EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0030

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2019/46, 29. november 2018, millega kehtestatakse meetmed Euroopa Keskpanga akumuleeritud omakapitali sissemaksmiseks ja riikide keskpankade ülekantud välisvaluutareservidega samaväärsete nõuete korrigeerimiseks ja tunnistatakse kehtetuks otsus EKP/2013/26 (EKP/2018/30)

OJ L 9, 11.1.2019, p. 190–193 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2020; kehtetuks tunnistatud 32020D0140

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/46/oj

11.1.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 9/190


EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2019/46,

29. november 2018,

millega kehtestatakse meetmed Euroopa Keskpanga akumuleeritud omakapitali sissemaksmiseks ja riikide keskpankade ülekantud välisvaluutareservidega samaväärsete nõuete korrigeerimiseks ja tunnistatakse kehtetuks otsus EKP/2013/26 (EKP/2018/30)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artiklit 30,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2019/43 (EKP/2018/27) (1) sätestab Euroopa Keskpanga (EKP) kapitali märkimise aluse korrigeerimise kooskõlas Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja (edaspidi „EKPSi põhikiri“) artikliga 29.3 ja kehtestab igale riigi keskpangale (RKP) uued osakaalud kapitali märkimise korrigeeritud aluses (edaspidi „osakaalud kapitali märkimises“), mida kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2019.

(2)

Kapitali märkimise osakaalude korrigeerimine ja sellest tulenevad muutused RKPde poolt märgitud EKP kapitali osades tingivad EKP poolt EKPSi põhikirja artikli 30.3 alusel euro kasutusele võtnud liikmesriikide keskpankade (edaspidi „euroala RKPd“) krediteeritud nõuete korrigeerimise euroala RKPde poolt EKP välisvaluutareservi tehtud sissemakse ulatuses (edaspidi „nõuded“). Need euroala RKPd, kelle nõuded suurenevad seoses kapitali märkimise aluse suurenemisega 1. jaanuaril 2019, peaksid seega tegema EKP-le hüvitava ülekande ja EKP peaks tegema hüvitava ülekande nendele euroala RKPdele, kelle nõuded kapitali märkimise osakaalu vähenemise tõttu vähenevad.

(3)

Kooskõlas EKPSi põhikirja aluseks olevate õigluse, võrdse kohtlemise ja õigusliku ootuse kaitse üldpõhimõtetega peaksid ka need euroala RKPd, kelle suhteline osa EKP akumuleeritud omakapitali väärtuses suureneb eespool osutatud korrigeerimise tõttu, tegema hüvitava ülekande euroala RKPdele, kelle suhteline osa väheneb.

(4)

Iga euroala RKP vastavad osakaalud kapitali märkimises, mida kohaldatakse kuni 31. detsembrini 2018 ja alates 1. jaanuarist 2019, tuleks väljendada protsendina kõikide euroala RKPde poolt EKP kogukapitali märkimisest, et arvutada iga euroala RKP osa korrigeerimine EKP akumuleeritud omakapitali väärtusest.

(5)

Seetõttu tuleb otsuse EKP/2013/26 (2) kehtetuks tunnistamiseks vastu võtta uus otsus,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas otsuses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „akumuleeritud omakapitali väärtus“– kõik EKP reservid, ümberhindamise kontod ja reservidega samaväärsed eraldised vastavalt EKP arvestusele 31. detsembril 2018. EKP reservid ja reservidega samaväärsed assigneeringud hõlmavad üldist reservfondi ja reservidega samaväärseid eraldisi välisvaluuta kursi, intressimäära, krediidi- ja kullahinna riski katmiseks, ilma et see piiraks akumuleeritud omakapitali väärtuse üldist olemust;

b)   „ülekande kuupäev“– EKP 2018. majandusaasta aastaaruande EKP nõukogu poolt heakskiitmisele järgnev teine tööpäev.

Artikkel 2

Sissemakse EKP reservi ja eraldised

1.   Kui euroala RKP osa akumuleeritud omakapitali väärtuses suureneb seoses tema osakaalu suurenemisega kapitali märkimises, mida kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2019, peab see RKP ülekande kuupäeval EKP-le üle kandma lõike 3 alusel määratletud summa.

2.   Kui euroala RKP osa akumuleeritud omakapitali väärtuses väheneb seoses tema osakaalu vähenemisega kapitali märkimises, mida kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2019, saab see RKP ülekande kuupäeval EKP-lt lõike 3 alusel määratletud summa.

3.   EKP 2018. majandusaasta aastaaruande EKP nõukogu poolt heakskiitmise päeval või enne seda peab EKP arvutama ja kinnitama igale osalevale RKP-le summa, mis tuleb selle RKP poolt lõike 1 kohaldamise korral üle kanda, või summa, mille RKP peab lõike 2 kohaldamise korral EKP-lt saama. Iga ülekantava või saadava summa arvutamiseks korrutatakse akumuleeritud omakapitali väärtus iga osaleva euroala RKP kapitali märkimise osakaalude, mida kohaldatakse 31. detsembril 2018 ja 1. jaanuaril 2019, absoluutvahega ning tulemus jagatakse100ga ja ümardatakse.

4.   Iga lõikes 3 kirjeldatud summa maksmise tähtpäev on 1. jaanuar 2019, kuid ülekanne teostatakse ülekande kuupäeval.

5.   Ülekande kuupäeval peavad euroala RKPd ja EKP, kes peavad lõike 1 või lõike 2 alusel summa üle kandma, eraldi üle kandma ka intressi, mis kogunes perioodil alates 1. jaanuarist 2019 kuni ülekande kuupäevani euroala RKPde ja EKP vastavatelt summadelt. Selle intressi ülekandjad ja saajad on summade, millelt intress koguneb, ülekandjad ja saajad.

6.   Kui akumuleeritud omakapitali väärtus on nullist väiksem, tuleb lõike 3 ja lõike 5 alusel üle kantavad või saadavad summad arveldada vastupidises suunas lõikes 3 ja lõikes 5 kirjeldatule.

Artikkel 3

Ülekantud välisvaluutareserviga samaväärsete nõuete korrigeerimine

1.   Euroala RKPde nõuded korrigeeritakse 1. jaanuaril 2019 vastavalt nende kapitali märkimise osakaalude korrigeerimisele. Euroala RKPde nõuete väärtus, mida kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2019, on osutatud käesoleva otsuse lisas oleva tabeli kolmandas veerus.

2.   Käesoleva sätte alusel ja ilma täiendavate formaalsuste või toiminguteta loetakse, et iga euroala RKP on üle kandnud või saanud 1. jaanuaril 2019 nõude absoluutväärtuse eurodes, mis on osutatud tema nime kõrval käesoleva otsuse lisas oleva tabeli neljandas veerus, kusjuures „–“ osutab nõudele, mille euroala RKP peab üle kandma EKP-le, ja „+“ nõudele, mille EKP peab üle kandma euroala RKP-le.

3.   1. jaanuarile 2019 järgneval esimesel üleeuroopalise automatiseeritud reaalajaliste brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) tööpäeval kannab iga euroala RKP üle või saab käesoleva otsuse lisas oleva tabeli neljandas veerus tema nime kõrval osutatud summa absoluutväärtuse eurodes, kusjuures „+“ osutab summale, mille euroala RKP peab üle kandma EKP-le, ja „–“ summale, mille EKP peab üle kandma euroala RKP-le.

4.   1. jaanuarile 2019 järgneval esimesel TARGET2 tööpäeval peavad euroala RKPd või EKP, kes peavad lõike 3 alusel summa üle kandma, eraldi üle kandma ka intressi, mis kogunes 1. jaanuarist 2019 kuni ülekande kuupäevani euroala RKP ja EKP vastavatelt summadelt. Selle intressi ülekandjad ja saajad on summade, millelt intress koguneb, ülekandjad ja saajad.

Artikkel 4

Üldsätted

1.   Artikli 2 lõike 5 ja artikli 3 lõike 4 alusel kogunevat intressi arvutatakse iga päeva kohta, kasutades tegelikku 360päevast arvutamise meetodit, kusjuures intressimäär võrdub eurosüsteemi poolt viimases põhilises refinantseerimisoperatsioonis kasutatud intressi piirmääraga.

2.   Kõik ülekanded artikli 2 lõigete 1, 2 ja 5 ning artikli 3 lõigete 3 ja 4 alusel tehakse ükshaaval TARGET2 kaudu.

3.   EKP ja euroala RKPd on kohustatud teostama kõik lõikes 2 osutatud ülekanded ja andma õigel ajal vajalikud juhised nende ülekannete kohaseks teostamiseks.

Artikkel 5

Jõustumine ja kehtetuks tunnistamine

1.   Käesolev otsus jõustub 1. jaanuaril 2019.

2.   Otsus EKP/2013/26 tunnistatakse kehtetuks alates 1. jaanuarist 2019.

3.   Viiteid otsusele EKP/2013/26 käsitletakse viidetena käesolevale otsusele.

Frankfurt Maini ääres, 29. november 2018

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  Euroopa Keskpanga 29. novembri 2018. aasta otsus (EL) 2019/43 riikide keskpankade protsentuaalsete osade kohta Euroopa Keskpanga kapitali märkimise aluses ja otsuse EKP/2013/28 kehtetuks tunnistamise kohta (EKP/2018/27) (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 178).

(2)  29. augusti 2013. aasta otsus EKP/2013/26, millega kehtestatakse meetmed Euroopa Keskpanga akumuleeritud omakapitali sissemaksmiseks ja riikide keskpankade ülekantud välisvaluutareservidega samaväärsete nõuete korrigeerimiseks (ELT L 16, 21.1.2014, lk 47).


LISA

EKP-le ÜLE KANTUD VÄLISVALUUTARESERVIGA SAMAVÄÄRSED NÕUDED

Euroala RKP

EKP-le üle kantud välisvaluutareserviga samaväärne nõue 31. detsembril 2018

(EUR)

EKP-le üle kantud välisvaluutareserviga samaväärne nõue alates 1. jaanuarist 2019

(EUR)

Ülekande summa

(EUR)

Nationale Bank van Belgiė/Banque Nationale de Belgique

1 435 910 942,87

1 465 002 366,44

29 091 423,57

Deutsche Bundesbank

10 429 623 057,57

10 643 868 063,45

214 245 005,88

Eesti Pank

111 729 610,86

114 047 652,58

2 318 041,72

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

672 637 755,83

681 156 559,14

8 518 803,31

Bank of Greece

1 178 260 605,79

1 002 089 435,15

– 176 171 170,64

Banco de España

5 123 393 758,49

4 832 595 424,83

– 290 798 333,66

Banque de France

8 216 994 285,69

8 232 583 116,25

15 588 830,56

Banca d'Italia

7 134 236 998,72

6 839 555 945,19

– 294 681 053,53

Central Bank of Cyprus

87 679 928,02

87 100 417,59

– 579 510,43

Latvijas Banka

163 479 892,24

158 264 298,37

– 5 215 593,87

Lietuvos bankas

239 453 709,58

235 223 283,44

– 4 230 426,14

Banque centrale du Luxembourg

117 640 617,24

131 548 867,56

13 908 250,32

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

37 552 275,85

42 420 163,46

4 867 887,61

De Nederlandsche Bank

2 320 070 005,55

2 357 274 575,15

37 204 569,60

Oesterreichische Nationalbank

1 137 636 924,67

1 177 854 948,49

40 218 023,82

Banco de Portugal

1 010 318 483,25

948 484 720,39

– 61 833 762,86

Banka Slovenije

200 220 853,48

194 773 455,44

– 5 447 398,04

Národná banka Slovenska

447 671 806,99

463 840 147,98

16 168 340,99

Suomen Pankki

728 096 903,95

736 441 854,14

8 344 950,19

Kokku  (1)

40 792 608 416,64

40 344 125 295,04

– 448 483 121,60


(1)  Ümardamise tõttu võivad liitmiste kogusummad olla ligikaudsed.


Top