EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0021

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2018/1148, 10. august 2018, Kreeka Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkuse kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2016/1041 (EKP/2018/21)

OJ L 208, 17.8.2018, p. 91–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1148/oj

17.8.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 208/91


EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2018/1148,

10. august 2018,

Kreeka Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkuse kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2016/1041 (EKP/2018/21)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 127 lõike 2 esimest taanet,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artikli 3.1 esimest taanet, artikleid 12.1 ja 18 ning artikli 34.1 teist taanet,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga 19. detsembri 2014. aasta suunist (EL) 2015/50 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta (EKP/2014/60) (1) (ülddokumentatsiooni suunis), eelkõige selle artikli 1 lõiget 4, neljanda osa I, II, IV, V, VI ja VIII jaotist ning kuuendat osa,

võttes arvesse 9. juuli 2014. aasta suunist EKP/2014/31 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega ning millega muudetakse suunist EKP/2007/9, (2) eelkõige selle artikli 1 lõiget 3, artikli 6 lõiget 1 ja artiklit 8,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikli 18.1 kohaselt võivad Euroopa Keskpank (EKP) ja liikmesriikide, mille rahaühik on euro, keskpangad teha krediiditehinguid krediidiasutustega ja muude turul osalejatega, kui laen on piisavalt tagatud.

(2)

Eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonide jaoks tagatiseks kõlblike turukõlblike varade määratlemise standardkriteeriumid ja krediidikvaliteedi läve miinimumnõuded on sätestatud suunises (EL) 2015/510 (EKP/2014/60), eelkõige selle artiklis 59 ja neljanda osa II jaotises.

(3)

Suunise (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) artikli 1 lõike 4 kohaselt võib EKP nõukogu eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonide rakendamise vahendeid, instrumente, nõudeid, kriteeriume ja menetluste korda igal ajal muuta. Suunise (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) artikli 59 lõike 6 kohaselt jätab eurosüsteem endale õiguse välja selgitada, kas emissioon, emitent, krediidisaaja või garant vastab tema krediidikvaliteedi nõuetele, lähtudes teabest, mida eurosüsteem võib pidada asjakohaseks, et tagada eurosüsteemile piisav riskikaitse.

(4)

Erandina eurosüsteemi krediidikvaliteedi nõuetest sätestab suunise EKP/2014/31 artikkel 8 lõige 2, et eurosüsteemi krediidikvaliteedi läve ei kohaldata turukõlblike võlainstrumentide suhtes, mida emiteerivad või täielikult tagavad euroala liikmesriikide keskvalitsused, kes on Euroopa Liidu/Rahvusvahelise Valuutafondi programmi all, v.a juhul, kui EKP nõukogu otsustab, et asjaomane liikmesriik ei täida finantstoe ja/või makromajandusliku programmi tingimusi.

(5)

19. augustil 2015. aastal, pärast varasema Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi (EFSF) finantsabiprogrammi lõppemist, kiitis Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) juhatajate nõukogu heaks praeguse kolmeaastase finantsabiprogrammi Kreekale.

(6)

EKP nõukogu on hinnanud selle ESMi programmi mõju Kreekale, jätkuvat rakendamist ning Kreeka ametiasutuste pühendumust programmi täielikule elluviimisele. Selle hinnangu alusel leidis EKP nõukogu, et Kreeka Vabariik vastab programmi tingimustele. Seejärel, 22. juunil 2016, võttis EKP nõukogu vastu Euroopa Keskpanga otsuse (EL) 2016/1041 (EKP/2016/18), (3) millega taastati Kreeka Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkus eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonide jaoks, võttes arvesse nende instrumentide konkreetseid väärtuskärpeid; otsus sätestas, et Kreeka Vabariik loetakse Euroopa Liidu/Rahvusvahelise Valuutafondi programmi järgivaks euroala liikmesriigiks.

(7)

Praegu sätestab suunise EKP/2014/31 artikli 1 lõige 3, et selle suunise artikli 6 lõike 1 ja artikli 8 mõttes loetakse Kreeka Vabariik Euroopa Liidu/Rahvusvahelise Valuutafondi programmi järgivaks euroala liikmesriigiks. Lisaks sätestab selle suunise artikli 8 lõige 3, et Kreeka Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide suhtes kohaldatakse konkreetseid väärtuskärpeid, mis on sätestatud selle suunise I lisas.

(8)

Rahalise abi süsteemi lepingu artikli 1 alusel, mis on sõlmitud Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM), Kreeka Vabariigi, Bank of Greece ja Kreeka finantsstabiilsusfondi vahel (4)19. augustil 2015, on ESMi programmi lõppkuupäev 20. august 2018. Seega ei loeta Kreeka Vabariiki pärast 21. augustit 2018 enam Euroopa Liidu/Rahvusvahelise Valuutafondi programmi all olevaks euroala liikmesriigiks. Seetõttu ei ole pärast seda kuupäeva tingimused eurosüsteemi krediidikvaliteedi läve ajutiseks peatamiseks seoses Kreeka Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentidega suunise EKP/2014/31 artikli 8 lõike 2 kohaselt enam täidetud.

(9)

Seetõttu on EKP nõukogu otsustanud kohaldada Kreeka Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide suhtes alates 21. augustist 2018 eurosüsteemi standardkriteeriume ja krediidikvaliteedi läve ning Euroopa Keskpanga suunises (EL) 2016/65 (EKP/2015/35) sätestatud standardseid väärtuskärpeid (5),

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Kreeka Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkus

1.   Suunise EKP/2014/31 artikli 1 lõike 3, artikli 6 lõike 1 ning artikli 8 tähenduses ei käsitleta Kreeka Vabariiki Euroopa Liidu/Rahvusvahelise Valuutafondi programmi tingimustele vastava euroala liikmesriigina.

2.   Eurosüsteemi krediidikvaliteedi läve miinimumnõudeid, mis on sätestatud suunises (EL) 2015/510 (EKP/2014/60), eelkõige selle artiklis 59 ja neljandas osa II jaotises, ei kohaldata Kreeka Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide suhtes.

3.   Kreeka Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide suhtes ei kohaldata konkreetseid väärtuskärpeid, mis on sätestatud suunise EKP/2014/31 I lisas.

Artikkel 2

Kehtetuks tunnistamine

Käesolevaga tunnistatakse otsus (EL) 2016/1041 (EKP/2016/18) kehtetuks.

Artikkel 3

Lõppsätted

1.   Käesolev otsus jõustub 21. augustil 2018.

2.   Käesoleva otsuse ja suuniste (EL) 2015/510 (EKP/2014/60) ja EKP/2014/31 riigisisese RKP rakendusakti vastuolu korral liikmesriikides, mille rahaühik on euro, kohaldatakse käesolevat otsust.

Frankfurt Maini ääres, 10. august 2018

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  ELT L 91, 2.4.2015, lk 3.

(2)  ELT L 240, 13.8.2014, lk 28.

(3)  Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2016/1041, 22. juuni 2016, Kreeka Vabariigi emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkuse kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2015/300 (EKP/2016/18) (ELT L 169, 28.6.2016, lk 14).

(4)  Avaldatud ESMi veebisaidil www.esm.europa.eu.

(5)  Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2016/65, 18. november 2015, eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta (EKP/2015/35) (ELT L 14, 21.1.2016, lk 30).


Top