Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1798

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2017/1798, 2. juuni 2017, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 609/2013 kehakaalu alandamiseks kasutatavate päevatoidu asendajate koostise ja teabe erinõuete osas (EMPs kohaldatav tekst )

OJ L 259, 7.10.2017, p. 2–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1798/oj

7.10.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 259/2


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2017/1798,

2. juuni 2017,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 609/2013 kehakaalu alandamiseks kasutatavate päevatoidu asendajate koostise ja teabe erinõuete osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuni 2013. aasta määrust (EL) nr 609/2013 imikute ja väikelaste toidu, meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toidu ning kehakaalu alandamiseks ettenähtud päevase toidu asendajate kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 92/52/EMÜ, komisjoni direktiivid 96/8/EÜ, 1999/21/EÜ, 2006/125/EÜ ja 2006/141/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/39/EÜ ning komisjoni määrused (EÜ) nr 41/2009 ja (EÜ) nr 953/2009, (1) eriti selle artikli 11 lõike 1 punkte a, c ja d,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni direktiivis 96/8/EÜ (2) on sätestatud ühtlustatud eeskirjad toiduainete kohta, mis on ette nähtud kehakaalu alandamiseks vähendatud energiasisaldusega dieetide korral ja mille kohaldamisala hõlmab määruses (EL) nr 609/2013 määratletud tooteid, mis on kogu päevatoidu asendajatena ette nähtud kehakaalu alandamiseks.

(2)

Määrusega (EL) nr 609/2013 tunnistatakse kehtetuks direktiiv 96/8/EÜ ning kehtestatakse koostise ja teabe üldnõuded eri liiki toidu suhtes, mis on määratletud kui kehakaalu alandamiseks kasutatav päevatoidu asendaja. Selleks et komisjon saaks täita oma kohustust võtta vastu päevatoitu asendavate kehakaalu alandamise toodete koostise ja teabe nõuded, on asjakohane lähtuda direktiivi 96/8/EÜ sätetest, kuna nende sätetega on rahuldaval viisil tagatud kehakaalu alandamiseks kasutatavate päevatoidu asendajatena turustatavate toodete vaba liikumine ja samal ajal tagatud ka rahvatervise kaitse kõrge tase.

(3)

Kehakaalu alandamiseks kasutatav päevatoidu asendaja on kompleksne toode, mis on spetsiaalselt ette nähtud ülekaalulistele või rasvunud täiskasvanutele, kes kavatsevad kehakaalu vähendada. Üldtunnustatud teadusandmete kohaselt peavad päevatoitu asendavad kehakaalu alandamise tooted rahuldama ülekaaluliste või rasvunud tervete täiskasvanute päevast toitainete vajadust vähendatud energiasisaldusega dieetide piires.

(4)

Selleks et tagada päevase toidu asendaja ohutus ja sobivus kehakaalu alandamiseks, tuleks sätestada nende üksikasjalikud koostisnõuded, sealhulgas energia- ning makro- ja mikrotoitainete sisalduse nõuded. Need nõuded peaksid põhinema Euroopa Toiduohutusameti (edaspidi „toiduohutusamet“) (3) kõnealuses küsimuses esitatud uusimatel teaduslikel soovitustel.

(5)

Selleks et tagada innovatsioon ja tootearendus, peaks olema võimalik lisada päevatoitu asendavatele kehakaalu alandamise toodetele vabatahtlikult koostisosi (eelkõige kiudaineid), mis ei ole hõlmatud käesoleva määruse erinõuetega. Kõik päevatoitu asendavate kehakaalu alandamise toodete tootmisel kasutatavad koostisained peaksid sobima toiduks ülekaalulistele või rasvunud tervetele täiskasvanutele ning nende sobivus peab vajaduse korral olema tõendatud asjakohaste uuringutega. Toidukäitlejate kohustus on kõnealust sobivust tõendada ja riiklike pädevate asutuste kohustus on ükshaaval kontrollida, kas sobivus on tõendatud.

(6)

Päevatoitu asendavad kehakaalu alandamise tooted peavad vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1169/2011 nõuetele (4). Selleks et võtta arvesse päevatoitu asendavate kehakaalu alandamise toodete eriomadusi, tuleks kõnealuseid üldeeskirju täiendada ja sätestada erandid, kui see on asjakohane.

(7)

On oluline, et päevatoitu asendavate kehakaalu alandamise toodete kohta esitataks toitumisalane teave, millega tagataks selle nõuetekohane kasutamine nii seda toitu tarbivate ülekaaluliste või rasvunud tervete täiskasvanute kui ka tervishoiutöötajate poolt, kes annavad teatavatel juhtudel nõu selle asjakohasuse kohta. Seega peaks toitumisalane teave täielikuma teabe andmiseks sisaldama rohkem andmeid, kui on nõutud määrusega (EL) nr 1169/2011. Lisaks peaks toitumisalase teabe esitamise kohustus olema kohustuslik päevatoitu asendavate kehakaalu alandamise toodete puhul, sõltumata pakendi või mahuti suurusest, seega ei tohiks kohaldada määruse (EL) nr 1169/2011 V lisa punktis 18 sätestatud erandit.

(8)

Selleks et anda asjakohast teavet ja lihtsustada toodete võrdlemist, tuleks päevatoitu asendavate kehakaalu alandamise toodete toitumisalane teave väljendada nii portsjoni ja/või tarbimisühiku kui ka kogu päevaratsiooni kohta. Lisaks peaks selline teave kirjeldama toodet, mis on kasutusvalmis pärast selle töötlemist vastavalt tootja juhistele.

(9)

Määruse (EL) nr 1169/2011 artikli 30 lõikes 2 on esitatud loetelu mõningatest toitainetest, mille sisalduse võib vabatahtlikult esitada toidu kohta esitatavas toitumisalases teabes. Määruse (EL) nr 609/2013 lisas on loetletud mitu ainet, mida võib lisada päevatoitu asendavatele kehakaalu alandamise toodetele, mis ei ole hõlmatud määruse (EL) nr 1169/2011 artikli 30 lõikega 2. Õiguskindluse tagamiseks tuleks selgelt sätestada, et päevatoitu asendavate kehakaalu alandamise toodete toitumisalases teabes võib esitada andmeid selliste ainete sisalduse kohta. Peale selle võiks üksikasjalikum teave süsivesiku- ja rasvasisalduse kohta teatavatel juhtudel olla kasulik tarbijatele ja tervishoiutöötajale. Seepärast tuleks toidukäitlejatel lubada vabatahtlikult sellist teavet esitada.

(10)

Ülekaaluliste või rasvunud tervete täiskasvanute toitumisvajadused võib erineda üldelanikkonna toitumisvajadusest. Lisaks on kehakaalu alandamiseks kasutatav päevatoidu asendaja selline toit, millega asendatakse kogu päevaratsioon. Nimetatud põhjustel oleks tarbijatele eksitav, kui päevatoitu asendavate kehakaalu alandamise toodete toitumisalases teabes väljendataks energiasisaldus ja toitainete kogus protsendina päevastest võrdluskogustest, nagu see on sätestatud määruses (EL) nr 1169/2011 üldelanikkonna puhul, ning seda ei tohiks seepärast lubada.

(11)

Päevatoitu asendavate kehakaalu alandamise toodete puhul võib märge „väga väikse“ või „väikse“ kalorisisalduse kohta anda tarbijatele kasulikku teavet. Seetõttu on asjakohane sätestada selliste vabatahtlike avalduste tegemise eeskirjad.

(12)

Toitumis- ja tervisealased väited on müügiedendusvahendid, mida toidukäitlejad kasutavad vabatahtlikult kaubanduslikus teabevahetuses kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1924/2006 nõuetega (5). Arvestades päevatoitu asendavate kehakaalu alandamise toodete erilist tähtsust neid tarbivate inimeste toitumisele, ei tohiks lubada nende kohta toitumis- ja tervisealaste väidete esitamist. Võttes siiski arvesse, et teave päevatoitu asendavate kehakaalu alandamise toodete kiudainesisaldusest võib olla tarbijatele kasulik, tuleks sätestada, et toitumisalaseid väiteid kiudainete lisamise kohta on lubatud esitada teatavatel tingimustel.

(13)

Direktiiv 96/8/EÜ kohaselt tuleb päevatoitu asendavatele kehakaalu alandamise toodetele lisada kiudaineid. Teaduslike tõendite puudumise tõttu ei olnud toiduohutusametil oma hiljutises arvamuses sellega seoses võimalik määrata kiudainete minimaalset sisaldust. Seepärast on asjakohane, et päevatoitu asendavatele kehakaalu alandamise toodetele lisataks vähemalt direktiivi 96/8/EÜ alusel nõutav kiudainete kogus.

(14)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002 (6) artikli 17 lõike 2 kohaselt peavad liikmesriigid jõustama toidualased õigusnormid ning jälgima ja kontrollima, et toidu- ja söödakäitlejad täidaksid õigusnormide nõudeid kõigil tootmis-, töötlemis- ja turustamisetappidel. Seoses sellega ning et lihtsustada kehakaalu alandamiseks kasutatavate päevatoidu asendajate tõhusat ametlikku kontrollimist, peaksid kõnealust toitu turule laskvad toidukäitlejad esitama riiklikele pädevatele asutustele kasutatava märgistuse näidise ja kogu asjakohase teabe, mida peetakse vajalikuks käesoleva määruse nõuete järgimise tõendamiseks, kui liikmesriigis ei kohaldata teistsugust tõhusat seiresüsteemi.

(15)

Et toidukäitlejatel oleks võimalik kohaneda uute nõuetega, mis võib hõlmata asjaomaste toodete tootmisprotsessi kohandamist uute tehniliste nõuetele vastavaks, tuleks käesolevat määrust kohaldada viie aasta möödumisel selle jõustumisest,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesolevas määruses sätestatakse kehakaalu alandamiseks kasutatavate päevatoidu asendajate suhtes järgmised konkreetsed nõuded:

a)

koostisnõuded;

b)

märgistamis-, esitlemis- ja reklaaminõuded;

c)

toote turulelaskmisest teavitamise nõuded.

Artikkel 2

Turulelaskmine

1.   Toote nimetus, mille all määruse (EL) nr 609/2013 artikli 2 lõike 2 punktiga h hõlmatud toitu müüakse, on „kehakaalu alandamiseks kasutatav päevatoidu asendaja“.

2.   Päevatoitu asendavaid kehakaalu alandavaid tooteid võib turule lasta üksnes juhul, kui need vastavad käesoleva määruse nõuetele.

Artikkel 3

Koostisnõuded

1.   Päevatoitu asendavad kehakaalu alandamise tooted peavad vastama I lisas koostise kohta sätestatud nõuetele, võttes arvesse II lisas esitatud spetsifikatsioone.

2.   I lisas kehtestatud koostisnõudeid kohaldatakse kasutusvalmis toidu suhtes, mida turustatakse sellisena või mis tuleb tootja juhendi kohaselt valmistada.

3.   Päevatoitu asendavad kehakaalu alandamise tooted võivad sisaldada muid koostisosi kui I lisas loetletud aineid üksnes juhul, kui nende sobivus on tõendatud üldiselt tunnustatud teaduslike andmete alusel.

Artikkel 4

Toiduteabe erinõuded

1.   Lisaks määruse (EL) nr 1169/2011 artikli 9 lõikes 1 loetletud kohustuslikele andmetele esitatakse päevatoitu asendavate kehakaalu alandamise toodete kohta järgmised kohustuslikud andmed:

a)

märge selle kohta, et toode on ette nähtud üksnes tervetele ülekaalulistele või rasvunud täiskasvanutele, kes kavatsevad kehakaalu vähendada;

b)

märge selle kohta, et toodet ei tohiks kasutata rasedate või imetavate naiste, noorukite või mingi haiguseisundiga inimeste puhul ilma tervishoiutöötajaga konsulteerimata;

c)

märge piisava päevase vedelikukoguse tarbimise tähtsusest;

d)

märge selle kohta, et toode tagab kasutusjuhendi kohase kasutamise korral kõikide asendamatute toitainete piisava päevakoguse;

e)

märge selle kohta, et toodet ei tohiks ülekaalulised või rasvunud terved täiskasvanud ilma tervishoiutöötajaga konsulteerimata tarbida rohkem kui kaheksa nädalat korraga või korduva kasutuse korral sellest lühemate ajavahemike jooksul;

f)

asjakohase valmistamise juhend ning märge selle juhendi järgimise olulisuse kohta;

g)

märge, et tootel võib olla lahtistav toime, kui sellest saab tootja juhendi kohaselt tarvitatuna päevase annuse kohta üle 20 g polüoole;

h)

kui tootele ei ole lisatud kiudaineid, märge selle kohta, et tuleb konsulteerida tervishoiutöötajaga toote kiudainetega täiendamise võimaluse osas.

2.   Pakendil või selle külge kinnitatud märgisel esitatakse lõikes 1 loetletud kohustuslikud andmed sellisel viisil, mis vastab määruse (EL) nr 1169/2011 artikli 13 lõigetes 2 ja 3 sätestatud nõuetele.

3.   Päevatoitu asendavate kehakaalu alandamise toodete märgistus, esitlus ja reklaam ei tohi viidata nende kasutamisest tulenevale kehakaalu vähenemise kiirusele või suurusele.

Artikkel 5

Toitumisalase teabe erinõuded

1.   Lisaks määruse (EL) nr 1169/2011 artikli 30 lõikes 1 osutatud teabele sisaldab päevatoitu asendavate kehakaalu alandamise toodete kohta esitatav kohustuslik toitumisalane teave iga käesoleva määruse I lisas nimetatud mineraalaine ja vitamiini kogust tootes.

Päevatoitu asendavate kehakaalu alandamise toodete puhul sisaldab kohustuslik toitumisalane teave neis sisalduva koliini kogust ja kiudainete kogust, kui neid on lisatud.

2.   Lisaks määruse (EL) nr 1169/2011 artikli 30 lõike 2 punktides a–e osutatud teabele võib päevatoitu asendavate kehakaalu alandamise toodete kohta esitatavat kohustuslikku toitumisalast teavet täiendada järgmise teabega:

a)

süsivesikute ja rasva koostisosade kogused;

b)

määruse (EL) nr 609/2013 lisas loetletud iga aine kogus, kui selle esitamine ei ole hõlmatud käesoleva artikli lõikega 1;

c)

tootele artikli 3 lõike 3 alusel tootele lisatud iga aine kogus.

3.   Erandina määruse (EL) nr 1169/2011 artikli 30 lõikest 3 ei korrata päevatoitu asendavate kehakaalu alandamise toodete kohta kohustuslikus toitumisalases teabes sisalduvat teavet toote märgistusel.

4.   Olenemata pakendi või mahuti suurima külje mõõtmetest on toitumisalase teabe esitamine on kõikide päevatoitu asendavate kehakaalu alandamise toodete puhul kohustuslik.

5.   Kõik päevatoitu asendavate kehakaalu alandamise toodete toitumisalases teabes esitatud toitained peavad vastama määruse (EL) nr 1169/2011 artiklite 31–35 nõuetele.

6.   Erandina määruse (EL) nr 1169/2011 artikli 31 lõikest 3, artikli 32 lõikest 2 ja artikli 33 lõikest 1 väljendatakse päevatoitu asendavate kehakaalu alandamise toodete energiasisaldus ja toitainete kogus tootja juhendi kohaselt valmistatud kasutusvalmis toidu puhul nii päevaratsiooni kui ka portsjoni ja/või tarbimisühiku kohta. Vajaduse korral võib lisaks anda teavet müügivalmis toidu 100 g või 100 ml kohta.

7.   Erandina määruse (EL) nr 1169/2011 artikli 32 lõigetest 3 ja 4 ei väljendata päevatoitu asendavate kehakaalu alandamise toodete energiasisaldust ja toitainete kogust protsendina kõnealuse määruse XIII lisas sätestatud võrdluskogustest.

8.   Päevatoitu asendavate kehakaalu alandamise toodete kohta esitatavad andmed, mida ei ole loetletud määruse (EL) nr 1169/2011 XV lisas, märgitakse pärast kõnealuse lisa kõige asjakohasemat kannet, mille alla need kuuluvad või mille osa need on.

Määruse (EL) nr 1169/2011 XV lisas loetlemata andmed, mis ei kuulu ühegi kõnealuse lisa kande alla ega ole osa ühestki selle lisa kandest, märgitakse toitumisalases teabes pärast kõnealuse lisa kohast viimast kannet.

Naatriumikogus tuleb märkida koos muude mineraalainetega ning seda võib korrata soolasisalduse kõrval järgmiselt: „Soola: X g (millest naatriumi: Y mg)“.

9.   Märget „väga väikese kalorsusega dieettoit“ võib kasutada päevatoitu asendavate kehakaalu alandamise toodete puhul, tingimusel et toote energiasisaldus on väiksem kui 3 360 kJ/päev (800 kcal päevas).

10.   Märget „väikese kalorsusega dieettoit“ võib kasutada päevatoitu asendavate kehakaalu alandamise toodete puhul, tingimusel et toote energiasisaldus on 3 360 kJ/päev (800 kcal päevas) ja 5 040 kJ/päev (1 200 kcal päevas).

Artikkel 6

Toitumis- ja tervisealased väited

1.   Päevatoitu asendavate kehakaalu alandamise toodete kohta ei esitata toitumis- ega tervisealaseid väiteid.

2.   Erandina lõikest 1 võib päevatoitu asendavate kehakaalu alandamise toodete puhul kasutada toitumisalast väidet „lisatud kiudained“, tingimusel et toodete kiudainesisaldus ei ole alla 10 g.

Artikkel 7

Teavitamine

Toidukäitleja teatab päevatoitu asendavate kehakaalu alandamise toote turulelaskmisel selle märgistusel esitatud teabe kõigi nende liikmesriikide pädevatele asutustele, kus asjaomast toodet turustatakse, saates neile toote märgistuse näidise, ning kogu muu teabe, mida pädev asutus võib põhjendatult taotleda, et kontrollida käesoleva määruse nõuete järgimist, välja arvatud juhul, kui liikmesriik vabastab toidukäitleja kõnealusest kohustusest sellise riikliku korra raames, millega tagatakse asjaomase toote tõhus ametlik seire.

Artikkel 8

Direktiiv 96/8/EÜ

Muude õigusaktide viiteid direktiivile 96/8/EÜ tõlgendatakse viidetena käesolevale määrusele.

Artikkel 9

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 27. oktoober 2022.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 2. juuni 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 181, 29.6.2013, lk 35.

(2)  Komisjoni 26. veebruari 1996. aasta direktiiv 96/8/EÜ kehakaalu alandamiseks ettenähtud vähendatud energiasisaldusega dieetides kasutatavate toiduainete kohta (EÜT L 55, 6.3.1996, lk 22).

(3)  EFSA NDA Panel (EFSA dieettoiduainete, toitumis- ja allergiakomisjon), 2015. „Scientific Opinion on the essential composition of total diet replacement for weight control“ (Teaduslik arvamus kehakaalu alandamiseks kasutatavate päevatoidu asendajate koostise kohta), EFSA Journal 2015;13(1): 3957 ja EFSA NDA Panel (EFSA dieettoiduainete, toitumis- ja allergiakomisjon), 2016. „Scientific Opinion on the Dietary Reference Values for choline“ (Teaduslik arvamus koliini toitumisalaste võrdlusväärtuste kohta), EFSA Journal 2016; 14(8): 4484.

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määrus (EL) nr 1169/2011, milles käsitletakse toidualase teabe esitamist tarbijatele ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 1924/2006 ja (EÜ) nr 1925/2006 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni direktiiv 87/250/EMÜ, nõukogu direktiiv 90/496/EMÜ, komisjoni direktiiv 1999/10/EÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/13/EÜ, komisjoni direktiivid 2002/67/EÜ ja 2008/5/EÜ ning komisjoni määrus (EÜ) nr 608/2004 (ELT L 304, 22.11.2011, lk 18).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1924/2006 toidu kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete kohta (ELT L 404, 30.12.2006, lk 9).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1).


I LISA

Artikli 3 kohased koostisnõuded

1.   ENERGIA

Päevatoitu asendavate kehakaalu alandamise toodete energiasisaldus ei tohi päevaratsiooni kohta olla alla 2 510 kJ (600 kcal) ega ületada 5 020 kJ (1 200 kcal).

2.   VALK

2.1.   Päevatoitu asendavates kehakaalu alandamise toodetes sisalduva valgu kogus ei tohi päevaratsiooni kohta olla alla 75 g ega ületada 105 g.

2.2.   Punkti 2.1 tähenduses käsitatakse mõistet „valk“ vastavalt II lisale valguna, mille puhul asendamatute aminohapete sisalduse ja nende tegeliku vajaduse alusel tehtud valgu kvaliteedi hindamise tulemus (Protein Digestibility-Corrected Amino Acid Score) on etalonvalguga võrreldes 1,0.

2.3.   Aminohapete lisamine päevatoitu asendavatele kehakaalu alandamise toodetele on lubatud üksnes valkude toiteväärtuse parandamiseks ning ainult selleks vajalikes kogustes.

3.   KOLIIN

Päevatoitu asendavates kehakaalu alandamise toodetes sisalduva koliini kogus ei tohi olla alla 400 mg päevaratsiooni kohta.

4.   LIPIIDID

4.1.   Linoolhape

Päevatoitu asendavates kehakaalu alandamise toodetes sisalduva linoolhappe kogus ei tohi olla alla 11 g päevaratsiooni kohta.

4.2.   ALFA-linoleenhape

Päevatoitu asendavates kehakaalu alandamise toodetes sisalduva alfa-linoleenhappe koguse ei tohi olla alla 1,4 g päevaratsiooni kohta.

5.   SÜSIVESIKUD

Päevatoitu asendavates kehakaalu alandamise toodetes sisalduvate süsivesikute kogus ei tohi olla alla 30 g päevaratsiooni kohta.

6.   VITAMIINID JA MINERAALAINED

Päevatoitu asendavad kehakaalu alandamise tooted peavad tagama vähemalt päevaratsiooniks ettenähtud ning tabelis 1 esitatud kogused.

Päevatoitu asendavad kehakaalu alandamise tooted ei tohi päevaratsiooni kohta sisaldada üle 250 mg magneesiumi.

Tabel 1

Vitamiin A

(μg RE (1))

700

Vitamiin D

(μg)

10

Vitamiin E (2)

(mg)

10

Vitamiin C

(mg)

110

Vitamiin K

(μg)

70

Tiamiin

(mg)

0,8

Riboflaviin

(mg)

1,6

Niatsiin

(mg-NE (3))

17

Vitamiin B6

(mg)

1,6

Foolhape

(μg-DFE (4))

330

Vitamiin B12

(μg)

3

Biotiin

(μg)

40

Pantoteenhape

(mg)

5

Kaltsium

(mg)

950

Fosfor

(mg)

730

Kaalium

(g)

3,1

Raud

(mg)

9

Tsink

(mg)

9,4

Vask

(mg)

1,1

Jood

(μg)

150

Molübdeen

(μg)

65

Seleen

(μg)

70

Naatrium

(mg)

575

Magneesium

(mg)

150

Mangaan

(mg)

3

Kloriid

(mg)

830


(1)  Retinooli ekvivalendid

(2)  RRR-α-tokoferooli vitamiin E aktiivsus

(3)  Niatsiini ekvivalendid

(4)  Toidust saadava folaadi ekvivalent (DFE): 1 μg DFE = 1 μg toidust saadavat folaati = 0,6 μg päevatoitu asendavast kehakaalu alandamise tootest saadavat foolhapet.


II LISA

Aminohapete sisalduse nõuded  (1)

 

g/100 g valku

Tsüstiin + metioniin

2,2

Histidiin

1,5

Isoleutsiin

3,0

Leutsiin

5,9

Lüsiin

4,5

Fenüülalaniin + türosiin

3,8

Treoniin

2,3

Trüptofaan

0,6

Valiin

3,9


(1)  World Health Organization/Food and Agriculture Organization of the United Nations/United Nations University, 2007. Protein and amino acid requirements in human nutrition. Report of a Joint WHO/FAO/UNU Expert Consultation. WHO Technical Report Series, nr 935, 284 pp.


Top