EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1203

Komisjoni määrus (EL) 2017/1203, 5. juuli 2017, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/46/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1925/2006 toidule lisatavate ja toidulisandite valmistamisel kasutatavate orgaanilise räni (monometüülsilaantriool) ja kaltsiumfosforüüloligosahhariidide (POs-Ca®) osas (EMPs kohaldatav tekst )

C/2017/4509

OJ L 173, 6.7.2017, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1203/oj

6.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 173/9


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2017/1203,

5. juuli 2017,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/46/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1925/2006 toidule lisatavate ja toidulisandite valmistamisel kasutatavate orgaanilise räni (monometüülsilaantriool) ja kaltsiumfosforüüloligosahhariidide (POs-Ca®) osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuni 2002. aasta direktiivi 2002/46/EÜ liikmesriikide toidulisandeid käsitlevate õigusaktide ühtlustamise kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 5,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1925/2006 vitamiinide, mineraaltoitainete ja teatud muude ainete toidule lisamise kohta, (2) eriti selle artikli 3 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2002/46/EÜ II lisas on esitatud loetelu vitamiinidest ja mineraaltoitainetest, mida võib kasutada toidulisandite valmistamisel.

(2)

Direktiivi 2002/46/EÜ artikli 14 kohaselt võetakse sätted rahvatervist mõjutada võivate toidulisandites sisalduvate vitamiinide ja mineraaltoitainete kohta vastu pärast konsulteerimist Euroopa Toiduohutusametiga (edaspidi „toiduohutusamet“).

(3)

Määruse (EÜ) nr 1925/2006 II lisas on kehtestatud vitamiinide ja mineraaltoitainete loetelu ning igaühe puhul neist on esitatud see vorm, milles neid võib toidule lisada.

(4)

Määruse (EÜ) nr 1925/2006 artikli 3 lõike 3 kohaselt võetakse kõnealuse määruse II lisas esitatud loetelu muudatused vastu toiduohutusameti arvamust arvestades.

(5)

Pärast seda, kui 9. märtsil 2016 esitati taotlus lisada räni allikana direktiivi 2002/46/EÜ II lisas esitatud loetelusse orgaaniline räni, on toiduohutusamet vastu võtnud teadusliku arvamuse orgaanilise räni (monometüülsilaantriool, MMST) ohutuse kohta toidu uuendkoostisosana, mida kasutatakse räni allikana toidulisandites, ja sellest allikast pärit ortoränihappe biosaadavuse kohta (3).

(6)

Sellest arvamusest järeldub, et orgaanilise räni (monometüülsilaantriool) kasutamine räni allikana toidulisandites ei ole ohtlik, kui on täidetud teatavad tingimused.

(7)

Võttes arvesse toiduohutusameti pooldavat arvamust, tuleks orgaaniline räni (monometüülsilaantriool) kanda direktiivi 2002/46/EÜ II lisas esitatud loetelusse.

(8)

Pärast seda, kui 26. aprillil 2016 esitati taotlus lisada kaltsiumfosforüüloligosahhariidid (POs-Ca®) kaltsiumi allikana direktiivi 2002/46/EÜ II lisas esitatud loetelusse ja määruse (EÜ) nr 1925/2006 II lisas esitatud loetelusse, on toiduohutusamet vastu võtnud teadusliku arvamuse kaltsiumfosforüüloligosahhariidide ohutuse kohta kaltsiumi allikana, mida lisatakse toiteväärtuse parandamiseks toidule, toidulisanditele või meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks ettenähtud toidule (4).

(9)

Sellest arvamusest järeldub, et kaltsiumfosforüüloligosahhariidide (POs-Ca®) toidule lisamine ja nende kasutamine toidulisandites kaltsiumi allikana ei ole ohtlik, kui on täidetud teatavad tingimused.

(10)

Võttes arvesse toiduohutusameti pooldavast arvamusest, tuleks kaltsiumfosforüüloligosahhariidid (POs-Ca®) kanda direktiivi 2002/46/EÜ II lisas esitatud loetelusse ning määruse (EÜ) nr 1925/2006 II lisas esitatud loetelusse.

(11)

Huvitatud isikutega konsulteeriti toiduahela ning looma- ja taimetervise nõuanderühma kaudu ning nende esitatud märkusi võeti arvesse.

(12)

Seepärast tuleks direktiivi 2002/46/EÜ ja määrust (EÜ) nr 1925/2006 vastavalt muuta.

(13)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 2002/46/EÜ II lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 1925/2006 II lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 5. juuli 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EÜT L 183, 12.7.2002, lk 51.

(2)  ELT L 404, 30.12.2006, lk 26.

(3)  EFSA Journal 2016; 14(4):4436.

(4)  EFSA Journal 2016; 14(6):4488.


LISA

1.

Direktiivi 2002/46/EÜ II lisa punkti B muudetakse järgmiselt.

a)

Kande „ränihape“ järele lisatakse järgmine kanne:

„orgaaniline räni (monometüülsilaantriool)“.

b)

Kande „kaltsiumsulfaat“ järele lisatakse järgmine kanne:

„kaltsiumfosforüüloligosahhariidid“.

2.

Määruse (EÜ) nr 1925/2006 II lisa punkti 2 lisatakse pärast kannet „kaltsiumsulfaat“ järgmine kanne:

„kaltsiumfosforüüloligosahhariidid“.


Top