EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2055

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2017/2055, 23. juuni 2017, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/2366 regulatiivsete tehniliste standarditega, et reguleerida pädevate asutuste koostööd ja teabevahetust seoses makseasutuste asutamisõiguse ja teenuste osutamise vabaduse kasutamisega (EMPs kohaldatav tekst )

C/2017/4250

OJ L 294, 11.11.2017, p. 1–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/2055/oj

11.11.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 294/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2017/2055,

23. juuni 2017,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/2366 regulatiivsete tehniliste standarditega, et reguleerida pädevate asutuste koostööd ja teabevahetust seoses makseasutuste asutamisõiguse ja teenuste osutamise vabaduse kasutamisega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta direktiivi (EL) 2015/2366 makseteenuste kohta siseturul, direktiivide 2002/65/EÜ, 2009/110/EÜ ning 2013/36/EL ja määruse (EL) nr 1093/2010 muutmise ning direktiivi 2007/64/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 28 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Selleks et tugevdada pädevate asutuste koostööd ning tagada tõhus ja järjepidev teavitamisprotsess seoses nende makseasutustega, kes soovivad piiriüleselt kasutada asutamisõigust või teenuste osutamise vabadust, on oluline täpsustada päritoluliikmesriigi ja vastuvõtva liikmesriigi koostöö- ja teabevahetuse raamistikku ning määrata kindlaks koostöö meetod, vahendid ja kord ning eelkõige esitatava teabe ulatus ja selle käitlemise viis, sealhulgas ühine terminoloogia ja teadete tüüpvormid.

(2)

Ühise terminoloogia ja teadete tüüpvormide kasutamise eesmärgil on tarvis määratleda teatavad tehnilised terminid, et selgelt eristada teises liikmesriigis tegutseda soovivate makseasutuste filiaali, teenuseid või agente käsitlevaid taotlusi.

(3)

Selliste standardmenetluste kehtestamine, mis hõlmavad keelt ja vahendeid, mida kasutatakse tegevusloa taotlusi käsitleva teabe edastamiseks päritoluliikmesriigi ja vastuvõtva liikmesriigi pädevate asutuste vahel, hõlbustab asutamisõiguse ja teenuste osutamise vabaduse kasutamist ning tõhustab päritoluliikmesriigi ja vastuvõtva liikmesriigi pädevate asutuste ülesannete ja kohustuste täitmist.

(4)

Päritoluliikmesriigi pädevatelt asutustelt tuleks nõuda, et nad hindaksid teises liikmesriigis teenuseid pakkuda soovivate makseasutuste esitatud teabe täpsust ja täielikkust, et tagada tegevusluba käsitlevate teadete kvaliteet. Selleks peaksid päritoluliikmesriigi pädevad asutused makseasutustele teada andma, mille poolest täpselt on tegevusloa taotlus puudulik või ebaõige, et hõlbustada puuduvate või ebaõigete elementide kindlaksmääramise, nendest teatamise ja nende esitamise protsessi. Teabe täpsuse ja täielikkuse hindamine peaks aitama ka tagada tõhusa teavitamisprotsessi, sest selle abil määratakse selgelt kindlaks direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 28 lõike 2 esimeses lõigus osutatud ühekuulise perioodi ja artikli 28 lõike 3 esimeses lõigus osutatud kolmekuulise perioodi algus kui kuupäev, mil pädevad asutused said kätte tegevusloa taotluse, milles sisalduv teave on päritoluliikmesriigi pädevate asutuste hinnangul täpne ja täielik.

(5)

Kui kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1093/2010 (2) artikliga 19 algatatakse menetlus eri liikmesriikide pädevate asutuste vaheliste erimeelsuste lahendamiseks, peaksid päritoluliikmesriigi pädevad asutused teavitama makseasutust sellest, et tegevusloa taotlust käsitleva otsuse tegemine lükkub edasi kuni sobiva lahenduse leidmiseni.

(6)

Et tagada tõhus ja sujuv teavitamisprotsess, mis võimaldaks päritoluliikmesriigi ja vastuvõtva liikmesriigi pädevatel asutustel hinnata teavet kooskõlas direktiiviga (EL) 2015/2366, tuleks teave, mida pädevad asutused peavad seoses tegevusloa taotlustega jagama, selgelt määratleda vastavalt kas filiaali tegevusloa taotlust, agendi kaasamise loa taotlust või teenuste osutamise loa taotlust käsitleva teabena. Samuti on asjakohane võtta sellise teabe edastamiseks kasutusele standardvormid. Võimaluse korral peaksid need vormid juriidiliste isikute korral sisaldama ka juriidilise isiku tunnust.

(7)

Eri liikmesriikides piiriüleselt tegutsevate makseasutuste tuvastamise hõlbustamiseks on asjakohane kindlaks määrata, millises vormingus tuleks esitada kordumatu tunnusnumber, mida liikmesriigid kasutavad makseasutuste, nende filiaalide või vastuvõtvas liikmesriigis makseteenuste pakkumiseks kaasatud agentide tuvastamiseks.

(8)

Juhul kui teises liikmesriigis tegutsev makseasutus muudab esialgse taotlusega edastatud teavet, peaksid päritoluliikmesriigi pädevad asutused edastama kooskõlas direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 28 lõikega 4 vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele ainult sellise teabe, mida on muudetud.

(9)

Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/110/EÜ (3) artikli 6 lõike 1 punktiga a võivad e-raha asutused lisaks e-raha väljastamisele tegeleda makseteenuste osutamisega. Lisaks kohaldatakse vastavalt kõnealuse direktiivi artikli 3 lõikele 1 e-raha asutuste suhtes mutatis mutandis makseasutuste tegevusluba käsitlevate teadete suhtes kohaldatavat menetlust. Direktiivi 2009/110/EÜ artikli 3 lõikes 4 on samuti sätestatud, et teises liikmesriigis mõne nende nimel tegutseva füüsilise või juriidilise isiku kaudu e-raha levitavate e-raha asutuste suhtes kohaldatakse mutatis mutandis makseasutuste tegevusluba käsitlevate teadete suhtes kohaldatavaid sätteid. Direktiivi 2009/110/EÜ artikli 3 lõikes 5 on sätestatud, et e-raha asutused ei väljasta e-raha agentide vahendusel ning et neil lubatakse osutada makseteenuseid agentide vahendusel direktiivi (EL) 2015/2366 artiklis 19 ettenähtud tingimustel. Seega peaks pädevatel asutustel olema lihtsam edastada teateid selliste e-raha asutuste tegevusloa taotluste kohta, kes soovivad kasutada kooskõlas e-raha asutustel lubatud tegevusi käsitleva kohaldatava raamistikuga teises liikmesriigis asutamisõigust või teenuste osutamise vabadust, sealhulgas kaasates makseteenuste osutamiseks agendi või levitades ja tagastades e-raha nende nimel tegutsevate levitajate kaudu.

(10)

Käesolev määrus põhineb regulatiivsete tehniliste standardite eelnõul, mille Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) on komisjonile esitanud.

(11)

EBA on korraldanud käesoleva määruse aluseks oleva regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu üle avaliku konsultatsiooni, analüüsinud võimalikku asjaomast kulu ja tulu ning küsinud arvamust määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 37 kohaselt loodud pangandussektori sidusrühmade kogult,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

1. PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Kohaldamisala

1.   Käesoleva määrusega kehtestatakse päritoluliikmesriigi ja vastuvõtva liikmesriigi pädevate asutuste koostöö- ja teabevahetuse eeskirjad, millega reguleeritakse selliste teadete edastamist, milles käsitletakse asutamisõiguse ja teenuste osutamise vabaduse kasutamise taotlusi, mille makseasutused on esitanud vastavalt direktiivi (EL) 2015/2366 artiklile 28.

2.   Käesolevat määrust kohaldatakse kooskõlas direktiivi 2009/110/EÜ artikli 3 lõigetega 1, 4 ja 5 ning direktiivi (EL) 2015/2366 artikliga 111 mutatis mutandis nende teadete suhtes, mida päritoluliikmesriigi ja vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused vahetavad e-raha asutuste esitatud asutamisõiguse ja teenuste osutamise vabaduse kasutamise taotluste kohta, sealhulgas juhul, kui e-raha asutused levitavad e-raha füüsilise või juriidilise isiku kaudu.

3.   Käesolevas määruses kindlaksmääratud koostööraamistikus pädevate asutuste vahel edastatava teabe ulatus ja selle käitlemise viis ei avalda mingit mõju päritoluliikmesriigi ja vastuvõtva liikmesriigi asutuste pädevusele, nagu see on määratletud direktiivis (EL) 2015/2366.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „tegevusloa taotlus“– filiaali tegevusloa taotlus, teenuste osutamise loa taotlus või agendi kaasamise loa taotlus;

b)   „filiaali tegevusloa taotlus“– taotlus, mille on kooskõlas direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 28 lõikega 1 esitanud tegevusluba omav makseasutus, kes soovib asutada filiaali teises liikmesriigis;

c)   „teenuste osutamise loa taotlus“– taotlus, mille on kooskõlas direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 28 lõikega 1 esitanud tegevusluba omav makseasutus, kes soovib osutada teenuseid teises liikmesriigis;

d)   „agendi kaasamise loa taotlus“– taotlus, mille on kooskõlas direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 28 lõikega 1 esitanud tegevusluba omav makseasutus, kes soovib osutada teises liikmesriigis makseteenuseid, kaasates selleks agendi, nagu on osutatud kõnealuse direktiivi artikli 19 lõikes 5.

Artikkel 3

Üldnõuded

1.   Artikli 1 lõikes 1 osutatud teated tuleb edastada II, III, V ja VI lisas esitatud vormidel.

2.   Artikli 1 lõikes 2 osutatud teated tuleb edastada II, III, V ja VI lisas esitatud vormidel.

3.   Artikli 1 lõikes 2 osutatud teated tuleb edastada IV ja VI lisas esitatud vormidel juhul, kui e-raha asutused levitavad e-raha füüsilise või juriidilise isiku kaudu.

4.   Lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud vormid ning neil esitatav teave peavad vastama järgmistele nõuetele:

a)

need esitatakse kirjalikult nii päritoluliikmesriigi kui ka vastuvõtva liikmesriigi pädevate asutuste aktsepteeritavas keeles;

b)

need edastatakse elektrooniliselt, juhul kui selle riigi pädevad asutused, kus makseasutus soovib makseteenuseid osutada (vastuvõttev liikmesriik), aktsepteerivad selliseid elektroonilisi vahendeid, ning vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused edastavad teate kättesaamise kinnituse omakorda kas elektrooniliselt või posti teel väljastusteatega tähtkirjana.

5.   Iga pädev asutus teeb teistele pädevatele asutustele kättesaadavaks järgmise teabe:

a)

aktsepteeritavad keeled kooskõlas lõike 4 punktiga a;

b)

e-posti aadress, millele tuleb edastada teave ja vormid juhul, kui need esitatakse elektrooniliselt, või aadress, millele tuleb saata teave ja vormid juhul, kui need esitatakse posti teel.

Artikkel 4

Täielikkuse ja täpsuse hindamine

1.   Kui päritoluliikmesriigi pädevad asutused on tegevusloa taotluse kätte saanud, hindavad nad, kui täielik ja täpne on kooskõlas direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 28 lõikega 1 edastatud teave.

2.   Kui leitakse, et taotluses vastavalt lõikele 1 esitatud teave on puudulik või ebaõige, teavitab päritoluliikmesriigi pädev asutus sellest viivitamata makseasutust, märkides, mille poolest on teave puudulik või ebaõige.

3.   Direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 28 lõike 2 esimeses lõigus osutatud perioodi ja artikli 28 lõike 3 esimeses lõigus osutatud perioodi alguseks peetakse kuupäeva, mil pädev asutus sai kätte täielikku ja täpset teavet sisaldava tegevusloa taotluse.

Artikkel 5

Pädevate asutuste vaheliste erimeelsuste lahendamine

Kui kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/2366 artikliga 27 algatatakse menetlus eri liikmesriikide pädevate asutuste vaheliste erimeelsuste lahendamiseks seoses tegevusloa taotlusega, mille on kooskõlas kõnealuse direktiivi artikliga 28 esitanud mõni makseasutus, teavitavad päritoluliikmesriigi pädevad asutused makseasutust taotlust käsitleva otsuse tegemise edasilükkamisest kuni sobiva lahenduse leidmiseni vastavalt määruse (EL) nr 1093/2010 artiklile 19.

2. PEATÜKK

FILIAALI TEGEVUSLOA TAOTLUS

Artikkel 6

Edastatav teave

1.   Kui makseasutus on esitanud filiaali tegevusloa taotluse, edastavad päritoluliikmesriigi pädevad asutused direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 28 lõike 2 esimese lõigu kohaselt vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele järgmise teabe:

a)

kuupäev, mil saadi makseasutuselt täielik ja täpne tegevusloa taotlus kooskõlas artikliga 4;

b)

liikmesriik, kus makseasutus soovib tegevust alustada;

c)

tegevusloa taotluse liik;

d)

makseasutuse nimi ja aadress ning võimaluse korral päritoluliikmesriigis antud tegevusloa number ja päritoluliikmesriigis kehtiv kordumatu tunnusnumber I lisas esitatud vormingus;

e)

võimaluse korral makseasutusele määratud juriidilise isiku tunnus;

f)

filiaali käsitleva teate esitanud makseasutuse kontaktisiku nimi ja tema kontaktandmed;

g)

vastuvõtvas liikmesriigis asutatava filiaali aadress;

h)

vastuvõtvas liikmesriigis asutatava filiaali juhtimise eest vastutavate isikute nimed ja kontaktandmed;

i)

vastuvõtvas liikmesriigis osutatavad makseteenused;

j)

vastuvõtvas liikmesriigis asutatava filiaali organisatsiooniline ülesehitus;

k)

äriplaan koos esimese kolme majandusaasta prognoositava eelarve kalkulatsiooniga, mis tõendab, et filiaal suudab rakendada vastuvõtvas liikmesriigis usaldusväärseks tegutsemiseks kohaseid ja proportsionaalseid süsteeme, vahendeid ning menetlusi;

l)

filiaali juhtimiskorra ja sisekontrollimehhanismide, sealhulgas haldus- ja riskijuhtimismenetluste kirjeldus, mis tõendab, et juhtimiskord, kontrollimehhanismid ja menetlused on proportsionaalsed, asjakohased, usaldusväärsed ja piisavad makseteenuste osutamiseks vastuvõtvas liikmesriigis ning et need vastavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 2015/849 (4) rahapesu või terrorismi rahastamise tõkestamise eesmärgil esitatavatele nõuetele.

2.   Kui makseasutus on teatanud päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele oma kavatsusest makseteenustega seotud tööülesanded vastuvõtvas liikmesriigis teistele üksustele edasi anda, teavitavad päritoluliikmesriigi pädevad asutused sellest vastuvõtva liikmesriigi pädevaid asutusi.

Artikkel 7

Teabe edastamine

1.   Päritoluliikmesriigi pädevad asutused edastavad artiklis 6 osutatud teabe vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele II lisas esitatud vormil ning teatavad teabe edastamisest makseasutusele.

2.   Kui edastada tuleb mitu teadet, võivad pädevad asutused edastada koondteabe, kasutades II lisas esitatud välju.

Artikkel 8

Taotluses tehtud muudatusi käsitleva teabe edastamine

1.   Kui makseasutus teavitab vastavalt direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 28 lõikele 4 oma päritoluliikmesriigi pädevaid asutusi mis tahes asjakohastest muudatustest varem esitatud taotluses, edastavad päritoluliikmesriigi pädevad asutused teabe muudatuste kohta vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele.

2.   Lõike 1 kohaldamisel edastavad päritoluliikmesriigi pädevad asutused vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele asjakohased muudatused, täites ainult need käesoleva määruse II lisas esitatud vormi osad, milles on muudatusi tehtud.

Artikkel 9

Teave filiaali tegevuse alustamise kohta

Päritoluliikmesriigi pädevad asutused edastavad direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 28 lõike 3 kohaldamisel vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele ilma põhjendamatu viivituseta käesoleva määruse VI lisas esitatud vormil kuupäeva, millest alates alustab makseasutus oma tegevust vastuvõtvas liikmesriigis.

3. PEATÜKK

AGENDI KAASAMISE LOA TAOTLUS

Artikkel 10

Edastatav teave

1.   Kui makseasutus on esitanud agendi kaasamise loa taotluse, edastavad päritoluliikmesriigi pädevad asutused direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 28 lõike 2 esimese lõigu kohaselt vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele järgmise teabe:

a)

kuupäev, mil saadi makseasutuselt täielik ja täpne tegevusloa taotlus kooskõlas artikliga 4;

b)

liikmesriik, kus makseasutus soovib tegevust alustada, kaasates selleks agendi;

c)

tegevusloa taotluse liik;

d)

tegevusloa taotluse laad ja juhul, kui agendi kasutamine vastuvõtvas liikmesriigis ei anna asutamiseks alust, asjaolud, mida päritoluliikmesriigi pädev asutus võttis arvesse oma hinnangus;

e)

makseasutuse nimi ja aadress ning võimaluse korral päritoluliikmesriigis antud tegevusloa number ja päritoluliikmesriigis kehtiv kordumatu tunnusnumber I lisas esitatud vormingus;

f)

võimaluse korral makseasutusele määratud juriidilise isiku tunnus;

g)

agendi kaasamise loa taotluse esitanud makseasutuse kontaktisiku nimi ja tema kontaktandmed;

h)

makseasutuse kaasatava agendi nimi ja kontaktandmed;

i)

võimaluse korral agendi kordumatu tunnusnumber tema asukohaliikmesriigis I lisas ette nähtud vormingus;

j)

võimaluse korral nende isikute nimed ja kontaktandmed, kes vastutavad keskse kontaktpunkti eest, kui selline punkt on kooskõlas direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 29 lõikega 4 määratud;

k)

vastuvõtvas liikmesriigis agendi kaudu osutatavad makseteenused;

l)

selliste sisekontrollimehhanismide kirjeldus, mida agent kohaldab direktiivis (EL) 2015/849 rahapesu või terrorismi rahastamise tõkestamiseks esitatavate nõuete täitmiseks;

m)

makseteenuste osutamisel kasutatava agendi juhtide ja juhtimise eest vastutavate isikute nimed ja kontaktandmed ning muude kui makseteenuseid osutavate agentide puhul tõendid selle kohta, et nad on sobivad isikud.

2.   Kui makseasutus on teatanud päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele oma kavatsusest makseteenustega seotud tööülesanded vastuvõtvas liikmesriigis teistele üksustele edasi anda, teavitavad päritoluliikmesriigi pädevad asutused sellest vastuvõtva liikmesriigi pädevaid asutusi.

Artikkel 11

Teabe edastamine

1.   Päritoluliikmesriigi pädevad asutused edastavad artiklis 10 osutatud teabe vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele III lisas esitatud vormil ning teatavad teabe edastamisest makseasutusele.

2.   Kui edastada tuleb mitu teadet, võivad pädevad asutused edastada koondteabe, kasutades III lisas esitatud välju.

Artikkel 12

Taotluses tehtud muudatusi käsitleva teabe edastamine

1.   Kui makseasutus teavitab vastavalt direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 28 lõikele 4 oma päritoluliikmesriigi pädevaid asutusi mis tahes asjakohastest muudatustest varem esitatud agendi kaasamise loa taotluses, edastavad päritoluliikmesriigi pädevad asutused teabe muudatuste kohta vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele.

2.   Lõike 1 kohaldamisel edastavad päritoluliikmesriigi pädevad asutused vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele asjakohased muudatused, täites ainult need käesoleva määruse III lisas esitatud vormi osad, milles on muudatusi tehtud.

Artikkel 13

Teave agendi tegevuse alustamise kohta

Päritoluliikmesriigi pädevad asutused edastavad direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 28 lõike 3 kohaldamisel vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele ilma põhjendamatu viivituseta käesoleva määruse VI lisas esitatud vormil kuupäeva, millest alates alustab makseasutus agendi kaudu oma tegevust vastuvõtvas liikmesriigis.

4. PEATÜKK

TEENUSTE OSUTAMISE LOA TAOTLUS

Artikkel 14

Edastatav teave

1.   Kui makseasutus on esitanud teenuste osutamise loa taotluse, edastavad päritoluliikmesriigi pädevad asutused direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 28 lõike 2 esimese lõigu kohaselt vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele järgmise teabe:

a)

kuupäev, mil saadi makseasutuselt täielik ja täpne loataotlus kooskõlas artikliga 4;

b)

liikmesriik, kus makseasutus soovib teenuseid osutada;

c)

loataotluse liik;

d)

makseasutuse nimi ja aadress ning võimaluse korral päritoluliikmesriigis antud tegevusloa number ja päritoluliikmesriigis kehtiv kordumatu tunnusnumber I lisas esitatud vormingus;

e)

võimaluse korral makseasutusele määratud juriidilise isiku tunnus;

f)

teenuste osutamise loa taotluse esitanud makseasutuse kontaktisiku nimi ja tema kontaktandmed;

g)

kuupäev, mil on kavas alustada teenuste osutamist vastuvõtvas liikmesriigis;

h)

vastuvõtvas liikmesriigis osutatav(ad) makseteenus(ed);

2.   Kui makseasutus on teatanud päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele oma kavatsusest makseteenustega seotud tööülesanded vastuvõtvas liikmesriigis teistele üksustele edasi anda, teavitavad päritoluliikmesriigi pädevad asutused sellest vastuvõtva liikmesriigi pädevaid asutusi.

Artikkel 15

Teabe edastamine

1.   Päritoluliikmesriigi pädevad asutused edastavad artiklis 14 osutatud teabe vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele V lisas esitatud vormil ning teatavad teabe edastamisest makseasutusele.

2.   Kui edastada tuleb mitu teadet, võivad pädevad asutused edastada koondteabe, kasutades V lisas esitatud välju.

Artikkel 16

Teenuste osutamise loa taotluses tehtud muudatusi käsitleva teabe edastamine

1.   Kui makseasutus teavitab vastavalt direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 28 lõikele 4 oma päritoluliikmesriigi pädevaid asutusi mis tahes asjakohastest muudatustest varem esitatud teenuste osutamise loa taotluses, edastavad päritoluliikmesriigi pädevad asutused teabe muudatuste kohta vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele.

2.   Lõike 1 kohaldamisel edastavad päritoluliikmesriigi pädevad asutused vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele asjakohased muudatused, täites ainult need käesoleva määruse V lisas esitatud vormi osad, milles on muudatusi tehtud.

5. PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 17

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. juuni 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 337, 23.12.2015, lk 35.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 12).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta direktiiv 2009/110/EÜ, mis käsitleb e-raha asutuste asutamist ja tegevust ning usaldatavusnormatiivide täitmise järelevalvet ning millega muudetakse direktiive 2005/60/EÜ ja 2006/48/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/46/EÜ (ELT L 267, 10.10.2009, lk 7).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ (ELT L 141, 5.6.2015, lk 73).


I LISA

Kordumatu tunnusnumbri vorming igas liikmesriigis

Liikmesriik

Juriidiline isik

Füüsiline isik

Tunnusnumbri liik

Tunnusnumbri vorming

Tunnusnumbri liik

Tunnusnumbri vorming

Austria

Registreeritud:

Firmenbuchnummer (https://www.justiz.gv.at/web2013/html/default/8ab4a8a422985de30122a90fc2ca620b.de.html)

Maksimaalselt: kuus numbrit pluss üks kontrolltäht

Registreerimata:

Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer (UID-Nummer) (https://www.bmf.gv.at/steuern/selbststaendige-unternehmer/umsatzsteuer/UID-und-ZM.html)

Belgia

KBO/BCE number (KBO = KruispuntBank van Ondernemingen; BCE = Banque-Carrefour des Entreprises)

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO/#.VlbmZpYcTcu

0 + käibemaksukohustuslasena registreerimise number (0XXX.XXX.XXX)

KBO/BCE number (KBO, KruispuntBank van Ondernemingen; BCE, Banque-Carrefour des Entreprises)

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO/#.VlbmZpYcTcu

10 numbrikohta (0 + üheksakohaline käibemaksukohustuslasena registreerimise number)

Bulgaaria

Ühtlustatud tunnuskood nagu see on ette nähtud Bulgaaria äriregistri seaduse artikli 23 lõikes 1

9 numbrikohta

Ühtlustatud tunnuskood nagu see on ette nähtud Bulgaaria äriregistri seaduse artikli 23 lõikes 1

9 numbrikohta

Horvaatia

OIB

(maksukohustuslase number; Osobni identifikacijski broj – isikukood)

11 numbrikohta

(10 juhuslikku numbrit + 1 kontrollnumber)

OIB

(maksukohustuslase number; Osobni identifikacijski broj – isikukood)

11 numbrikohta

(10 juhuslikku numbrit + 1 kontrollnumber)

Küpros

Maksukohustuslasena registreerimise number

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html

8 numbrikohta ja 1 tähemärk (nt 99999999L)

Maksukohustuslase tunnuskood

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html

8 numbrit ja 1 tähemärk (esimene number on alati null)

Tšehhi Vabariik

Isikukood (Identifikační číslo osoby (IČO))

8 numbrikohta (nt 12345678)

Isikukood (Identifikační číslo osoby (IČO))

8 numbrikohta (nt 12345678)

Taani

Äriühingu registreerimisnumber (CVR number)

8-kohaline number (nt 12345678)

Isiku registreerimisnumber (CPR number)

10-kohalinenumber järgmises vormingus: 123456-7890

Eesti

Registrikood, mille leiab äriregistri veebisaidilt: https://ariregister.rik.ee/index?lang=eng

8-kohaline number

Isikukood

Isikukood

Soome

Kohalik ettevõtja tunnusnumber (https://www.ytj.fi/en/index/businessid.html)

või

rahvusvaheline käibemaksukohustuslasena registreerimise number

Kohalik ettevõtja tunnusnumber: 7 numbrikohta, sidekriips ja kontrollmärk, nt 1234567-8

Käibemaksukohustuslasena registreerimise number: 8 numbrikohta – nt FI12345678

Prantsusmaa

SIREN (ettevõtja kordumatu tunnusnumber Prantsusmaal)

9 numbrikohta

SIREN (ettevõtja kordumatu tunnusnumber Prantsusmaal)

9 numbrikohta

Saksamaa

Registreeritud:

Handelsregisternummer (HReg-Nr.) (äriregistri number; https://www.handelsregister.de/rp_web/mask.do), sealhulgas registreerimise koht

HRA; HRB; GnR; PR;VR

HRA xxxx

HRB xxxx

GnR xxxx

PR xxxxx

VR xxxx

Valige sõltuvalt (juriidilise) isiku liigist asjakohane vorming, millele järgneb eri pikkusega number

Registreerimata:

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) (http://www.bzst.de/DE/Steuern_International/USt_Identifikationsnummer/Merkblaetter/Aufbau_USt_IdNr.html?nn=19560)

(käibemaksukohustuslasena registreerimise number)

DExxxxxxxxx

sellele järgneb 9-kohaline number

Kreeka

Maksukohustuslasena registreerimise number (ΑΦΜ)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_EL_en.pdf

9 numbrikohta

Maksukohustuslasena registreerimise number (ΑΦΜ)

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_EL_en.pdf

9 numbrikohta

Ungari

Äriühingu registreerimisnumber

Numbrid (##-##-######)

Eraettevõtja registrinumber

Ühe osanikuga äriühingu registreerimisnumber

Numbrid (########);

Numbrid (##-##-######)

Island

Iirimaa

Äriühingu registreerimisnumber

https://www.cro.ie/

6 numbrikohta

Itaalia

Registreerimisnumber

5 numbrikohta

Maksukood, mille leiab OAMi (Organismo per la Gestione degli Elenchi degli Agenti in Attivita' Finanziaria e dei Mediatori Creditizi) veebisaidilt:

https://www.organismo-am.it/elenco-agenti-servizi-di-pagamento

16-kohaline tähtnumbriline kood („SP“, millele järgnevad numbrid)

Läti

Maksukohustuslasena registreerimise number (http://www.csb.gov.lv/en/node/29890)

11 numbrikohta

Isikukood (XXXXXX-XXXXX), või kui isik on maksumaksja – üksikettevõtja, siis maksukohustuslasena registreerimise number (http://www.csb.gov.lv/en/node/29890)

Maksukohustuslasena registreerimise number: 11 numbrikohta

Liechtenstein

Võimaluse korral üksuse juriidilise isiku tunnus, ent kui see puudub, siis:

äriregistri number (Handelsregister-Nummer)

Eesliide FL + 11 numbrikohta (FL-XXXX.XXX.XXX-X)

Personenidentifikationsnummer (isikukood)

Maksimaalselt 12 numbrikohta

Leedu

Äriühingu kood juriidiliste isikute registrist, mida haldab Leedu Vabariigi Registrite Keskus (http://www.registrucentras.lt/jar/p_en/);

või

9 numbrikohta (aastani 2004 oli kasutusel 7 numbrikohta)

Maksumaksja kood – ees- ja perekonnanimi (maksumaksja kood on sama mis isikukood, aga andmekaitsega seotud põhjustel seda harilikult ei avalikustata) – või

ees- ja perekonnanimi (tähemärgid)

Luksemburg

Äriühingu registreerimisnumber

B-täht, millele järgneb 6-kohaline number (nt B 123456)

Sotsiaalkindlustuse number

13-kohaline number (esimesed 8 numbrit onisiku sünnikuupäev: AAAAKKPP)

Malta

Äriühingu registreerimisnumber:

http://rocsupport.mfsa.com.mt/pages/default.aspx

C-täht, millele järgneb 5-kohaline number – nt C 28938

ID-kaardi number VÕI passi number:

http://www.consilium.europa.eu/prado/en/prado-documents/mlt/all/index.html

6 numbrikohta ja suurtäht – Näide: 034976M

VÕI

6 numbrikohta – nt 728349

Madalmaad

Kaubanduskoja (KvK) number

8 numbrikohta

Kaubanduskoja (KvK) number

8 numbrikohta

Norra

Äriregistri number (organisatsiooni registreerimisnumber)

9 numbrikohta (nt 981 276 957)

Isikukood/D-number

11 numbrikohta (esimesed 6 numbrit on isiku sünnikuupäev: PP.KK.AA.)

Poola

Poola maksukohustuslasena registreerimise number (NIP – numer identyfikacji podatkowej)

Poola maksukohustuslasena registreerimise number (NIP – numer identyfikacji podatkowej)

Portugal

Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC)

9 numbrikohta

Número de Identificação Fiscal (NIF)

9 numbrikohta

Rumeenia

Slovaki Vabariik

Identifikačné číslo organizácie/Äriühingu registreerimisnumber (IČO)

8 numbrikohta

IČO – 00 000 000

Äriühingu registreerimisnumber (IČO) määratakse juriidilistele isikutele ja ettevõtjatele

http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY7RCoIwGEafKPfPqdsuV-BcLGnJlu0mLCKEpl1E0dtn0m3Wd_fBOXCQRzXyXXNvz82t7bvm8v4-2zu9ZvM5FsCwo6DyyiTGrrA06QDsBmAhRZFQDcC0TEGJwm64IQQE-c-HLxPwy18i3x5C9DiGCKKE4pRzChnlLOYEbZEffWGMqbRzIF2cgyJYQmktQE4_wFT_CEwElkUfTugabP2s1OwFKhgzhg!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

8 numbrikohta

IČO – 00 000 000

Sloveenia

Tunnusnumber (registreerimisnumber), mille määrab Sloveenia Vabariigi Avalike Õigusdokumentide ja Seotud Teenuste Amet (www.ajpes.si)

10 numbrikohta

Tunnusnumber (registreerimisnumber), mille määrab Sloveenia Vabariigi Avalike Õigusdokumentide ja Seotud Teenuste Amet (www.ajpes.si)

10 numbrikohta

Hispaania

Juriidilise isiku tunnus (LEI kood)

Kui see puudub:

NIF (Número de Identificación Fiscal) ehk maksukohustuslasena registreerimise number.

Lisateavet maksukohustuslasena registreerimise numbri struktuuri kohta leiab järgmiste linkide alt:

NIF (juriidiliste isikute puhul):

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Censos__NIF_y_domicilio_fiscal/Empresas_y_profesionales__Declaracion_censal__Modelos_036_y_037/Informacion/NIF_de_personas_juridicas_y_entidades.shtml

See koosneb 20 numbrist ja tähemärgist:

1–4: 4-kohaline eesliide, mis määratakse eraldi igale kohalikule tegevusüksusele (LOU).

5–6: 2 varusümbolit, mis on esialgu nullis.

7–18: Üksusele ainuomane koodi osa, mis moodustatakse ja määratakse kooskõlas läbipaistva, usaldusväärse ja tugevapõhjalise poliitikaga.

19–20: 2 kontrollnumbrit, nagu on kirjeldatud standardis ISO 17442.

See koosneb 9 numbrist ja tähemärgist:

a)

Täht, mis osutab üksuse õiguslikule vormile:

A.

Äriühingud

B.

Osaühingud

C.

Täisühingud

D.

Usaldusühingud

E.

Ajutiselt peatatud kaasomandid ja pärandid

F.

Ühistud

G.

Ühendused

H.

Koduomanike ühendused

J.

Tsiviilühendused

N.

Välismaised üksused

P.

Kohalik omavalitsus

Q.

Avalik-õiguslikud organid

R.

Usuliidud ja -institutsioonid

S.

Keskvalitsus ja autonoomsete piirkondade organid

U.

Juriidilise isiku staatusega ühisettevõtted

V.

Eespool määratlemata organid

W.

Mitteresidendist üksuste loodud püsivad tegevuskohad

b)

7-kohaline juhuslik number.

c)

Täht või number, sõltuvalt õiguslikust vormist (kontrollkood).

NIF (Número de Identificación Fiscal) või maksukohustuslasena registreerimise number.

Mitteresidendist hispaanlased, alla 14-aastased hispaanlased ja mitteresidendist välismaalased, kes teevad piiriüleseid maksutehinguid:

Välismaalased: NIE (Número de Identidad de Extranjero).

Lisateavet maksukohustuslasena registreerimise numbri struktuuri kohta leiab järgmiste linkide alt:

NIF (üksikisikud) ja NIE:

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Censos__NIF_y_domicilio_fiscal/Ciudadanos/Informacion/NIF_de_personas_fisicas.shtml

See koosneb 9 numbrist ja tähemärgist:

8 numbrikohta ja üks täht kontrollkoodina numbri lõpus.

See koosneb ühest tähest (L – mitteresidendist hispaanlased, K – alla 14-aastased ja M – mitteresidendist välismaalased),

7 tähtnumbrilist märki ja üks täht (kontrolltäht).

See koosneb 9 numbrist ja tähemärgist: kõigepealt X-täht, seejärel 7-kohaline number ja lõpuks üks täht kontrollkoodina.

Kui X-tähe numbriline maht on ammendatud, jätkatakse jada tähestiku järgmise tähega (kõigepealt Y-tähe ja seejärel Z-tähega).

Rootsi

Registreerimisnumber (www.bolagsverket.se)

NNNNNN-XXXX

Sotsiaalkindlustuse number

AAKKPP-XXXX

Ühendkuningriik

Maksukohustuslasena registreerimise number

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_UK_en.pdf

Maksukohustuslasena registreerimise number

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/pdf/en/TIN_-_country_sheet_UK_en.pdf


II LISA

Teavitamisvorm makseasutuste ja e-raha asutuste filiaali tegevusloa taotlustega seotud teabe vahetamiseks

1)

Päritoluliikmesriik

 

2)

Päritoluliikmesriigi pädeva asutuse nimi

 

3)

Kuupäev, mil päritoluliikmesriigi pädev asutus sai makseasutuselt/e-raha asutuselt täieliku ja täpse taotluse

PP/KK/AA

4)

Liikmesriik, kus soovitakse filiaal asutada

 

5)

Taotluse liik

☐ Esmakordne taotlus

☐ Varasema taotluse muutmine

☐ Äritegevuse lõpetamine

6)

Asutuse liik

☐ Makseasutus

☐ E-raha asutus

7)

Makseasutuse/e-raha asutuse nimi

 

8)

Makseasutuse/e-raha asutuse peakorteri aadress

 

9)

(Võimaluse korral) makseasutuse/e-raha asutuse päritoluliikmesriigis kehtiv kordumatu tunnusnumber I lisas esitatud vormingus

 

10)

(Võimaluse korral) makseasutuse/e-raha asutuse juriidilise isiku tunnus (LEI)

 

11)

(Võimaluse korral) makseasutusele/e-raha asutusele päritoluliikmesriigis antud tegevusloa number

 

12)

Makseasutuse/e-raha asutuse kontaktisik

 

13)

Makseasutuse/e-raha asutuse kontaktisiku e-posti aadress

 

14)

Makseasutuse/e-raha asutuse kontaktisiku telefoninumber

 

15)

Filiaali aadress

 

16)

Filiaali juhtimise eest vastutavad isikud

 

17)

Filiaali juhtimise eest vastutavate isikute e-posti aadressid

 

18)

Filiaali juhtimise eest vastutavate isikute telefoninumbrid

 

19)

Makseteenused, mida soovitakse osutada

1.

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

2.

☐ Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

3.

Maksetehingute täitmine, sealhulgas raha ülekanded kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

a)

otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine ☐

b)

maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil ☐

c)

kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine ☐

4.

Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:

a)

otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine ☐

b)

maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil ☐

c)

kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine ☐

Kaasa arvatud laenu andmine kooskõlas direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 18 lõikega 4: ☐ jah ☐ ei

5.

☐ Makseinstrumentide väljastamine

☐ Maksetehingute vastuvõtmine

Kaasa arvatud laenu andmine kooskõlas direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 18 lõikega 4: ☐ jah ☐ ei

6.

☐ Rahasiire

7.

☐ Makse algatamise teenused

8.

☐ Kontoteabe teenused

20)

E-raha teenused, mida soovitakse osutada (täita ainult juhul, kui taotluse esitas e-raha asutus)

☐ E-raha väljastamine

☐ E-raha levitamine ja/või tagasivõtmine

21)

Filiaali organisatsioonilise ülesehituse kirjeldus

 

22)

Äriplaan, mis tõendab, et filiaal suudab rakendada vastuvõtvas liikmesriigis usaldusväärseks tegutsemiseks kohaseid ja proportsionaalseid süsteeme, vahendeid ja menetlusi. Äriplaan sisaldab:

a.

filiaali põhieesmärke ja äristrateegiat ning selgitust selle kohta, kuidas filiaal panustab asutuse ja, kui see on asjakohane, konsolideerimisgrupi strateegiasse;

b.

esimese kolme täieliku majandusaasta prognoositava eelarve kalkulatsiooni.

 

23)

Juhtimiskord ja sisekontrollimehhanismid, mille kirjeldus sisaldab järgmisi punkte:

a.

filiaali juhtimisstruktuuri, sealhulgas funktsionaalsete ja õiguslike aruandlusahelate ning filiaali positsiooni ja rolli kirjeldus asutuse struktuuris, ja kui see on asjakohane, konsolideerimisgrupis;

b.

filiaali sisekontrollimehhanismide kirjeldus, mis sisaldab muu hulgas järgmisi punkte:

i.

filiaali riskikontrolli sisemenetlused ning makseasutuse/e-raha asutuse, ja kui see on asjakohane, konsolideerimisgrupi riskikontrolli sisemenetluse link;

ii.

filiaali siseauditi korra üksikasjad;

iii.

vastuvõtvas liikmesriigis asutatavas filiaalis direktiivi (EL) 2015/849 alusel vastuvõetavate rahapesuvastaste menetluste üksikasjad.

 

24)

Makse-/e-raha teenustega seotud tööülesannete edasiandmise korral:

a.

selle üksuse nimi ja aadress, kellele tööülesanded edasi antakse;

b.

selle üksuse kontaktisiku andmed (e-posti aadress ja telefoninumber), kellele tööülesanded edasi antakse;

c.

edasi antavate tööülesannete liik ja nende põhjalik kirjeldus.

 


III LISA

Teavitamisvorm agentide kaudu tegutseda soovivate makseasutuste ja e-raha asutuste tegevusloa taotlustega seotud teabe vahetamiseks

1)

Päritoluliikmesriik

 

2)

Vastuvõttev liikmesriik, kus agent hakkab makseteenuseid osutama

 

3)

Päritoluliikmesriigi pädeva asutuse nimi

 

4)

Kuupäev, mil päritoluliikmesriigi pädev asutus sai makseasutuselt/e-raha asutuselt täieliku ja täpse taotluse

PP/KK/AA

5)

Taotluse liik

☐ Esmakordne taotlus

☐ Varasema taotluse muutmine

☐ Täiendavad agendid

☐ Agendi tegevuse lõpetamine

6)

Taotluse laad (päritoluliikmesriigi pädeva asutuse hinnang)

☐ Asutamisõigus

☐ Teenuste osutamise vabadus, mis põhineb järgmistel asjaoludel:

7)

Asutuse liik

☐ Makseasutus

☐ E-raha asutus

8)

Makseasutuse/e-raha asutuse nimi

 

9)

Makseasutuse/e-raha asutuse peakorteri aadress

 

10)

(Võimaluse korral) makseasutuse/e-raha asutuse päritoluliikmesriigis kehtiv kordumatu tunnusnumber I lisas esitatud vormingus

 

11)

(Võimaluse korral) makseasutuse/e-raha asutuse juriidilise isiku tunnus (LEI)

 

12)

(Võimaluse korral) makseasutusele/e-raha asutusele päritoluliikmesriigis antud tegevusloa number

 

13)

Makseasutuse/e-raha asutuse kontaktisik

 

14)

Makseasutuse/e-raha asutuse kontaktisiku e-posti aadress

 

15)

Makseasutuse/e-raha asutuse kontaktisiku telefoninumber

 

16)

Agendi andmed:

a.

Kui agent on juriidiline isik:

i.

Nimi

ii.

Registreeritud aadress(id)

iii.

(Võimaluse korral) agendi asukohaliikmesriigis kehtiv kordumatu tunnusnumber I lisas esitatud vormingus

iv.

(Võimaluse korral) agendi juriidilise isiku tunnus (LEI)

v.

Telefoninumber

vi.

E-posti aadress

vii.

Õiguslike esindajate nimed ning sünnikohad ja -kuupäevad

b.

Kui agent on füüsiline isik:

i.

Nimi ning sünnikoht ja -kuupäev

ii.

Registreeritud tegevuskoha aadress(id)

iii.

(Võimaluse korral) agendi asukohaliikmesriigis kehtiv kordumatu tunnusnumber I lisas esitatud vormingus

iv.

Telefoninumber

v.

E-posti aadress

 

17)

Kui asutamisõiguse alusel agendi kaudu tegutsev asutus on vastuvõtva liikmesriigi asutuste nõudmisel nimetanud kooskõlas direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 29 lõikega 4 keskse kontaktpunkti:

a.

Esindaja nimi

b.

Aadress

c.

Telefoninumber

d.

E-posti aadress

 

18)

Agendi kaudu osutatavad makseteenused

1.

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

2.

☐ Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

3.

Maksetehingute täitmine, sealhulgas raha ülekanded kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

a)

otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine ☐

b)

maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil ☐

c)

kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine ☐

4.

Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:

a)

otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine ☐

b)

maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil ☐

c)

kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine ☐

Kaasa arvatud laenu andmine kooskõlas direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 18 lõikega 4: ☐ jah ☐ ei

5.

☐ Makseinstrumentide väljastamine

☐ Maksetehingute vastuvõtmine

Kaasa arvatud laenu andmine kooskõlas direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 18 lõikega 4: ☐ jah ☐ ei

6.

☐ Rahasiire

7.

☐ Makse algatamise teenused

8.

☐ Kontoteabe teenused

19)

Makseasutuse/e-raha asutuse/agendi kasutatavate sisekontrollimehhanismide kirjeldus kohustuste täitmiseks seoses rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega direktiivi (EL) 2015/849 alusel

 

20)

Makseteenuste osutamisel kasutatava agendi juhtide ja juhtimise eest vastutavate isikute nimed ja kontaktandmed

 

21)

Muude kui makseteenuseid osutavate agentide puhul kriteeriumid, millega tagatakse, et nende juhid ja juhtimise eest vastutavad isikud on sobivad makseteenuste osutamisel kasutatavat agenti juhtima

a.

☐ Makseasutuse kogutud tõendid selle kohta, et nende juhid ja juhtimise eest vastutavad isikud on sobivad makseteenuste osutamisel kasutatavat agenti juhtima

b.

☐ Meetmed, mida päritoluliikmesriigi pädevad asutused on võtnud vastavalt direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 19 lõikele 3, et kontrollida makseasutuse esitatud teavet

22)

Makse-/e-raha teenustega seotud tööülesannete edasiandmise korral:

a.

selle üksuse nimi ja aadress, kellele tööülesanded edasi antakse;

b.

selle üksuse kontaktisiku andmed (e-posti aadress ja telefoninumber), kellele tööülesanded edasi antakse;

c.

edasi antavate tööülesannete liik ja nende põhjalik kirjeldus.

 


IV LISA

Teavitamisvorm levitajate kaudu tegutseda soovivate e-raha asutuste tegevusloa taotlustega seotud teabe vahetamiseks

1)

Päritoluliikmesriik

 

2)

Vastuvõttev liikmesriik, kus soovitakse osutada e-raha teenuseid

 

3)

Päritoluliikmesriigi pädeva asutuse nimi

 

4)

Kuupäev, mil päritoluliikmesriigi pädev asutus sai e-raha asutuselt täieliku ja täpse taotluse

PP/KK/AA

5)

Taotluse liik

☐ Esmakordne taotlus

☐ Varasema taotluse muudatus

☐ Täiendavad levitajad

☐ Levitaja tegevuse lõpetamine

6)

Taotluse laad (päritoluliikmesriigi pädeva asutuse hinnang)

☐ Asutamisõigus

☐ Teenuste osutamise vabadus, mis põhineb järgmistel asjaoludel:

7)

E-raha asutuse nimi

 

8)

E-raha asutuse peakorteri aadress

 

9)

(Võimaluse korral) e-raha asutuse päritoluliikmesriigis kehtiv kordumatu tunnusnumber I lisas esitatud vormingus

 

10)

(Võimaluse korral) e-raha asutuse juriidilise isiku tunnus (LEI)

 

11)

(Võimaluse korral) e-raha asutusele päritoluliikmesriigis antud tegevusloa number

 

12)

E-raha asutuse kontaktisik

 

13)

E-raha asutuse kontaktisiku e-posti aadress

 

14)

E-raha asutuse kontaktisiku telefoninumber

 

15)

Levitaja andmed:

a.

Kui levitaja on juriidiline isik:

i.

Nimi

ii.

Registreeritud aadress(id)

iii.

(Võimaluse korral) levitaja asukohaliikmesriigis kehtiv kordumatu tunnusnumber I lisas esitatud vormingus

iv.

(Võimaluse korral) levitaja juriidilise isiku tunnus (LEI)

v.

Telefoninumber

vi.

E-posti aadress

vii.

Õiguslike esindajate nimed ning sünnikohad ja -kuupäevad

b.

Kui levitaja on füüsiline isik:

i.

Nimi ning sünnikoht ja -kuupäev

ii.

Registreeritud tegevuskoha aadress(id)

iii.

(Võimaluse korral) levitaja asukohaliikmesriigis kehtiv kordumatu tunnusnumber I lisas esitatud vormingus

iv.

Telefoninumber

v.

E-posti aadress

 

16)

Levitaja kaudu osutatavad e-raha teenused

☐ Levitamine

☐ E-raha tagasivõtmine

17)

E-raha asutuse/levitaja kasutatavate sisekontrollimehhanismide kirjeldus kohustuste täitmiseks seoses rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega direktiivi (EL) 2015/849 alusel

 

18)

E-raha teenustega seotud tööülesannete edasiandmise korral:

a.

selle üksuse nimi ja aadress, kellele tööülesanded edasi antakse;

b.

selle üksuse kontaktisiku andmed (e-posti aadress ja telefoninumber), kellele tööülesanded edasi antakse;

c.

edasi antavate tööülesannete liik ja nende põhjalik kirjeldus.

 


V LISA

Teavitamisvorm teenuste osutamise loa taotlustega seotud teabe vahetamiseks juhul, kui agenti või levitajat ei kaasata

1)

Päritoluliikmesriik

 

2)

Päritoluliikmesriigi pädeva asutuse nimi

 

3)

Kuupäev, mil päritoluliikmesriigi pädev asutus sai makseasutuselt/e-raha asutuselt täieliku ja täpse taotluse

PP/KK/AA

4)

Liikmesriik, kus soovitakse teenuseid osutada

 

5)

Taotluse liik

☐ Esmakordne taotlus

☐ Varasema taotluse muudatus

☐ Äritegevuse lõpetamine

6)

Asutuse liik

☐ Makseasutus

☐ E-raha asutus

7)

Makseasutuse/e-raha asutuse nimi

 

8)

Makseasutuse/e-raha asutuse peakorteri aadress

 

9)

(Võimaluse korral) makseasutuse/e-raha asutuse päritoluliikmesriigis kehtiv kordumatu tunnusnumber I lisas esitatud vormingus

 

10)

(Võimaluse korral) makseasutuse/e-raha asutuse juriidilise isiku tunnus (LEI)

 

11)

(Võimaluse korral) makseasutusele/e-raha asutusele päritoluliikmesriigis antud tegevusloa number

 

12)

Makseasutuse/e-raha asutuse kontaktisik

 

13)

Makseasutuse/e-raha asutuse kontaktisiku e-posti aadress

 

14)

Makseasutuse/e-raha asutuse kontaktisiku telefoninumber

 

15)

Makse-/e-raha teenuste osutamise kavandatav alguskuupäev (mis ei tohi olla varasem kui päritoluliikmesriigi pädevate asutuste otsuse teatavakstegemise kuupäev vastavalt direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 28 lõikele 3)

PP/KK/AAAA

16)

Makseteenused, mida soovitakse osutada

1.

☐ Teenused, mis võimaldavad teha sularaha sissemakset maksekontole, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

2.

☐ Teenused, mis võimaldavad sularaha väljavõtmist maksekontolt, ning kõik maksekonto toimimiseks vajalikud toimingud

3.

Maksetehingute täitmine, sealhulgas raha ülekanded kasutaja makseteenuse pakkuja või muu makseteenuse pakkuja juures asuvale maksekontole:

a)

otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine ☐

b)

maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil ☐

c)

kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine ☐

4.

Maksetehingu täitmine, kui rahalised vahendid on makseteenuse kasutajale antud laenuna:

a)

otsekorralduse, sealhulgas ühekordse otsekorralduse täitmine ☐

b)

maksetehingu täitmine maksekaardi või muu sarnase vahendi abil ☐

c)

kreeditkorralduse, sealhulgas püsikorralduse täitmine ☐

Kaasa arvatud laenu andmine kooskõlas direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 18 lõikega 4: ☐ jah ☐ ei

5.

☐ Makseinstrumentide väljastamine

☐ Maksetehingute vastuvõtmine

Kaasa arvatud laenu andmine kooskõlas direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 18 lõikega 4: ☐ jah ☐ ei

6.

☐ Rahasiire

7.

☐ Makse algatamise teenused

8.

☐ Kontoteabe teenused

17)

E-raha teenused, mida soovitakse osutada (täita ainult juhul, kui taotluse esitas e-raha asutus)

☐ E-raha väljastamine

☐ E-raha levitamine ja/või tagasivõtmine

18)

Makse-/e-raha teenustega seotud tööülesannete edasiandmise korral:

a.

selle üksuse nimi ja aadress, kellele tööülesanded edasi antakse;

b.

selle üksuse kontaktisiku andmed (e-posti aadress ja telefoninumber), kellele tööülesanded edasi antakse;

c.

edasi antavate tööülesannete liik ja nende põhjalik kirjeldus.

 


VI LISA

Teavitamisvorm makseasutuste ja e-raha asutuste filiaali tegevusloa või agendi/levitaja kaasamise loa taotlustes kirjeldatud tegevuse alustamisega seotud teabe vahetamiseks

Tegevuse algus

1)

Päritoluliikmesriik

 

2)

Päritoluliikmesriigi pädeva asutuse nimi

 

3)

II, III või IV lisa kohase esialgse taotluse kuupäev

 

4)

Liikmesriik, kus alustab tegevust filiaal/agent/levitaja

 

5)

Asutuse liik

☐ Makseasutus

☐ E-raha asutus

6)

Makseasutuse/e-raha asutuse nimi

 

7)

Makseasutuse/e-raha asutuse peakorteri aadress

 

8)

(Võimaluse korral) makseasutuse/e-raha asutuse päritoluliikmesriigis kehtiv kordumatu tunnusnumber I lisas esitatud vormingus

 

9)

(Võimaluse korral) makseasutuse/e-raha asutuse juriidilise isiku tunnus (LEI)

 

10)

(Võimaluse korral) makseasutusele/e-raha asutusele päritoluliikmesriigis antud tegevusloa number

 

11)

Tegevusloa taotluse liik

☐ Filiaal

☐ Agendi kaasamine

☐ Levitaja kaasamine

12)

Agentide/levitajate korral:

a.

Kui agent/levitaja on juriidiline isik:

i.

Nimi

ii.

(Võimaluse korral) agendi/levitaja asukohaliikmesriigis kehtiv kordumatu tunnusnumber I lisas esitatud vormingus

iii.

(Võimaluse korral) agendi/levitaja juriidilise isiku tunnus (LEI)

iv.

Telefoninumber

b.

Kui agent/levitaja on füüsiline isik:

i.

Nimi ning sünnikoht ja -kuupäev

ii.

(Võimaluse korral) agendi/levitaja asukohaliikmesriigis kehtiv kordumatu tunnusnumber I lisas esitatud vormingus

13)

Agentide/levitajate korral kuupäev, mil päritoluliikmesriigi pädevad asutused on nad registrisse kandnud

PP/KK/AAAA

14)

Filiaali/agendi/levitaja tegevuse alustamise kuupäev (agentide ja filiaalide puhul ei tohi see olla varasem kuupäevast, mil agent/filiaal on kantud päritoluliikmesriigi registrisse, nagu on osutatud direktiivi (EL) 2015/2366 artikli 28 lõikes 3)

PP/KK/AAAA


Top