Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1187

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1187, 3. juuli 2017, millega kehtestatakse pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1037 artikli 18 kohast aegumise läbivaatamist lõplik tasakaalustav tollimaks Hiina Rahvavabariigist pärit kaetud kvaliteetpaberi impordi suhtes

C/2017/4428

OJ L 171, 4.7.2017, p. 134–167 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1187/oj

4.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 171/134


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/1187,

3. juuli 2017,

millega kehtestatakse pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1037 artikli 18 kohast aegumise läbivaatamist lõplik tasakaalustav tollimaks Hiina Rahvavabariigist pärit kaetud kvaliteetpaberi impordi suhtes

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määrust (EL) 2016/1037 kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed (1) (edaspidi „alusmäärus“), ning eriti selle artiklit 18,

ning arvestades järgmist:

1.   MENETLUS

1.1.   Kehtivad meetmed

(1)

Pärast subsiidiumivastast uurimist (edaspidi „esialgne uurimine“) kehtestas nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 452/2011 (2) lõpliku tasakaalustava tollimaksu Hiina Rahvavabariigist (edaspidi „Hiina RV“ või „vaatlusalune riik“) pärit kaetud kvaliteetpaberi impordi suhtes.

(2)

Pärast dumpinguvastast uurimist kehtestas nõukogu määrusega (EL) nr 451/2011 (3) ka lõpliku dumpinguvastase tollimaksu Hiina RVst pärit teatava kaetud kvaliteetpaberi impordi suhtes.

(3)

Tasakaalustavad meetmed kehtestati väärtuselise tollimaksuna, mille määr oli eraldi nimetatud eksportijatelt pärit impordi puhul 4 %–12 %, kusjuures jääktollimaksumäär oli 12 %.

(4)

8. augustil 2011 esitasid Hiina tootjad Gold East Paper Co. Ltd. ja Gold Huasheng Paper Co. Ltd. (edaspidi „APP kontsern“) hagid määruse (EL) nr 451/2011 ja rakendusmääruse (EL) nr 452/2011 tühistamiseks hagejaid puudutavas osas (4). 11. septembril 2014 otsustas Üldkohus (kolmas koda) jätta mõlemad hagid rahuldamata.

1.2.   Aegumise läbivaatamise taotlus

(5)

Pärast teate avaldamist Hiina RVst pärit teatava kaetud kvaliteetpaberi impordi suhtes kehtivate tasakaalustavate meetmete eelseisva aegumise (5) kohta sai komisjon taotluse läbivaatamise algatamiseks vastavalt alusmääruse artiklile 18.

(6)

Taotluse esitas viis liidu tootjat (Arctic Paper Grycksbo AB, Burgo Group SpA, Fedrigoni SpA, Lecta Group ja Sappi Europe SA, edaspidi koos „taotluse esitaja“), kelle toodang moodustab üle 25 % kaetud kvaliteetpaberi kogutoodangust liidus.

(7)

Taotlus põhines väitel, et meetmete kehtivuse lõppedes subsideerimine tõenäoliselt jätkuks ja liidu tootmisharule tekitatav kahju korduks.

1.3.   Aegumise läbivaatamise algatamine

(8)

Olles otsustanud, et aegumise läbivaatamise algatamiseks on piisavalt tõendeid, andis komisjon 13. mail 2016Euroopa Liidu Teatajas  (6) avaldatud teates (edaspidi „algatamisteade“) teada aegumise läbivaatamise algatamisest vastavalt alusmääruse artiklile 18.

Paralleelne uurimine

(9)

Peale selle andis komisjon 13. mail 2016 (7) Euroopa Liidu Teatajas avaldatud teates teada Hiina Rahvavabariigist pärit teatava kaetud kvaliteetpaberi liitu importimisel kohaldatavate lõplike dumpinguvastaste meetmete aegumise läbivaatamise algatamisest vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1225/2009 (8) artikli 11 lõikele 2.

(10)

Enne meetmete aegumise läbivaatamise menetluse algatamist ning kooskõlas alusmääruse artikli 10 lõikega 7 ja artikli 33 punktiga a teatas komisjon Hiina valitsusele, et on saanud nõuetekohaselt dokumenteeritud läbivaatamistaotluse, ning kutsus Hiina valitsust konsultatsioonidele eesmärgiga selgitada läbivaatamistaotluse sisuga seotud olukorda ja jõuda vastastikku kokkulepitud lahenduseni. Hiina valitsus nõustus osalema konsultatsioonidel, mis peeti 11. mail 2016. Konsultatsioonide ajal võeti nõuetekohaselt arvesse Hiina RV ametiasutuste esitatud märkusi. Vastastikku kooskõlastatud lahenduseni siiski ei jõutud.

1.4.   Uurimine

Läbivaatamisega seotud uurimisperiood ja vaatlusalune periood

(11)

Subsideerimise jätkumise või kordumise tõenäosust käsitlev uurimine hõlmas ajavahemikku 1. jaanuarist 2015 kuni 31. detsembrini 2015 (edaspidi „läbivaatamisega seotud uurimisperiood“ või „RIP“). Kahju jätkumise või kordumise tõenäosuse hindamise seisukohast oluliste suundumuste uurimine hõlmas ajavahemikku alates 1. jaanuarist 2012 kuni läbivaatamisega seotud uurimisperioodi lõpuni (edaspidi „vaatlusalune periood“).

Huvitatud isikud

(12)

Algatamisteates kutsus komisjon huvitatud isikuid uurimises osalemiseks komisjoniga ühendust võtma. Peale selle andis komisjon aegumise läbivaatamise algatamisest eraldi teada taotluse esitajale, muudele teadaolevatele liidu tootjatele, eksportivatele tootjatele, importijatele ja teadaolevalt asjaga seotud liidu kasutajatele ning Hiina ametivõimudele ja kutsus neid üles uurimises osalema.

(13)

Huvitatud isikutele anti võimalus teha oma seisukohad teatavaks kirjalikult ja taotleda ärakuulamist algatamisteates sätestatud tähtaja jooksul. Komisjon kuulas ära kõik huvitatud isikud, kes seda taotlesid.

Väljavõtteline uuring

a)   Hiina RV eksportivate tootjate väljavõtteline uuring

(14)

Komisjon andis algatamisteates teada, et ta võib teha huvitatud isikute väljavõttelise uuringu kooskõlas alusmääruse artikliga 27.

(15)

Selleks et otsustada, kas väljavõtteline uuring on vajalik, ning vajaduse korral moodustada valim, palus komisjon kõigil 36-l Hiina RV teadaoleval eksportival tootjal esitada algatamisteates nimetatud teave. Lisaks palus komisjon Hiina Rahvavabariigi esindusel Euroopa Liidu juures teha kindlaks muud eksportivad tootjad, kes võiksid olla huvitatud uurimises osalemisest, ja/või võtta nendega ühendust, kui neid on.

(16)

Ainult üks Hiina RV eksportivate tootjate rühm esitas komisjonile algatamisteate I lisas valikuuringu läbiviimiseks nõutavad andmed (9). 8. juunil 2016 toimunud ärakuulamisel teavitas sama eksportivate tootjate rühm komisjoni, et ei kavatse küsimustikule vastata. Seda põhjendati ekspordi puudumisega liidu turul läbivaatamisega seotud uurimisperioodil ja rühma struktuuri keerukusega.

(17)

Kõiki teadaolevaid asjaga seotud eksportivaid tootjaid ja Hiina RV ametiasutusi teavitati koostööst keeldumise tagajärgedest ning sellest, et alusmääruse artikli 28 kohaselt on komisjonil õigus võtta seisukoht kättesaadavatele andmetele tuginedes.

b)   Liidu tootjate väljavõtteline uuring

(18)

Komisjon teatas algatamisteates, et on moodustanud liidu tootjatest esialgse valimi. Alusmääruse artikli 27 lõike 1 kohaselt moodustas komisjon valimi suurima tüüpilise müügi- ja tootmismahu alusel, võttes arvesse ka geograafilist paiknemist. Esialgsesse valimisse kuulus kolm liidu tootjate rühma. Komisjon palus huvitatud isikutel esitada esialgse valimi kohta märkusi. Üks esialgsesse valimisse kuuluvatest liidu tootjatest teavitas komisjoni, et tal ei ole küsimustikule vastamiseks nõutavat positsiooni. Komisjonile saadeti ka selgitus, et kaks valimisse kaasatud osalist olid mitut tootjat hõlmavad kontsernid. Seetõttu tegi komisjon valimisse muudatused, võttes koostööd mittetegeva tootja asemel valimisse müügi- ja tootmismahu poolest suuruselt järgmise tootja ning valides välja suurimad tootjad kahes teises esialgsesse valimisse kaasatud tootjate rühmas. Kuna muudetud valimi kohta kommentaare tähtajaks ei esitatud, kinnitas komisjon muudetud valimi. Lõplik valim moodustas üle 30 % liidu kogutoodangust läbivaatamisega seotud uurimisperioodil ning seetõttu peeti valimit liidu tootmisharu suhtes esindavaks.

c)   Sõltumatute importijate väljavõtteline uuring

(19)

Selleks et otsustada, kas väljavõtteline uuring on vajalik, ning vajaduse korral moodustada valim, palus komisjon kõigil teadaolevatel sõltumatutel importijatel esitada algatamisteates nimetatud teave.

(20)

Komisjon võttis ühendust viie potentsiaalse importijaga, kuid ükski neist ei täitnud valimisse kaasamise vormi.

Küsimustikud

a)   Küsimustik – Hiina valitsus

(21)

13. mail 2016 saatis komisjon küsimustiku Hiina valitsusele, sealhulgas saadeti eriküsimustikud Hiina arengupangale, Hiina ekspordi-impordipangale (edaspidi „EXIM“), Hiina põllumajanduspangale ja Hiina ekspordi- ja krediidikindlustuse korporatsioonile (Sinosure), tuginedes asjaolule, et nad andsid kaetud kvaliteetpaberi tootmissektorile laene ja osutasid finantsteenuseid vastavalt taotluses ja/või esialgses uurimises esitatud teabele. Lisaks paluti Hiina valitsusel pankade küsimustik edastada muudele rahandusasutustele, mis olid Hiina valitsusele teadaolevalt andnud asjaomasele tootmisharule laenusid.

(22)

24. juunil 2016 sai komisjon Hiina valitsuselt vastuse küsimustikule. Komisjon ei saanud küsimustikule vastust mitte üheltki eespool loetletud rahandusasutuselt.

(23)

2. septembril 2016 saatis komisjon puudujääke käsitleva kirja Hiina valitsusele. Hiina valitsus palus puudujääke käsitlevale kirjale vastamise tähtaega pikendada. 23. septembril 2016 teavitas Hiina valitsus komisjoni, et on otsustanud puudujääke käsitlevale kirjale mitte vastata ja kinnitas, et ei tee enam uurimises koostööd.

(24)

7. oktoobri 2016. aasta verbaalnoodis teavitas komisjon Hiina RV ametiasutusi sellest, et pärast koostööst loobumist kavatseb komisjon alusmääruse artikli 28 kohaselt teha järeldused parimate kättesaadavad andmete põhjal. Komisjon rõhutas ka, et kättesaadavatel andmetel põhinevad järeldused võivad osutuda ebasoodsamaks, kui need oleks olnud Hiina valitsuse koostöö korral.

b)   Küsimustik – eksportivad tootjad

(25)

Küsimustikku ei saadetud eksportivatele tootjatele, kes ei vastanud komisjoni algatamisteates esitatud taotlusele. Komisjon ei saatnud küsimustikku põhjenduses (16) osutatud Hiina eksportivale tootjale, kuna too oli andnud teada, et ei kavatse vastata.

c)   Küsimustik – liidu tootjad

(26)

Komisjon saatis küsimustiku kolmele valimisse kaasatud liidu tootjale ja sai neilt kõigilt vastused.

Kontrollkäigud

(27)

Komisjon kogus ja kontrollis kogu teavet, mida ta pidas vajalikuks subsideerimise, kahju ja liidu huvide kindlakstegemiseks. Alusmääruse artikli 26 kohased kontrollkäigud tehti järgmiste liidu äriühingute valdustesse:

Burgo Group S.p.A., Altavilla Vicentina, Itaalia

Condat (Lecta Group), Barcelona, Hispaania

Sappi Europe SA, Brüssel, Belgia, Sappi Austria Produktions GmbH&Co KG, Gratkorn, Austria

2.   VAATLUSALUNE TOODE JA SAMASUGUNE TOODE

2.1.   Vaatlusalune toode

(28)

Vaatlusalune toode on teatav kaetud kvaliteetpaber, st paber või papp (v. a jõupaber või -papp), mis on kaetud ühelt või mõlemalt poolt ning mida turustatakse kas lehtedena või rullides; toote kaal ruutmeetri kohta on vahemikus 70–400 grammi ning heledus on rohkem kui 84 (mõõdetuna ISO standardi 2470-1 kohaselt); seda toodet klassifitseeritakse CN-koodide ex 4810 13 00, ex 4810 14 00, ex 4810 19 00, ex 4810 22 00, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10 ja ex 4810 99 80 (TARICi koodid 4810130020, 4810140020, 4810190020, 4810220020, 4810293020, 4810298020, 4810991020 ja 4810998020) alla (edaspidi „vaatlusalune toode“).

(29)

Vaatlusalune toode ei hõlma järgmist.

Rullid, mida kasutatakse rotatsioonitehnikaga trükipressides. Rulle, mida kasutatakse rotatsioonitehnikaga trükipressides, määratletakse kui rulle, mis juhul, kui neid katsetatakse vastavalt ISO katsestandardile ISO 3783:2006 („Paper and board – Determination of resistance to picking – Accelerated speed method using the IGT-type tester (electric model)“), annavad tulemuseks vähem kui 30 N/m mõõdetuna paberi ristsuunas (CD) ja vähem kui 50 N/m mõõdetuna masinasse sisestamise suunas (MD).

Mitmekihiline paber ja papp.

2.2.   Samasugune toode

(30)

Uurimine näitas, et järgmistel toodetel on samad põhilised füüsikalised ja tehnilised omadused ning samad põhilised kasutusotstarbed:

vaatlusalune toode;

toode, mida eksportivad tootjad toodavad ja müüvad Hiina RV siseturul;

toode, mida toodab liidu tootmisharu ja mida müüakse liidu turul.

(31)

Komisjon järeldas, et need tooted on samasugused tooted alusmääruse artikli 2 punkti c tähenduses.

3.   SUBSIDEERIMISE JÄTKUMISE TÕENÄOSUS

(32)

Vastavalt alusmääruse artiklile 18 ja algatamisteates märgitule uuris komisjon, kas kehtivate meetmete aegumisega kaasneks tõenäoliselt subsideerimise jätkumine.

3.1.   Koostööst loobumine ja parimate kättesaadavate andmete kasutamine kooskõlas alusmääruse artikli 28 lõikega 1

(33)

Nagu eespool selgitatud, tegi Hiina valitsus esialgu komisjoniga koostööd ja vastas küsimustikule. Kuna vastus sisaldas siiski palju puudujääke, saadeti 2. septembril 2016 puudujääke käsitlev kiri. Pärast puudujääke sisaldava kirja saamist teavitas Hiina valitsus 23. septembril 2016 komisjoni otsusest koostööd mitte jätkata. Seega sai komisjon Hiina valitsuselt vaid piiratud koguses kontrollimata teavet.

(34)

Komisjon ei saanud ühtegi vastust konkreetsetele küsimustikele, mis olid ette nähtud Hiina arengupangale, EXIMile, Hiina põllumajanduspangale, Sinosure'ile või muudele rahandus- või kindlustusasutusele, kes Hiina valitsusele teadaolevalt olid andud laene kaetud kvaliteetpaberi tootmissektorile.

(35)

Komisjon teavitas kõiki huvitatud isikuid koostööst loobumise tagajärgedest ja andis neile võimaluse märkuseid esitada. Ühtegi märkust ei saadud. Kooskõlas alusmääruse artikliga 28 kaalus komisjon parimate kättesaadavate andmete kasutamist, et uurida subsideerimistavade jätkumist Hiina RV paberitööstuses.

(36)

Kättesaadavate andmete kasutamise osas tuletas apellatsioonikogu meelde, et subsiidiumide ja tasakaalustusmeetmete lepingu artikkel 12.7 lubab kasutada registreeritud andmeid üksnes selleks, et asendada puuduolev teave, et teha täpselt kindlaks subsideerimine või kahju. Seega selgitas apellatsioonikogu, et „puuduoleva vajaliku teabe ja konkreetsete kättesaadavate andmete vahel, millel põhineb artikli 12.7 kohane kindlakstegemine, peab olema seos.“ Seetõttu peab „uurimisasutus kasutama selliseid kättesaadavaid andmeid, mis põhjendatult asendavad teavet, mida huvitatud isik ei esitanud, eesmärgiga teha täpsed järeldused.“ Lisaks selgitas apellatsioonikogu, et kättesaadavate andmetega viidatakse neile andmetele, mis on uurimisasutuse käsutuses ja mis on kirjalikult registreeritud. Kuna artikli 12.7 kohaselt tuleb kindlakstegemisel lähtuda kättesaadavatest andmetest, siis „ei saa seda teha faktidel mittepõhinevate oletuste ja spekuleerimise alusel“. Lisaks peab uurimisasutus selle hindamisel, millised kättesaadavad andmed võivad puuduolevat teavet asendada „arvesse võtma kõiki registreeritud põhistatud andmeid“. Apellatsioonikogu selgitas, et „puuduoleva vajaliku teabe põhjendatud asendamine hõlmab põhjendamise ja hindamise protsessi“ uurimisasutuse poolt. Kui uurimisasutusel on valida mitmete kättesaadavate andmete vahel, siis täpsele järeldusele jõudmiseks „on loogiline, et põhjendamise ja hindamise protsess hõlmaks mingil määral võrdlemist“. Vajaminevate kättesaadavate andmete hindamine ja selle vorm sõltuvad antud juhtumi konkreetsetest asjaoludest, muu hulgas registreeritud tõendite laadist, kvaliteedist ja kogusest ning konkreetsetest tehtavatest järeldustest. Nõuetekohase selgitamise ja analüüsi laad ja ulatus järelduste lõikes (10).

(37)

Seega kasutas komisjon analüüsimisel kõiki talle kättesaadavaid andmeid, eelkõige:

a)

aegumise läbivaatamise taotlus vastavalt alusmääruse artiklile 18 seoses subsiidiumivastaste tollimaksudega Hiinast päritud kaetud kvaliteetpaberi impordile, 11. veebruar 2016;

b)

Hiina valitsuse 24. juunil 2016 subsiidiumivastasele küsimustikule antud vastus. Selles vastuses sisalduv teave ei olnud kontrollitud ning seda ei täiendatud pärast puudujääke käsitlevat kirja, kuna Hiina valitsus peatas koostöö;

c)

Hiina Rahvavabariigi kaubandusministeeriumi uurimise raames esitatud esildis;

d)

Hiina valitsuse ja valimisse kaasatud eksportivate tootjate antud teave ning esialgse uurimise järeldused; ning

e)

komisjoni varem teostatud subsiidiumivastased uurimised muude Hiina RV soodustatud tootmisharude vastu, näiteks kristalsest ränist fotoelektrilised moodulid nii esialgses uurimises (edaspidi „esialgse uurimise päikesepaneelid“) (11) ja meetmete aegumise läbivaatamises (edaspidi „päikesepaneelide meetmete aegumise läbivaatamine“), (12) klaasfilamentkiust tooted, (13) solaarklaas (14) ja orgaaniline kaetud teras (15).

3.2.   Subsiidiumid ja subsiidiumikavad, mida kõnealuses uurimises uuriti

(38)

Arvestades Hiina valitsuse ning eespool nimetatud eksportivate tootjate poolse koostöö puudumist, otsustas komisjon uurida, kas subsideerimine on jätkuv. Esiteks uuris komisjon, kas esialgses uurimises tuvastatud tasakaalustavad subsiidiumid toovad kaetud kvaliteetpaberi tootmissektorile endiselt kasu. Seega analüüsis komisjon, kas kaetud kvaliteetpaberi tootmissektor on saanud kasu uutest subsiidiumidest (ehk subsiidiumidest, mida esialgses uurimises ei tasakaalustatud), nagu taotluses väideti. Komisjon otsustas, et arvestades tõendeid, mille kohaselt subsideerimine jätkub nii enamiku esialgses uurimises tasakaalustavate subsiidiumide osas kui ka uute subsiidiumide osas, puudus vajadus uurida kõiki muid subsiidiumeid, mis on kaebaja väitel olemas. Tõepoolest – alusmääruse artikli 18 kohaselt peaks komisjon uurima, kas on olemas tõendeid subsideerimise jätkumise kohta selle summast sõltumata.

3.3.   Esialgses uurimises kindlaks tehtud tasakaalustavad subsiidiumid

I.   Sooduslaenud

(39)

Esialgses uurimises tegi komisjon kindlaks, et meetmega seotud subsiidiumi väärtuseline summa oli APP kontserni (16) puhul 5,37 % ja Chenmingi kontserni (17) puhul 1,26 %.

a)   Valitsuse sekkumine kaetud kvaliteetpaberi tootmissektori hüvanguks

(40)

Komisjon uuris kõigepealt, kas sooduslaenud on osa Hiina valitsuse tsentraalplaneerimisest, mille eesmärk on paberitootmissektori arengu soodustamine, nagu oli tuvastatud esialgses uurimises.

(41)

Komisjoni uurimisalune kaetud kvaliteetpaberi tootmissektor on osa paberitööstuse laiemast kategooriast, millele viidatakse ka kui paberitootmissektorile. Taotluse esitaja väitis, et Hiina RV jätkab oma paberitööstuse subsideerimist, ning viitas mitmele poliitika- ja planeerimisdokumendile ning õigusaktile, mille alusel riik seda tootmissektorit jätkuvalt toetab.

(42)

Esialgse uurimise käigus tegi komisjon kindlaks, et paberitööstuses on olemas konkreetsed arengukavad. Neis arengukavades on sätestatud, et valitsusasutused jälgivad tähelepanelikult paberitööstuse toimetulekut ja rakendavad erimeetmeid (nt rakendusmäärused) poliitikakavades sätestatud eesmärkide täitmiseks. Lisaks tehti uurimise käigus kindlaks, et nende konkreetsete arengukavade alusel antakse paberitootmissektorile sooduslaenu.

(43)

Komisjon tegi käesolevas uurimises kindlaks, et Hiina RV rahandusturg on Hiina valitsuse sekkumiste tõttu endiselt moonutatud. Toona kehtinud riiklikele kavadele tugineva esialgse uurimise järeldusi kinnitab käesolev meetmete aegumise läbivaatamine. Läbivaatamisega seotud uurimisperioodil kehtinud 12. viisaastakukava (18) ja sellele eelnenud 11. viisaastakukava viitavad paberitööstusele kui nn soodustatud sektorile.

(44)

13. viisaastakukavas (2016–2020) käsitletakse perioodi, mis järgneb läbivaatamisega seotud uurimisperioodile, kuid selles kinnitatakse subsideerimise jätkumist ka tulevikus. Tõepoolest on 13. viisaastakukavas paberitööstus välja toodud kui nn soodustatud sektor.

(45)

Esialgses uurimises tegi komisjon riiginõukogu otsusele nr 40 (19) (edaspidi „otsus nr 40“) viidates kindlaks, et see õigusakt on riiginõukogu otsus, st Hiina RV kõrgeima haldusasutuse otsus ja seega õiguslikult siduv muude avaliku sektori asutuste ja ettevõtjate jaoks. Selles liigitati tootmissektorid „soodustatud, piiratud ja välistatud projektideks“. Kõnealuses otsuses esitati siduv tööstuspoliitika dokument, milles näidatakse, kuidas Hiina RV valitsus järgib poliitikat, mille abil toetatakse teatavaid ettevõtete rühmi või tootmisharusid, näiteks paberitööstust, mis on andmebaasis klassifitseeritud soodustatud sektorite hulka. Hiina valitsuse selles uurimises esitatud esildise põhjal kinnitas komisjon, et otsus nr 40 kehtib endiselt.

(46)

Soodustatud sektorite arvu kohta märgitakse, et kokku on neid 26 ja nad esindavad vaid osa Hiina RV majandusest. Lisaks on nende 26 tootmissektori hulgast vaid osadele tegevustele omistatud nn soodustatud tegevuse staatus. Otsuse nr 40 artiklis 17 sätestatakse, et soodustatud investeeringukavade puhul kehtivad privileegid ja soodustused (rahaline toetus, vabastus imporditollimaksust ja käibemaksust ning maksuvabastus). Viitega „piiratud ja välistatud projektidele“ antakse otsusega nr 40 riigiasutustele õigus sekkuda turu reguleerimiseks otseselt. Artiklites 18 ja 19 nõutakse tõepoolest, et asjaomane asutus keelaks finantsasutustel laenu andmise. Seal nõutakse veel, et riigis kehtivaid hindu haldav osakond tõstaks elektrihinda, ja antakse elektrit tarnivatele ettevõtetele juhiseid, kuidas peatada elektritarned sellistele piiratud ja välistatud projektidele. Kirjeldatu põhjal on selge, et otsuses nr 40 on sätestatud kõigi majandusasutuste jaoks siduvad eeskirjad ja juhised selle kohta, kuidas edendada ja toetada soodustatud sektoreid, mille hulka kuulub ka paberitootmissektor.

(47)

Komisjon tegi käesolevas uurimises kindlaks, et mitmetes poliitikadokumentides viidatakse paberitööstusele sõnaselgelt kui soodustatud sektorile. See puudutab eelkõige paberitööstuse 12. viisaastakukava. Seda kava rakendatakse tööstus- ja infotehnoloogiaministeeriumi välja antud 12. tööstustehnoloogia innovatsiooniprogrammi alusel. Programmis viidatakse „paberitööstuse ja sellega seotud tootmissektorite tööstuslikule ümberstruktureerimisele ja ajakohastamisele […]“. Sarnaselt on eespool nimetatud otsuses nr 40 viidatud paberitööstuse arengu ja moderniseerimise toetamisele. Seega ei ole need poliitikakavad üldjulgustavad, vaid nendes kohustatakse majandusüksusi saavutama riikliku poliitika eesmärki, milleks on kaetud kvaliteetpaberi tootmissektori arengu toetamine.

(48)

Paberitootmissektori 2007. aasta arengupoliitikaga (edaspidi „paberitootmissektori 2007. aasta arengukava“) on lisaks ette nähtud eritingimused, suundumused ja eesmärgid paberitootmissektori jaoks. Nagu esialgses uurimises kindlaks tehti, kirjeldab paberitootmissektori 2007. aasta arengukava paberitootmissektori olukorda Hiina RVs (ettevõtete arv, toodang, tarbimine, eksport, andmed kasutatud tooraine liikide kohta). Arengukavas on sätestatud ka paberitootmissektori poliitilised põhimõtted ja eesmärgid üldise tööstusmaastiku seisukohast, tooraine kasutamine, tehnoloogia ja seadmete kasutamine, toote struktuur ja paberitootmisettevõtete organisatoorne struktuur. Dokumendis on sätestatud veel nn tootmisharu tingimustele vastamise kriteeriumid, st konkreetne varade/kohustuste suhe ja konkreetsed laenureitingud paberitootmissektori puhul, mastaabisäästu konkreetsed eesmärgid, turuosa kvoodid, energia ja vee tarbimine ettevõtetes. Seal nõutakse ka, et ettevõtjad koostaksid oma arengukavad paberitööstuse 2007. aasta arengukava alusel. Arengukavas antakse kohalike provintside ja piirkondade ametiasutustele juhiseid, kuidas osaleda arengukava rakendamisel, terve peatükk on pühendatud paberitootmissektoris tehtavatele investeeringutele ja nende finantseerimisele. Sellega seonduvalt on vaja märkida, et arengukavas on selgesti kinnitatud, et finantsasutused ei tohi anda laenu projektidele, mis ei vasta eeskirjadele. Kokkuvõttes on paberitootmissektori 2007. aasta arengukava konkreetne riikliku sekkumise vahend Hiina RV paberitootmissektori reguleerimiseks ja seda saab vaadelda kui tööstuspoliitika kohustuslikku meedet, mida Hiina RV asjakohased huvitatud isikud (riigiasutused, finantsasutused ja tootjad) peavad konkreetselt rakendama. Kuna nii 12. kui ka 13. viisaastakukavas käsitatakse paberitööstust endiselt lnn soodustatud sektorina ning komisjonile ei ole esitatud ja komisjon ei ole leidnud ühtegi dokumenti, millega paberitööstuse 2007. aasta arengukava oleks asendatud või muudetud, siis järeldas komisjon, et paberitööstuse 2007. aasta arengukava on endiselt jõus.

(49)

Lisaks on üldisel tasandil 2015. aasta kommertspankade seaduse nr 34 artiklis 34 märgitud, et „Kommertspangad tegutsevad laene andes vastavalt rahvamajanduse ja sotsiaalse arengu vajadustele ning lähtuvalt riigi tööstuspoliitika suunistest.“ See viitab asjaolule, et riigiosalusega pankadelt kaetud kvaliteetpaberi tootjate saadud laenud anti vastavalt riiklikele juhistele ja avalikele eesmärkidele.

(50)

Viimaseks tuletas komisjon meelde oma esialgse uurimise järeldusi seoses riikliku arengu- ja reformikomisjoni rolliga. Riiklik arengu- ja reformikomisjon on üks riiginõukogu ametkond, kes koordineerib makromajanduspoliitikat ja haldab riiklikke investeeringuid. Riigi kõrgeim halduskogu riiginõukogu andis muu hulgas välja paberitööstuse 2007. aasta arengukava, mida riiklik arengu ja reformikomisjon peab järgima. Esialgses uurimises tehti ühtlasi kindlaks, et riiklik arengu- ja reformikomisjon kogub järjepidevalt üksikasjalikku teavet äriühingute kohta. Ettevõtete kohta käivate andmete kogumise süsteemi, mida saab kasutada riiklike kavade ja plaanide koostamisel, olemasolu näitab, et need kavad ja plaanid moodustavad riikliku tööstuspoliitika olulise osa.

(51)

Eelneva põhjal saab teha järelduse, et mis tahes finantsasutuse tehtud otsus paberitööstuse (ja seega ka kaetud kvaliteetpaberi tootmissektori kui selle osa) kohta peab arvesse võtma, et tuleb täita asjakohases arengukavas sätestatud eesmärke.

(52)

Selle taustal tegi komisjon kindlaks, et nendes kavades ja dokumentides sätestatud konkreetsete poliitiliste eesmärkide seos kaetud kvaliteetpaberi tootmissektori toetamisega oli läbivaatamisega seotud uurimisperioodil endiselt olemas. Kaetud kvaliteetpaberi tootmissektorit peetakse peamiseks/strateegiliseks tootmissektoriks, mille aktiivne arendamine, muu hulgas sooduslaenude andmise kaudu, on Hiina valitsuse riikliku poliitika eesmärk.

b)   Riigiomandis pangad kui avaliku sektori asutused

(53)

Komisjon tegi esialgses uurimises järelduse, (20) et valitsuse sekkumine moonutab Hiina RV finantsturgu ning valitsusele mittekuuluvad pangad ja muud finantsasutused peavad tõenäoliselt kooskõlastama oma intressimäärad valitsusele kuuluvate pankade omadega. Uurimise käigus ei leitud ka ühtegi asjaolu, mis on eespool toodud järeldustega vastuolus. Samuti ei esitanud Hiina valitsus käesoleva uurimise jooksul ühtegi tõendit, et see olukord on muutunud.

Taotluses väideti, et Hiina valitsus subsideerib jätkuvalt oma kaetud kvaliteetpaberi tootmissektorit sooduslaenude abil. Komisjon tuletab meelde, et Maailma Kaubandusorganisatsiooni apellatsioonikogu kohaselt tehakse kindlaks, kas riigile kuuluv äriühing on avaliku sektori asutus, järgmiselt: „Oluline on see, kas ettevõttele on antud volitused täita valitsusasutuse ülesandeid, ning mitte see, kuidas see saavutatakse. On palju eri viise, kuidas valitsus kitsamas tähenduses saab anda ettevõtetele volitusi. Seega võivad eri liiki tõendid olla asjakohased, kui soovitakse näidata, kas asjaomasele ettevõttele on antud sellised volitused. Tõendid, et ettevõte täidab tegelikult valitsusasutuse ülesandeid, võivad tõendada seda, et tal on või talle on antud valitsusasutuse volitused, eelkõige kui need tõendid viitavad pidevale ja süstemaatilisele tegevusele. Seega võivad meie arvates tõendid, et valitsus kontrollib ettevõtet ja selle toimimist sisuliselt, tõendada teatavatel asjaoludel seda, et asjaomasel ettevõttel on täidesaatev võim ja ta teostab seda võimu valitsusasutuse ülesandeid täites. Samas rõhutame, et kui õigusaktiga selge volituste üleandmine välja arvata, siis üksnes formaalsete seoste olemasolust ettevõtte ja valitsuse vahel kitsamas tähenduses tõenäoliselt ei piisa, et teha kindlaks vajalik valitsusasutuse volituste omamine. Seega näiteks lihtsalt fakt, et valitsus on ettevõtte enamusaktsionär, ei näita, et valitsusel on sisuline kontroll selle ettevõtte tegevuse üle, veel vähem seda, et valitsus on andnud talle valitsusasutuse volitused. Samas mõnel juhul, kui tõenditest ilmneb, et kaudseid märke valitsuse kontrolli kohta on palju, ja kui on ka tõendeid, et sellist kontrolli sisuliselt teostatakse, võib nende alusel teha järelduse, et asjaomane ettevõte kasutab valitsusasutuse volitusi.“ (21) Käesoleval juhul, nagu allpool selgitatud, põhineb järeldus, et riigiosalusega pankadel, kes on andnud sooduslaene, on õigus täita valitsusasutuse funktsioone, parimatel kättesaadavatel andmetel riigi osaluse, valitsuse kontrolli kohta ning tõenditel, mille kohaselt on Hiina valitsusel endiselt oluline kontroll nende pankade tegevuse üle.

(54)

Komisjon tegi kättesaadava teabe põhjal kindlaks, et enamik suurtest pankadest on jätkuvalt riigi omandis. Hiina valitsus esitas teabe, mille kohaselt on Hiina valitsusel enamusosalus neljas suurimas Hiina RV pangas: Hiina tööstus- ja kommertspank (edaspidi „ICBC“), Hiina Pank (edaspidi „BOC“), Hiina ehituspank (edaspidi „CCB“) ja põllumajanduspank (edaspidi „ABC“). Hiina valitsuse sõnul kuulus talle vähem kui 50 % aktsiatest kommunikatsioonipangas. Komisjon tegi hiljutistes uurimistes, näiteks päikesepaneelidega seotud meetmete aegumise läbivaatamise käigus kindlaks, et riik kontrollib kommunikatsioonipanka kaudse osaluse kaudu (22).

(55)

Komisjon järeldas samal alusel, et on olemas tõendid formaalsete kaudsete märkide kohta valitsuse kontrollist riigiosalusega pankade üle. Näiteks on EXIMi avaliku poliitika mandaat ette nähtud riiginõukogu „Teatises, millega asutatakse Hiina ekspordi-impordipank“ ja EXIMi põhikirjas. Riik kui EXIMi 100 % omanik omab valitsevat mõju EXIMi üle, nimetades ametisse tema nõukogu liikmed. Need liikmed esindavad EXIMi koosolekutel riigi huve, sealhulgas poliitilisi kaalutlusi. Juhatust ei ole. Riik nimetab EXIMi juhatuse otse (23). Vastaval oma veebilehele (24) on EXIM „pühendunud Hiina väliskaubanduse, investeeringute ja rahvusvahelise majanduskoostöö toetamisele“ ning „otsustanud tugevdada rahalist toetust võtmesektoritele ja Hiina majanduse nõrkadele lülidele, et tagada Hiina majanduse tervislik ja säästev majanduslik ja sotsiaalne areng“.

(56)

Kuigi Hiina valitsus väidab, et riigiosalusega pangad ei ole avaliku sektori asutused ning et laenu- ja hoiuste intressimääraturg on liberaliseeritud, puuduvad tõendid Hiina RV pangandussektori olulise reformimise kohta, mille tagajärjel oleks tekkinud turukesksem laenude andmise süsteem. Tegelikult jõudis komisjon hiljutistes uurimistes vastupidisele järeldusele (25).

(57)

Hiina valitsus oma kontrollimata vastuses, riigiosalusega pangad ja muud finantsasutused, kes pidid küsimustiku saama, ei ole esitanud piisavaid tõendeid selle kohta, et äriühingutele antakse laenu vastavalt nõuetekohastele krediidireitingu hinnangutele. Seetõttu puudub komisjonil teave, mis oleks vastuolus eelneva järeldusega selle kohta, et riigiosalusega pangad toetavad soodustatud sektoreid ja/või viivad ellu riiklikku poliitikat, nagu on märgitud eespool nimetatud põhjendustes (40) ja (52).

(58)

Eespool öeldust lähtuvalt järeldas komisjon, et riigiosalusega pangad on ellu viinud eespool esitatud õiguslikus raamistikus sätestatud riigi poliitilisi eesmärke paberitööstuse osas valitsuse volituste teostamisel, tegutsedes nii avaliku sektori asutustena alusmääruse artikli 2 punkti b tähenduses koostoimes alusmääruse artikli 3 lõike 1 punkti a alapunktiga i ning kooskõlas WTO asjakohase kohtupraktikaga.

(59)

Lisaks – isegi kui riigiosalusega panku ei käsitata avaliku sektori asutustena, käsitatakse neid siiski pankadena, keda Hiina valitsus volitab ja suunab täitma tavapäraselt valitsuse täidetavaid ülesandeid alusmääruse artikli 3 lõike 1 punkti a alapunkti iv tähenduses, ning seda normatiivses raamistikus, nagu on eespool kirjeldatud põhjendustes (40) ja (52). Seega tuleks nende tegevust igal juhul Hiina valitsusega seostada. Samadel põhjustel võib muude finantsasutuste poolt paberitootmissektori ettevõtjatele antud laene seostada Hiina valitsusega.

c)   Kasu

(60)

Esialgse uurimise käigus tegi komisjon kindlaks, et paberitööstus sai sooduslaenudest kasu. Komisjon tegi kindlaks, et saadud kasu on järgmise kahe summa vahe: summa, mille laenu saav äriühing maksab valitsuslaenu eest, ning summa, mis tal tuleks maksta võrreldava kommertslaenu eest, mida ta võiks turul reaalselt saada. Seejärel jaotati see summa koostööd tegevate eksportivate tootjate kogukäibe peale. Selle meetme alusel tehti kindlaks, et väärtuseline subsiidiumi summa oli APP kontserni puhul 5,37 % ja Chenmingi kontserni puhul 1,26 %.

(61)

Käesolevas uurimises järeldas komisjon kättesaadava teabe põhjal, et puuduvad igasugused märgid sellest, et Hiina RVs oleks kaetud kvaliteetpaberi tootjatele sooduslaenude andmine lõppenud.

(62)

Komisjon märgib, et taotluse esitaja esitas oma taotluses ja hiljem esitatud dokumentides näiteid täiendavatest laenudest, mida eksportivad tootjad on muu hulgas läbivaatamisega seotud uurimisperioodil saanud, eelkõige:

APP kontsern sain Hiina arengupangalt laenu 2013. aasta oktoobris 1,8 miljardit USA dollarit ja 2015. aasta märtsis 1,5 miljardit USA dollarit ning

Chenmingi kontserni aastaaruande põhjal oli kontsernil 2014. aasta lõpus tasumata laenusid 1,5 miljardi Hiina jüaani ulatuses (enamasti olid need laenud võetud riigiosalusega pankadest). Lisaks oli 2015. aastal Chenming saanud suuri lühiajalisi laene (rohkem kui kuus miljardit renminbi) ja tähtajatuid võlakirju (umbes 2,5 miljardit renminbid) ning sõlminud Hiina Pangaga strateegilise koostöö lepingu 20 miljardi renminbi väärtuses.

(63)

Kuna Hiina valitsus ja Hiina eksportivad tootjad ei teinud koostööd, puudus komisjonil ettevõttepõhine teave, mille põhjal oleks olnud võimalik kindlaks teha, et taotluse esitaja tuvastatud laenud oleksid antud normaalsetel turutingimustel. Kättesaadavast teabest lähtudes leidis komisjon siiski, et Hiina eksportivad tootjad said sooduslaenudest endiselt kasu. Paberitööstust nimetatakse tõepoolest jätkuvalt soodustatud sektoriks. Lisaks tegi komisjon hiljutiste uurimiste käigus kindlaks, et sooduslaene anti soodustatud sektoritel intressimääradega, mis olid oluliselt madalamad kui määrad, mida oleks nõutud finantsturu moonutuste, muu hulgas kehtivate krediidireitingute puudumisel (26).

(64)

Seetõttu puudus vajadus kvantifitseerida sooduslaenude kaudu saadud subsiidiumide kogust ja komisjon järeldas, et Hiina valitsus annab jätkuvalt soodsa intressimääraga sooduslaene kooskõlas paberitööstust käsitlevates erikavades sätestatud poliitikaga. Läbivaatamisega seotud uurimisperioodil oli paberitööstuse ettevõtjatel endiselt võimalik saada otserahastust sooduslaenude näol.

d)   Konkreetsus

(65)

Nagu on märgitud põhjendustes (40) ja (52), juhinduvad finantseerimisasutused mitmetest õigusdokumentidest, mis on suunatud just paberisektori äriühingutele. Nende dokumentide põhjal tõestati, et rahandusasutused annavad sooduslaene vaid piiratud arvule tootmisharudele/äriühingutele, mis järgivad Hiina valitsuse poliitikat.

(66)

Komisjon tegi seega järelduse, et subsiidiumid sooduslaenude kujul ei ole üldiselt kõigile kättesaadavad ning on alusmääruse artikli 4 lõike 2 punkti a tähenduses konkreetsed. Samuti ei esitanud ükski huvitatud isik tõendeid, mis kinnitaksid, et sooduslaenamisel lähtutakse objektiivsetest kriteeriumidest või tingimustest vastavalt alusmääruse artikli 4 lõike 2 punktile b.

e)   Järeldus

(67)

Eespool esitatu valguses järeldas komisjon, et kaetud kvaliteetpaberi tootmissektor sai endiselt kasu sooduslaenude kujul antud subsiidiumidest. Seda subsiidiumi tuleks käsitada endiselt tasakaalustatavana, sest esinevad nii rahaline toetus, eksportivate tootjate kasu kui ka konkreetsus.

II.   Tulumaksukavad

II.A.   Maksusoodustused kõrgtehnoloogilistele või uue tehnoloogia ettevõtetele

(68)

Esialgses uurimises tegi komisjon kindlaks, et meetmega seotud subsiidiumi väärtuseline summa oli APP kontserni puhul 1,22 % ja Chenmingi kontserni puhul 0,58 %.

(69)

See subsiidium võimaldab äriühingul, kellel on õnnestunud saada kõrgtehnoloogiat või uut tehnoloogiat kasutava ettevõtte sertifikaat, saada kasu vähendatud tulumaksumäärast (15 %), tavapärane tulumaksumäär on 25 %.

a)   Õiguslik alus

(70)

Subsiidiume pakutakse maksusoodustustena Hiina RV ettevõtete tulumaksu seaduse (seadus nr 63, avaldatud 16. märtsil 2007) artikli 28 kohaselt kooskõlas kõrgtehnoloogiat või uut tehnoloogiat kasutavate ettevõtete määratlemise haldusmeetmetega. Riikliku maksuameti märgukirjas, milles käsitletakse kõrgtehnoloogiat või uut tehnoloogiat kasutavate ettevõtete tulumaksu küsimusi (Guo Shui Han [2008] No. 985), viidatakse samuti sellele kavale ja kirjeldatakse täpsemalt selle rakendamist.

b)   Toetuse saamise kriteeriumid

(71)

Kõrgtehnoloogiat või uut tehnoloogiat kasutavate ettevõtete määratlemise haldusmeetmete artiklis 10 on loetletud kriteeriumid, mille täitmisel äriühingud sellest vähendatud tulumaksumäärast kasu saavad. Kui äriühing vastab kõigile artiklis 10 sätestatud nõuetele, peab ta esitama asjaomasele ametiasutusele taotluse kõnealuse seaduse artiklis 11 sätestatud menetluse kohaselt.

c)   Praktiline rakendamine

(72)

Kõik äriühingud, kes soovivad taotleda vähendatud tulumaksumäära, peavad esitama veebipõhise taotluse kohalikule teaduse ja tehnoloogiaametile, kes viib läbi esialgse kontrolli. Seejärel esitab kohalik teaduse ja tehnoloogiaamet soovituse piirkondlikule teaduse ja tehnoloogiaametile. Enne kui viimati nimetatud asutus otsustab kõrgtehnoloogiat või uut tehnoloogiat kasutava ettevõtte sertifikaadi väljastada, võib ta läbi viia uurimise taotluse esitaja valdustes.

d)   Käesoleva uurimise tulemused

(73)

Nagu esialgses uurimises järeldati, tuleks vähendatud tulumaksumäära kohaldamist käsitada subsiidiumina alusmääruse artikli 3 lõike 1 punkti a alapunkti ii ja artikli 3 lõike 2 tähenduses, sest valitsus loobus tulust ning äriühingud said seeläbi kasu. Kõnealune subsiidium on jätkuvalt konkreetne alusmääruse artikli 4 lõike 2 punkti a tähenduses, kuna õigusaktiga, mille alusel toetust andev asutus tegutseb, tagatakse juurdepääs sellele vähendatud tulumaksumäärale üksnes teatavatele ettevõtetele ja tootmissektoritele, mis on liigitatud soodustatud tootmisharude (näiteks kaetud kvaliteetpaberi tootmine) alla.

(74)

Hiina valitsus ja eksportivad tootjad ei esitanud tõendeid selle kohta, et kaetud kvaliteetpaberi tootmissektor ei saa enam vähendatud tulumaksumäärast kasu. Lähtudes taotluse esitaja taotluses esitatud teabest ning hiljutistest uurimistest (27) ja avalikult kättesaadavast teabest, (28) tegi komisjon kindlaks, et kaetud kvaliteetpaberi tootmissektor sai jätkuvalt kasu maksusoodustustest kõrgtehnoloogilistele või uue tehnoloogia ettevõtetele (kaasa arvatud kaetud kvaliteetpaberi tootmissektor).

(75)

Kuna Hiina valitsus ja Hiina eksportivad tootjad ei teinud koostööd, puudus komisjonil ettevõttepõhine teave, mille põhjal oleks olnud võimalik arvutada läbivaatamisega seotud uurimisperioodil eraldatud subsiidiumide summa. Kuid pidades silmas käesoleva meetmete aegumise läbivaatamise käigus tehtud lõplikke järeldusi, ei pidanud komisjon selle summa väljaarvutamist vajalikuks.

e)   Järeldus

(76)

Seetõttu järeldas komisjon, et subsiidiumi tuleks endiselt käsitada tasakaalustatavana.

II.B.   Maksusoodustused teadus- ja arendustegevuse valdkonnas

(77)

Komisjon tegi esialgses uurimises kindlaks, et väärtuseline subsiidiumi summa maksusoodustus oli APP kontserni puhul 0,02 % ja Chenmingi kontserni puhul 0,05 %.

(78)

Hiina valitsus pakub maksusoodustusi kõigile äriühingutele, keda käsitatakse teadus- ja arendustegevuse projekte läbiviivate äriühingutena. Selline kvalifitseerimine võimaldab äriühingutel, millel on seoses uute tehnoloogiate, uute toodete ja uute oskuste arendamisega tekkinud teadus- ja arendustegevuse kulud tasaarvestada täiendavalt 50 % ulatuses nende tulumaksukohustustest. Samuti annavad teadus- ja arendustegevuse immateriaalse varaga seotud kulud rahastamiskõlblikele äriühingutele õiguse arvestada äriühingu tegelikest kuludest maha 150 %.

a)   Õiguslik alus

(79)

Maksusoodustusi pakutakse Hiina RV ettevõtete tulumaksuseaduse (seadus nr 63, avaldatud 16. märtsil 2007) artikli 30 lõike 1, Hiina RV ettevõtete tulumaksu seaduse rakendamise eeskirjade artikli 95, Hiina RV riigikogu dekreedi nr 512 (avaldatud 6. detsembril 2007) ja esmatähtsate valdkondade juhendi (märgukiri nr 6, 2007) kohaselt.

b)   Toetuse saamise kriteeriumid

(80)

See maksusoodustus annab soodustusi äriühingutele, keda käsitatakse teadus- ja arendustegevuse projekte läbiviivate äriühingutena. Selle kava raames saavad toetust üksnes nende äriühingute teadusuuringu ja arendustegevuse projektid, keda käsitatakse esmase riikliku toetusega uue- ja kõrgtehnoloogia sektori äriühingutena, ning need projektid peavad olema loetletud kõrgtehnoloogilise industrialiseerimise esmatähtsate valdkondade juhendis kehtivate arenguprioriteetide (mis on kehtestatud riikliku arengu ja reformikomisjoni poolt) all.

c)   Praktiline rakendamine

(81)

Kõik äriühingud, kes soovivad taotleda maksusoodustusi, peavad esitama üksikasjaliku teabe oma teadus- ja arendustegevuse projektide kohta kohalikule teaduse ja tehnoloogiaametile. Pärast kontrollimist esitab selle ameti maksuosakond heakskiitmise teatise. Heakskiidetud projektide puhul vähendatakse ettevõtte tulumaksu summat 50 protsendini tegelikult makstavatest summadest.

d)   Käesoleva uurimise tulemused

(82)

Nagu esialgses uurimises järeldati, tuleks maksusoodustuste kohaldamist käsitada subsiidiumina alusmääruse artikli 3 lõike 1 punkti a alapunkti ii ja artikli 3 lõike 2 tähenduses, sest valitsus loobus tulust ning äriühingud said seeläbi kasu. Kõnealune subsiidium on endiselt konkreetne alusmääruse artikli 4 lõike 2 punkti a tähenduses, kuna õigusaktiga, mille alusel toetust andev asutus tegutseb, tagatakse juurdepääs sellele kavale üksnes teatavatele ettevõtetele ja tootmissektoritele, mis on liigitatud soodustatud tootmisharude (näiteks kaetud kvaliteetpaberi tootmine) alla.

(83)

Hiina valitsus ja eksportivad tootjad ei esitanud tõendeid selle kohta, et kaetud kvaliteetpaberi tootmissektor ei saa enam maksusoodustustest kasu. Lähtudes taotluse esitaja taotluses esitatud teabest, tegi komisjon kindlaks, et kaetud kvaliteetpaberi tootmissektor sai läbivaatamisega seotud uurimisperioodil jätkuvalt kasu maksusoodustustest teadus- ja arendustegevusega tegelevatele äriühingutele. Tõepoolest on maksusoodustused jätkuvalt kasulikud äriühingutele, mida ametlikult loetakse kõrgtehnoloogilisteks või uue tehnoloogia ettevõteteks.

(84)

Kuna Hiina valitsus ja Hiina eksportivad tootjad ei teinud koostööd, puudus komisjonil ettevõttepõhine teave, mille põhjal oleks olnud võimalik arvutada läbivaatamisega seotud uurimisperioodil eraldatud subsiidiumide summa. Kuid pidades silmas käesoleva meetmete aegumise läbivaatamise käigus tehtud lõplikke järeldusi, ei pidanud komisjon selle summa väljaarvutamist vajalikuks.

e)   Järeldus

(85)

Seetõttu järeldas komisjon, et subsiidiumi tuleks endiselt käsitada tasakaalustatavana.

II.C.   Dividendide maksuvabastus nõuetele vastavate residendist ettevõtete puhul

(86)

Komisjon tegi esialgses uurimises kindlaks, et väärtuseline subsiidiumi summa selle kava alusel oli APP kontserni puhul 1,34 % ja Chenmingi kontserni puhul 0,21 %.

(87)

Dividendide maksuvabastus on mõeldud Hiina RVs paiknevatele ettevõtetele, kes omavad teiste Hiina RVs paiknevate ettevõtete aktsiaid. Esmanimetatul on õigus saada tulumaksuvabastust sissetulekult, mida saadi viimati nimetatu makstud teatavatelt dividendidelt.

a)   Õiguslik alus

(88)

Dividendide maksuvabastust pakutakse Hiina RV ettevõtete tulumaksu seaduse artikli 26 kohaselt; neid soodustusi on täpsemalt kirjeldatud Hiina RV ettevõtete tulumaksu seaduse rakendamise eeskirjade artiklis 83 ja Hiina RV riigikogu dekreedis nr 512 (avaldatud 6. detsembril 2007).

b)   Toetuse saamise kriteeriumid

(89)

Selle dividendid maksuvabastuse raames saavad soodustusi kõik Hiina RVs paiknevad ettevõtted, kes omavad teiste Hiina RVs paiknevate ettevõtete aktsiaid.

c)   Praktiline rakendamine

(90)

Äriühingud saavad seda dividendide maksuvabastust rakendada otse oma maksudeklaratsiooni kaudu.

d)   Käesoleva uurimise tulemused

(91)

Komisjon järeldas esialgses uurimises, et dividendide maksuvabastuse kohaldamist tuleks käsitada subsiidiumina alusmääruse artikli 3 lõike 1 punkti a alapunkti ii ja artikli 3 lõike 2 tähenduses, sest valitsus loobus tulust ning äriühingud said seeläbi kasu. Kõnealune subsiidiumikava on endiselt konkreetne algmääruse artikli 4 lõike 2 punkti a tähenduses, kuna õigusaktiga, mille alusel toetust andev asutus tegutseb, tagatakse juurdepääs sellele kavale üksnes Hiina RVs paiknevatele äriühingutele, kes saavad dividenditulu teistelt Hiina RVs paiknevatelt äriühingutelt erinevalt äriühingutest, kes investeerivad välisriikide äriühingutesse.

(92)

Hiina valitsus ja eksportivad tootjad ei esitanud tõendeid selle kohta, et kaetud kvaliteetpaberi tootmissektor ei saa enam dividendide maksuvabastusest kasu. Lähtudes taotluse esitaja taotluses esitatud teabest ja hiljutistest uurimistest, (29) tegi komisjon kindlaks, et kaetud kvaliteetpaberi tootmissektorsai läbivaatamisega seotud uurimisperioodil jätkuvalt kasu dividendide maksuvabastusest.

(93)

Kuna Hiina valitsus ja Hiina eksportivad tootjad ei teinud koostööd, puudus komisjonil ettevõttepõhine teave, mille põhjal oleks olnud võimalik arvutada läbivaatamisega seotud uurimisperioodil eraldatud subsiidiumide summa. Kuid pidades silmas käesoleva meetmete aegumise läbivaatamise käigus tehtud lõplikke järeldusi, ei pidanud komisjon selle summa väljaarvutamist vajalikuks.

e)   Järeldus

(94)

Seetõttu järeldas komisjon, et subsiidiumi tuleks endiselt käsitada tasakaalustatavana.

III.   Kaudsete maksude ja imporditollimaksude kavad

III.A.   Imporditud seadmete käibe- ja tollimaksuvabastus

(95)

Komisjon tegi esialgses uurimises kindlaks, et väärtuseline subsiidiumi summa selle meetme alusel oli APP kontserni puhul 1,17 % ja Chenmingi kontserni puhul 0,61 %.

(96)

Selle meetme raames pakutakse maksusoodustusi tulumaksuvabastuse ja kapitalikaupade impordi tollimaksuvabastuse vormis neile välisinvestoritest ettevõtjatele ja kodumaistele äriühingutele, kellel on võimalik (kooskõlas asjakohaste investeeringuid, makse ja tolli käsitlevate õigusaktidega) saada Hiina RV ametiasutustelt sertifikaat riiklikult soodustatud projekti kohta.

a)   Õiguslik alus

(97)

Käibe- ja tollimaksuvabastuste aluseks on järgmised õigusaktid: riiginõukogu ringkiri nr 37/1997 imporditud seadmete maksustamise põhimõtete kohandamise kohta; finantsministeeriumi, tolliameti ja riigi maksuameti teatis nr 43 [2008]; riikliku arengu- ja reformikomisjoni märgukiri nr 316/2006 asjakohaste teemade kohta, milles käsitletakse siseriiklikult finantseeritavate või välismaiste investorite finantseeritavate projektide (mille arendamist riik soodustab) kinnituskirjade menetlemise protseduure (22. veebruar 2006) ning tollimaksuvabastusega kaupade kataloog välisinvestoritest ettevõtjate või kodumaiste ettevõtjate impordi puhul (2008).

b)   Toetuse saamise kriteeriumid

(98)

Toetust saavad üksnes need taotluse esitajad, kes on kas välisinvestoritest ettevõtjad või kodumaised ettevõtjad, kellel on võimalik saada sertifikaat riiklikult soodustatud projekti kohta.

c)   Praktiline rakendamine

(99)

Riikliku arengu- ja reformikomisjoni 22. veebruari 2006. aasta märgukirja nr 316/2006 (asjakohaste teemade kohta, milles käsitletakse siseriiklikult finantseeritavate või välismaiste investorite finantseeritavate projektide (mille arendamist riik soodustab) kinnituskirjade menetlemise protseduure) artiklis I.1 on sätestatud, et välisinvesteeringute projektid, mis vastavad „soodustatud välisinvesteeringuprojektide kriteeriumidele „Välisinvesteeringutega tootmisharude suuniskataloogis“ ja „Kesk- ja lääneregiooni välisinvesteeringute tööstuskataloogis, on vabastatud tollimaksust ja imporditud seadmete käibemaksust, välja arvatud need, mis on loetletud „Imporditud kauba, millele ei laiene välisinvesteeringuprojektide maksuvabastus, kataloog.“ Riiklik arengu- ja reformikomisjon väljastab projekti kinnituskirja neile soodustatud kategooriasse kuuluvatele välisinvesteeringuprojektidele, mille raames investeeritav summa on 30 miljonit USA dollarit või üle selle. Neile soodustatud kategooriasse kuuluvatele välisinvesteeringuprojektidele, mille raames investeeritav summa on alla 30 miljoni USA dollari, väljastab projekti kinnituskirja kohaliku provintsi komisjon või majanduslik omavalitus. Kui äriühing on saanud oma projektile soodustatavasse kategooriasse kuulumise kinnituskirja, esitab ta sertifikaadi ja muud taotlemisel nõutavad dokumendid kohalikule tolliametile, et saada seadmete importimisel tolli- ja käibemaksuvabastust.

d)   Käesoleva uurimise tulemused

(100)

Komisjon järeldas esialgses uurimises, et käibe- ja tollimaksuvabastuste kohaldamist tuleks käsitada subsiidiumina alusmääruse artikli 3 lõike 1 punkti a alapunkti ii ja artikli 3 lõike 2 tähenduses, sest valitsus loobus tulust ning äriühingud said seeläbi kasu. Kõnealune subsiidium on endiselt konkreetne alusmääruse artikli 4 lõike 2 punkti a tähenduses, kuna õigusaktiga, mille alusel toetust andev asutus tegutseb, tagatakse juurdepääs sellele kavale üksnes neile ettevõtetele, kes investeerivad konkreetse, seaduses (välisinvesteeringuid käsitlevates juhistes esitatud tootmisharude kataloog ning peamiste tootmisharude, toodete ja tehnoloogiate kataloog, mille arengut riik hetkel soodustab) üksikasjalikult kirjeldatud ettevõtluskategooria raames.

(101)

Hiina valitsus ja eksportivad tootjad ei esitanud tõendeid selle kohta, et kaetud kvaliteetpaberi tootmissektor ei saa enam käibe- ja tollimaksuvabastustest kasu. Lähtudes parimatest kättesaadavatest andmetest ja eelkõige komisjoni järeldustest hiljutistes uurimistes, (30) tegi komisjon kindlaks, et kaetud kvaliteetpaberi tootmissektor sai läbivaatamisega seotud uurimisperioodil jätkuvalt kasu käibe- ja tollimaksuvabastustest.

(102)

Kuna Hiina valitsus ja Hiina eksportivad tootjad ei teinud koostööd, puudus komisjonil ettevõttepõhine teave, mille põhjal oleks olnud võimalik arvutada läbivaatamisega seotud uurimisperioodil eraldatud subsiidiumide summa. Kuid pidades silmas käesoleva meetmete aegumise läbivaatamise käigus tehtud lõplikke järeldusi, ei pidanud komisjon selle summa väljaarvutamist vajalikuks.

e)   Järeldus

(103)

Seetõttu järeldas komisjon, et subsiidiumi tuleks endiselt käsitada tasakaalustatavana.

III.B.   Käibemaksu hüvitamine riigisiseselt toodetud seadmete puhul

(104)

Komisjon tegi esialgses uurimises kindlaks, et väärtuseline subsiidiumi summa selle subsiidiumi alusel oli APP kontserni puhul 0,03 % ja Chenmingi kontserni puhul 0,05 %.

(105)

Selle meetme raames pakutakse soodustusi, st hüvitatakse käibemaks, mida välisinvestoritest ettevõtjad on maksnud Hiina RVs toodetud seadmete ostul.

a)   Õiguslik alus

(106)

Käibemaksu hüvitamise aluseks on õigusnormide kogumik:

esialgsed meetmed seoses oma riigis valmistatud seadmete soetamisel välisinvesteeringutel põhinevate ettevõtjate tasutud maksude tagastuste haldamisega;

Hiinas valmistatud seadmeid soetavatele välisinvestoritest ettevõtjatele maksude tagastamise haldamise katsemeetmed ja

rahandusministeeriumi ja maksuameti teatis välisinvesteeringutel põhinevate ettevõtjate omamaiste seadmete ostudelt tasutud maksude tagastamise poliitika tühistamise kohta.

b)   Toetuse saamise kriteeriumid

(107)

Maksuvabastust saavad üksnes need välisinvestoritest ettevõtjad, kes ostavad Hiina RVs toodetud seadmeid ja on soodustatud kategooria ettevõtjad.

c)   Praktiline rakendamine

(108)

Kava alusel hüvitatakse käibemaks, mida välisinvestoritest ettevõtjad on maksnud Hiina RVs toodetud seadmete ostul, kui seadmed ei kuulu tollimaksust vabastamata kaupade kataloogi ja kui seadmete väärtus ei ületa välismaiste investeeringute kogulimiiti, mis on sätestatud siseriiklikult toodetud seadmete ostu haldusmeetmetes.

(109)

Esialgse uurimise kohaselt said kõik koostööd tegevad tootjad sellest meetmest kasu.

d)   Käesoleva uurimise tulemused

(110)

Komisjon järeldas esialgses uurimises, et käibemaksu hüvitamist tuleks käsitada subsiidiumina alusmääruse artikli 3 lõike 1 punkti a alapunkti ii ja artikli 3 lõike 2 tähenduses, sest valitsus loobus tulust ning äriühingud said seeläbi kasu. Meede on endiselt konkreetne alusmääruse artikli 4 lõike 4 punkti b tähenduses, sest subsiidium on seotud omamaise toote kasutamisega imporditud toote asemel.

(111)

Hiina valitsus ja eksportivad tootjad ei esitanud tõendeid selle kohta, et kaetud kvaliteetpaberi tootmissektor ei saa enam käibemaksu tagastamisest ja tollimaksuvabastustest kasu. Lähtudes hiljutistest uurimistest (31) tegi komisjon kindlaks, et kaetud kvaliteetpaberi tootmissektor sai läbivaatamisega seotud uurimisperioodil jätkuvalt kasu omamaiste seadmete ostude käibemaksu hüvitamisest.

(112)

Kuna Hiina valitsus ja Hiina eksportivad tootjad ei teinud koostööd, puudus komisjonil ettevõttepõhine teave, mille põhjal oleks olnud võimalik arvutada läbivaatamisega seotud uurimisperioodil eraldatud subsiidiumide summa. Kuid pidades silmas käesoleva meetmete aegumise läbivaatamise käigus tehtud lõplikke järeldusi, ei pidanud komisjon selle summa väljaarvutamist vajalikuks.

e)   Järeldus

(113)

Seetõttu järeldas komisjon, et subsiidiumi tuleks endiselt käsitada tasakaalustatavana.

IV.   Toetuskavad

a)   Sissejuhatus

(114)

Esialgse uurimise käigus tegi komisjon kindlaks, et kaetud kvaliteetpaberi tootmissektor sai kasu erinevatest toetuskavadest. Esialgse uurimise käigus hindas komisjon eelkõige viit kava, millest koostööd tegevad eksportivad tootjad olid teatanud, ning leidis, et kõik need on tasakaalustatavad. Komisjon uuris veel kuut kava, millest koostööd tegevad eksportivad tootjad olid teatanud, kuid ei andnud hinnangut, kuna hüvitiste summad olid väikesed.

b)   Käesoleva uurimise tulemused

(115)

Komisjon leidis esialgses uurimises, et kaetud kvaliteetpaberi tootjad on saanud kasu Hiina valitsuse kavadest toetada paberitööstust erinevate toetuste kaudu, mida tuleks käsitada subsiidiumina alusmääruse artikli 3 lõike 1 punkti a alapunkti i ja artikli 3 lõike 2 tähenduses rahastamise vormis, millest saavad kasu toetust saavad äriühingud.

(116)

Hiina valitsus ja eksportivad tootjad ei esitanud tõendeid selle kohta, et kaetud kvaliteetpaberi tootmissektor ei saa enam toetuskavadest kasu. Lähtudes taotluse esitaja taotluses esitatud teabest ja hiljutistest uurimistest (32) tegi komisjon kindlaks, et kaetud kvaliteetpaberi tootmissektor sai läbivaatamisega seotud uurimisperioodil jätkuvalt kasu soodustatud sektorile antud toetustest.

(117)

Näiteks tegi komisjon Chenmingi kontserni 2015. majandusaasta aruande põhjal kindlaks, et kontsern sai 2015. aastal riiklikke toetusi 245 miljoni Hiina jüaani väärtuses, nagu nähtub nende kasumiaruandest. 150 miljoni Hiina jüaani suurune summa deklareeriti real „Spetsiaalsed rahalised vahendid Hiina arengupangalt“, mis on riigiosalusega pank. Aruannetes ei olnud saadud toetuste või erisummade laadi lähemalt selgitatud. Need toetused moodustasid 2015. aastal Chenmingi kontserni käibest kokku rohkem kui 1 %. Taotluse esitaja esitas ühtlasi taotluses tõendeid selle kohta, et Chenmingi kontsern sai 2014. aastal Shouguangi linna finantsametilt subsiidiume kanalisatsiooniteenuste eest tasumiseks.

(118)

Eespool öeldust lähtuvalt järeldas komisjon, et Hiina valitsus annab jätkuvalt erinevaid toetusi kaetud kvaliteetpaberi tootmissektorile ja et Hiina RV kaetud kvaliteetpaberi tootjad saavad jätkuvalt nendest toetustest kasu, nägemata vajadust eraldatud hüvitiste summat täpselt kvantifitseerida. Need toetused loetakse konkreetseteks alusmääruse artikli 4 lõike 2 tähenduses ning need tunduvad lisaks olevat antud ad hoc põhimõttel.

c)   Järeldus

(119)

Seetõttu järeldas komisjon, et subsiidiumi tuleks endiselt käsitada tasakaalustatavana.

V.   Riiklikud kaubatarned ja teenused tegelikust maksumusest väiksema tasu eest

—   Tegelikust maksumusest väiksema tasu eest maa pakkumine

(120)

Komisjon tegi esialgses uurimises võrdlusalusena maa hinda Taiwanis kasutades kindlaks, et väärtuseline subsiidiumi summa selle meetme alusel oli APP kontserni puhul 2,81 % ja Chenmingi kontserni puhul 0,69 %.

(121)

Esialgse uurimise käigus tegi komisjon kindlaks, et kaetud kvaliteetpaberi tootmissektor Hiina RVs sai kasu maa pakkumisest ja konkreetsemalt tegelikust maksumusest väiksema tasuga maakasutusõiguste pakkumisest.

a)   Õiguslik alus ja maakasutusõiguse saamise kriteeriumid

(122)

Taotluse esitaja esitas tõendeid selle kohta, et Hiina valitsus on jätkuvalt andnud kaetud kvaliteetpaberi tootmisharule maakasutusõiguse tegelikust maksumusest väiksema tasu eest. Selle väite õiguslikuks aluseks on järgmised dokumendid, mille esitas Hiina valitsus:

asjaõigusseadus,

maahaldusseadus,

linnakinnisvara haldamise seadus,

ajutised määrused, mis käsitlevad linnapiirkondades asuva riigimaa kasutusõiguse andmist ja üleandmist,

maahaldusseaduse rakendamise määrus ja

sätted riigi omandis oleva ehitusmaa kasutusõiguse andmise kohta pakkumiskutsete, enampakkumiste ja noteeringute tulemusena (nr 39, 28. september 2007).

(123)

Hiina valitsus keeldus avaldamast teavet maakasutusõiguse tegelike hindade, nõuetekohaselt konkurentsil põhineva maamüügituru (mis väidetavalt on Hiinas olemas) ning meetodite kohta, mida rakendatakse juhul, kui riik sundvõõrandab maa endistelt omanikelt.

b)   Praktiline rakendamine

(124)

Maahaldusseaduse artikli 2 kohaselt kuulub kogu maa riigile, sest kooskõlas Hiina põhiseaduse ja asjaomaste õigusnormidega on maa kollektiivne omanik Hiina rahvas. Maad ei saa müüa, kuid vastavalt seadusele saab anda maakasutusõigust: riigi ametiasutused võivad selle õiguse anda pakkumiskutsete, noteeringute või enampakkumiste tulemusena.

c)   Uurimise tulemused

(125)

Komisjon leidis esialgses uurimises, et Hiina valitsuse poolt maakasutusõiguste andmist tuleks käsitada subsiidiumina alusmääruse artikli 3 lõike 1 punkti a alapunkti iii ja artikli 3 lõike 2 tähenduses kaupade tarnimise vormis, millest saavad kasu toetust saavad äriühingud.

(126)

Hiina valitsus ja eksportivad tootjad ei esitanud tõendeid selle kohta, et kaetud kvaliteetpaberi tootmissektor ei saa enam maakasutusõiguste andmisest kasu. Lähtudes taotluse esitaja taotluses esitatud teabest ja hiljutistest uurimistest (33) ja küsimustiku vastuses Hiina valitsuse antud kontrollimate teabest, tegi komisjon kindlaks, et kaetud kvaliteetpaberi tootmissektor sai läbivaatamisega seotud uurimisperioodil jätkuvalt kasu tegelikust maksumusest väiksema tasu eest maa pakkumisest. Komisjon järeldas kättesaadava teabe põhjal, et maakasutuse eest makstud tasusid subsideeriti jätkuvalt, kuna Hiina valitsuse kehtestatud süsteemis ei järgita turupõhimõtteid. Kuna läbivaatamisega seotud uurimisperioodil oli paberitööstus vastavalt 12. viisaastakukavale endiselt nn soodustatud sektor ja on jätkuvalt soodustatud sektor 13. viisaastakukava kohaselt, siis tegi komisjon kättesaadava teabe põhjal kindlaks, et maa eraldamine soodustingimustel jätkub. Hiina valitsuse poolt paberitööstusele kui soodustatud sektorile maakasutusõiguste andmine näitab, et subsiidium on alusmäärus artikli 4 lõike 2 tähenduses konkreetne.

(127)

Kuna Hiina valitsus ja Hiina eksportivad tootjad ei teinud koostööd, puudus komisjonil ettevõttepõhine teave, mille põhjal oleks olnud võimalik arvutada läbivaatamisega seotud uurimisperioodil eraldatud subsiidiumide summa. Kuid pidades silmas käesoleva meetmete aegumise läbivaatamise käigus tehtud lõplikke järeldusi, ei pidanud komisjon selle summa väljaarvutamist vajalikuks.

d)   Järeldus

(128)

Seetõttu järeldas komisjon, et subsiidiumi tuleks endiselt käsitada tasakaalustatavana.

3.4.   Uued subsiidiumid, mida esialgses uurimises ei tasakaalustatud

I.   Kaetud kvaliteetpaberi tootmissektori ekspordikindlustusekavad

a)   Õiguslik alus

(129)

Kava õiguslikud alused on järgmised:

kaubandusministeerium ja Sinosure'i ühiselt välja antud teatis, mis käsitleb teaduse ja tehnoloogia abil ekspordikrediidi kindlustuse kaudu kaubanduse edendamise strateegia rakendamist (Shang Ji Fa (2004) nr 368);

Hiina kõrgtehnoloogiliste ja uue tehnoloogia toodete ekspordi 2006. aasta kataloog;

nn kava 840, mis on lisatud riiginõukogu 27. mai 2009. aasta teatisele;

nn kava 421, mis on lisatud kaubandusministeeriumi ja rahandusministeeriumi 22. juuni 2009. aasta ühisele teatisele, milles käsitletakse täielikult komplekteeritud suurseadmete ekspordikindlustuse erikorra rakendamisküsimusi;

b)   Sinosure on avaliku sektori asutus

(130)

Lähtudes komisjonile kättesaadavast teabest ning arvestades Hiina valitsuse ja Sinosure'i koostööst loobumist, tegi komisjon järelduse, et Sinosure on alusmääruse artikli 2 punkti b tähenduses avaliku sektori asutus. Eelkõige ja sarnaselt eespool esitatud sooduslaenude kontekstile, põhineb järeldus, et Sinosure'il on õigus täita valitsusasutuse funktsioone, parimatel kättesaadavatel andmetel riigi osaluse ja valitsuse kontrolli kohta ning tõenditel, mille kohaselt on Hiina valitsusel endiselt oluline kontroll Sinosure'i tegevuse üle.

(131)

Nagu käesolevas uurimises kättesaadava teabe põhjal kinnitust leidis, on Sinosure täielikult riigi omanduses ja riigi finantskontrolli all. Sinosure'i ainuomanik on riik ja ta kuulub 100 % riiginõukogule. Sinosure'i nelja miljardi renminbi suurune aktsiakapital pärineb ekspordikrediidi kindlustuse riskikapitalifondist kooskõlas riigieelarvega. Lisaks tegi riik 2011. aastal riikliku investeerimisfondi China Investment Corporation kaudu äriühingule 20 miljardi renminbi suuruse rahasüsti (34). Sinosure'i põhikirjas on sätestatud, et pädev asutus, kellele äriühing allub, on rahandusministeerium, ja äriühing peab esitama finants- ja raamatupidamisaruanded ning eelarve rahandusministeeriumile läbivaatamiseks ja kinnitamiseks.

(132)

Valitsuse kontrolli kohta tuleb märkida, et kuna Sinosure on täielikult riigi omanduses, puudub tal juhatus. Järelevalvenõukogu liikmed nimetab ametisse riiginõukogu ja nad täidavad oma ülesandeid vastavalt dokumendile „Tähtsate riigiosalusega finantseerimisasutuste järelevalvenõukogude toimimise ajutine eeskiri“. Ka Sinosure'i kõrgema juhtkonna nimetab ametisse valitsus. Sinosure'i veebilehelt (35) nähtub, et Sinosure'i esimees on parteikomisjoni sekretär ja ka enamik kõrgemast juhtkonnast kuulub parteikomisjoni.

(133)

Sinosure ei avaldanud mitmel aastal oma majandusaasta aruannet, (36) muu hulgas ka läbivaatamisega seotud uurimisperioodil. Sinosure'i 2011. majandusaasta aruanne (edaspidi „2011. aasta aruanne“) näitab siiski, et Sinosure täidab valitsusasutuse ülesandeid ja viib ellu valitsuse poliitikat, nii et võib järeldada, et äriühing esindab otse valitsust. Sinosure'i 2011. aasta aruanne sisaldab mitut sellekohast avaldust, nimelt: Sinosure „viis ennetavalt ellu ekspordikrediidi agentuuri poliitikat \[…] ja saavutas 12. viisaastaku esimesel aastal häid tulemusi“ (2011. aasta aruanne, lk 4); „ettevõtlusreformi edenemine tugevdas Sinosure'i poliitilist tegevust ekspordikrediidi agentuurina. Hiina Kommunistliku Partei Keskkomitee majanduskonverentsil rõhutati sellist tegevust ja kehtestati selged nõuded krediidikindlustusele, määrates seega kindlaks meie majanduskasvu eesmärgid“ (2011. aasta aruanne, lk 5); „2011. aastal rakendas Sinosure Hiina Kommunistliku Partei Keskkomitee ja riiginõukogu strateegiaid, otsuseid ja korraldusi ning riiklikku poliitikat diplomaatia, väliskaubanduse, tööstuse ja rahanduse valdkonnas, täitis täielikult oma poliitilised ülesanded ja saavutas kiire kasvu“ (2011. aasta aruanne, lk 11); „Sinosure viis täielikult ellu riigi poliitika, mis on väljendatud dokumendis „Täielikult komplekteeritud suurseadmete ekspordi rahastamise kindlustuse erikord“, ning täitis talle riigi poolt pandud kohustused“ (2011. aasta aruanne, lk 11).

(134)

Päikesepaneelide meetmete aegumise läbivaatamise käigus leiti, et Sinosure 2014. majandusaasta aruanne kinnitab 2011. aasta aruandes kirjeldatud olukorda, kuna „Sinosure toetas Hiina riiklikku poliitikat täies ulatuses ja püüdis seda uute ideede ja kontseptsioonidega uurimise, töömeetodite parandamise, toodete ja teenuste täiustamise ning selle poliitika tõhusama elluviimisega saavutada“ (37).

(135)

Lisaks näitavad institutsiooniline raamistik ja Hiina valitsuse muud välja antud dokumendid, mis on Sinosure'i tegevuse aluseks, et Sinosure'il on volitused teostada valitsuse poliitikat. Kaubandusministeerium ja Sinosure andsid 2004. aastal ühiselt välja teatise, mis käsitleb teaduse ja tehnoloogia abil ekspordikrediidi kindlustuse kaudu kaubanduse edendamise strateegia rakendamist (Shang Ji Fa (2004) nr 368, 26. juuli 2004), ja see teatis reguleerib siiani Sinosure'i tegevust. Üks teatises nimetatud eesmärke on kõrgtehnoloogiliste ja uuel tehnoloogial põhinevate toodete ning kõrge lisandväärtusega toodete ekspordi toetamine ekspordikrediidi kindlustuse täiendava kasutamise kaudu.

(136)

Nagu eespool põhjendustes (40)–(52) on märgitud, tegi komisjon kindlaks, et Hiina valitsus peab paberitööstust peamiseks/strateegiliseks tootmissektoriks, mille aktiivne arendamine on Hiina valitsuse poliitiline eesmärk. Tuleb meenutada, et paberitööstus on üks 26 tootmissektorist, mis on liigitatud soodustatud sektoriks, nagu on märgitud põhjenduses (46) Komisjon märkis, et Sinosure'i ekspordikrediidi kindlustus moodustab lahutamatu osa laiemast finantssektorist, mille puhul on kindlaks tehtud, et valitsuse sekkumine mõjutab otseselt ja moonutab Hiina RV finantsturu toimimist (vt põhjendust (53) eespool).

(137)

Komisjon on teadlik muudest dokumentidest, mis tõendavad, et Sinosure teostab otseselt valitsuse poliitikat, millega muu hulgas toetatakse eksportivaid tootjaid. Nn kava 840 üksikasjad on sätestatud riiginõukogu 27. mai 2009. aasta teatises (38). Nimetus „kava 840“ viitab ekspordikindlustusele eraldatud 84 miljardile USA dollarile ja see on üks kuuest meetmest, mille riiginõukogu algatas 2009. aastal ülemaailmsele majanduskriisile järgnenud ekspordinõudluse ning sellest tulenenud suurenenud ekspordikrediidi kindlustuse nõudluse stabiliseerimiseks. Nimetatud kuus meedet hõlmavad ekspordikrediidi kindlustuse ulatuse suurendamist, lühiajalise ekspordikrediidi kindlustuse pakkumist 2009. aastal eraldatud 84 miljardi USA dollari ulatuses ja kindlustustariifide alandamist. Ainsa ekspordikrediidi kindlustust pakkuva poliitilise asutusena on Sinosure määratud kava täideviijaks. Kindlustusmaksete alandamisega seoses pidi Sinosure tagama, et lühiajalise ekspordikrediidi kindlustuse keskmine tariif väheneb 30 % võrreldes 2008. aasta üldise keskmise tariifiga.

(138)

Nn kava 421, mis on lisatud kaubandusministeeriumi ja rahandusministeeriumi 22. juuni 2009. aasta ühisele teatisele, milles käsitletakse täielikult komplekteeritud suurseadmete ekspordikindlustuse erikorra rakendamisküsimusi. Ka see on tähtis meede, mis toetab Hiina välisturule mineku poliitikat vastuseks 2009. aasta ülemaailmsele finantskriisile; sellega eraldati 42,1 miljardit USA dollarit kindlustusele, et toetada täielikult komplekteeritud suurseadmete eksporti. Vahendeid pidid haldama ja raha välja maksma Sinosure ja mõned teised finantseerimisasutused. Kõnealuses dokumendis nimetatud ettevõtete suhtes rakendati soodustingimustel finantsmeetmeid, sealhulgas ekspordikrediidi kindlustust. Hiina valitsuse koostööst loobumise tõttu ei olnud komisjonil võimalik hankida selle teatise kohaldamise kohta lisateavet. Vastupidiste tõendite puudumisel järeldas komisjon, et ka paberitööstus on selle dokumendiga hõlmatud.

(139)

Eespool öeldut arvestades tegi komisjon järelduse, et Sinosure on avaliku sektori asutus, kuna tal on volitused teostada valitsuse ülesandeid. Samale järeldusele jõuti varasemates subsiidiumivastastes uurimistes Hiina RV soodustatud sektorite kohta (39).

(140)

Kuna Sinosure on avaliku sektori asutus, kellele on antud valitsusasutuse volitused ja kes rakendab valitsuse seadusi ja kavasid, kujutab kaetud kvaliteetpaberi tootjatele ekspordikrediidi kindlustuse pakkumine endast rahalist toetust valitsuse rahaliste vahendite otsese ülekandmisena alusmääruse artikli 3 lõike 1 punkti a alapunkti i tähenduses.

c)   Kasu

(141)

Kuna Hiina valitsus ja Hiina eksportivad tootjad ei teinud koostööd, puudus komisjonil ettevõttepõhine teave, mille põhjal oleks olnud võimalik arvutada läbivaatamisega seotud uurimisperioodil eraldatud subsiidiumide summa. Kuid pidades silmas käesoleva meetmete aegumise läbivaatamise käigus tehtud lõplikke järeldusi, ei pidanud komisjon selle summa väljaarvutamist vajalikuks. Igal juhul ja lähtudes kaebuses esitatud teabest ning hiljutistest uurimistest, (40) tegi komisjon järelduse, et kunas Sinosure pakub ekspordikrediidi kindlustust soodsamatel tingimustel, kui kindlustatud isik turul tegelikult võiks saada, või pakub kindlustuskaitset, mida muidu turul üldse ei pakuta, on tegemist kasuga alusmääruse artikli 3 lõike 2 ja artikli 6 punkti c tähenduses.

(142)

Tõepoolest – Hiina valitsuse vastuses küsimustikule esitatud põhikirja punktis 11 on sätestatud, et äriühing tegutseb nullkasumiga. Teisisõnu ei püüa Sinosure põhikirja kohaselt saavutada mõistlikku kasumit, vaid tema eesmärk on saavutada nullkasum kooskõlas oma ülesandega olla ainus ametlik ekspordikrediidi kindlustuse andja Hiina RVs. Nagu eespool selgitatud, nähtub toimikus olevatest dokumentidest, et õigus- ja poliitikakeskkonna tõttu, milles Sinosure tegutseb, peab riigi omanduses olev äriühing oma avaliku poliitika eesmärgi täitmiseks rakendama valitsuse poliitikat ja kavasid. Kuuludes soodustatud sektorite hulka, mida riik konkreetselt toetab, on kaetud kvaliteetpaberi tootjatel olnud täielik juurdepääs ekspordikrediidi kindlustusele, mida Sinosure pakub soodustariifiga. Seetõttu pakub Sinosure paberisektorile piiramatut kindlustuskaitset ja tema pakutavad madalad kindlustusmaksed ei kajasta selles tootmisharus ekspordi kindlustamisega kaasnevat tegelikku riski.

(143)

Lisaks tehti päikesepaneelide meetmete aegumise läbivaatamise käigus kindlaks, et Sinosure sai 2015. aastal ehk käesoleva uurimise läbivaatamisega seotud uurimisperioodil kahjumit (41) ja oleks kahjumit kandnud ka 2013. ja 2014. aastal, kui kontsern ei oleks deklareerinud teatavat tegevusega mitteseotud tulu (42). Juba ainuüksi nende dokumenteeritud asjaolude põhjal võib järeldada, et Sinosure'i kindlustustariifid on tema pikaajaliste tegevuskulude katmiseks ebapiisavad.

(144)

Lähtudes eespool öeldust, tegi komisjon kindlaks, et eksisteerib kasu, mis ei oleks muidu kaetud kvaliteetpaberi tootmisharule kättesaadav olnud.

d)   Konkreetsus

(145)

Subsiidiumid sõltuvad eksporditegevusest alusmääruse artikli 4 lõike 4 punkti a tähenduses ja on seega konkreetsed.

e)   Järeldus

(146)

Lähtudes kättesaadavast teabest järeldas komisjon, et Hiina RV kaetud kvaliteetpaberi tootjad said läbivaatamisega seotud uurimisperioodil Sinosure'i poolt pakutud ekspordikrediidi kindlustusest kasu.

II.   Käibemaksu hüvitamine toodetele, milles on vähemalt 70 % ringlussevõetud kiude ja põllumajandusjääke

a)   Õiguslik alus

(147)

Alates 1. juulist 2015 on ressursse täielikult ärakasutava tootmise ja tööjõuteenuste käibemaksu tagastamise või käibemaksuvabastuse kava konsolideeritud vastavalt „Rahandusministeeriumi ja maksuameti teatis ressursse täielikult ärakasutavate toodete ja tööjõuteenuste kataloogi trükkimise ja väljaandmise kohta (CaiShui \[2015] nr 78)“. Kaetud kvaliteetpaberi riigisisese müügi suhtes kohaldatakse17 % käibemaksumäära. Vastavalt teatisele on äriühingutel õigus käibemaksu hüvitamisele 50 % ulatuses toodetelt, milles on vähemalt 70 % ringlussevõetud kiude ja põllumajandusjääke, näiteks suhkruroog, vanapaber ja õled.

b)   Toetuse saamise kriteeriumid

(148)

Vastavalt Hiina valitsuse esitatud kontrollimata teabele kohaldatakse eespool viidatud teatise kohaselt käibemaksu tagastamise meetmeid selliste toodete müümisel, mille tootmises on kasutatud ringlussevõetud, korduskasutatavat või üleliigset materjali või muust tootmisest saadud energiat.

c)   Praktiline rakendamine

(149)

Vastavalt Hiina valitsuse esitatud kontrollimata teabele haldab kava Hiina Rahvavabariigi maksuamet muude pädevate asutuste abil ning kohalikud maksuhaldurid rakendavad seda oma vastavas õigusruumis. Äriühingud, kes taotlevad käibemaksu tagastust, peavad esitama taotluse koos muude asjakohaste dokumentidega maksuhaldurile läbivaatamiseks. Kui taotlus kinnitatakse, on taotluse esitajal võimalik hüvitust saada.

d)   Uurimise tulemused

(150)

Komisjon leidis, et käibemaksu hüvitamist Hiina valitsuse poolt toodete puhul, milles on vähemalt 70 % ringlussevõetud kiudusid ja põllumajandusjääke, tuleks käsitada subsiidiumina alusmääruse artikli 3 lõike 1 punkti a alapunkti ii ja artikli 3 lõike 2 tähenduses, sest valitsus loobus tulust ning äriühingud said seeläbi kasu. Lähtudes kättesaadavast teabest järeldas komisjon, et subsiidium on alusmääruse artikli 4 lõike 2 tähenduses konkreetne.

(151)

Hiina valitsus ja eksportivad tootjad ei esitanud tõendeid selle kohta, et kaetud kvaliteetpaberi tootmissektor ei saa kaebuses väidetud käibemaksu hüvitamisest kasu. Tõepoolest on põhjenduses (147) viidatud teatises konkreetselt mainitud paberit kui toodet, mille tootmiseks kasutatakse selliseid ressursse nagu suhkruroog, vanapaber ja õled, ning sedastatakse, et tootjad peavad täitma paberimassi ja paberi tootmisele kehtivaid tehnilisi eeskirju. Eespool öeldust lähtuvalt järeldas komisjon, et Hiina valitsus pakub kaetud kvaliteetpaberi tootmissektorile subsiidiume käibemaksu hüvitamise vormis toodete puhul, milles on vähemalt 70 % ringlussevõetud kiudusid ja põllumajandusjääke, ning et Hiina RV kaetud kvaliteetpaberi tootjad said sellest hüvitamisest läbivaatamisega seotud uurimisperioodil kasu.

e)   Järeldus

(152)

Lähtudes kättesaadavast teabest järeldas komisjon, et Hiina RV kaetud kvaliteetpaberi tootjad said läbivaatamisega seotud uurimisperioodil sellest subsiidiumist kasu.

3.5.   Üldised järeldus subsideerimise jätkumise kohta

(153)

Lähtudes eespool öeldust järeldas komisjon, et Hiina RV kaetud kvaliteetpaberi tootjad said läbivaatamisega seotud uurimisperioodil tasakaalustatavatest subsiidiumidest jätkuvalt kasu.

3.6.   Impordi muutumine meetmete kehtetuks tunnistamise korral

—   Hiina RV tootmisvõimsus ja vaba tootmisvõimsus

(154)

Koostöö puudumisel tegi komisjon Hiina RV tootmisvõimsuse ja vaba tootmisvõimsuse kindlaks kättesaadavate andmete ja eelkõige taotluse esitaja esitatud teabe põhjal, mis sisaldas andmeid sõltumatult tööstusluure pakkujalt, vastavalt alusmääruse artiklile 28.

(155)

Hiina RV kaetud puiduvaba paberi tootmisvõimsus oli läbivaatamisega seotud uurimisperioodil 7 629 000 tonni, (43) millest 40 % moodustas kaetud kvaliteetpaberi tootmine (44). Hiina RV kogu kaetud puiduvaba paberi tootmisvõimsuse rakendusaste läbivaatamisega seotud uurimisperioodil oli 85 %, (45) mille tulemusel moodustus vaba tootmisvõimsus 1 167 000 tonni ehk 32 % kogu kaetud kvaliteetpaberi tarbimisest liidus. Eeldades, et ainult 40 % sellest võimsusest kasutatakse kaetud kvaliteetpaberi tootmiseks, oleks Hiina vaatlusaluse toote vaba tootmisvõimsus ligikaudu 13 % kogu tarbimisest liidus.

(156)

Lisaks leidis komisjon, et tootjatel on lihtne asendada muude kaetud puiduvabade toodete tootmine vaatlusaluse toote tootmisega (46). Kui Hiina tootjad peaksid minema üle kaetud kvaliteetpaberi tootmisele, siis suurendaks see tootmisvõimsust 3 877 000 tonni võrra, mida on rohkem kui 100 % liidu kogutarbimisest (3 589 694 tonni).

(157)

Ehkki kaetud puiduvaba paberi vaba tootmisvõimsus peaks prognoosi kohaselt langema 4 % võrra, oodatakse Hiina koduturu nõudluse languseks enam kui 10 % 2021. aastaks (47).

(158)

Eespool esitatu põhjal jõudis komisjon järeldusele, et Hiina eksportivatel tootjatel on märkimisväärne vaba tootmisvõimsus, mida nad saaksid kasutada kaetud kvaliteetpaberi tootmiseks, et seda meetmete kehtetuks tunnistamise korral liidu turule eksportida. Komisjon leidis ka, et ekspordi potentsiaal võib Hiina RV koduturu nõudluse oodatava vähenemise tõttu veelgi suureneda.

3.7.   Liidu turu atraktiivsus

(159)

Uurimine näitas, et liidu nõudlus kaetud kvaliteetpaberi järele on jäänud oluliseks. Ehkki liidu tarbimine vähenes vaatlusalusel perioodil, on liidu turg endiselt suurim maailmas, moodustades ülemaailmsest nõudlusest 25–30 %.

(160)

Olemasolevate andmete kohaselt olid Hiinast liidu lähedal asuvatesse kolmandatesse riikidesse suunatud ekspordi hinnad keskmiselt 7 % madalamad kui läbivaatamisega seotud uurimisperioodil kehtinud liidu hinnad. Selline hinnaerinevus on märkimisväärne, arvestades, et kaetud kvaliteetpaberi turg on konkureeriv ja väga hinnatundlik.

(161)

Lisaks prognoositakse Hiina RV koduturu nõudluse vähenemist, mis viitab Hiina tootjate tungivale vajadusele leida teisi turge, mis Hiina liigse tootmisvõimsuse vastu võtaksid. Ameerika Ühendriikide turg, mis on samuti oluline kaetud kvaliteetpaberi turg, jääb Hiina RV jaoks endiselt mitteatraktiivseks, sest Ameerika Ühendriigid on kehtestanud Hiina RV suhtes dumpingu- ja subsiidiumivastased meetmed, mis hõlmavad ka vaatlusalust toodet.

(162)

Sellega seoses väitis Hiina RV valitsus, et Hiinast pärineva impordi väikesed mahud näitavad, et liidu turg ei ole Hiina eksportivate tootjate jaoks sugugi atraktiivne. Hiina RV valitsus väitis ka seda, et Hiina ekspordistatistika kohaselt eksportis Hiina RV 2015. aastal rohkem kaetud kvaliteetpaberit kolme teise riiki (India, Jaapan ja Tai) ning ELi mittekuuluvatesse Euroopa riikidesse, mis näitab, et need riigid, kus ei ole kehtestatud kaubanduse kaitsemeetmeid, on atraktiivsemad. Samuti lisas Hiina RV valitsus, et Hiina RV on praeguseks sõlminud eri kaubanduspartneritega 14 vabakaubanduslepingut ning peab läbirääkimisi veelgi suurema hulga lepingute sõlmimiseks. See tooks kaasa kaetud kvaliteetpaberi ekspordi suurenemise asjaomastesse partnerriikidesse.

(163)

Kui käsitleda vabakaubanduslepingute mõju, siis kehtib see väide Hiina üldise toodangu kohta ega sisalda ühtegi tõendit vaatlusaluse toote kohta. Väidet peeti liiga kõikehõlmavaks ja puudusid tõendid, mis seda kinnitaksid. Igal juhul, nagu on selgitatud põhjenduses (166), viitab komisjonile kättesaadav teave vastupidisele.

(164)

Õigupoolest langes Hiina kaetud kvaliteetpaberi eksport liitu pea nullini pärast algsete meetmete rakendamist 2010. aastal, mis viitab sellele, et just need meetmed muutsid liidu turu Hiina eksportijate jaoks mitteatraktiivseks. Nende meetmete kehtetuks tunnistamine muudaks liidu turu taas atraktiivseks. Seetõttu lükatakse kõnealused väited tagasi.

(165)

APP kontsern tunnistas, et Euroopa turg on traditsiooniliselt oluline kaetud kvaliteetpaberi turg, kuid väitis, et selle olulisus on vähenenud pidevalt langeva nõudluse tõttu, samal ajal kui teistes riikides on nõudlus jäänud viimaste aastate jooksul samale tasemel või kasvanud. Ta väitis ka, et liidu turu vähesest atraktiivsusest annab tunnistust teistest riikidest pärineva impordi vähenemine pärast meetmete kehtestamist ning liidu tootmisharus toodetud kaetud kvaliteetpaberi ekspordi suured mahud.

(166)

Hoolimata kaetud kvaliteetpaberi tarbimise vähenemisest liidus, on liidu turg endiselt suurim kaetud kvaliteetpaberi turg maailmas. Toimikus olev teave viitab sellele, et vähemalt lähitulevikus jääb liidu turg maailma suurimaks kaetud kvaliteetpaberi turuks (48). Toimikus sisalduvate andmete kohaselt prognoositakse Hiinas kaetud kvaliteetpaberi nõudluse vähenemist ja võimalik nõudluse suurenemine teistel turgudel ei muudaks liidu turgu vähem atraktiivseks, kuna need turud on liidu turuga võrreldes väikesed. Esialgse uurimise uurimisperioodi jooksul oli muude riikide kui Hiina RV impordi maht liitu ja turuosa liidus tõepoolest suurem kui kõnealuse uurimise vaatlusalusel perioodil. Ent kaetud kvaliteetpaberi import kolmandatest riikidest esialgse uurimise uurimisperioodil tuli peamiselt Šveitsist, kus ühel liidu tootjal on kaetud kvaliteetpaberit tootev äriühing. Kõnealuse uurimise käigus tehti kindlaks, et asjaomane tootja lõpetas kaetud kvaliteetpaberi tootmise 2011. aastal, mistõttu Šveitsist enam toodangut ei imporditud. Kolmandate riikide impordi vähenemine ei ole seega kuidagi seotud liidu turu väidetava mitteatraktiivsusega ja kõnealune väide lükati seetõttu tagasi.

(167)

Lisaks ei mõjuta liidu tootmisharu suhteliselt kõrge eksporditase mingil moel järeldust, et liidu turg on atraktiivne, kuna suuremal osal vaatlusalusest perioodist olid keskmised hinnad väljaspool liitu, kus liidu tootmisharu pidi konkureerima Hiina RVst pärit kaetud kvaliteetpaberi subsideeritud ekspordiga, olid madalamad kui keskmised hinnad liidus. Seepärast lükatakse see väide tagasi.

(168)

Eespool toodud kaalutlusi silmas pidades jõudis komisjon järeldusele, et meetmete kehtetuks tunnistamise korral suunataks Hiina eksport tõenäoliselt liidu turule.

3.8.   Järeldus subsideerimise jätkumise tõenäosuse kohta

(169)

Lähtudes parimatest kättesaadavatest andmetest järeldas komisjon, et on olemas piisavad tõendid selle kohta, et vaatlusalusel perioodil jätkus Hiina RV kaetud kvaliteetpaberi tootmissektori subsideerimine ning see jätkub tõenäoliselt ka tulevikus.

(170)

Kaetud kvaliteetpaberi tootmissektori subsideerimine võimaldas Hiina tootjatel hoida oma tootmisvõimsused tasemel, mis ületas tunduvalt omamaist nõudlust, hoolimata turgude kahanemisest nii Hiinas kui ka kogu maailmas.

(171)

Seetõttu leidis komisjon, et tasakaalustavate meetmete kehtetuks tunnistamise tagajärjeks on tõenäoliselt see, et liidu turule naaseb märkimisväärses koguses vaatlusaluse toote subsideeritud importi. Hiina valitsus pakkus endiselt kaetud kvaliteetpaberi tootmissektorile erinevaid subsiidiumikavasid ning komisjonil on piisavalt tõendeid, et läbivaatamisega seotud uurimisperioodil sai kaetud kvaliteetpaberi tootmissektor neist kasu.

4.   KAHJU KORDUMISE TÕENÄOSUS

4.1.   Liidu tootmisharu ja liidu toodangu määratlus

(172)

Läbivaatamisega seotud uurimisperioodi jooksul tootis samasugust toodet 10 teadaolevat tootjat, kellest mõned on mitut paberivabrikut omavad kontsernid. Neid käsitatakse liidu tootmisharuna alusmääruse artikli 9 lõike 1 tähenduses.

(173)

Euroopa Liidu kogutoodang läbivaatamisega seotud uurimisperioodil oli ligikaudu 4 606 000 tonni. Läbivaatamistaotlust toetanud äriühingute arvele langes läbivaatamisega seotud uurimisperioodil enam kui 70 % Euroopa Liidu kogutoodangust. Nagu on märgitud põhjenduses (18), moodustas valimisse kaasatud liidu tootjate toodang üle 30 % samasuguse toote kogutoodangust liidus.

(174)

Taotluse esitaja esitatud makromajanduslikud andmed pärinevad Euro-Graphilt (49) ja on nõuetekohaselt kontrollitud.

4.2.   Liidu tarbimine

(175)

Komisjon tegi liidu tarbimise kindlaks, liites kokku liidu tootmisharu müügimahu liidu turul ja kolmandatest riikidest tuleva impordi, lähtudes artikli 14 lõike 6 alusel loodud andmebaasist.

(176)

Liidu tarbimine muutus järgmiselt.

Tabel 1

Liidu tarbimine

 

2012

2013

2014

RIP

Liidu kogutarbimine (tonnides)

3 972 818

3 643 010

3 626 277

3 589 694

Indeks (2012 = 100)

100

92

91

90

Allikas: Euro-Graph ja artikli 14 lõike 6 kohane andmebaas.

(177)

Vaatlusalusel perioodil vähenes liidu tarbimine 10 % võrra. Võrreldes 2012. aastaga vähenes see 2013. aastal 8 % ja jätkas vähenemist aeglustuva tempoga. Liidu hinnanguline tarbimine oli läbivaatamisega seotud uurimisperioodil 21 % väiksem kui esialgse uurimise uurimisperioodi tarbimine (4 572 057 tonni). Tarbimise vähenemine annab tunnistust joonestuspaberi üldise nõudluse vähenemisest, mille põhjuseks on peamiselt kiiresti arenev digitaalmeedia, mis on asendamas traditsioonilist trükimeediat.

4.3.   Asjaomasest riigist pärit import

4.3.1.   Asjaomasest riigist pärit impordi maht ja turuosa

(178)

Hiina RVst pärit import liitu muutus järgmiselt.

Tabel 2

Impordi maht ja turuosa

 

2012

2013

2014

RIP

Vaatlusalusest riigist pärit impordi maht (tonnides)

701

905

452

389

Indeks (2012 = 100)

100

129

64

55

Turuosa (%)

0,02

0,02

0,01

0,01

Indeks (2012 = 100)

100

141

71

61

Allikas: artikli 14 lõike 6 kohane andmebaas.

(179)

Vaatlusalusel perioodil oli Hiina RVst pärit impordi maht liitu väheoluline.

4.3.2.   Asjaomasest riigist pärit impordi hind ja hinna allalöömine

(180)

Kuna Hiina RVst pärit kaetud kvaliteetpaberi impordi maht liitu oli tühine, siis asjaolu, et see moodustas vähem kui 0,5 % koguimpordist vastavate CN-koodide kohaselt nii Eurostatis kui ka Hiina RV ametlikus ekspordistatistikas ning selle vähese müügikoguse hinnad olid ebausaldusväärsed, ei olnud võimalik kasutada liidu impordistatistikat, et teha järeldusi Hiina RVst pärit impordihindade kohta. Komisjon järeldas, et aseainena tuleb kasutada Hiina RVst teistesse riikidesse suunatud kaetud kvaliteetpaberi müügiandmeid, et teha kindlaks, milline oleks hindade allalöömine, kui Hiina äriühingud müüksid selliste hindadega liitu.

(181)

Läbivaatamisega seotud uurimisperioodil tegi komisjon kindlaks teoreetilise hinna allalöömise taseme, võrreldes liidu tootmisharu kaalutud keskmist müügihinda sõltumatule kliendile liidu turul, korrigeerituna tehasehindade tasemele, Hiina kaalutud keskmise ekspordihinnaga liidu lähedal asuvatele riikidele, korrigeerituna liidu CIF-hindade tasemele ja olulisi kulusid arvesse võttes. Kuna Hiina eksportivate tootjatega puudus igasugune koostöö, tugineti Hiinast teistesse riikidesse eksportimise hindade arvutamisel kättesaadavatele andmetele vastavalt alusmääruse artiklile 28. Ekspordihinna määramiseks kasutati mitmesuguseid allikaid. Leiti, et kõige sobivam alus on Hiina eksportivate tootjate poolt esitatud kaalutud keskmise meetodil põhinevad arved liidule lähedal asuvatele kolmandatele riikidele, nt Egiptus, Venemaa ja Türgi, mille esitas taotluse esitaja. Hindade võrdlemine näitas, et kui Hiina eksportijad oleksid läbivaatamisega seotud uurimisperioodil müünud liitu kõnealuste hindadega, oleksid Hiina impordihinnad löönud liidu tootmisharu hinnad alla 5,4 % võrra.

4.4.   Import muudest kolmandatest riikidest

(182)

Alljärgnevas tabelis on esitatud muudest kolmandatest riikidest kui Hiina RV liitu suunatud impordi mahu ja turuosa ning keskmise hinna muutumine vaatlusalusel perioodil. Tabel põhineb artikli 14 lõike 6 kohastel andmetel.

Tabel 3

Import kolmandatest riikidest

 

2012

2013

2014

RIP

Maht (tonnides)

35 864

29 264

50 958

45 282

Indeks (2012 = 100)

100

82

142

126

Turuosa (%)

0,9

0,8

1,4

1,3

Keskmine hind (eurot/t)

952

964

827

889

Indeks (2012 = 100)

100

101

87

93

Allikas: artikli 14 lõike 6 kohane andmebaas.

(183)

Muudest riikidest kui Hiina RV pärit impordi kogumaht liitu oli kogu vaatlusaluse perioodi jooksul väike ja nende riikide üldine turuosa kõikus 1 % ümber. Selle impordi keskmised hinnad olid kõrgemad kui liidu tootmisharu keskmised hinnad. Läbivaatamisega seotud uurimisperioodil ei olnud ühelgi kolmandal riigil eraldi suuremat turuosa kui 0,4 %.

4.5.   Liidu tootmisharu majanduslik olukord

4.5.1.   Üldised märkused

(184)

Kookõlas alusmääruse artikli 8 lõikega 4 uuris komisjon vaatlusalusel perioodil kõiki liidu tootmisharu olukorra seisukohalt asjakohaseid majandusnäitajaid. Nagu on märgitud põhjenduses (18), kasutati liidu tootmisharu jaoks väljavõttelist uuringut.

(185)

Kahju kindlakstegemisel eristas komisjon makro- ja mikromajanduslikke kahjunäitajaid. Komisjon hindas kogu liidu tootmisharu makromajanduslikke näitajaid, tuginedes taotluse esitaja läbivaatamistaotluses esitatud andmetele. Mikromajanduslikke näitajaid hindas komisjon ainult valimisse kaasatud äriühingute puhul nende kontrollitud andmete alusel, mis sisaldusid küsimustikus antud vastustes. Mõlemad andmekogumid leiti olevat liidu tootmisharu majanduslikule olukorrale tüüpilised.

(186)

Makromajanduslikud näitajad on järgmised: toodang, tootmisvõimsus, tootmisvõimsuse rakendamise määr, müügimaht, turuosa, kasv, tööhõive, tootlikkus, subsideerimise suurus ja taastumine varasemast subsiidiumist.

(187)

Mikromajanduslikud näitajad on järgmised: keskmine ühikuhind, ühikukulu, tööjõukulu, varud, kasumlikkus, rahavoog, investeeringud, investeeringutasuvus ja kapitali kaasamise võime.

4.5.2.   Makromajanduslikud näitajad

4.5.2.1.   Toodang, tootmisvõimsus ja tootmisvõimsuse rakendusaste

(188)

Liidu kogutoodang, tootmisvõimsus ja tootmisvõimsuse rakendamine muutusid vaatlusalusel perioodil järgmiselt.

Tabel 4

Toodang, tootmisvõimsus ja tootmisvõimsuse rakendamine

 

2012

2013

2014

RIP

Tootmismaht (tonnides)

5 211 487

4 833 511

4 737 310

4 606 000

Indeks (2012 = 100)

100

93

91

88

Tootmisvõimsus (tonnides)

5 889 216

5 636 892

5 380 258

4 988 000

Indeks (2012 = 100)

100

96

91

85

Tootmisvõimsuse rakendamine (%)

88,5

85,7

88

92,3

Indeks (2012 = 100)

100

97

100

104

Allikas: Euro-Graph.

(189)

Vaatlusalusel perioodil vähenes tootmine 12 %. Võrreldes 2012. aastaga vähenes see 2013. aastal 7 % ja jätkas vähenemist aeglustuva tempoga.

(190)

Juba enne vaatlusalust perioodi olid liidu tootjad teinud suuri ümberkorraldusi, et tulla toime struktuurilise ülevõimsusega, ning nende ümberkorraldustega jätkati ka vaatlusalusel perioodil. Selle tõttu, et osa tehaseid suleti ja teised tehased muudeti tehasteks, kus toodetakse muid paberitooteid peale kaetud kvaliteetpaberi, vähenes liidu kaetud kvaliteetpaberi tootmise võimsus aastast 2012 kuni läbivaatamisega seotud uurimisperioodini umbes 901 216 tonni ehk 15 % võrra.

(191)

Tootmisvõimsuse pidev vähenemine võimaldas liidu tootmisharul hoida tootmisvõimsuse rakendamist vaatlusalusel perioodil suhtelistelt stabiilsel tasemel ja kasvatada tootmisvõimsust läbivaatamisega seotud uurimisperioodil isegi 92,3 %ni, mis on peaaegu neli protsendipunkti kõrgem tase kui 2012. aastal.

(192)

Uurimine näitas, et tootmisvõimsuse rakendamise kõrge tase on paberitööstuse pikaajalise elujõulisuse seisukohast oluline tegur, sest investeeringud põhivarasse on suured ja see mõjutab keskmist tootmiskulu.

4.5.2.2.   Müügimaht ja turuosa

(193)

Liidu tootmisharu müügimaht ja turuosa muutusid vaatlusalusel perioodil järgmiselt.

Tabel 5

Müügimaht ja turuosa

 

2012

2013

2014

RIP

Müügi kogumaht liidu turul (tonnides)

3 936 253

3 612 841

3 574 868

3 544 023

Indeks (2012 = 100)

100

92

91

90

Turuosa (%)

99,1

99,2

98,6

98,7

Indeks (2012 = 100)

100

100

99

100

Allikas: Euro-Graph.

(194)

Vaatlusalusel perioodil vähenes müügimaht liidu turul 10 %. Võrreldes 2012. aastaga vähenes see 2013. aastal 8 % ja jätkas vähenemist aeglustuva tempoga.

(195)

Kuna vaatlusalusel perioodil ei imporditud kaetud kvaliteetpaberit liitu peaaegu üldse, jäi liidu tootmisharu turuosa stabiilseks ja püsis 99 % ümber.

4.5.2.3.   Kasv

(196)

Vaatlusalusel perioodil ei toimunud liidu tootmisharus tootmises ja müügis mingit kasvu. Need majandusnäitajad järgisid hoopis üsna täpselt liidu tarbimises valitsevat langustendentsi.

4.5.2.4.   Tööhõive ja tootlikkus

(197)

Tööhõive ja tootlikkus muutusid vaatlusalusel perioodil järgmiselt.

Tabel 6

Tööhõive ja tootlikkus

 

2012

2013

2014

RIP

Töötajate arv (täistöökohtades)

9 808

8 896

7 782

7 418

Indeks (2012 = 100)

100

91

79

76

Tootlikkus (tonnides töötaja kohta)

531

543

609

621

Indeks (2012 = 100)

100

102

115

117

Allikas: Euro-Graph.

(198)

Vaatlusalusel perioodil vähenes töötajate arv 24 %, seejuures toimus vähenemine igal aastal. See peegeldab üht osa pikaajalistest ümberkorraldustest, mida liidu tootmisharu on teinud, et tulla toime struktuurilise ülevõimsusega, nagu on selgitatud põhjenduses (190).

(199)

Töötajate arvu oluline vähendamine on märkimisväärselt suurendanud tootlikkust, mida mõõdetakse toodangu hulgaga (tonnides) töötaja kohta aastas, mis on vaatlusalusel perioodil suurenenud 17 %.

4.5.2.5.   Subsiidiumi suurus ja varasemast subsideerimisest taastumine

(200)

Vaatlusalusel perioodil ei toimunud kaetud kvaliteetpaberi importi Hiina RVst peaaegu üldse, seepärast võib järeldada, et subsiidiumi suurus ei mõjutanud liidu tööstusharu, mis oli varasemast subsideerimisest toibumas.

4.5.3.   Mikromajanduslikud näitajad

4.5.3.1.   Hinnad ja neid mõjutavad tegurid

(201)

Liidu tootmisharu keskmine müügihind liidus asuvatele sõltumatutele klientidele muutus vaatlusalusel perioodil järgmiselt.

Tabel 7

Müügihind liidus ja ühiku tootmiskulu

 

2012

2013

2014

RIP

Keskmine ühiku müügihind liidu turul (eurot/tonn)

723

709

688

680

Indeks (2012 = 100)

100

98

95

94

Ühiku tootmiskulu (eurot/tonn)

672

664

609

631

Indeks (2012 = 100)

100

99

91

94

Allikas: valimisse kaasatud liidu tootjatelt küsimustikule saadud kontrollitud vastused.

(202)

Liidu tootmisharu ühiku müügihinnad müügi puhul sõltumatutele tarbijatele liidu turul langesid vaatlusalusel perioodil 6 %. Väikese hilinemisega järgisid hinnasuundumused tootmiskulude suundumusi.

(203)

Liidu tootmisharu ühiku tootmiskulu langes vaatlusalusel perioodil samuti 6 %, seejuures täheldati suurimat langust perioodil 2013-2014 (miinus 8 %).

4.5.3.2.   Tööjõukulud

(204)

Keskmised tööjõukulud muutusid vaatlusalusel perioodil järgmiselt.

Tabel 8

Keskmine tööjõukulu töötaja kohta

 

2012

2013

2014

RIP

Keskmised tööjõukulud töötaja kohta (eurodes)

68 405

65 812

67 716

70 973

Indeks (2012 = 100)

100

96

99

104

Allikas: valimisse kaasatud liidu tootjatelt küsimustikule saadud kontrollitud vastused.

(205)

Võrreldes 2012. aastaga vähenesid 2013. aastal keskmised tööjõukulud töötaja kohta 4 %, seejärel stabiliseerusid ning jõudsid läbivaatamisega seotud uurimisperioodil tasemele, mis oli 4 % kõrgem kui 2012. aastal.

4.5.3.3.   Laovarud

(206)

Varude tase muutus vaatlusalusel perioodil järgmiselt.

Tabel 9

Laovarud

 

2012

2013

2014

RIP

Lõppvarud (tonnides)

112 957

122 545

119 642

122 264

Indeks (2012 = 100)

100

108

106

108

Lõppvarud protsendina toodangust (%)

7

8

8

8

Indeks (2012 = 100)

100

114

115

114

Allikas: valimisse kaasatud liidu tootjatelt küsimustikule saadud kontrollitud vastused.

(207)

Perioodil 2012-2013 suurenesid liidu tootmisharu lõppvarud 8 % ja jäid seejärel ülejäänud vaatlusalusel perioodil suhteliselt stabiilsele tasemele. Vähenevad tootmismahud tõid kaasa lõppvarude taseme üleüldise suurenemise, arvestades lõppvarude protsenti toodangust, 14 % võrra vaatlusalusel perioodil.

4.5.3.4.   Kasumlikkus, rahavoog, investeeringud, investeeringutasuvus ja kapitali kaasamise võime

(208)

Kasumlikkus, rahavoog, investeeringud ja investeeringutasuvus muutusid vaatlusalusel perioodil järgmiselt.

Tabel 10

Kasumlikkus, rahavoog, investeeringud ja investeeringutasuvus

 

2012

2013

2014

RIP

Müügi kasumlikkus liidus sõltumatutele klientidele (% müügikäibest)

0,7

– 0,4

5

2,3

Indeks (2012 = 100)

100

– 58

693

319

Rahavoog (eurodes)

58 381 268

51 220 769

102 223 699

75 644 423

Indeks (2012 = 100)

100

88

175

130

Investeeringud (eurodes)

20 414 097

23 120 553

18 603 022

17 369 221

Indeks (2012 = 100)

100

113

91

85

Investeeringutasuvus (%)

1,8

– 6,7

9,6

9,1

Indeks (2012 = 100)

100

– 380

546

518

Allikas: valimisse kaasatud liidu tootjatelt küsimustikule saadud kontrollitud vastused.

(209)

Selleks et määrata kindlaks liidu tootmisharu kasumlikkus, esitas komisjon liidu sõltumatutele klientidele müüdud kaetud kvaliteetpaberi eest saadud maksueelse puhaskasumi protsendina selle müügi käibest. Vaatlusalusel perioodil suurenes liidu tootmisharu kasumlikkus umbes 0,7–2,3 %. Märgitakse, et esialgses uurimises kehtestati tootmisharu sihtkasumiks 8 % (50). Kõige tugevam aasta oli 2014, kui liidu tootmisharu kasumlikkus moodustas 5 %, millele aitasid kaasa tooraine, peamiselt paberimassi madalamad hinnad, ümberkorralduste positiivne mõju ja tõhususe paranemine. Läbivaatamisega seotud uurimisperioodil avaldas kasumlikkusele ebasoodsat mõju Briti naela langev vahetuskurss euro suhtes.

(210)

Netorahavoog on liidu tootmisharu võimekus oma tegevust ise rahastada. Vaatlusalusel perioodil oli rahavoog positiivne ja selle suundumus peegeldas suuresti kasumlikkuse kujunemist, seejuures oli 2014. aasta tugevaim.

(211)

Arvestades kaetud kvaliteetpaberi nõudluse vähenemist nii liidus kui ka välisriikides, ei teinud liidu tootmisharu investeeringuid uutesse tootmisvõimsustesse ning investeeringute üldine tase langes 15 %. Tehtud investeeringud suunati hooldusesse, kapitaliasendusse, energiatõhususe parandamisesse ja keskkonnakaitsestandardite järgimise tagamiseks mõeldud meetmetesse.

(212)

Investeeringutasuvus on kasum väljendatuna protsendina põhivara arvestuslikust netoväärtusest. Investeeringutasuvuse kujunemist vaatlusalusel perioodil mõjutas nii varade puhasväärtuse vähenemine kui ka kasumlikkuse areng, mis selgitab 2013. aasta negatiivset tulemust ning 2014. aasta ja läbivaatamisega seotud uurimisperioodi tugevasti paranenud tulemusi.

(213)

Arvestades olemasoleva võla maksumust, liidu tootmisharu suhteliselt madalat kasumlikkust ja jätkuvalt langevat nõudlust kaetud kvaliteetpaberi järele, on liidu tootmisharu suutlikkus kapitali kaasata esialgse uurimisega võrreldes paranenud, ent jääb endiselt piiratuks.

4.5.4.   Järeldus liidu tootmisharu olukorra kohta

(214)

Vaatlusalusel perioodil andsid kahjunäitajad vastuolulise pildi. Samal ajal kui finantssuutlikkuse näitajad, nt kasumlikkus, rahavoog ja investeeringutasuvus paranesid, jätkasid mahunäitajad, nt tootmis- ja müügimaht langemist.

(215)

Finantssuutlikkuse näitajate paranemine tulenes nii toorainehindade langusest 2014. aastal kui ka liidu tootjate tehtud ümberkorraldustest, mille eesmärk oli tootmisvõimsuste vähendamine ja efektiivsuse parandamine. Negatiivseid suundumusi tootmis- ja müügimahtudes põhjustas pidevalt vähenev nõudlus kaetud kvaliteetpaberi järele nii liidu kui ka välisriikide turgudel, mistõttu pidi liidu tootmisharu jätkama ümberkorraldustega, sealhulgas sulgema osad paberitehased ja muutma teised muud tüüpi paberit tootvateks tehasteks.

(216)

Kaetud kvaliteetpaberi nõudluse edasine prognoositav vähenemine järgmise 5–10 aasta jooksul toetab järeldust, et liidu tootmisharu olukord püsib keerulisena ning edasine tootmismahtude ja tootmisvõimsuse vähendamine on vajalik.

(217)

Uurimine näitas, et esialgses uurimises sätestatud meetmetel on olnud positiivne mõju liidu tootmisharule, mis taastas oma turuosa ning suutis tõsta enda toodetud kaetud kvaliteetpaberi hinna tasemele, mis kattis tehtud kulud, ja rahastada tehtavaid ümberkorraldusi.

(218)

Eespool esitatut arvestades järeldab komisjon, et liidu tootmisharu ei kandnud olulist kahju alusmääruse artikli 8 lõike 4 tähenduses. Sellele vaatamata on liidu tootmisharu kaetud kvaliteetpaberi pidevalt väheneva nõudluse ja sellega seotud kõrgete ümberkorralduskulude tõttu (seejuures mõjutasid mõlemad tegurid oluliselt tootmisharu kasumlikkust) haavatavas olukorras.

4.6.   Kahju kordumise tõenäosus

(219)

Põhjenduses (171) jõudis komisjon järeldusele, et meetmete kehtetuks tunnistamine tooks kaasa subsideerimise kordumise ja kaetud kvaliteetpaberi subsideeritud ekspordi suurenemise Hiina RVst liitu.

(220)

Põhjenduses (181) leidis komisjon, et läbivaatamisega seotud uurimisperioodil eksportis Hiina RV kaetud kvaliteetpaberit liidu lähedal asuvatesse riikidesse madalamate hindadega, kui olid liidu tootmisharu müügihinnad liidu turul. Selle tulemusel järeldas komisjon, et kui meetmetel lastakse aeguda, löövad Hiina eksportivate tootjate hinnad liidu tootmisharu hinnad liidu turul tõenäoliselt alla.

(221)

Lisaks, nagu on märgitud põhjenduses (166), on liidu turg suurim kaetud kvaliteetpaberi turg maailmas. Turu üldine suurus ja kaetud kvaliteetpaberi hulgiostjate olemasolu muudavad selle tõepoolest Hiina kaetud kvaliteetpaberi tootjatele atraktiivseks, kuna suured tarnemahud võimaldavad neil paremini kasutada oma (vaba) tootmisvõimsust, mis omakorda vähendab ühiku tootmiskulu. Seetõttu, kui meetmed tunnistatakse kehtetuks, ja arvestades Hiina RV vaba tootmisvõimsuse kasutamisest saadavat majanduslikku kasu (vt põhjendused (154)–(158)), on tõenäoline, et Hiina eksportivad tootjad pakuksid kaetud kvaliteetpaberit liidu turul subsideeritud hindadega, avaldades sellega survet liidu tootmisharu hindadele ja kasumlikkusele.

(222)

Uurimine on näidanud (vt põhjendus (218)), et liidu tootmisharu olukord on haavatav.

(223)

Uurimine kinnitas ka esialgse uurimise järeldusi, mille kohaselt on suur tootmisvõimsuse rakendamine paberitootjate pikaajalise elujõulisuse seisukohast oluline, sest paberi tootmine on kapitalimahukas. Subsideeritud impordi puudumine vaatlusalusel perioodil võimaldas liidu tootmisharul tõsta kaetud kvaliteetpaberi hindu kulusid katvale tasemele, rahastada ümberkorraldusi ja suurendada tootmisvõimsuse rakendusastet. Subsideeritud impordi kordumine ja sellest tulenev hinnasurve pööraks need positiivsed arengusuundumused tagasi, kuna liidu tootmisharu jääks ilma rahavoost, mis on vajalik ümberkorralduste rahastamiseks, et kohaneda kaetud kvaliteetpaberi nõudluse ülemaailmse vähenemisega. See õõnestaks ka varem tehtud ümberkorralduspüüdluste positiivset mõju ning tooks kaasa kõikide kahjunäitajate halvenemise.

(224)

Seetõttu jõudis komisjon järeldusele, et Hiinast pärit kaetud kvaliteetpaberi impordi suhtes kehtestatud tasakaalustavate meetmete kehtetuks tunnistamine tooks tõenäoliselt kaasa kahju kordumise.

5.   LIIDU HUVID

(225)

Kooskõlas alusmääruse artikliga 31 uuris komisjon, kas Hiina RV suhtes kehtivate meetmete säilitamine oleks vastuolus liidu kui terviku huvidega. Liidu huvide kindlaksmääramisel lähtuti kõigi asjaomaste huvitatud isikute, sealhulgas liidu tootmisharu, importijate ja kasutajate huvide hindamisest.

5.1.   Liidu tootmisharu huvid

(226)

Uurimine näitas, et kehtivad meetmed võimaldasid liidu tootmisharul varasemast subsideerimisest taastuda, hoida kaetud kvaliteetpaberi hinnad kulusid katval tasemel ja parandada oma finantssuutlikkust. Need positiivsed suundumused võimaldasid liidu tootmisharul omakorda tulla toime kaetud kvaliteetpaberi nõudluse jätkuvast vähenemisest tulenevate raskustega pikaajaliste ümberkorralduskavade elluviimise kaudu, mille raames suleti muu hulgas osad paberivabrikud ja hakati teistes vabrikutes tootma muud tüüpi paberit.

(227)

Ilma subsideeritud impordi poolse hinnasurveta suudab liidu tootmisharu hoida kaetud kvaliteetpaberi hinnad kulusid katval tasemel, teenida ümberkorralduste rahastamiseks vajalikku tulu ning kohaneda kaetud kvaliteetpaberi pidevalt väheneva nõudlusega seotud raskustega.

(228)

Selle põhjal järeldas komisjon, et kehtivate tasakaalustavate meetmete säilitamine oleks liidu tootmisharu huvides.

5.2.   Sõltumatute importijate/kaubandusettevõtjate huvid

(229)

Importijad/kauplejad koostööd ei teinud. Tuginedes asjaolule, et vaatlusalusel perioodil ei toimunud Hiina RVst peaaegu mingit kaetud kvaliteetpaberi importi, tegi komisjon järelduse, et vaatlusaluse toote import ei moodusta olulist osa importijate/kauplejate äritegevusest ning et puudusid tegurid, mis oleksid viidanud sellele, et meetmete säilitamine oleks neid ebaproportsionaalselt mõjutanud.

5.3.   Kasutajate huvid

(230)

Üksikkasutajad koostööd ei teinud. Komisjon sai trükitööstuse ühingult (Intergraf) kirjaliku vastuse, mida toetasid veel kolm ühingut (BPIF, Gratkom ja Bundesverband Druck und Medien).

(231)

Vastuses selgitati, et liidu trükitööstus kannab kahju seetõttu, et trükimeedia on asendumas digimeediaga, samuti trükitoodangu suuremahulise importimise tõttu, eelkõige Hiina RVst. Väitega taheti viidata sellele, et dumpinguvastased meetmed on nõrgestanud trükitööstuse konkurentsivõimet, kuna see haru vajab tollimaksuvaba juurdepääsu paberile. Ainus tõend, mis massilist importi puudutava väite kohta esitati, oli Hiina RVst pärit trükitoodangu hinnanguline koguimpordi maht, mis hõlmab suurt hulka trükitooteid, mis ei ole trükitud kaetud kvaliteetpaberile. Kättesaadava teabe põhjal ei olnud komisjonil võimalik tuvastada, milline osa Hiinast imporditud toodetest trükitakse kaetud kvaliteetpaberile ja milline osa muud liiki paberile.

(232)

Esialgse uurimise käigus leiti, et enamik kaetud kvaliteetpaberile trükitud toodetest on „ajatundlikud“ tooted, näiteks ajakirjad, brošüürid, otsepost ja reklaamlehed, mida ajamahuka transportimise tõttu suure tõenäosusega ei impordita Hiina RVst. Taotleja esitatud teave läbivaatamise käigus kinnitas, et esialgse uurimise järeldused on endiselt kehtivad.

(233)

Seetõttu järeldas komisjon, et ehkki osad trükimaterjalid trükitakse tõenäoliselt kaetud kvaliteetpaberile liidust väljapool dumpinguvastaste ja tasakaalustavate tollimaksude tõttu, on viimaste mõju liidu trükitööstuse majanduslikule olukorrale piiratud.

5.4.   Järeldus liidu huvide kohta

(234)

Eespool öeldut silmas pidades jõudis komisjon järeldusele, et puuduvad liidu huvidega seotud veenvad põhjused, mis räägiksid Indiast pärit impordi suhtes praegu kehtivate tasakaalustavate meetmete kehtivuse pikendamise vastu.

6.   JÄRELDUS JA TEATAVAKSTEGEMINE

(235)

Kõiki huvitatud isikuid teavitati olulistest asjaoludest ja kaalutlustest, mille alusel kavatseti jätta kehtivad tasakaalustusmeetmed jõusse. Samuti anti neile 11 päeva aega esitada pärast kõnealust teatavakstegemist oma märkused. Komisjoni järeldusi toetavad märkused ja ettepaneku tasakaalustavate meetmete säilitamise kohta esitas vaid taotluse esitaja.

(236)

Eeltoodust tuleneb, et vastavalt alusmääruse artiklile 18 tuleks teatava Hiina RVst pärit kaetud kvaliteetpaberi impordi suhtes kohaldatavad rakendusmäärusega (EL) nr 452/2011 kehtestatud tasakaalustavad meetmed säilitada.

(237)

Käesolev määrus on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1036 (51) artikli 15 lõike 1 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Kehtestatakse lõplik tasakaalustav tollimaks Hiina Rahvavabariigist pärit ning praegu CN-koodide ex 4810 13 00, ex 4810 14 00, ex 4810 19 00, ex 4810 22 00, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10 ja ex 4810 99 80 (TARICi koodid 4810130020, 4810140020, 4810190020, 4810220020, 4810293020, 4810298020, 4810991020 ja 4810998020) alla kuuluva kaetud kvaliteetpaberi suhtes, mis on kas paber või papp (v. a jõupaber või -papp), mis on kaetud ühelt või mõlemalt poolt ning mida turustatakse kas lehtedena või rullides ja mille kaal ruutmeetri kohta on vahemikus 70–400 grammi ning heledus on rohkem kui 84 (mõõdetuna ISO standardi 2470-1 kohaselt).

Lõplikku tasakaalustavat tollimaksu ei kohaldata rullide suhtes, mida kasutatakse rotatsioonitehnikaga trükipressides. Rulle, mida kasutatakse rotatsioonitehnikaga trükipressides, määratletakse kui rulle, mis juhul, kui neid katsetatakse vastavalt ISO katsestandardile ISO 3783:2006 („Paper and board – Determination of resistance to picking – Accelerated speed method using the IGT-type tester (electric model)“), annavad tulemuseks vähem kui 30 N/m mõõdetuna paberi ristsuunas (CD) ja vähem kui 50 N/m mõõdetuna masinasse sisestamise suunas (MD). Lõplikku tasakaalustavat tollimaksu ei kohaldata ka mitmekihilise paberi ja mitmekihilise papi suhtes.

2.   Tollimaksu määr, mida kohaldatakse netohinna suhtes liidu piiril enne tollimaksu tasumist, on lõikes 1 kirjeldatud ja alljärgnevalt nimetatud tootjate valmistatud toodete puhul järgmine:

Äriühing

Tollimaksu määr

TARICi lisakood

Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd (Zhenjiang City, Jiangsu provints, Hiina RV) Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd (Suzhou City, Jiangsu Province, Hiina RV)

12 %

B001

Shangdong Chenming Paper Holdings Limited (Shouguang City, Shandongi Province, Hiina RV), Shouguang Chenming Art Paper Co., Ltd (Shouguang City, Shandong Province, Hiina RV)

4 %

B013

Kõik muud äriühingud

12 %

B999

3.   Kui ei ole sätestatud teisiti, kohaldatakse kehtivaid tollimaksusätteid.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. juuli 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 176, 30.6.2016, lk 55.

(2)  Nõukogu 6. mai 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 452/2011, millega kehtestatakse lõplik subsiidiumivastane tollimaks Hiina Rahvavabariigist pärit kaetud kvaliteetpaberi impordi suhtes (ELT L 128, 14.5.2011, lk 18).

(3)  Nõukogu 6. mai 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 451/2011, millega kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist pärit kaetud kvaliteetpaberi impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks ning nõutakse lõplikult sisse selle suhtes kehtestatud ajutine tollimaks (ELT L 128, 14.5.2011, lk 1).

(4)  Kohtuasjad T-443/11 ja T-444/11.

(5)  ELT C 280, 25.8.2015, lk 8.

(6)  Teade Hiina Rahvavabariigist pärit teatava kaetud kvaliteetpaberi impordi suhtes kehtestatud tasakaalustusmeetmete aegumise läbivaatamise algatamise kohta (ELT C 172, 13.5.2016, lk 19).

(7)  Teade Hiina Rahvavabariigist pärit teatava kaetud kvaliteetpaberi impordi suhtes kohaldatavate dumpinguvastaste meetmete aegumise läbivaatamise algatamise kohta (ELT C 172, 13.5.2016, lk 9).

(8)  Nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1225/2009 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (ELT L 343, 22.12.2009, lk 51).

(9)  Sinar Mas kontserni kuuluvad: Gold East Paper Co., Ltd; Gold Huasheng Paper co., Ltd. and Hainan Jinhai Pulp and Paper Co., Ltd.

(10)  WT/DS437/AB/R (Ameerika Ühendriigid – tasakaalustavate tollimeetmete kohta teatavatele Hiina toodetele), 18. detsembri 2014. aasta apellatsioonikogu ettekanne, punktid 4.178–4.179). Apellatsioonikogu ettekandes tsiteeriti dokumente WT/DS295/AB/R (Mehhiko – lõplikud dumpinguvastased meetmed veiselihale ja riisile), 29. novembri 2005. aasta apellatsiooniasutuse ettekanne, punkt 293, ja WT/DS436/AB/R (Ameerika Ühendriigid – tasakaalustavad meetmed teatavatele Indiast pärit kuumvaltsitud süsinikterasest toodetele), 8. detsembri 2014. aasta apellatsioonikogu ettekanne, punktid 4.416– 4.421.

(11)  Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1239/2013, millega kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist pärit või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordi suhtes lõplik tasakaalustav tollimaks (ELT L 325, 5.12.2013, lk 66).

(12)  Komisjoni 1. märtsi 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/366, millega pärast aegumise läbivaatamist vastavalt määruse (EL) 2016/1037 artikli 18 lõikele 2 ja pärast osalise vahepealse läbivaatamise lõpetamise uurimist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1037 artikli 19 lõikele 3 kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist pärinevate või sealt saadetud kristalsest ränist fotoelektriliste moodulite ja nende põhikomponentide (elementide) impordi suhtes lõplikud tasakaalustavad tollimaksud (ELT L 56, 3.3.2017, lk 1).

(13)  Komisjoni 16. detsembri 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1379/2014, millega kehtestatakse teatavate Hiina Rahvavabariigist pärit klaasfilamentkiust toodete impordi suhtes lõplik tasakaalustav tollimaks ja muudetakse nõukogu rakendusmäärust (EL) nr 248/2011, millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks teatavate Hiina Rahvavabariigist pärit klaasfilamentkiust toodete impordi suhtes, (ELT L 367, 23.12.2014, lk 22).

(14)  Komisjoni 13. mai 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 471/2014, millega kehtestatakse lõplik tasakaalustav tollimaks Hiina Rahvavabariigist pärit solaarklaasi impordi suhtes (ELT L 142 14.5.2014, lk 23).

(15)  Nõukogu 11. märtsi 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 215/2013,, millega kehtestatakse tasakaalustavad tollimaksud Hiina Rahvavabariigist pärit teatavate orgaanilise kattega terastoodete impordi suhtes (ELT L 73, 15.3.2013, lk 16).

(16)  APP kontsern: Sinar Mas Paper (China) Investment Co., Ltd., Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd., Gold Huasheng Paper (SuZhou Industrial Park) Co., Ltd., Ningbo Zhonghua Paper Industry Co., Ltd., Ningbo Asia Pulp & Paper Co., Ltd.

(17)  Chenmingi kontsern: Shandong Chenming Paper Holdings Limited, Shouguang Chenming Art Paper Co. Ltd.

(18)  Hiina 14. märtsil 2011. aastal vastu võetud 12. viisaastakukava (2011–2015).

(19)  Riiginõukogu otsus nr 40 ajutiste meetmete kehtestamise ja rakendamise kohta struktuurimuudatuste läbiviimiseks tööstuses.

(20)  Vt rakendusmääruse (EL) nr 452/2011 põhjendused 82–89.

(21)  WT/DS379/AB/R (Ameerika Ühendriigid – dumpinguvastased ja tasakaalustavad tollimaksud teatavatele Hiina toodetele), 11. märtsi 2011. aasta apellatsioonikogu ettekanne, DS 379, punkt 318. Vt ka WT/DS436/AB/R (Ameerika Ühendriigid – süsinikteras (India)), 8. detsembri 2014. aasta apellatsioonikogu ettekanne, punktid 4.9–4.10, 4.17–4.20, ja WT/DS437/AB/R (Ameerika Ühendriigid – tasakaalustavate tollimeetmete kohta teatavatele Hiina toodetele), 18. detsembri 2014. aasta apellatsiooniasutuse ettekanne, punkt 4.92.

(22)  Vt päikesepaneelidega seotud meetmete aegumise läbivaatamine, põhjendus 106.

(23)  Vt päikesepaneelidega seotud meetmete aegumise läbivaatamine, põhjendused 112–136,

(24)  http://english.eximbank.gov.cn/tm/en-TCN/index_617.html, viimati külastatud 31. mail 2017.

(25)  Vt päikesepaneelidega seotud meetmete aegumise läbivaatamine, põhjendused 458 ja 459.

(26)  Vt päikesepaneelidega seotud meetmete aegumise läbivaatamine, põhjendused 87 ja 245–260, klaasfilamentkiust toodetega seotud meetmete aegumise läbivaatamine, põhjendused 67–76 ja 140–143.

(27)  Vt klaasfilamentkiust tooted, põhjendus 158 ja sellele järgnevad põhjendused; solaarklaas, põhjendus 143 ja sellele järgnevad põhjendused; päikesepaneelide esialgne uurimine, põhjendus 321.

(28)  Chenmingi kontserni 2015. majandusaasta aruanne, lehekülg 14.

(29)  Vt päikesepaneelidega seotud meetmete aegumise läbivaatamine, põhjendused 153–160, orgaanilise kattega terastooted, põhjendused 284–289.

(30)  Päikesepaneelide esialgne uurimine, põhjendused 336–342, orgaanilise kattega terastooted, põhjendused 293–298.

(31)  Päikesepaneelide meetmete aegumise läbivaatamine, põhjendused 384–392, orgaanilise kattega terastooted, põhjendused 247–252.

(32)  Orgaanilise kattega terastooted, põhjendused 349–389, päikesepaneelide meetmete aegumise läbivaatamine, põhjendused 460–488.

(33)  Vt klaasfilamentkiust tooted, põhjendused 188–205, päikesepaneelide meetmete aegumise läbivaatamine, põhjendused 417–444, solaarklaas, põhjendused 172–195, orgaanilise kattega terastooted, põhjendused 107–126 ja 432–437.

(34)  Allikad: http://uk.reuters.com/article/2011/05/26/china-cic-sinosure-idUKL3E7GQ10720110526 ja http://en.wikipedia.org/wiki/China_Export_%26_Credit_Insurance_Corporation, mõlemat viimati külastatud 31. mail 2017.

(35)  http://www.sinosure.com.cn/sinosure/english/Top%20Management.htm, viimati külastatud 31. mail 2017.

(36)  http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=TAD/ECG(2015)3&doclanguage=en, viimati külastatud 31. mail 2017.

(37)  Päikesepaneelide meetmete aegumise läbivaatamine, põhjendus 284.

(38)  http://www.gov.cn/ldhd/2009-05/27/content_1326023.htm, viimati külastatud 31. mail 2017.

(39)  Vt päikesepaneelidega seotud meetmete aegumise läbivaatamine, põhjendus 284, ja päikesepaneelide esialgse uurimist, põhjendused 225–235.

(40)  Vt päikesepaneelidega seotud meetmete aegumise läbivaatamine, põhjendused 276–305.

(41)  Päikesepaneelidega seotud meetmete aegumise läbivaatamine, põhjendus 289.

(42)  Päikesepaneelidega seotud meetmete aegumise läbivaatamine, põhjendus 291.

(43)  Taotluse esitaja esitatud RISI (http://www.risiinfo.com) andmete kohaselt.

(44)  Taotluse kohaselt.

(45)  RISI andmete kohaselt.

(46)  Taotluse kohaselt.

(47)  RISI andmete kohaselt.

(48)  Taotluse esitaja esitatud RISI andmete kohaselt.

(49)  Euroopa joonestuspaberi tootjate ühendus (Euro-Graph) loodi 2012. aastal Euroopa trükiväljaandepaberi tootjate ühenduse (CEPIPRINT) ja Euroopa kvaliteetpaberi tootjate ühenduse (CEPIFINE) liitmise kaudu ning ühenduse liikmete hulgas on kõik liidu kvaliteetpaberi tootjad.

(50)  Rakendusmääruse (EL) nr 451/2011 põhjendus 158.

(51)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määrus (EL) 2016/1036 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed (ELT L 176, 30.6.2016, lk 21).


Top