EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1410

Komisjoni määrus (EL) 2017/1410, 2. august 2017, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) II ja III lisa (EMPs kohaldatav tekst )

C/2017/5339

ELT L 202, 3.8.2017, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1410/oj

3.8.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 202/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2017/1410,

2. august 2017,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 (kosmeetikatoodete kohta) II ja III lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1223/2009 kosmeetikatoodete kohta, (1) eriti selle artikli 31 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Tarbijaohutuse komitee jõudis oma 26.–27. juuni 2012. aasta arvamuses (2) järeldusele, et kosmeetikatoodetes ei tohiks kasutada 3- ja 4-(4-hüdroksü-4-metüülpentüül)tsükloheks-3-een-1-karbaldehüüdi (HICC), mille kosmeetikatoodete koostisainete rahvusvahelise nomenklatuuri (INCI) nimetus on hüdroksüisoheksüül-3-tsüklohekseen-karboksaldehüüd, 2,6-dihüdroksü-4-metüülbensaldehüüdi (atranool) ja 3-kloro-2,6-dihüdroksü-4-metüülbensaldehüüdi (kloroatranool), kuna tegemist on allergeensete lõhnaainetega, mis on viimastel aastatel põhjustanud enim kontaktallergiat.

(2)

Seega esineb potentsiaalne oht inimeste tervisele ja tuleks keelata kõnealuste ainete kasutamine kosmeetikatoodetes.

(3)

HICCd reguleeritakse määruse (EÜ) nr 1223/2009 III lisa kandega 79, milles on sätestatud, et selle esinemine peab olema märgitud kõnealuse määruse artikli 19 lõike 1 punktis g osutatud koostisainete loetellu, kui selle sisaldus ületab 0,001 % mittemahapestavates kosmeetikatoodetes ja 0,01 % mahapestavates kosmeetikatoodetes. Kuna HICC kasutamine kosmeetikatoodetes tuleks keelata, on vaja see kanne välja jätta.

(4)

Tarbijaohutuse komitee märkis oma 26.–27. juuni 2012. aasta arvamuses, et atranool ja kloroatranool on määruse (EÜ) nr 1223/2009 III lisa kandega 91 reguleeritud Evernia prunastri ekstrakti ja kõnealuse määruse kandega 92 reguleeritud Evernia furfuracea ekstrakti looduslikud komponendid.

(5)

On asjakohane anda tööstussektorile mõistlikult aega uute keeldudega kohanemiseks ja nendest tulenevalt ühte või enamat keelatud ainet sisaldavate asjaomaste toodete turule laskmise ja turul kättesaadavaks tegemise lõpetamiseks. Selleks mõeldud ajavahemike kindlaksmääramisel tuleks võtta nõuetekohaselt arvesse kõnealustest toodetest inimeste tervisele tekkivat potentsiaalset ohtu. Määruse (EÜ) nr 1223/2009 III lisa kandes 79 sätestatud HICC keeldu tuleks kohaldada kuni hetkeni, kui enam ei lubata seda ainet sisaldavate toodete turul kättesaadavaks tegemist. Selle kande välja jätmine tuleks seega edasi lükata.

(6)

Kuna lõhnade ümberkujundamise protsess on väga keeruline ja pikaajaline ning tarbijad on mures lõhnatoodete lõhnaomaduste muutumise pärast, tuleks määrata tööstussektorile toodete kohandamiseks tavalisest pikem tähtaeg. Lõhnaainetest tekkiv kontaktallergia avaldub üldjuhul ainult nahal. Tarbijad, kellele lõhnaainete allergeenid tekitavad kontaktallergiat, on sageli teadlikud, et nende nahk ei talu kokkupuudet lõhnastatud toodetega, ja seega saavad nad kõnealuseid tooteid vältida.

(7)

Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 1223/2009 II ja III lisa vastavalt muuta.

(8)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise kosmeetikavahendite komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1223/2009 II ja III lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Alates 23. augustist 2019 keelatakse ühte või enamat käesoleva määrusega keelatud ainet sisaldavate kosmeetikatoodete laskmine Euroopa Liidu turule.

Alates 23. augustist 2021 keelatakse ühte või enamat käesoleva määrusega keelatud ainet sisaldavate kosmeetikatoodete Euroopa Liidu turul kättesaadavaks tegemine.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Lisa punkti 2 kohaldatakse alates 23. augustist 2021.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 2. august 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 342, 22.12.2009, lk 59.

(2)  SCCS/1459/11.


LISA

Määruse (EÜ) nr 1223/2009 II ja III lisa muudetakse järgmiselt.

1)

II lisa tabelisse lisatakse kolm järgmist kannet:

Viitenumber

Aine määratlus

Keemiline nimetus/INN

CASi number

EÜ number

a

b

c

d

„1380

3- ja 4-(4-hüdroksü-4-metüülpentüül)tsükloheks-3-een-1-karbaldehüüd (HICC) (*1)

51414-25–6/

31906-04–4/

257–187-9/

250–863-4/

1381

2,6-dihüdroksü-4-metüülbensaldehüüd (atranool) (*1)

526–37-4

1382

3-kloro-2,6-dihüdroksü-4-metüülbensaldehüüd (kloroatranool) (*1)

57074-21–2

2)

III lisa tabeli kanne 79 tunnistatakse kehtetuks.


(*1)  Alates 23. augustist 2019 ei lasta seda ainet sisaldavaid kosmeetikatooteid Euroopa Liidu turule. Alates 23. augustist 2021 ei tehta seda ainet sisaldavaid kosmeetikatooteid Euroopa Liidu turul kättesaadavaks.“


Top