Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1234

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1234, 3. juuli 2017, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

C/2017/4753

OJ L 177, 8.7.2017, p. 29–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1234/oj

8.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 177/29


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/1234,

3. juuli 2017,

teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrust (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik, (1) eriti selle artikli 57 lõiget 4 ja artikli 58 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2658/87 (2) lisatud kombineeritud nomenklatuuri ühetaolise kohaldamise tagamiseks on vaja vastu võtta meetmed, mis käsitlevad käesoleva määruse lisas osutatud kaupade klassifitseerimist.

(2)

Määrusega (EMÜ) nr 2658/87 on kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglid. Neid üldreegleid kohaldatakse ka kombineeritud nomenklatuuril täielikult või osaliselt põhinevate või sellele täiendavaid alajaotisi lisavate teiste nomenklatuuride suhtes, mis on kehtestatud liidu erisätetega kaubavahetust käsitlevate tariifsete või muude meetmete kohaldamiseks.

(3)

Vastavalt nimetatud üldreeglitele tuleb käesoleva määruse lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseerida 2. veerus esitatud CN-koodi alla, lähtuvalt tabeli 3. veerus esitatud põhjendusest.

(4)

On asjakohane sätestada, et siduvale tariifiinformatsioonile, mis on antud käesolevas määruses käsitletavate kaupade kohta, kuid mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib siduva tariifiinformatsiooni valdaja tugineda veel teatava perioodi vältel vastavalt määruse (EL) nr 952/2013 artikli 34 lõikele 9. Kõnealuseks ajavahemikuks tuleks kehtestada kolm kuud.

(5)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseeritakse kombineeritud nomenklatuuris kõnealuse tabeli 2. veerus esitatud CN-koodi alla.

Artikkel 2

Siduvale tariifiinformatsioonile, mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib määruse (EL) nr 952/2013 artikli 34 lõike 9 kohaselt tugineda veel kolm kuud pärast käesoleva määruse jõustumist.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. juuli 2017

Komisjoni nimel

presidendi eest

maksunduse ja tolliliidupeadirektoraadi

peadirektor

Stephen QUEST


(1)  ELT L 269, 10.10.2013, lk 1.

(2)  Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrus (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1).


LISA

Kauba kirjeldus

Klassifikatsioon (CN-kood)

Põhjendus

(1)

(2)

(3)

Liittoode, mis koosneb järgmistest osadest:

ligikaudu 95 cm kõrgune püstvarras, mille alumises otsas on võll, mille kummagi otsa külge on kinnitatud plastratas,

kokkulükatav rõhtne alumiiniumist astmelaud, mille kaugemasse otsa on kinnitatud pidurdusmehhanismiga plastratas,

vormitud plastist välispinnaga kohver mõõtmetega ligikaudu 55 cm × 30 cm × 20 cm ning mis kinnitub avatavate klambritega püstvarda külge.

Toode on ette nähtud kasutamiseks kõigile vähemalt 8aastastele isikutele. Lisaks kaupade vedamisele saab toodet kasutada tõukerattana. Kui rõhtne astmeplaat on üleval, saab toodet tõmmata või lükata kui ratastega kohvrit.

Vt toote pilte (*1).

4202 12 50

Klassifikatsioon määratakse kindlaks kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglitega 1, 3 b ja 6 ning CN-koodide 4202 ja 4202 12 ja 4202 12 50 sõnastusega.

Toode on liittoode. Toote põhifunktsioon on kaupade vedu kohvris. Seda funktsiooni saab täita isik rõhtsal astmelaual (mis on alla lastud) seistes või toodet edasi lükates või tõmmates tavapärase ratastega kohvrina (kui rõhtne astmelaud on üles tõstetud).

Tõukeratta osad (mis ei ole tavaliste ratastel kohvrite osad, st kokkulükatav rõhtne alumiiniumist astmelaud, mille otsa külge on kinnitatud pidurdusmehhanismiga plastratas) on teisejärgulise tähtsusega kohvris leiduvate kaupade veo hõlbustamiseks. Seega määrab kohver toote põhiomaduse. Seepärast ei või toodet klassifitseerida muu sõidukina rubriiki 8716 või tõukerattana rubriiki 9503 .

Seega tuleb toode klassifitseerida CN-koodi 4202 12 50 alla kui vormitud plastist välispinnaga kohver.

Image


(*1)  Pildid on üksnes illustreerivad.


Top