Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1227

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2017/1227, 20. märts 2017, harmoneeritud standardile EN 14080 vastavate liimpuittoodete ja harmoneeritud standardile EN 15497 vastavate struktuursete sõrmseotisega täispuidust toodete tuletundlikkuse järgi liigitamise tingimuste kohta ilma katsetamiseta ning otsuse 2005/610/EÜ muutmise kohta (EMPs kohaldatav tekst )

C/2017/1702

OJ L 177, 8.7.2017, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1227/oj

8.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 177/1


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2017/1227,

20. märts 2017,

harmoneeritud standardile EN 14080 vastavate liimpuittoodete ja harmoneeritud standardile EN 15497 vastavate struktuursete sõrmseotisega täispuidust toodete tuletundlikkuse järgi liigitamise tingimuste kohta ilma katsetamiseta ning otsuse 2005/610/EÜ muutmise kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2011. aasta määrust (EL) nr 305/2011, millega sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/106/EMÜ, (1) eriti selle artikli 27 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Ehitustoodete tuletundlikkustoimivuse liigitamissüsteem võeti kasutusele komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2016/364 (2). Liimpuittooted ja struktuursed sõrmseotisega täispuidust tooted kuuluvad nende ehitustoodete hulka, mille suhtes nimetatud delegeeritud määrust kohaldatakse.

(2)

Komisjoni otsusega 2005/610/EÜ (3) on kehtestatud harmoneeritud standardile EN 14080 vastavate liimpuittoodete tuletundlikkustoimivuse klassid, mis on loetletud selle määruse lisa tabelis 1. Kuid nende toodete täiendav katsetamine põhjendab nimetatud otsusega nende toodete suhtest kehtestatud tingimuste kohandamist.

(3)

Katsed on näidanud, et harmoneeritud standardile EN 14080 vastavate liimpuittoodete ja harmoneeritud standardile EN 15497 vastavate struktuursete sõrmseotisega täispuidust toodete tuletundlikkustoimivus on stabiilne ja ennustatav, kui on täidetud teatavad puidu väikseima keskmise tiheduse ja toote väikseima keskmise paksuse nõuded.

(4)

Harmoneeritud standardile EN 14080 vastavad liimpuittooted ja harmoneeritud standardile EN 15497 vastavad struktuursed sõrmseotisega täispuidust tooted tuleb seepärast lugeda nende tingimuste täitmisel teatavale delegeeritud määrusega (EL) 2016/364 kehtestatud tuletundlikkustoimivuse klassile vastavaks ilma täiendava katsetamise vajaduseta.

(5)

Harmoneeritud standardile EN 14080 vastavate liimpuittoodete puhul tuleks otsuse 2005/610/EÜ lisa tabel 1 õiguskindluse tagamiseks välja jätta ja kohaldada selle asemel käesoleva määruse lisa,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Harmoneeritud standardile EN 14080 vastavad liimpuittooted ja harmoneeritud standardile EN 15497 vastavad struktuursed sõrmseotisega täispuidust tooted, mis vastavad lisas esitatud nõuetele, loetakse vastavaks lisas nimetatud toimivusklassile ilma katsetamata.

Artikkel 2

Otsuse 2005/610/EÜ lisa tabel 1 jäetakse välja.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. märts 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 88, 4.4.2011, lk 5.

(2)  Komisjoni 1. juuli 2015. aasta delegeeritud määrus (EL) 2016/364, mis käsitleb ehitustoodete liigitamist tuletundlikkustoimivuse alusel vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 305/2011 (ELT L 68, 15.3.2016, lk 4).

(3)  Komisjoni 9. augusti 2005. aasta otsus 2005/610/EÜ, millega kehtestatakse teatavate ehitustoodete tuletundlikkustoimivuse klassid (ELT L 208, 11.8.2005, lk 21).


LISA

Tooted (1)

Väikseim keskmine tihedus (2)

(kg/m3)

Väikseim kogupaksus

(millimeetrites)

Klass (3)

Harmoneeritud standardile EN 14080 vastavad liimpuittooted ja harmoneeritud standardile EN 15497 vastavad struktuursed sõrmseotisega täispuidust tooted

380

22

D-s2, d0


(1)  Kehtib kõigile tootestandarditega hõlmatud puuliikidele ja liimidele.

(2)  Konditsioneeritud standardi EN 13238 kohaselt.

(3)  Delegeeritud määruse (EL) 2016/364 lisa tabelis 1 sätestatud klass.


Top