EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0029

Eeuroopa Keskpanga otsus (EL) 2019/45, 29. november 2018, millega kehtestatakse tingimused Euroopa Keskpanga kapitaliosade ülekanneteks riikide keskpankade vahel ja sissemakstud kapitali korrigeerimiseks ja tunnistatakse kehtetuks otsus EKP/2013/29 (EKP/2018/29)

OJ L 9, 11.1.2019, p. 183–189 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2020; kehtetuks tunnistatud 32020D0139 . Latest consolidated version: 11/01/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/45/oj

11.1.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 9/183


EEUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2019/45,

29. november 2018,

millega kehtestatakse tingimused Euroopa Keskpanga kapitaliosade ülekanneteks riikide keskpankade vahel ja sissemakstud kapitali korrigeerimiseks ja tunnistatakse kehtetuks otsus EKP/2013/29 (EKP/2018/29)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artiklit 28.5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Keskpanga otsusega (EL) 2019/43 (EKP/2018/27) (1) korrigeeritakse riikide keskpankadele (RKPd) määratud osakaalusid Euroopa Keskpanga (EKP) kapitali märkimise aluses (edaspidi „osakaalud kapitali märkimises“ ja „kapitali märkimise alus“). Korrigeerimiseks peab EKP nõukogu määrama 31. detsembril 2018 Euroopa Keskpankade Süsteemis (EKPS) osalevate RKPde vaheliste kapitalosade ülekannete tingimused, et tagada osade jaotuse vastavus korrigeerimisele. Seetõttu tuleb otsuse EKP/2013/29 (2) kehtetuks tunnistamiseks vastu võtta uus otsus, mis kehtiks alates 1. jaanuarist 2019,

(2)

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2019/44 (EKP/2018/28) (3) määrab, kuidas ja millises ulatuses peavad eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpangad (edaspidi „euroala RKPd“) sisse maksma EKP kapitali, võttes arvesse korrigeeritud kapitali märkimise alust. Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2019/48 (EKP/2018/32) (4) määrab, kuidas ja millises ulatuses kehtib sissemaksmise kohustus keskpankadele liikmesriikides, mille rahaühik ei ole euro (edaspidi „euroalavälised RKPd“), 1. jaanuaril 2019, võttes arvesse korrigeeritud kapitali märkimise alust.

(3)

Kuna kõik euroala RKPd on oma osa EKP märgitud kapitalis Euroopa Keskpanga otsuse EKP/2013/30 (5) alusel, mis kehtib kuni 31. detsembrini 2018, (Lietuvos bankase osas Euroopa keskpanga otsuse (EL) 2015/287 (EKP/2014/61) (6) artikli 2 alusel koosmõjus otsusega EKP/2013/31) (7) juba sisse maksnud, peavad nad EKP-le üle kandma täiendava summa või, asjakohastel juhtudel saama EKP-lt summa, et jõuda summadeni, mis on sätestatud otsuse (EL) 2019/44 (EKP/2018/28) tabelis artiklis 1.

(4)

Samuti, kuna euroalavälised RKPd on oma osa EKP märgitud kapitalis otsuse EKP/2013/31 alusel, mis kehtib 31. detsembrini 2018, juba sisse maksnud, peavad nad EKP-le üle kandma täiendava summa või, asjakohastel juhtudel, saama EKP-lt summa, et jõuda summadeni, mis on osutatud otsuse (EL) 2019/48 (EKP/2018/32) artiklis 1 esitatud tabeli kolmandas veerus,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Kapitaliosade ülekandmine

Võttes arvesse iga RKP poolt 31. detsembril 2018 märgitud EKP kapitaliosa ja EKP kapitali, mille need RKPd märgivad alates 1. jaanuarist 2019 otsuse (EL) 2019/43 (EKP/2018/27) artiklis 2 sätestatud kapitali märkimise osakaalu korrigeerimise tulemusel, peavad RKPd omavahel üle kandma kapitaliosad ülekannete kaudu EKP-le või EKP-lt, et tagada kapitaliosade jaotuse vastavuse korrigeeritud osakaaludele, mida kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2019. Selleks peab iga RKP käesoleva artikli alusel, ilma täiendava formaalsuse või toiminguta, 1. jaanuaril 2019 kas üle kandma või saama EKP märgitud kapitaliosa, mis on osutatud tema nime kõrval käesoleva otsuse I lisas oleva tabeli neljandas veerus, kusjuures „+“ osutab kapitaliosale, mille EKP peab üle kandma RKP-le ja „–“ kapitaliosale, mille RKP peab üle kandma EKP-le.

Artikkel 2

Sissemakstud kapitali korrigeerimine

1.   Võttes arvesse EKP kapitali summasid, mille RKPd on sisse maksnud ja mille nad maksavad sisse 1. jaanuariks 2019 euroala RKPdele adresseeritud otsuse (EL) 2019/44 (EKP/2018/28) artikli 1 ja euroalavälistele RKPdele adresseeritud otsuse (EL) 2019/48 (EKP/2018/32) artikli 1 alusel, saab või kannab iga RKP 1. jaanuarile 2019 järgneval esimesel üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi („TARGET2“) tööpäeval üle netosumma, mis on osutatud tema nime kõrval käesoleva otsuse II lisas oleva tabeli neljandas veerus, kusjuures „+“ osutab summale, mille RKP peab üle kandma EKP-le ja „–“ summale, mille EKP peab üle kandma RKP-le.

2.   1. jaanuarile 2019 järgneval esimesel TARGET2 tööpäeval peavad EKP ja RKPd, kes on lõike 1 kohaselt kohustatud summa üle kandma, eraldi üle kandma mis tahes intressi, mis on vastavatelt summadelt kogunenud ajavahemikul 1. jaanuarist 2019 kuni ülekandepäevani. Selle intressi ülekandjad ja saajad on summade, millelt intress koguneb, ülekandjad ja saajad.

Artikkel 3

Üldsätted

1.   Artiklis 2 kirjeldatud ülekanded teostatakse TARGET2 kaudu.

2.   Kui RKP-l ei ole TARGET2-le juurdepääsu, kannab ta artiklis 2 kirjeldatud summad üle, krediteerides EKP poolt õigeaegselt määratud kontot.

3.   Artikli 2 lõike 2 alusel kogunevat mis tahes intressi arvutatakse iga päeva kohta, kasutades tegelikku 360päeva arvutamise meetodit, kusjuures intressimäär võrdub eurosüsteemi poolt viimases põhilises refinantseerimistoimingus kasutatud intressi piirmääraga.

4.   EKP ja RKPd on kohustatud teostama kõik artikli 2 kohased ülekanded ja andma õigeaegselt vajalikud juhised nende ülekannete kohaseks teostamiseks.

Artikkel 4

Jõustumine ja kehtetuks tunnistamine

1.   Käesolev otsus jõustub 1. jaanuaril 2019.

2.   Otsus EKP/2013/29 tunnistatakse kehtetuks alates 1. jaanuarist 2019.

3.   Viiteid otsusele EKP/2013/29 käsitletakse viidetena käesolevale otsusele.

Frankfurt Maini ääres, 29. november 2018

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  Euroopa Keskpanga 29. novembri 2018. aasta otsus (EL) 2019/43 riikide keskpankade protsentuaalsete osade kohta Euroopa Keskpanga kapitali märkimise aluses ja otsuse EKP/2013/28 kehtetuks tunnistamise kohta (EKP/2018/27) (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 178).

(2)  29. augusti 2013. aasta otsus EKP/2013/29, millega kehtestatakse tingimused Euroopa Keskpanga kapitaliosade ülekanneteks riikide keskpankade vahel ja sissemakstud kapitali korrigeerimiseks (ELT L 16, 21.1.2014, lk 55).

(3)  Euroopa Keskpanga 29. novembri 2018. aasta otsus (EL) 2019/44 Euroopa Keskpanga kapitali sissemaksmise kohta eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankade poolt, otsuse EKP/2014/61 muutmise kohta ja otsuse EKP/2013/30 kehtetuks tunnistamise kohta (EKP/2018/28) (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 180).

(4)  Euroopa Keskpanga 30. novembri 2018. aasta otsus (EL) 2019/48 Euroopa Keskpanga kapitali sissemaksmise kohta euroalaväliste liikmesriikide keskpankade poolt ja otsuse EKP/2013/31 kehtetuks tunnistamise kohta (EKP/2018/32) (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 196).

(5)  29. augusti 2013. aasta otsus EKP/2013/30 Euroopa Keskpanga kapitali sissemaksmise kohta eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankade poolt (ELT L 16, 21.1.2014, lk 61).

(6)  Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2015/287, 31. detsember 2014, kapitali sissemaksmise, välisvaluutareservide ülekande ja sissemaksete kohta Euroopa Keskpanga reservidesse ja eraldistesse Lietuvos bankase poolt (EKP/2014/61) (ELT L 50, 21.2.2015, lk 44).

(7)  Otsus EKP/2013/31, 30. august 2013, Euroopa Keskpanga kapitali sissemaksmise kohta euroalaväliste riikide keskpankade poolt (ELT L 16, 21.1.2014, lk 63).


I LISA

RKPde MÄRGITUD KAPITAL

 

31. detsembril 2018 märgitud osa

(EUR)

Alates 1. jaanuarist 2019 märgitud osa

(EUR)

Ülekantav osa

(EUR)

Euroala RKP

Nationale Bank van Belgiė/Banque Nationale de Belgique

268 222 025,17

273 656 178,72

5 434 153,55

Deutsche Bundesbank

1 948 208 997,34

1 988 229 048,48

40 020 051,14

Eesti Pank

20 870 613,63

21 303 613,91

433 000,28

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

125 645 857,06

127 237 133,10

1 591 276,04

Bank of Greece

220 094 043,74

187 186 022,25

– 32 908 021,49

Banco de España

957 028 050,02

902 708 164,54

– 54 319 885,48

Banque de France

1 534 899 402,41

1 537 811 329,32

2 911 926,91

Banca d'Italia

1 332 644 970,33

1 277 599 809,38

– 55 045 160,95

Central Bank of Cyprus

16 378 235,70

16 269 985,63

– 108 250,07

Latvijas Banka

30 537 344,94

29 563 094,31

– 974 250,63

Lietuvos bankas

44 728 929,21

43 938 703,70

– 790 225,51

Banque centrale du Luxembourg

21 974 764,35

24 572 766,05

2 598 001,70

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

7 014 604,58

7 923 905,17

909 300,59

De Nederlandsche Bank

433 379 158,03

440 328 812,57

6 949 654,54

Oesterreichische Nationalbank

212 505 713,78

220 018 268,69

7 512 554,91

Banco de Portugal

188 723 173,25

177 172 890,71

– 11 550 282,54

Banka Slovenije

37 400 399,43

36 382 848,76

– 1 017 550,67

Národná banka Slovenska

83 623 179,61

86 643 356,59

3 020 176,98

Suomen Pankki

136 005 388,82

137 564 189,84

1 558 801,02

Euroalaväline RKP

Българска народна банка (Bulgaaria keskpank)

92 986 810,73

92 131 635,17

– 855 175,56

Česká národní banka

174 011 988,64

175 062 014,33

1 050 025,69

Danmarks Nationalbank

161 000 330,15

162 223 555,95

1 223 225,80

Hrvatska narodna banka

65 199 017,58

61 410 265,11

– 3 788 752,47

Magyar Nemzeti Bank

149 363 447,55

144 492 194,37

– 4 871 253,18

Narodowy Bank Polski

554 565 112,18

563 636 468,10

9 071 355,92

Banca Naţională a României

281 709 983,98

264 887 922,99

– 16 822 060,99

Sveriges Riksbank

246 041 585,69

273 028 328,31

26 986 742,62

Bank of England

1 480 243 941,72

1 552 024 563,60

71 780 621,88

Kokku  (1)

10 825 007 069,61

10 825 007 069,61

0,00


(1)  Ümardamise tõttu võivad liitmiste kogusummad olla ligikaudsed.


II LISA

RKPde POOLT SISSE MAKSTUD KAPITAL

 

31. detsembril 2018 sisse makstud osa

(EUR)

Alates 1. jaanuarist 2019 sisse makstud osa

(EUR)

Ülekande summa

(EUR)

Euroala RKP

Nationale Bank van Belgiė/Banque Nationale de Belgique

268 222 025,17

273 656 178,72

5 434 153,55

Deutsche Bundesbank

1 948 208 997,34

1 988 229 048,48

40 020 051,14

Eesti Pank

20 870 613,63

21 303 613,91

433 000,28

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

125 645 857,06

127 237 133,10

1 591 276,04

Bank of Greece

220 094 043,74

187 186 022,25

– 32 908 021,49

Banco de España

957 028 050,02

902 708 164,54

– 54 319 885,48

Banque de France

1 534 899 402,41

1 537 811 329,32

2 911 926,91

Banca d'Italia

1 332 644 970,33

1 277 599 809,38

– 55 045 160,95

Central Bank of Cyprus

16 378 235,70

16 269 985,63

– 108 250,07

Latvijas Banka

30 537 344,94

29 563 094,31

– 974 250,63

Lietuvos bankas

44 728 929,21

43 938 703,70

– 790 225,51

Banque centrale du Luxembourg

21 974 764,35

24 572 766,05

2 598 001,70

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

7 014 604,58

7 923 905,17

909 300,59

De Nederlandsche Bank

433 379 158,03

440 328 812,57

6 949 654,54

Oesterreichische Nationalbank

212 505 713,78

220 018 268,69

7 512 554,91

Banco de Portugal

188 723 173,25

77 172 890,71

– 11 550 282,54

Banka Slovenije

37 400 399,43

36 382 848,76

– 1 017 550,67

Národná banka Slovenska

83 623 179,61

86 643 356,59

3 020 176,98

Suomen Pankki

136 005 388,82

137 564 189,84

1 558 801,02

Euroalaväline RKP

Българска народна банка (Bulgaaria keskpank)

3 487 005,40

3 454 936,32

– 32 069,08

Česká národní banka

6 525 449,57

6 564 825,54

39 375,97

Danmarks Nationalbank

6 037 512,38

6 083 383,35

45 870,97

Hrvatska narodna banka

2 444 963,16

2 302 884,94

– 142 078,22

Magyar Nemzeti Bank

5 601 129,28

5 418 457,29

– 182 671,99

Narodowy Bank Polski

20 796 191,71

21 136 367,55

340 175,84

Banca Naţională a României

10 564 124,40

9 933 297,11

– 630 827,29

Sveriges Riksbank

9 226 559,46

10 238 562,31

1 012 002,85

Bank of England

55 509 147,81

58 200 921,14

2 691 773,33

Kokku  (1)

7 740 076 934,57

7 659 443 757,27

– 80 633 177,30


(1)  Ümardamise tõttu võivad liitmiste kogusummad olla ligikaudsed.


Top