskpanga kapitali sissemaksmise kohta euroalaväliste riikide keskpankade poolt ja otsuse EKP/2013/31 kehtetuks tunnistamise kohta (EKP/2018/32)

EUROOPA KESKPANGA ÜLDNÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artiklit 47,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja (edaspidi „EKPSi põhikiri“) artikli 47 kohaselt ei maksa keskpangad liikmesriikidest, mille suhtes on kehtestatud erand (edaspidi „euroalavälised RKPd“), sisse oma märgitud kapitali, välja arvatud juhul, kui üldnõukogu vähemalt kaht kolmandikku Euroopa Keskpanga (EKP) märgitud kapitalist ja vähemalt poolt osanikest esindava häälteenamusega otsustab, et minimaalne protsent tuleb sisse maksta osamaksena EKP tegevuskuludesse.

(2)

Otsuse EKP/2013/31 (1) artikli 1 kohaselt maksab iga euroalaväline RKP sisse 3,75 % tema poolt märgitud EKP kapitalist 1. jaanuariks 2014.

(3)

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2019/43 (EKP/2018/27) (2) sätestab EKP kapitali märkimise aluse korrigeerimise kooskõlas Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikliga 29.3 ja kehtestab igale RKP-le alates 1. jaanuarist 2019 uued osakaalud kapitali märkimise korrigeeritud aluses (edaspidi „osakaalud kapitali märkimises“).

(4)

Iga viie aasta järel toimuv kapitali märkimise aluse korrigeerimine tingib uue EKP otsuse vastu võtmise, millega tunnistatakse otsus EKP/2013/31 kehtetuks alates 1. jaanuarist 2019 ja määratakse, kuidas ja millises ulatuses kehtib euroalaväliste RKPde EKP kapitali sissemaksmise kohustus 1. jaanuaril 2019,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Märgitud ja sissemakstud kapitali ulatus ja vorm

Iga euroalaväline RKP maksab 1. jaanuariks 2019 sisse 3,75 % tema poolt märgitud EKP kapitalist. Võttes arvesse otsuse (EL) 2019/43 (EKP/2018/27) artiklis 2 sätestatud uusi osakaale kapitali märkimises, on iga euroalavälise RKP märgitud ja sissemakstud kapitali kogusumma osutatud tema nime kõrval järgmises tabelis:

Euroalaväline RKP

Märgitud kapital 1. jaanuaril 2019

(eurodes)

Sissemakstud kapital 1. jaanuaril 2019

(eurodes)

Българска народна банка

(Bulgaaria keskpank)

92 131 635,17

3 454 936,32

Česká národní banka

175 062 014,33

6 564 825,54

Danmarks Nationalbank

162 223 555,95

6 083 383,35

Hrvatska narodna banka

61 410 265,11

2 302 884,94

Magyar Nemzeti Bank

144 492 194,37

5 418 457,29

Narodowy Bank Polski

563 636 468,10

21 136 367,55

Banca Naţională a României

264 887 922,99

9 933 297,11

Sveriges Riksbank

273 028 328,31

10 238 562,31

Bank of England

1 552 024 563,60

58 200 921,14

Artikkel 2

Sissemakstud kapitali korrigeerimine

1.   Kuna euroalavälised RKPd on 3,75 % oma osast EKP märgitud kapitalis otsuse EKP/2013/31 alusel 31. detsembriks 2018 juba sisse maksnud, peavad nad EKP-le üle kandma täiendava summa või, asjakohastel juhtudel, saama EKP-lt summa, et jõuda summadeni, mis on osutatud artiklis 1 esitatud tabeli kolmandas veerus.

2.   Kõik ülekanded käesoleva artikli alusel tuleb teha kooskõlas Euroopa Keskpanga otsusega (EL) 2019/45 (EKP/2018/29) (3).

Artikkel 3

Jõustumine ja kehtetuks tunnistamine

1.   Käesolev otsus jõustub 1. jaanuaril 2019.

2.   Otsus EKP/2013/31 tunnistatakse kehtetuks alates 1. jaanuarist 2019.

3.   Viiteid otsusele EKP/2013/31 käsitletakse viidetena käesolevale otsusele.

Frankfurt Maini ääres, 30. november 2018

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  30. augusti 2013. aasta otsus EKP/2013/31 Euroopa Keskpanga kapitali sissemaksmise kohta euroalaväliste riikide keskpankade poolt (ELT L 16, 21.1.2014, lk 63).

(2)  Euroopa Keskpanga 29. novembri 2018. aasta otsus (EL) 2019/43 riikide keskpankade protsentuaalsete osade kohta Euroopa Keskpanga kapitali märkimise aluses ja otsuse EKP/2013/28 kehtetuks tunnistamise kohta (EKP/2018/27) (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 178).

(3)  Euroopa Keskpanga 29. novembri 2018. aasta otsus (EL) 2019/45, millega kehtestatakse tingimused Euroopa Keskpanga kapitaliosade ülekanneteks riikide keskpankade vahel ja sissemakstud kapitali korrigeerimiseks ja otsuse EKP/2013/29 kehtetuks tunnistamise kohta (EKP/2018/29) (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 183).


Top