Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1940

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2017/1940, 13. juuli 2017, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/1012 seoses tõupuhaste aretushobuslaste põlvnemistunnistuse sisu ja vormiga hobuslase ühes eluaegses identifitseerimisdokumendis (EMPs kohaldatav tekst )

C/2017/4565

OJ L 275, 25.10.2017, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1940/oj

25.10.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 275/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2017/1940,

13. juuli 2017,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/1012 seoses tõupuhaste aretushobuslaste põlvnemistunnistuse sisu ja vormiga hobuslase ühes eluaegses identifitseerimisdokumendis

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määrust (EL) 2016/1012 tõupuhaste aretusloomade, ristandaretussigade ja nende aretusmaterjali aretuse, turustamise ning nende liitu sissetoomise suhtes kehtivate zootehniliste ja genealoogiliste tingimuste kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 652/2014, nõukogu direktiive 89/608/EMÜ ja 90/425/EMÜ ning tunnistatakse kehtetuks teatavad õigusaktid tõuaretuse valdkonnas (tõuaretuse määrus), (1) eriti selle artikli 32 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EL) 2016/1012 on sätestatud aretusloomadega kauplemise ja nende liitu sissetoomise suhtes kehtivad zootehnilised ja genealoogilised eeskirjad. Määrust (EL) 2016/1012 hakatakse kohaldama alates 1. novembrist 2018.

(2)

Määruse (EL) 2016/1012 artiklis 30 on sätestatud eeskirjad aretusloomade ja nende aretusmaterjaliga kaasas oleva põlvnemistunnistuse (edaspidi „põlvnemistunnistus“) väljaandmise, sisu ja vormi kohta. Selles on sätestatud, et kui aretusühingu peetavasse tõuraamatusse kantud tõupuhtaid aretusloomi turustatakse ja kui selliseid tõupuhtaid aretusloomi kavatsetakse kanda muusse tõuraamatusse, peab selliste aretusloomadega olema kaasas põlvnemistunnistus.

(3)

Määruse (EL) 2016/1012 artikli 30 lõikes 6 on sätestatud, et põlvnemistunnistus peab sisaldama kõnealuse määruse V lisa asjakohastes osades ja peatükkides nõutud teavet. Määruse (EL) 2016/1012 artikli 32 lõikes 1 on erandina selle artikli 30 lõikest 6 sätestatud, et tõupuhaste aretushobuslaste puhul peab kõnealuse määruse V lisa 2. osa I peatükis nimetatud teave olema esitatud hobuslase ühes eluaegses identifitseerimisdokumendis ning et selliste identifitseerimisdokumentide sisu ja vormi kohta tuleb vastu võtta delegeeritud õigusaktid.

(4)

Määruse (EL) 2016/1012 V lisa 2. osa I peatükis on sätestatud eeskirjad tõupuhaste aretusloomade põlvnemistunnistustele märgitavate andmete kohta. Kõnealuse teabe hulka peab kuuluma identifitseerimissüsteem ja identifitseerimisnumber, mis on tõupuhtale aretusloomale antud kooskõlas asjaomastesse liikidesse kuuluvate loomade identifitseerimist ja registreerimist käsitleva liidu loomatervisealaste õigusaktidega.

(5)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/429 (2) on kehtestatud peetavate maismaaloomade ja aretusmaterjali jälgitavuse nõuded. Kõnealuse määruse artiklis 114 on sätestatud, et hobuseliikidesse kuuluvaidpeetavaid loomi pidavad ettevõtjad peavad tagama, et kõnealuseid loomi saab üksikult identifitseerida samas määruses ette nähtud elektroonilisse andmebaasi salvestatud kordumatu koodi ning nõuetekohaselt täidetud ühe eluaegse identifitseerimisdokumendi abil. Selleks et põlvnemistunnistus vastaks sisu ja haldusmenetluse osas võimalikult suurel määral ühele eluaegsele identifitseerimisdokumendile, on määrusega (EL) 2016/1012 ette nähtud võtta vastu delegeeritud õigusakte seoses hobuslaste ühe eluaegse identifitseerimisdokumendi vormi ja sisuga.

(6)

Seepärast on vaja kehtestada hobuslaste ühes eluaegses identifitseerimisdokumendis esitatud põlvnemistunnistuse sisu ja vorm; kõnealuse ühe eluaegse identifitseerimisdokumendi abil tuleb hobuslasi määruse (EL) 2016/429 artikli 114 lõike 1 punkti c kohaselt identifitseerida ning see peab tõupuhta aretushobuslasega alati kaasas olema, kaasa arvatud siis, kui nendega kaubeldakse liidus.

(7)

Määruse (EL) 2016/1012 artiklis 31 on sätestatud erandid aretusloomade turustamisel kasutatavate põlvnemistunnistuste väljaandmisele, sisule ja vormile esitatavatest nõuetest. Artiklis on sätestatud, et kui jõudluskontrolli või geneetilise väärtuse hindamise tulemused on üldsusele kättesaadavad veebisaidil, võib põlvnemistunnistuses tulemuste esitamise asemel viidata veebisaidile, kus kõnealused tulemused on kättesaadavad. Seda võimalust tuleks kajastada käesolevas määruses esitatud nõuetes tõupuhaste aretushobuslastega kauplemiseks ette nähtud põlvnemistunnistuse kohta.

(8)

Määruse (EL) 2016/1012 I lisa 3. osas on sätestatud täiendavad nõuded aretusühingutele, kes asutavad või peavad tõupuhaste aretushobuslaste tõuraamatuid. Kooskõlas kõnealuse lisa 3. osa punktiga 1 kantakse tõupuhtad aretushobuslased tõuraamatusse ainult juhul, kui nad on identifitseeritud paaritustunnistusel ning, kui seda on aretusprogrammis nõutud, vahetult peale sündimist. Erandina sellest nõudest võib liikmesriik või tema otsuse korral tema pädev asutus anda aretusühingule loa tõupuhaste aretushobuslaste kandmiseks selle aretusühingu peetavasse tõuraamatusse, kui need loomad identifitseeritakse muul asjakohasel viisil, mis tagab vähemalt samal tasemel usaldusväärsuse kui paaritustunnistus, näiteks DNA analüüsil või loomade veregruppide analüüsil põhinev põlvnemissuhete kontroll, tingimusel et luba antakse kooskõlas asjaomase tõu originaaltõuraamatut pidava aretusühingu põhimõtetega.

(9)

Võttes arvesse määruse (EL) 2016/1012 I lisa 3. osa punktis 1 sätestatud nõudeid, tuleks teavet paaritustunnistuse, vahetult peale sündimist identifitseerimise ning põlvnemissuhete kohta kajastada tõupuhaste aretushobuslaste põlvnemistunnistuse sisu kohta esitatavates eeskirjades, mis on sätestatud käesolevas määruses.

(10)

Selleks et tagada tõupuhaste aretushobuslaste identifitseerimise kordumatus ja järjepidevus ning kooskõlas määruse (EL) 2016/1012 II lisa 1. osa I peatüki punkti 1 alapunktis c ja punktis 3 sätestatud nõuetega, tuleks määruse (EL) 2016/429 artikli 114 lõike 1 punktis a sätestatud kordumatu kood ja aretuslooma nimi kanda tema identifitseerimisandmete osana kauplemisel kasutatavasse põlvnemistunnistusse.

(11)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2015/262 (3) on nõutud, et identifitseerimisdokumenti väljastavad asutused, sealhulgas organisatsioonid või ühendused, kes asutavad või peavad registreeritud hobuslaste tõuraamatuid, peavad määrama igale hobuslasele unikaalse elunumbri, mis kannab tähtnumbrilise koodina teavet konkreetse hobuslase kohta ning andmebaasi ja riigi kohta, kus selline teave on esimest korda registreeritud. Unikaalne elunumber peab ühilduma UELNi süsteemiga.

(12)

UELNi süsteem on hobuste aretuse ja võistlustega tegelevate suurimate organisatsioonide vahel ülemaailmselt kokku lepitud. Süsteem on välja töötatud järgmiste organisatsioonide algatusel: maailma sporthobuste kasvatajate föderatsioon (World Breeding Federation for Sport Horses, WBFSH), rahvusvaheline tõuraamatu komitee (International Stud-Book Committee, ISBC), rahvusvaheline araabia hobuste organisatsioon (World Arabian Horse Organization, WAHO), araabia hobuste organisatsioonide Euroopa konverents (European Conference of Arabian Horse Organisations, ECAHO), anglo-araabia hobuste rahvusvaheline konverents (Conférence internationale de l'anglo-arabe, CIAA), rahvusvaheline ratsaspordi föderatsioon (Fédération équestre internationale, FEI) ja Euroopa traaviliit (Union européenne du trot, UET); teavet selle süsteemi kohta leiab UELNi veebilehelt (4).

(13)

Määruse (EL) 2016/1012 II lisa 1. osa I peatüki 3. punktis osutatud identifitseerimisnumbri vormingu ja sisu üle ei saa otsustada enne, kui kooskõlas määruse (EL) 2016/429 artikli 118 lõike 1 punktiga a on vastu võetud delegeeritud õigusaktid, milles sätestatakse üksikasjalikud nõuded identifitseerimisvahendite ja -meetodite kohta,sealhulgas nende rakendamise ja kasutamise kohta. Siiski tuleks põlvnemistunnistuses ette näha väljad rakendusmääruse (EL) 2015/262 kohaselt tõupuhtale aretushobuslasele määratud unikaalse elunumbri sisestamiseks.

(14)

Kui hobuslase üks eluaegne identifitseerimisdokument sisaldab rakendusmääruse (EL) 2015/262 I lisa 1. osas sätestatud identifitseerimisdokumendi näidise V jagu, on käesoleva määruse lisas kehtestatud põlvnemistunnistuse I osa kasutamine on vabatahtlik kuni 21. aprillini 2021, mis on määruse (EL) 2016/429 kohaldama hakkamise kuupäev.

(15)

Kooskõlas määruses (EL) 2016/1012 sätestatud kohaldamise kuupäevaga tuleks käesolevat määrust kohaldada alates 1. novembrist 2018,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Tõupuhaste aretushobuslaste ühe eluaegse identifitseerimisdokumendi osa moodustava, määruse (EL) 2016/1012 artikli 32 lõike 1 kohase põlvnemistunnistuse (edaspidi „põlvnemistunnistus“) sisu ja vormi suhtes kohaldatakse käesoleva määruse lisa.

Artikkel 2

Põlvnemistunnistuse I ja II osa moodustavad osa tõupuhaste aretushobuslaste ühest eluaegsest identifitseerimisdokumendist, mis antakse välja määruse (EL) 2016/429 artikli 114 lõike 1 punkti c kohaselt, ning see vastab järgmistele tingimustele:

a)

I osa on ühe eluaegse identifitseerimisdokumendi üks jagu, mis kehtestatakse vastavalt määruse (EL) 2016/429 artikli 118 lõike 2 punktile b;

b)

II osa on kas:

i)

käesoleva artikli punktis a osutatud jao osa, millisel juhul tuleb kõnealuse II osa jaoks näha ette rohkem kui üks lehekülg teabe ajakohastamiseks, või

ii)

liidetud ühele eluaegsele identifitseerimisdokumendile, kui pädev asutus määruse (EL) 2016/1012 artikli 32 lõike 4 alusel seda lubab, ning sellisel juhul seotakse see käesoleva artikli punktis a osutatud I osaga individuaalse identifitseerimisnumbri kandega, millele määruse (EL) 2016/429 artikli 114 lõike 1 punktis a viidatakse kui kordumatule koodile.

Artikkel 3

1.   Alates 1. novembrist 2018 tuleb rakendusmääruse (EL) 2015/262 kohaselt tõupuhastele aretushobuslastele väljastatud identifitseerimisdokumendi V jagu täita kooskõlas sama määruse artikli 9 lõikega 2 ning, kui see on vajalik määruse (EL) 2016/1012 artikli 30 lõike 4 nõuete täitmiseks, lisada sellele põlvnemistunnistus, nagu on kirjeldatud käesoleva määruse artikli 2 punkti b alapunktis ii.

2.   Põlvnemistunnistuse II osa lisatakse rakendusmääruse (EL) 2015/262 kohaselt väljastatud ühele eluaegsele identifitseerimisdokumendile ning see seotakse kõnealuse määruse I lisa 1. osa V jaos sätestatud päritolusertifikaadiga kõnealuse määruse artikli 2 punktis o määratletud unikaalse elunumbri kandega.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. novembrist 2018.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. juuli 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 171, 29.6.2016, lk 66.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrus (EL) 2016/429 loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks (loomatervise määrus) (ELT L 84, 31.3.2016, lk 1).

(3)  Komisjoni 17. veebruari 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/262, milles sätestatakse hobuslaste identifitseerimise meetodeid käsitlevad eeskirjad kooskõlas nõukogu direktiividega 90/427/EMÜ ja 2009/156/EÜ (hobusepassi käsitlev määrus) (ELT L 59, 3.3.2015, lk 1).

(4)  http://www.ueln.net


LISA

Põlvnemistunnistus

Määruse (EL) 2016/1012 V lisa 2. osa I peatüki kohane põlvnemistunnistus kauplemiseks tõupuhaste hobuslastega (Equus caballus ja Equus asinus)

I OSA

1.

Väljaandva aretusühingu või pädeva asutuse nimi

(esitada kontaktandmed ja viide veebisaidile, kui see on olemas)

2.

Tõuraamatu nimetus

3.

Tõu nimi

4.

Looma nimi ja kaubanduslik nimi (1) ning sünniriigi kood (2)

5.1.

Individuaalne identifitseerimisnumber (3)

6.

Looma tõuraamatunumber (5)

5.2.

Unikaalne elunumber (4)

☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

7.

Looma identifitseerimine (1)  (6)

7.1.

Transpondri kood (1)

Süsteem (kui tegemist ei ole ISO standardiga 11784) (1)

Triipkood (1)

☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

7.2.

Identsuskontrolli alternatiivmeetod (1)

8.

Looma sünnikuupäev

(kasutada vormingut pp/kk/aaaa)

9.

Looma sünniriik

10.

Aretaja nimi, aadress ja e-posti aadress (1)

11.

Sugupuu (7)  (8)

11.1.

Isa

Tõuraamatunumber ja -osa

11.1.1.

Isa isa

Tõuraamatunumber ja -osa

11.1.1.1. (1)

Isa isa isa

Tõuraamatunumber ja -osa

 

 

 

11.1.1.2. (1)

Isa isa ema

Tõuraamatunumber ja -osa

 

 

11.1.2.

Isa ema

Tõuraamatunumber ja -osa

11.1.2.1. (1)

Isa ema isa

Tõuraamatunumber ja -osa

 

 

11.1.2.2. (1)

Isa ema ema

Tõuraamatunumber ja -osa

 

 

11.2.

Ema

Tõuraamatunumber ja -osa

11.2.1.

Ema isa

Tõuraamatunumber ja -osa

11.2.1.1. (1)

Ema isa isa

Tõuraamatunumber ja -osa

 

 

11.2.1.2. (1)

Ema isa ema

Tõuraamatunumber ja -osa

 

 

11.2.2.

Ema ema

Tõuraamatunumber ja -osa

11.2.2.1. (1)

Ema ema isa

Tõuraamatunumber ja -osa

 

 

11.2.2.2. (1)

Ema ema ema

Tõuraamatunumber ja -osa

 

 

12.1.

Välja antud

(märkida väljaandmise koht)

12.2.

Kuupäev

(märkida väljaandmise kuupäev formaadis pp/kk/aaaa)

 

12.3.

Allakirjutanu nimi ja ametinimetus

(märkida suurtähtedega selle isiku  (9) nimi ja ametinimetus, keda aretusühing või pädev asutus on volitanud põlvnemistunnistuse käesolevale osale alla kirjutama)

12.4.

Allkiri


II OSA

1.1.

Individuaalne identifitseerimisnumber (10)

1.2.

Unikaalne elunumber (11) ☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐

2.

Looma identifitseerimine (12)

2.1.

Transpondri kood (13) ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

Süsteem (kui tegemist ei ole ISO standardiga 11784) (13)

Triipkood (13)

3.

Sugu

2.2.

Identsuskontrolli alternatiivmeetod (12)

4.

Tõuraamatu põhiosa klass (13)

5.

Omaniku (16) nimi, aadress ja e-posti aadress (13)

4.1.

Tõuraamatu nimi (14)

4.2.

Põhiosa klass (15)

6.

Lisateave (13)  (17)  (18)

6.1.

Jõudluskontrolli tulemused

6.2.

Viimati tehtud geneetilise hindamise ajakohastatud tulemused

(märkida kuupäev formaadis pp/kk/aaaa)

6.3.

Looma geneetilised defektid ja geneetilised eripärad, mis on seotud aretusprogrammiga

6.4.

Identiteedi kontrollimise süsteem ja tulemus (13)  (19)  (20)

6.5.

Põlvnemissuhete kontrolli tulemus (13)  (19)  (21)

7.

Seemendus/paaritus (22)  (23)

7.1.

Kuupäev (kasutada vormingut pp/kk/aaaa)

7.2.

Paaritustunnistuse number (24)

7.3.

Isase doonorlooma identifitseerimisandmed

7.3.1.

Individuaalne identifitseerimisnumber (10)

7.3.2.

Unikaalne elunumber (11) ☐☐☐-☐☐☐-☐☐☐☐☐☐☐☐☐

7.3.3.

Identiteedi kontrollimise süsteem ja tulemus (13)  (19)  (20)

7.3.4.

Põlvnemissuhete kontrolli tulemus (13)

8.1.

Koostatud

(märkida väljaandmise koht)

8.2.

Kuupäev

(märkida väljaandmise kuupäev formaadis pp/kk/aaaa)

 

8.3.

Allakirjutanu nimi ja ametinimetus

(märkida suurtähtedega selle isiku  (25) nimi ja ametinimetus, keda aretusühing või pädev asutus on volitanud põlvnemistunnistuse käesolevale osale alla kirjutama)

8.4.

Allkiri


(1)  Jätta tühjaks, kui ei ole vajalik.

(2)  Märkida riigi kood, kui see on nõutav tõugu käsitlevates rahvusvahelistes kokkulepetes.

(3)  Määruse (EL) 2016/1012 II lisa 1. osa I peatüki 3. punkti kohane individuaalne identifitseerimisnumber, millele määruse (EL) 2016/429 artikli 114 lõike 1 punktis a osutatakse kui kordumatule koodile.

(4)  Rakendusmääruse (EL) 2015/262 artikli 2 punktis o määratletud unikaalne elunumber, kui see on määratud kooskõlas kõnealuse määrusega.

(5)  Nõutav, kui see erineb individuaalsest identifitseerimisnumbrist või rakendusmääruse (EL) 2015/262 kohaselt määratud unikaalsest elunumbrist.

(6)  Ei ole nõutav, kui põlvnemistunnistuse I osa on aretusühingu väljastatud ühe eluaegse identifitseerimisdokumendi eraldamatu osa. Kui üks eluaegne identifitseerimisdokument anti välja määruse (EL) 2015/262 kohaselt, tuleb märkida kõnealuse määruse artikli 2 punktis o määratletud unikaalne elunumber.

(7)  Vajaduse korral lisada I osa punkti 11 veel põlvkondi.

(8)  Märkida määruse (EL) 2016/1012 II lisa 1. osa I peatüki punkti 3 kohane individuaalne identifitseerimisnumber, millele on määruse (EL) 2016/429 artikli 114 lõike 1 punktis a viidatud kui kordumatule koodile. Kui individuaalne identifitseerimisnumber ei ole kättesaadav või erineb numbrist, mille alusel on loom tõuraamatusse kantud, märkida tõuraamatunumber.

(9)  See isik on aretusühingu või määruse (EL) 2016/1012 artikli 30 lõike 2 punktis b osutatud pädeva asutuse esindaja.

(10)  Määruse (EL) 2016/1012 II lisa 1. osa I peatüki 3. punkti kohane individuaalne identifitseerimisnumber, millele määruse (EL) 2016/429 artikli 114 lõike 1 punktis a osutatakse kui kordumatule koodile.

(11)  Rakendusmääruse (EL) 2015/262 artikli 2 punktis o määratletud unikaalne elunumber, kui see on määratud kooskõlas kõnealuse määrusega.

(12)  Ei ole nõutav, kui teave vastab I osa punktile 7 ning I ja II osa moodustavad jagamatu ja ühtse terviku ning need sisalduvad ühes eluaegses identifitseerimisdokumendis või on sellele lisatud. Kui üks eluaegne identifitseerimisdokument anti välja määruse (EL) 2015/262 kohaselt, tuleb märkida kõnealuse määruse artikli 2 punktis o määratletud unikaalne elunumber.

(13)  Jätta tühjaks, kui ei ole vajalik.

(14)  Nõutav, kui erineb I osa punktist 2.

(15)  Ei ole nõutav, kui see teave on esitatud rakendusmääruse (EL) 2015/262 kohaselt väljastatud identifitseerimisdokumendi V jaos.

(16)  Ei ole nõutav, kui teave omaniku kohta on kättesaadav ja ajakohastatud ühe eluaegse identifitseerimisdokumendi muudes osades.

(17)  Vajaduse korral kasutada lisalehti.

(18)  Kui kõnealune geneetiline teave on kättesaadav veebisaidil, võib teabe kohale märkida viite sellele veebisaidile, kui pädev asutus on määruse (EL) 2016/1012 artikli 32 lõike 3 kohaselt selleks loa andnud.

(19)  Põhineb DNA või looma veregrupi analüüsil.

(20)  Nõutav määruse (EL) 2016/1012 artikli 22 lõike 1 kohaselt tõupuhaste aretushobuslaste puhul, keda kasutatakse kunstliku seemendamise jaoks sperma kogumiseks. Tõupuhaste aretushobuslaste puhul, keda kasutatakse munarakkude ja embrüote kogumiseks, võivad seda määruse (EL) 2016/1012 artikli 22 lõike 2 kohaselt nõuda aretusühingud.

(21)  Kui see on nõutav aretusprogrammis.

(22)  Nõutav tiinete emasloomade puhul. Teabe võib esitada eraldi dokumendis.

(23)  Mittevajalik läbi kriipsutada.

(24)  Kui seda ei kohaldata, esitada põlvnemiskontrolli tulemused punktis 7.3.4.

(25)  See isik on aretusühingu või määruse (EL) 2016/1012 artikli 30 lõike 2 punktis b osutatud pädeva asutuse esindaja.


Top