EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0010(01)

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2018/546, 15. märts 2018, omavahendeid käsitlevate otsuste tegemise pädevuse delegeerimise kohta (EKP/2018/10)

OJ L 90, 6.4.2018, p. 105–109 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/09/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/546/oj

6.4.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 90/105


EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2018/546,

15. märts 2018,

omavahendeid käsitlevate otsuste tegemise pädevuse delegeerimise kohta (EKP/2018/10)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrust (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta, (1) eelkõige selle artikli 26 lõiget 3 ning artikleid 28, 29, 77 ja 78,

võttes arvesse nõukogu 15. oktoobri 2013. aasta määrust (EL) nr 1024/2013, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga, (2) eelkõige selle artikli 4 lõike 1 punkti d,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga 16. novembri 2016. aasta otsust (EL) 2017/933 otsustamispädevuse delegeerimise üldraamistiku kohta seoses järelevalveülesannetega seotud õigusaktidega (EKP/2016/40), (3) eelkõige selle artiklit 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 4 lõike 1 punkti d kohaselt on Euroopa Keskpank (EKP) kui järelevalve alla kuuluvate oluliste üksuste suhtes pädev asutus kohustatud hindama, kas esimese taseme põhiomavahendite emissioonid vastavad määruses (EL) nr 575/2013 sätestatud kriteeriumidele. Järelevalve alla kuuluvad olulised üksused võivad liigitada kapitaliinstrumente esimese taseme põhiomavahenditeks ainult EKP eelneval loal.

(2)

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 26 lõike 3 kolmanda lõigu kohaselt koostab, haldab ja avaldab Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) loetelu sellistest kapitaliinstrumentide liikidest, mis kvalifitseeruvad igas liikmesriigis esimese taseme põhiomavahenditesse kuuluvate instrumentidena. Instrumendi liigi lisamine EBA loetellu näitab, et see vastab määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 28 või kohalduval juhul artiklis 29 sätestatud kõlblikkuse kriteeriumidele. Võttes arvesse selliste instrumentide liikide kontrollimist pädevate asutuste ning pärast 28. juunit 2013 EBA poolt ning EBA loetelu avalikkust ning regulaarset uuendamist, on kohane kasutada seda loetelu otsustamispädevuse volituste ulatuse kindlaksmääramiseks vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 26 lõikele 3.

(3)

Määruse (EL) nr 575/2013 põhjenduse 75 kohaselt ei mõjuta see määrus pädevate asutuste võimalusi säilitada heakskiitmisele eelnevad protsessid seoses täiendavatesse esimese ja teise taseme omavahenditesse kuuluvaid instrumente käsitlevate lepingutega. Vastavalt on mõne liikmesriigi õiguses ette nähtud sellised menetlused, mis käsitlevad kapitaliinstrumentide liigitamist täiendavateks esimese või teise taseme omavahenditeks. EKP on vastavalt määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 4 lõike 1 punktile d pädev asutus andma selliseid lubasid järelevalve alla kuuluvatele olulistele üksustele.

(4)

Samuti on EKP pädevuses määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 4 lõike 1 punkti d kohaselt anda järelevalve alla kuuluvatele olulistele üksustele eelnev luba nende poolt emiteeritud esimese taseme põhiomavahendite instrumentide ennetähtaegseks vähendamiseks, tagasivõtmiseks või tagasiostmiseks riigiseses õiguses lubatud viisil ning algatada esimese või teise taseme põhiomavahendite ennetähtaegne tagasivõtmine, lunastamine või tagasiostmine.

(5)

Hinnates järelevalve alla kuuluvate oluliste üksuste taotlusi saada eelnev luba omavahendite vähendamiseks, kohaldab EKP määruse (EL) nr 575/2013 artiklit 78 ning komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 241/2014 (4) IV peatüki 2. jagu.

(6)

EKP kui pädev asutus peab igal aastal tegema väga palju omavahendeid käsitlevaid otsuseid. Otsustusprotsessi sujuvuse huvides on vajalik delegeerimisotsus selliste otsuste vastuvõtmise kohta. Euroopa Liidu Kohus on tunnustanud otsuste delegeerimise vajadust, et võimaldada institutsioonil, kes peab vastu võtma palju otsuseid, oma ülesandeid täita. Samuti on see kohus tunnustanud, et otsuseid tegeva organi töövõime on kõikidele institutsionaalsetele süsteemidele omane põhimõte (5).

(7)

Otsustuspädevuse delegeerimine peab olema piiratud ja proportsionaalne ning delegeerimise ulatus peab olema selgelt määratletud.

(8)

Otsus (EL) 2017/933 (EKP/2016/40) täpsustab menetlust, mida tuleb järgida järelevalvet käsitlevate delegeerimisotsuste vastuvõtmisel, ja isikute ringi, kellele võib otsustamispädevuse delegeerida. See otsus ei mõjuta järelevalveülesannete täitmist EKP poolt ega EKP järelevalvenõukogu pädevust esitada EKP nõukogule lõplikke otsuste eelnõusid.

(9)

Kui käesolevas otsuses sätestatud kriteeriumid delegeeritud otsuste vastuvõtmiseks ei ole täidetud, tuleb otsused vastu võtta määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 26 lõikes 8 ja otsuse EKP/2004/2 (6) artiklis 13g ette nähtud vastuväidete mitteesitamise menetluses. Lisaks, kui tööüksuste juhtidel on kahtlusi hindamiskriteeriumide täitmise kohta omavahendeid käsitlevate otsuse tegemiseks, kuna järelevalve alla kuuluv oluline üksus ei ole esitanud piisavalt teavet või hindamine on keerukas, tuleb samuti kasutada vastuväidete mitteesitamise menetlust.

(10)

EKP järelevalveotsuste suhtes võib kohaldada asutusesisest halduskorras läbivaatamist kooskõlas määruse (EL) nr 1024/2013 artikliga 24, mida täpsustab otsus EKP/2014/16 (7). Selle haldusläbivaatuse puhul võtab EKP järelevalvenõukogu arvesse vaidlustusnõukogu arvamust ja esitab uue otsuse eelnõu EKP nõukogule vastuvõtmiseks kooskõlas vastuväidete mitteesitamise menetlusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas otsuses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)   „omavahendite otsus“ (own funds decision)– EKP otsus eelneva loa kohta liigitada instrument esimese taseme põhiomavahendiks, täiendava esimese taseme omavahendiks või teise taseme omavahendiks ja omavahendite vähendamiseks;

2)   „omavahendite vähendamine“ (own funds reduction)– kõik määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 77 osutatud tegevused;

3)   „vähendamine koos asendamisega“ (reductions with replacement)– määruse (EL) nr 575/2013 artikli 78 lõike 1 punktis a osutatud omavahendite vähendamine;

4)   „vähendamine ilma asendamiseta“ (reductions without replacement)– määruse (EL) nr 575/2013 artikli 78 lõike 1 punktis b osutatud omavahendite vähendamine;

5)   „EBA loetelu“ (EBA list)– loetelu, mida EBA koostab, haldab ja avaldab (8) kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 26 lõike 3 kolmanda lõiguga, mis sisaldab kõik liikmesriikides esinevad kapitaliinstrumentide liigid, mis kvalifitseeruvad esimese taseme põhiomavahenditeks igalt pädevalt asutuselt saadud teabe põhjal;

6)   „esimese taseme põhiomavahendite instrument“, „Täiendavad esimese taseme omavahendite instrument“ ja „Teise taseme omavahendite instrument“ (Common Equity Tier 1 instrument, Additional Tier 1 instrument, Tier 2 instrument)– kapitaliinstrumendid, mis liigitatakse esimese taseme põhiomavahendite instrumentideks, täiendavate esimese taseme omavahendite instrumentideks ja teise taseme omavahendite instrumentideks määruse (EL) nr 575/2013 alusel;

7)   „asendav instrument“ (replacing instrument)– kapitaliinstrument, mis asendab kapitaliinstrumendi, mis kuulub vähendamisele, tagasiostmisele, tagasivõtmisele või lunastamisele määruse (EL) nr 575/2013 artikli 78 lõike 1 punkti a tähenduses;

8)   „asendamisele kuuluv instrument“ (replaced instrument)– kapitaliinstrument, mille suhtes kohaldatakse määruse (EL) nr 575/2013 artiklis 77 osutatud tegevust ja mis asendatakse asendava instrumendiga „Vähendamine koos asendamisega“ menetluses määruse (EL) nr 575/2013 artikli 78 lõike 1 punkti a alusel;

9)   „esimese taseme põhiomavahendite suhtarv“, „esimese taseme omavahendite suhtarv“ ja „koguomavahendite suhtarv“ (Common Equity Tier 1 capital ratio, 'Tier 1 capital ratio, total capital ratio)– määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõikes 2 osutatud esimese taseme põhiomavahendite suhtarv, esimese taseme omavahendite suhtarv ja koguomavahendite suhtarv;

10)   „SREP otsus“ (SREP decision)– otsus, mille EKP teeb määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 16 alusel pärast iga-aastast järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL (9) artikli 97 tähenduses, mis sätestab usaldatavusnõuded;

11)   „delegeerimisotsus“ ja „delegeeritud otsus“ (delegation decision, delegated decision)– tähendus otsuse (EL) 2017/933 (EKP/2016/40) artikli 3 punktides 2 ja 4;

12)   „tööüksuste juhid“ (heads of work units)– EKP tööüksuste juhid, kellele delegeeritakse omavahendite otsuste tegemise pädevus;

13)   „vastuväidete mitteesitamise menetlus“ (non-objection procedure)– määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 26 lõikes 8 ette nähtud ning otsuse EKP/2004/2 artiklis 13g täpsustatud menetlus;

14)   „eitav otsus“ (negative decision)– otsus, mis ei anna osalist või täielikku luba, mida oluline järelevalve alla kuuluv üksus taotles. Lisasätetega otsust (näiteks tingimused või kohustused) loetakse eitavaks otsuseks, v.a juhul kui lisasätted: a) tagavad, et järelevalve alla kuuluv üksus täidab artikli 3 lõikes 4, artikli 4 lõikes 3 ja artikli 5 lõikes 6 osutatud liidu õiguse nõudeid, mis on kirjalikult kokku lepitud; või b) üksnes kordavad ühte või enamat kehtivat nõuet, mida asutus peab täitma kooskõlas artikli 3 lõike 4, artikli 4 lõike 3 ja artikli 5 lõike 6 sätetega, või taotlevad teavet ühe või enama sellise nõude täitmise kohta;

15)   „järelevalve alla kuuluv oluline üksus“ (significant supervised entity)– järelevalve alla kuuluv oluline üksus Euroopa Keskpanga määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) (10) artikli 2 punktis 16 määratletud tähenduses.

Artikkel 2

Omavahendite otsuste delegeerimine

1.   Kooskõlas otsuse (EL) 2017/933 (EKP/2016/40) artikliga 4 delegeerib EKP nõukogu järgmiste otsuste tegemise EKP juhatuse poolt selle otsuse artikli 5 alusel määratud tööüksuste juhtidele: a) eelnev luba kapitaliinstrumentide liigitamiseks esimese taseme põhiomavahenditeks määruse (EL) nr 575/2013 artikli 26 lõike 3 kohaselt; b) eelnev luba kapitaliinstrumentide liigitamiseks täiendavate esimese taseme omavahendite instrumentideks ja teise taseme omavahendite instrumentideks, kui see on nõutav riigisisese õigusale alusel; ja c) eelnev luba omavahendite vähendamisteks määruse (EL) nr 575/2013 artikli 77 kohaselt.

2.   Lõikes 1 osutatud omavahendite otsused võetakse vastu ainult delegeeritud otsusega, kui täidetud on artiklites 3, 4 ja 5 sätestatud kriteeriumid delegeeritud otsuse vastuvõtmiseks.

3.   Omavahendite otsuseid ei võeta vastu delegeeritud otsustena, kui ebapiisava teabe või hindamise keerukuse tõttu tuleb need vastu võtta vastuväidete mitteesitamise menetluses.

Artikkel 3

Kriteeriumid delegeeritud otsuste tegemiseks eelneva loa kohta instrumentide liigitamisel esimese taseme põhiomavahendite instrumentideks

1.   Otsused instrumentide liigitamise kohta esimese taseme põhiomavahendite instrumentideks tehakse delegeeritud otsusena, kui instrumendiliik, mille osas luba taotletakse, on EKP poolt taotluse saamise ajal EBA loetelus.

2.   Eitavaid otsuseid ja otsuseid määruse (EL) nr 575/2013 artikli 31 alusel ei võeta vastu delegeeritud otsustena.

3.   Kui otsust kapitaliinstrumentide liigitamiseks esimese taseme põhiomavahendite instrumentideks kooskõlas lõigetega 1 ja 2 ei saa vastu võtta delegeeritud otsusena, võetakse see vastu vastuväidete mitteesitamise menetluses.

4.   Kapitaliinstrumentide liigitamise hindamine esimese taseme põhiomavahendite instrumentideks teostatakse kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artiklitega 27, 28 ja 29 ning delegeeritud määruse (EL) nr 241/2014 artiklitega 4 ja 11.

Artikkel 4

Kriteeriumid delegeeritud otsuste tegemiseks eelneva loa kohta instrumentide liigitamisel täiendavate esimese taseme omavahendite instrumentideks ja teise taseme omavahendite instrumentideks

1.   Kui riigisisese õiguse alusel on nõutav eelnev luba, tehakse otsused kapitaliinstrumentide liigitamiseks täiendavate esimese taseme omavahendite instrumentideks ja teise taseme omavahendite instrumentideks delegeeritud otsusena.

2.   Eitavaid otsuseid ei tehta delegeeritud otsustena ja need võetakse vastu vastuväidete mitteesitamise menetluses.

3.   Instrumentide liigitamise hindamine täiendavate esimese taseme omavahendite instrumentideks ja teise taseme omavahendite instrumentideks teostatakse kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artiklitega 52, 54 ja 63 ning delegeeritud määruse (EL) nr 241/2014 artiklitega 8, 9 ja 20–24a.

Artikkel 5

Kriteeriumid delegeeritud otsuste tegemiseks eelneva loa kohta omavahendite vähendamisteks

1.   Otsused eelneva loa kohta omavahendite vähendamisteks tehakse delegeeritud otsusena, kui täidetud on lõike 2 või 3 tingimused.

2.   Vähendamiste puhul koos asendamisega tehakse otsused delegeeritud otsusena, kui:

a)

asendav instrument on esimese taseme põhiomavahendite instrument, kui selle agregeeritud nimiväärtus on vähemalt võrdne asendamisele kuuluva instrumendi nimiväärtusega; või

b)

asendav instrument on täiendav esimese taseme omavahendite instrument, kui selle agregeeritud nimiväärtus on vähemalt võrdne asendamisele kuuluva instrumendi nimiväärtusega, kui asendamisele kuuluv instrument on täiendav esimese taseme omavahendite instrument; või

c)

asendav instrument on täiendav esimese taseme omavahendite instrument või teise taseme omavahendite instrument, kui selle agregeeritud nimiväärtus on vähemalt võrdne asendamisele kuuluva instrumendi nimiväärtusega, kui asendamisele kuuluv instrument on teise taseme omavahendite instrument.

3.   Vähendamiste puhul ilma asendamiseta tehakse otsused delegeeritud otsusena, kui:

a)

pärast vähendamist ületavad (ja ületavad prognoosi kohaselt vähemalt kolme aasta jooksul pärast kohaldamise kuupäeva) omavahendid järgmist: määruse (EL) nr 575/2013 artikli 92 lõikes 1 sätestatud nõuete summa, määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 16 lõike 2 punkti a kohaselt hoitavate omavahendite nõue, direktiivi 2013/36/EL artikli 128 punktis 6 ja viimase SREP otsuse 2. samba kapitalisuunises määratletud kombineeritud puhvri nõue; ja

b)

vähendamise mõju esimese taseme põhiomavahendite kapitali suhtarvule, esimese taseme kapitali suhtarvule ja kogukapitali suhtarvule on alla 100 baaspunkti.

4.   Eitavaid otsuseid ei võeta vastu delegeeritud otsustena.

5.   Juhul kui kooskõlas lõigetega 1–4 ei saa omavahendite vähendamise otsuseid teha delegeeritud otsusena, võetakse see vastu vastuväidete mitteesitamise menetluses.

6.   Omavahendite vähendamise hindamine toimub kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikliga 78 ja delegeeritud määruse (EL) nr 241/2014 IV peatüki 2. jaoga.

Artikkel 6

Üleminekusäte

Käesolevat otsust ei kohaldata, kui taotlus esitati EKP-le enne käesoleva otsuse jõustumist.

Artikkel 7

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Frankfurt Maini ääres, 15. märts 2018

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  ELT L 176, 27.6.2013, lk 1.

(2)  ELT L 287, 29.10.2013, lk 63.

(3)  ELT L 141, 1.6.2017, lk 14.

(4)  Komisjoni 7. jaanuari 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 241/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles käsitletakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavaid omavahendite nõudeid (ELT L 74, 14.3.2014, lk 8).

(5)  AKZO Chemie vs. komisjon, 5/85, ECLI:EU:C:1986:328, punkt 37, ja Carmine Salvatore Tralli vs. EKP, C-301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, punkt 59.

(6)  19. veebruari 2004. aasta otsus EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (ELT L 80, 18.3.2004, lk 33).

(7)  14. aprilli 2014. aasta otsus EKP/2014/16 vaidlustusnõukogu asutamise ja selle kodukorra kohta (ELT L 175, 14.6.2014, lk 47).

(8)  Avaldatud EBA veebilehel www.eba.europa.eu.

(9)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/36/EL, 26. juuni 2013, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (ELT L 176, 27.6.2013, lk 338).

(10)  Euroopa Keskpanga 16. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 468/2014, millega kehtestatakse raamistik Euroopa Keskpanga ja riiklike pädevate asutuste vaheliseks ning riiklike määratud asutustega tehtavaks koostööks ühtse järelevalvemehhanismi raames (ühtse järelevalvemehhanismi raammäärus) (EKP/2014/17) (ELT L 141, 14.5.2014, lk 1).


Top