EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2279

Komisjoni määrus (EL) 2017/2279, 11. detsember 2017, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 767/2009 (sööda turuleviimise ja kasutamise kohta) II, IV, VI, VII ja VIII lisa (EMPs kohaldatav tekst )

C/2017/8238

OJ L 328, 12.12.2017, p. 3–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2279/oj

12.12.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 328/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2017/2279,

11. detsember 2017,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 767/2009 (sööda turuleviimise ja kasutamise kohta) II, IV, VI, VII ja VIII lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrust (EÜ) nr 767/2009 sööda turuleviimise ja kasutamise kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1831/2003 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 79/373/EMÜ, 82/471/EMÜ, 83/228/EMÜ, 93/74/EMÜ, 93/113/EÜ ja 96/25/EÜ, komisjoni direktiiv 80/511/EMÜ ning komisjoni otsus 2004/217/EÜ, (1) eriti selle artikli 20 lõiget 2 ja artikli 27 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Selleks et lubada lemmikloomasööta mõttekalt märgistada, on Euroopa Liidu mõnes keeles lubatud konkreetsed väljendid. Kahe liikmesriigi lemmikloomasöödasektori uutest arengusuundadest nähtub, et konkreetsed väljendid lemmikloomasööda kohta on sobivad ka mõlema liikmesriigi keeles.

(2)

Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 767/2009 II lisa vastavalt muuta.

(3)

Analüütiliste koostisosade ning söödalisandite erinevused söödamaterjalides ja segasöödas tuleks läbi vaadata, võttes arvesse analüüsimeetodite tehnilist arengut ja heast laboritavast saadud kogemusi. Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 767/2009 IV lisa vastavalt muuta.

(4)

Järjest suureneva arvu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 (2) kohaste söödalisandite lubadega on kehtestatud söödalisandite maksimumsisaldus segasöödas ja söödamaterjalides, mille puhul varem selliseid väärtusi ei olnud kindlaks määratud, samal ajal kui teiste puhul võeti hiljuti kasutusele käsitlus söödalisandi soovitatavast maksimumsisaldusest täissöödas. Lisaks sellele võib sööda tootmise tehnoloogia põhjustada selliste lisandite (nt vitamiinid) koguse vähenemist, mida lõpptootes võib esineda ka looduslikult. Praktikas võib see tekitada ebaselgust, kui ettevõtja peab märgistusel esitama lisatud koguse, aga kontrolliasutus saab analüüsida ja kontrollida üksnes lõpptoodet. Selleks et võtta arvesse neid arengusuundi ja tagada söödamaterjalide ja segasööda tasakaalustatud, asjakohane ja mõttekas märgistamine, tuleks määruse (EÜ) nr 767/2009 VI ja VII lisa vastavalt muuta.

(5)

Tänu tehnika arengule on üha rohkem võimalik kasutada söödana toiduaineid, mis ei ole enam inimtoiduks ette nähtud. Komisjoni määruses (EL) nr 68/2013 (3) on sellised „endised toiduained“ loetletud söödamaterjalidena. Sellise endise toiduaine kvaliteet ei pruugi aga mõnel juhul vastata sööda puhul esitatavatele nõuetele; selliste endiste toiduainete märgistusel tuleks näidata, et nende kasutamine söödana on lubatud üksnes pärast töötlemist. Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 767/2009 VIII lisa vastavalt muuta.

(6)

Kuna ohutusnõuetest ei tulene vajadust lisade muudatuste viivitamatuks kohaldamiseks, on asjakohane näha ette aeg märgistuse sujuvaks muutmiseks, et vältida tarbetuid häireid kaubanduses ja ettevõtjatele tekitatavat asjatut halduskoormust.

(7)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 767/2009 II, IV, VI, VII ja VIII lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

1.   Söödamaterjale ja segasööta, mis on märgistatud enne 1. jaanuari 2019 kooskõlas enne 1. jaanuari 2018 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada olemasolevate varude ammendumiseni, kui need on ette nähtud toiduloomadele.

2.   Söödamaterjale ja segasööta, mis on märgistatud enne 1. jaanuari 2020 kooskõlas enne 1. jaanuari 2018 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada olemasolevate varude ammendumiseni, kui need on ette nähtud muudele kui toiduloomadele.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. detsember 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 229, 1.9.2009, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta (ELT L 268, 18.10.2003, lk 29).

(3)  Komisjoni 16. jaanuari 2013. aasta määrus (EL) nr 68/2013 söödamaterjalide kataloogi kohta (ELT L 29, 30.1.2013, lk 1).


LISA

1)

II lisa muudetakse järgmiselt.

Punkti 3 alapunkt b asendatakse järgmisega:

„b)

lemmikloomasööda nimetustes on lubatud järgmised väljendid: bulgaaria keeles „храна“; hispaania keeles „alimento“; tšehhikeelse nimetuse „kompletní krmná směs“ võib asendada nimetusega „kompletní krmivo“ ning nimetuse „doplňková krmná směs“ võib asendada nimetusega „doplňkové krmivo“; inglise keeles „pet food“; itaalia keeles „alimento“; ungari keeles „állateledel“; hollandi keeles „samengesteld voeder“; poola keeles „karma“; sloveeni keeles „hrana za hišne živali“; soome keeles „lemmikkieläinten ruoka“; eesti keeles „lemmikloomatoit“; horvaadi keeles „hrana za kućne ljubimce“.“

2)

IV lisa muudetakse järgmiselt.

A osa asendatakse järgmisega:

„A osa: I, V, VI ja VII lisas esitatud analüütiliste koostisosade erinevused

1)

Käesolevas lisas on esitatud tehniliste ja analüütiliste hälvete erinevused. Pärast mõõtemääramatusi ja protseduurilisi erisusi hõlmavate analüütiliste erinevuste kinnitamist liidu tasandil tuleb punktiga 2 kehtestatud väärtusi kohandada nii, et need hõlmaksid üksnes tehnilisi erinevusi.

2)

Kui söödamaterjali või segasööda koostisosade puhul leitakse, et I, V, VI ja VII lisas esitatud analüütiliste koostisosade tegelik ja märgistusel esitatud väärtus lahknevad, lähtutakse järgmistest lubatud erinevustest:

Koostisosa

Koostisosa teatatud sisaldus

Erinevus (1)

 

[%]

Alla märgistusel esitatud väärtuse

Üle märgistusel esitatud väärtuse

toorrasv

< 8

1

2

8–24

12,5 %

25 %

> 24

3

6

toorrasv, muude kui toiduloomade sööt

< 16

2

4

16–24

12,5 %

25 %

> 24

3

6

toorvalk

< 8

1

1

8–24

12,5 %

12,5 %

> 24

3

3

toorvalk, muude kui toiduloomade sööt

< 16

2

2

16–24

12,5 %

12,5 %

> 24

3

3

toortuhk

< 8

2

1

8–32

25 %

12,5 %

> 32

8

4

toorkiud

< 10

1,75

1,75

10–20

17,5 %

17,5 %

> 20

3,5

3,5

suhkur

< 10

1,75

3,5

10–20

17,5 %

35 %

> 20

3,5

7

tärklis

< 10

3,5

3,5

10–20

35 %

35 %

> 20

7

7

kaltsium

< 1

0,3

0,6

1–5

30 %

60 %

> 5

1,5

3

magneesium

< 1

0,3

0,6

1–5

30 %

60 %

> 5

1,5

3

naatrium

< 1

0,3

0,6

1–5

30 %

60 %

> 5

1,5

3

üldfosfor

< 1

0,3

0,3

1–5

30 %

30 %

> 5

1,5

1,5

soolhappes lahustumatu tuhk

< 1

piirnormi ei ole kehtestatud

0,3

1 – < 5

30 %

> 5

1,5

kaalium

< 1

0,2

0,4

1–5

20 %

40 %

> 5

1

2

niiskus

< 2

piirnorme ei ole kehtestatud

0,4

2 – < 5

20 %

5–12,5

1

> 12,5

8 %

energiasisaldus (2)

 

5 %

10 %

valgusisaldus (2)

 

10 %

20 %

3)

VI lisa asendatakse järgmisega:

VI LISA

Toiduloomade söödamaterjali ja segasööda märgistusandmed

I peatükk. Artikli 15 punktis f ja artikli 22 lõikes 1 osutatud söödalisandite kohustuslik ja vabatahtlik märgistamine

1.

Järgmised söödalisandid loetletakse koos nende erinimetuse, identifitseerimisnumbrite, lisatud koguse ja määruse (EÜ) nr 1831/2003 I lisa kohase funktsionaalrühma nimetuse või kõnealuse määruse artikli 6 lõikes 1 osutatud kategooriaga:

a)

söödalisandid, mille puhul on kehtestatud maksimumsisaldus vähemalt ühe toidulooma jaoks;

b)

kategooriatesse „zootehnilised söödalisandid“ ja „koktsidiostaatikumid ja histomonostaatikumid“ kuuluvad söödalisandid;

c)

söödalisandid, mille puhul söödalisandi kasutamist lubava õigusaktiga kehtestatud soovitatav maksimumsisaldus on ületatud.

Märgistusandmed esitatakse vastavalt asjaomase söödalisandi kasutamist lubavale õigusaktile.

Esimeses lõigus osutatud lisatud kogus väljendatakse söödalisandi kogusena, välja arvatud juhul, kui kõnealuse söödalisandi kasutamist lubavas õigusaktis on aine esitatud veerus „miinimum-/maksimumsisaldus“. Viimasel juhul peab lisatud kogus olema väljendatud kõnealuse aine kogusena.

2.

Funktsionaalrühma „vitamiinid, provitamiinid ja samalaadse toimega keemiliselt täpselt määratletud ained“ kuuluvate selliste söödalisandite puhul, mis tuleb loetleda punkti 1 kohaselt, võib märgistusel pealkirja „Söödalisandid“ all lisatud koguse asemel esitada pealkirja „Analüütilised koostisosad“ all kogu säilivusaja jooksul tagatud üldkoguse.

3.

Kui määruse (EÜ) nr 1831/2003 I lisas ei ole vastavat nimetust kehtestatud, võib punktides 1, 4 ja 6 osutatud funktsionaalrühma nimetuse asendada järgmise lühendiga:

Funktsionaalrühm

Nimetus ja kirjeldus

Lühinimi

1h

Radionukliididega saastumist tõkestavad ained: ained, mis pärsivad radionukliidide imendumist või soodustavad nende eritumist

Radionukliide tõkestavad ained

1m

Sööda saastumist mükotoksiinidega vähendavad ained: ained, mis pärsivad või vähendavad mükotoksiinide imendumist, soodustavad nende eritumist või muudavad nende toimemehhanismi

Mükotoksiine vähendavad ained

1n

Hügieeni parandavad ained: ained või, kui see on asjakohane, mikroorganismid, mis parandavad sööda hügieeniomadusi, vähendades spetsiifilist mikrobioloogilist saastumist

Hügieeni parandavad ained

2b

Lõhna- ja maitseainete ühendid: ained, mille lisamine söödale parandab sööda lõhna ja maitset

Lõhna- ja maitseained

3a

Vitamiinid, provitamiinid ja samalaadse toimega keemiliselt täpselt määratletud ained

Vitamiinid

3b

Mikroelementide ühendid

Mikroelemendid

3c

Aminohapped, nende soolad ja analoogid

Aminohapped

3d

Uurea ja selle derivaadid

Uurea

4c

Soodsa keskkonnamõjuga ained

Keskkonda parandavad ained

4.

Märgistusel sõnas, pildis või graafiliselt rõhutatud söödalisandid esitatakse vajaduse korral vastavalt punktile 1 või 2.

5.

Märgistamise eest vastutav isik avaldab ostjale tema taotluse korral punktides 1, 2 ja 4 nimetamata söödalisandite nimetused, identifitseerimisnumbri ja funktsionaalrühma. Kõnealust sätet ei kohaldata lõhna- ja maitseaineühendite suhtes.

6.

Punktides 1, 2 ja 4 nimetamata söödalisandid võib esitada vabatahtlikult vähemalt nende nimetusega, või lõhna- ja maitseainete ühendite puhul nende funktsionaalrühmaga.

7.

Ilma et see piiraks punkti 6 kohaldamist, tuleb juhul, kui organoleptiline või toitaineline söödalisand on märgistamisel esitatud vabatahtlikkuse alusel ja kui see on asjakohane, esitada selle lisatud kogus vastavalt punktile 1 või 2.

8.

Kui söödalisand kuulub rohkem kui ühte funktsionaalrühma, esitatakse kõnealuse sööda põhifunktsioonile vastav funktsionaalrühm või kategooria.

9.

Esitatakse söödamaterjalide ja segasööda eesmärgipärast kasutamist käsitlevad märgistusandmed, mis on sätestatud kõnealuse söödalisandi kasutamist lubavas õigusaktis.

II peatükk. Artikli 17 lõike 1 punktis f ja artikli 22 lõikes 1 osutatud analüütiliste koostisosade märgistamine

1.

Toiduloomade segasööda analüütilised koostisosad esitatakse märgisel pealkirja „Analüütilised koostisosad“ (3) järel järgmiselt:

Segasööt

Sihtliigid

Analüütilised koostisosad ja sisaldus

Täissööt

Kõik liigid

Kõik liigid

Kõik liigid

Kõik liigid

Kõik liigid

Kõik liigid

Kõik liigid

Sead ja kodulinnud

Sead ja kodulinnud

Toorvalk

Toorkiud

Toorrasv

Toortuhk

Kaltsium

Naatrium

Fosfor

Lüsiin

Metioniin

Mineraalne täiendsööt

Kõik liigid

Kõik liigid

Kõik liigid

Sead ja kodulinnud

Sead ja kodulinnud

Mäletsejalised

Kaltsium

Naatrium

Fosfor

Lüsiin

Metioniin

Magneesium

Muu täiendsööt

Kõik liigid

Kõik liigid

Kõik liigid

Kõik liigid

Kõik liigid

Kõik liigid

Kõik liigid

Sead ja kodulinnud

Sead ja kodulinnud

Mäletsejalised

Toorvalk

Toorkiud

Toorrasv

Toortuhk

Kaltsium ≥ 5 %

Naatrium

Fosfor ≥ 2 %

Lüsiin

Metioniin

Magneesium ≥ 0,5 %

2.

Käesoleva pealkirja all esitatud ained, mis on ka organoleptilised või toitainelised söödalisandid, teatatakse koos nende üldkogusega.

3.

Kui esitatakse energia- ja/või valgusisaldus, peab selline esitamine olema kooskõlas määruse (EÜ) nr 882/2004 artikliga 11.

4)

VII lisa asendatakse järgmisega:

VII LISA

Muude kui toiduloomade söödamaterjali ja segasööda märgistusandmed

I peatükk. Artikli 15 punktis f ja artikli 22 lõikes 1 osutatud söödalisandite kohustuslik ja vabatahtlik märgistamine

1.

Järgmised söödalisandid loetletakse koos nende erinimetuse ja/või identifitseerimisnumbrite, lisatud koguse ja määruse (EÜ) nr 1831/2003 I lisa kohase funktsionaalrühma nimetuse või kõnealuse määruse artikli 6 lõikes 1 osutatud kategooriaga:

a)

söödalisandid, mille puhul on kehtestatud maksimumsisaldus vähemalt ühe muu kui toidulooma jaoks;

b)

kategooriatesse „zootehnilised söödalisandid“ ja „koktsidiostaatikumid ja histomonostaatikumid“ kuuluvad söödalisandid;

c)

söödalisandid, mille puhul söödalisandi kasutamist lubava õigusaktiga kehtestatud soovitatav maksimumsisaldus on ületatud.

Märgistusandmed esitatakse vastavalt kõnealuse söödalisandi kasutamist lubavale õigusaktile.

Esimeses lõigus osutatud lisatud kogus väljendatakse söödalisandi kogusena, välja arvatud juhul, kui kõnealuse söödalisandi kasutamist lubavas õigusaktis on aine esitatud veerus „miinimum-/maksimumsisaldus“. Viimasel juhul peab lisatud kogus olema väljendatud kõnealuse aine kogusena.

2.

Funktsionaalrühma „vitamiinid, provitamiinid ja samalaadse toimega keemiliselt täpselt määratletud ained“ kuuluvate selliste söödalisandite puhul, mis tuleb loetleda punkti 1 kohaselt, võib märgistusel pealkirja „Söödalisandid“ all märgitava lisatud koguse asemel esitada pealkirja „Analüütilised koostisosad“ all märgitava kogu säilivusaja jooksul tagatud üldkoguse.

3.

Kui määruse (EÜ) nr 1831/2003 I lisas ei ole vastavat nimetust esitatud, võib punktides 1, 5 ja 7 osutatud funktsionaalrühma nimetuse asendada lühendiga vastavalt VI lisa punktis 3 esitatud tabelile.

4.

Märgistusel sõnas, pildis või graafiliselt esile toodud söödalisandid esitatakse vajaduse korral vastavalt punktile 1 või 2.

5.

Erandina punktist 1 tuleb funktsionaalrühmadesse „säilitusained“, „antioksüdandid“, „värvained“ ning „lõhna- ja maitseainete ühendid“ kuuluvate söödalisandite puhul märkida üksnes asjaomane funktsionaalrühm. Sellisel juhul avaldab märgistamise eest vastutav isik ostjale tema taotluse korral punktides 1 ja 2 osutatud teabe.

6.

Märgistamise eest vastutav isik avaldab ostjale tema taotluse korral punktides 1, 2 ja 4 nimetamata söödalisandite nimetused, identifitseerimisnumbri ja funktsionaalrühma. Kõnealust sätet ei kohaldata lõhna- ja maitseainete ühendite suhtes.

7.

Punktides 1, 2 ja 4 nimetamata söödalisandid võib esitada vabatahtlikult vähemalt nende nimetusega, või lõhna- ja maitseainete ühendite puhul nende funktsionaalrühmaga.

8.

Organoleptilise või toitainelise söödalisandi lisatud kogus tuleb vajaduse korral esitada vastavalt punktile 1 või 2, kui märgistus on esitatud vabatahtlikkuse alusel.

9.

Kui söödalisand kuulub rohkem kui ühte funktsionaalsesse rühma, märgitakse kõnealuse söödalisandi põhifunktsioonile vastav funktsionaalrühm või kategooria.

10.

Esitatakse söödamaterjalide ja segasööda eesmärgipärast kasutamist käsitlevad märgistusandmed, mis on sätestatud kõnealuse söödalisandi kasutamist lubavas õigusaktis.

II peatükk. Artikli 17 lõike 1 punktis f ja artikli 22 lõikes 1 osutatud analüütiliste koostisosade märgistamine

1.

Muude kui toiduloomade segasööda analüütilised koostisosad, mille ees on pealkiri „Analüütilised koostisosad“, (4) esitatakse märgisel järgmiselt:

Segasööt

Sihtliigid

Analüütilised koostisosad

Täissööt

Kassid, koerad ja karusloomad

Kassid, koerad ja karusloomad

Kassid, koerad ja karusloomad

Kassid, koerad ja karusloomad

Toorvalk

Toorkiud

Toorrasv

Toortuhk

Mineraalne täiendsööt

Kõik liigid

Kõik liigid

Kõik liigid

Kaltsium

Naatrium

Fosfor

Muu täiendsööt

Kassid, koerad ja karusloomad

Kassid, koerad ja karusloomad

Kassid, koerad ja karusloomad

Kassid, koerad ja karusloomad

Toorvalk

Toorkiud

Toorrasv

Toortuhk

2.

Käesoleva pealkirja all esitatud ained, mis on ka organoleptilised või toitainelised söödalisandid, teatatakse koos nende üldkogusega.

3.

Kui esitatakse energia- ja/või valgusisaldus, peab selline esitamine olema kooskõlas määruse (EÜ) nr 882/2004 artikliga 11.

5)

VIII lisa muudetakse järgmiselt.

a)

Punkt 1 asendatakse järgmisega:

„1.

Saastunud materjalid märgistatakse kirjaga „Sööt sisaldab ülemäärases koguses … (soovimatu(te) aine(te) nimetus(ed) vastavalt direktiivi 2002/32/EÜ I lisale), kasutamiseks söödana üksnes pärast detoksifitseerimist tunnustatud ettevõttes.“ Selliste ettevõtete tunnustamine toimub kooskõlas määruse (EÜ) nr 183/2005 artikli 10 punktiga 2 või 3.“

b)

Lisatakse järgmine punkt:

„3.

Ilma et see piiraks punktide 1 ja 2 kohaldamist, tuleb endised toiduained, mida on vaja enne söödana kasutamist töödelda, märgistada järgmiselt: „endised toiduained, söödamaterjalina kasutamiseks üksnes pärast … (asjakohase töötlemisviisi nimetus vastavalt määruse (EL) nr 68/2013 lisa B osale)“.“


(1)  Erinevused on antud kas absoluutse protsentväärtusena (see väärtus tuleb märgitud sisaldusest lahutada / sellele liita) või suhtelise väärtusena, väärtuse järel märgitud %-ga (seda protsenti tuleb kohaldada teatatud sisalduse suhtes lubatud hälbe arvutamiseks).

(2)  Erinevusi tuleb kohaldada sel juhul, kui erinevusi ei ole sätestatud kooskõlas ELi meetodiga või selle liikmesriigi, kus sööt turustatakse, ametliku riikliku meetodiga või Euroopa Standardikomitee vastu võetud meetodiga. (https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:32:0::::FSP_ORG_ID,FSP_LANG_ID:6308,25&cs=1C252307F473504B6354F4EE56B99E235)“

(3)  Saksa keeles võib „analytische Bestandteile“ asendada sõnaga „Inhaltsstoffe“. Rootsi keeles võib „Analytiska beståndsdelar“ asendada sõnadega „Analyserat innehåll“.

(4)  Saksa keeles võib „analytische Bestandteile“ asendada sõnaga „Inhaltsstoffe“. Rootsi keeles võib „Analytiska beståndsdelar“ asendada sõnadega „Analyserat innehåll“.


Top