EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0006(01)

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2018/228, 13. veebruar 2018, millega muudetakse otsust (EL) 2017/936, millega volitatakse tööüksuste juhte võtma vastu sobivust ja nõuetekohasust käsitlevaid delegeeritud otsuseid (EKP/2018/6)

OJ L 43, 16.2.2018, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2020; mõjud tunnistatud kehtetuks 32020D1331

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/228/oj

16.2.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 43/18


EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2018/228,

13. veebruar 2018,

millega muudetakse otsust (EL) 2017/936, millega volitatakse tööüksuste juhte võtma vastu sobivust ja nõuetekohasust käsitlevaid delegeeritud otsuseid (EKP/2018/6)

EUROOPA KESKPANGA JUHATUS,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja, eelkõige selle artiklit 11.6,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga otsust (EL) 2017/933, 16. november 2016, otsustamispädevuse delegeerimise üldraamistiku kohta seoses järelevalveülesannetega seotud õigusaktidega (EKP/2016/40), (1) eelkõige selle artikleid 4 ja 5,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga otsust (EL) 2017/935, 16. november 2016, sobivust ja nõuetekohasust käsitlevate otsuste tegemise pädevuse delegeerimise ning sobivuse ja nõuetekohasuse hindamise kohta (EKP/2016/42), (2) eelkõige selle artiklit 2,

võttes arvesse otsust EKP/2004/2, 19. veebruar 2004, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord, (3) eelkõige selle artiklit 10,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Keskpanga otsuse (EL) 2017/936 (EKP/2017/16) (4) kohaselt võtab delegeeritud otsused vastu IV mikrotasandi usaldatavusjärelevalve peadirektoraadi peadirektori asetäitja, kes vastutab sobivust ja nõuetekohasust käsitlevate otsuste eest, või tööüksuse juht otsuse (EL) 2017/935 (EKP/2016/42) artikli 2 alusel.

(2)

1. veebruaril 2018 toimus EKP pangandusjärelevalves organisatsiooniline muudatus, millega viidi kolm osakonda, sealhulgas tegevuslubade osakond, üle IV mikrotasandi usaldatavusjärelevalve peadirektoraadist EKP järelevalvenõukogu sekretariaadi peadirektoraati. IV mikrotasandi usaldatavusjärelevalve peadirektoraadi peadirektori asetäitja ei ole enam vastutav sobivust ja nõuetekohasust käsitlevate otsuste eest.

(3)

EKP järelevalvenõukogu esimehega on konsulteeritud nende tööüksuste juhtide osas, kellele tuleks delegeerida sobivust ja nõuetekohasust käsitlevate otsuste tegemise volitused.

(4)

Seetõttu tuleb Euroopa Keskpanga otsust (EL) 2017/936 (EKP/2017/16) muuta, et kajastada sobivust ja nõuetekohasust käsitlevate otsuste vastutuse üleviimist EKP järelevalvenõukogu sekretariaadi peadirektoraati,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Muudatused

Otsuse (EL) 2017/936 (EKP/2017/16) artikkel 1 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 1

Sobivust ja nõuetekohasust käsitlevad delegeeritud otsused

Delegeeritud otsused otsuse (EL) 2017/935 (EKP/2016/42) artikli 2 alusel võtab vastu EKP järelevalvenõukogu sekretariaadi peadirektoraadi peadirektor või peadirektori asetäitja või tema äraolekul EKP tegevuslubade osakonna juht ning üks järgmistest tööüksuste juhtidest:

a)

I mikrotasandi usaldatavusjärelevalve peadirektoraadi peadirektor, kui asjaomase järelevalve alla kuuluva üksuse või grupi üle teostab järelevalvet I mikrotasandi usaldatavusjärelevalve peadirektoraat;

b)

II mikrotasandi usaldatavusjärelevalve peadirektoraadi peadirektor, kui asjaomase järelevalve alla kuuluva üksuse või grupi üle teostab järelevalvet II mikrotasandi usaldatavusjärelevalve peadirektoraat, või

c)

peadirektori asetäitja, kui peadirektor ei ole kohal.“.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Frankfurt Maini ääres, 13. veebruar 2018

EKP president

Mario DRAGHI


(1)  ELT L 141, 1.6.2017, lk 14.

(2)  ELT L 141, 1.6.2017, lk 21.

(3)  ELT L 80, 18.3.2004, lk 33.

(4)  Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2017/936, 23. mai 2017, millega volitatakse tööüksuste juhte võtma vastu sobivust ja nõuetekohasust käsitlevaid delegeeritud otsuseid (EKP/2017/16) (ELT L 141, 1.6.2017, lk 26).


Top