EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1184

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1184, 20. aprill 2017, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad seoses liidu veise-, sea- ja lambarümpade klassifitseerimisskaaladega ning teatavatesse kategooriatesse kuuluvate rümpade ja elusloomade turuhindadest teatamisega

C/2017/2413

OJ L 171, 4.7.2017, p. 103–112 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1184/oj

4.7.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 171/103


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/1184,

20. aprill 2017,

millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad seoses liidu veise-, sea- ja lambarümpade klassifitseerimisskaaladega ning teatavatesse kategooriatesse kuuluvate rümpade ja elusloomade turuhindadest teatamisega

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007, (1) eriti selle artikli 20 punkte c, p, q, r, s ja u ning artikli 223 lõike 3 punkte c ja d,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008, (2) eriti selle artikli 62 lõike 2 punkte a, b ja c,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EL) nr 1308/2013 tunnistati kehtetuks ja asendati nõukogu määrus (EÜ) nr 1234/2007 (3). Määruse (EL) nr 1308/2013 II osa I jaotise I peatüki 1. jagu sisaldab eeskirju, milles käsitletakse riiklikku sekkumist ja eraladustamistoetust, sh veise-, sea- ja lambarümpade klassifitseerimist ning kõnealuste rümpade hindade aruandlust, ning millega antakse komisjonile õigus võtta kõnealuses küsimuses vastu delegeeritud õigusakte ja rakendusakte. Selleks et tagada liidu veise-, sea- ja lambarümpade klassifitseerimisskaalade sujuv toimimine ning kehtestada uues õigusraamistikus rümpade ja elusloomade võrreldavad turuhinnad, tuleks eespool nimetatud õigusaktidega võtta vastu teatatavad eeskirjad. Uute eeskirjadega tuleks asendada komisjoni määrused (EÜ) nr 315/2002, (4) (EÜ) nr 1249/2008 (5) ja (EL) nr 807/2013 (6). Kõnealused määrused on tunnistatud kehtetuks komisjoni delegeeritud määrusega (EL) 2017/1182 (7).

(2)

Selleks et tagada läbipaistvus selliste tarnijate, tapamajade ning klassifitseerimisasutuste või kvalifitseeritud klassifitseerijate jaoks, kes on teostanud kaheksa kuu vanuste või vanemate veiste, või sigade ja lammaste klassifitseerimise, tuleks tarnijaid teavitada tapaloomade klassifitseerimise tulemusest. Kõnealune teatis peaks hõlmama selliseid elemente nagu klassifitseerimise tulemus, rümba kaal, rümba esitusviis ja vajaduse korral teave selle kohta, et klassifitseerimine on tehtud automaatse liigitustehnika abil.

(3)

Kaheksa kuu vanuste või vanemate veiste, sigade ja lammaste rümpade klassifitseerimise usaldusväärsust peaksid inspekteeritavatest ettevõtetest, klassifitseerimisasutustest ja kvalifitseeritud klassifitseerijatest sõltumatud asutused kontrollima korrapäraste kohapealsete kontrollidega. Kõnealuste kontrollide teostamiseks tuleks kehtestada tingimused ja miinimumnõuded, sealhulgas teostatud kohapealsete kontrollide aruandlus ja järelmeetmed. Selleks et võimaldada liikmesriikidele suuremat paindlikkust teha kohapealseid kontrolle sõltuvalt nende vajadustest, on vaja ette näha võimalus teha riskihindamist.

(4)

Liidus kehtivate võrdlevate turuhindade saamiseks on vaja määratleda rümba esitusviis, mis mõjutab rümba kaalu ja õiget hinda. Selleks et kohandada mõnes liikmesriigis kasutatavaid esitusviise liidu võrdlusesitusviisiga, tuleks määratleda rümba esitusviisi teatavad paranduskoefitsiendid.

(5)

Hindade registreerimiseks peaksid liikmesriigid otsustama, kas jagada oma territoorium osadeks ning kui selle kasuks otsustatakse, siis kui mitmeks piirkonnaks. Kuna Ühendkuningriik on teatanud oma kavatsusest läbipaistvuse põhjusel säilitada oma territooriumi jagamine kaheks osaks, on asjakohane, et Ühendkuningriigi hindadest teatamine oleks seotud kahe piirkonnaga, nimelt Suurbritannia ja Põhja-Iirimaaga.

(6)

Selle tagamiseks, et rümpade ja elusloomade hinnad on liikmesriigi veise-, sea- ja lambalihasektoris tüüpilised, on vaja määratleda kategooriad, klassid ja liigid ning kehtestada kriteeriumid, mille alusel määratletakse ettevõtted või isikud, kelle jaoks hinna registreerimine on kohustuslik.

(7)

Keskmiste nädalahindade arvutamiseks tuleks liikmesriikide jaoks sätestada praktiline meetod. Komisjonile tuleb hindadest teada anda teatistega, mis on kooskõlas komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2017/1185, (8) v.a sellised teatised, mida on vaja kohapealsete kontrollide organiseerimiseks või mis on lihatoodete turu täieliku ülevaate aluseks.

(8)

Selleks et tagada liidu looma-, sea- ja lambarümpade klassifitseerimisskaalade ühtne kohaldamine, tuleks kehtestada sätted seoses kohapealsete kontrollidega, mida teostab liidu kontrollikomitee, kuhu kuuluvad komisjoni eksperdid ja liikmesriikide määratud eksperdid. Kõnealuse komitee koosseisu ja toimimise kohta tuleb kehtestada eeskirjad.

(9)

Võttes arvesse vajadust lubada liikmesriikidel vastu võtta uus õigusraamistik, tuleks käesolevat määrust hakata kohaldama 12 kuud pärast selle jõustumist.

(10)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK

RÜMPADE KLASSIFITSEERIMINE JA KOHAPEALSED KONTROLLID

Artikkel 1

Teatis klassifitseerimise tulemuste kohta

1.   Delegeeritud määruse (EL) 2017/1182 artikli 9 lõike 1 punktiga a ette nähtud tapamajad, klassifitseerimisasutused või kvalifitseeritud klassifitseerijad, kes teostavad klassifitseerimist kooskõlas määruse (EL) nr 1308/2013 IV lisa punkti A alapunktidega II ja III, punkti B alapunktiga II ning punkti C alapunktidega II ja III, teatavad looma tarnijale klassifitseerimise tulemused. Kõnealuses teatises (paberkandjal või elektrooniline) peab sisalduma rümba kohta:

a)

klassifitseerimise tulemused asjaomaste tähtede ja numbritega, millele on osutatud vastavalt määruse (EL) nr 1308/2013 IV lisa punkti A alapunktides II ja III, punkti B alapunktis II ning punkti C alapunktides II ja III;

b)

rümba kaal vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2017/1182 artiklile 7, täpsustades, kas tegemist on tapasooja või jahutatud rümba kaaluga;

c)

rümba esitusviis konksul kaalumise ja klassifitseerimise hetkel; rümba esitusviis ei ole kohustuslik, kui liikmesriigi territooriumil või piirkonnas on siseriiklike õigusaktide kohaselt lubatud vaid üks rümba esitusviis;

d)

vajaduse korral, et klassifitseerimine on toimunud automatiseeritud liigitustehnika abil.

2.   Liikmesriigid võivad taotleda, et lõike 1 punktis a osutatud teatisega on hõlmatud alamklassid, kui selline teave on kättesaadav.

Artikkel 2

Kohapealsed kontrollid

1.   Kohapealseid kontrolle tuleb teha kõigis tapamajades, kus kohaldatakse määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 10 esimeses lõigus osutatud rümba kohustuslikku klassifitseerimist.

2.   Kvalifitseeritud klassifitseerijate töö tulemust ja kohaldatud liigitusmeetodeid ning ka määruse (EL) nr 1308/2013 IV lisa punkti A alapunktides II, III ja V, punkti B alapunktides II ja V ning punkti C alapunktides II, III, IV ja V osutatud klassifitseerimist, esitusviisi ja identifitseerimist peab tapamajadest, klassifitseerimisasutustest ja kvalifitseeritud klassifitseerijaist sõltumatu asutus kontrollima koha peal ilma eelneva hoiatuseta.

Klassifitseerimisasutusest ja kvalifitseeritud klassifitseerijaist sõltumatuse nõuet ei kohaldata juhul, kui kõnealuseid kontrolle teeb liikmesriigi pädev asutus.

3.   Kui kohapealsete kontrollide eest vastutav asutus ei kuulu pädeva asutuse haldusalasse, peab pädev asutus kontrollima, et kohapealsed kontrollid oleks nõuetekohaselt tehtud riigiasutuse järelvalve all samadel tingimustel vähemalt kord aastas.

Artikkel 3

Kohapealsete kontrollide miinimumnõuded

1.   Kui liikmesriigis on kohapealsete kontrollide miinimumnõuete kindlaksmääramiseks tehtud riskihindamine, siis määratakse sellise riskihindamise põhjal kindlaks selliste kontrollide sagedus ja kontrollitavate rümpade miinimumarv, võttes eelkõige arvesse loomade tapaarvu asjaomastes tapamajades ning eelmiste kohapealsete kontrollide käigus tehtud tähelepanekuid kõnealustes tapamajades.

2.   Kui liikmesriigis ei ole riskihindamist teostatud, tuleb kohapealseid kontrolle teha:

a)

vähemalt kaks korda iga kolme kuu järel kõigis tapamajades, kus tapetakse aastas keskmiselt 150 või rohkem kaheksa kuu vanust või vanemat veist nädalas; iga kohapealne kontroll peab hõlmama vähemalt 40 juhuslikult valitud rümpa või kõiki rümpi juhul, kui kättesaadavad on vähem kui 40 rümpa;

b)

vähemalt kaks korda iga kolme kuu järel kõigis tapamajades, kus tapetakse aastas keskmiselt 500 või rohkem siga nädalas;

c)

liikmesriigid määravad kindlaks kohapealsete kontrollide sageduse ja kontrollitavate rümpade miinimumarvu tapamajades, kus:

i)

tapetakse aastas keskmiselt vähem kui 150 kaheksa kuu vanust või vanemat veist nädalas;

ii)

tapetakse aastas keskmiselt vähem kui 500 siga nädalas;

iii)

teostatakse lambarümpade klassifitseerimist.

3.   Kohapealsete kontrollide käigus kontrollitakse eelkõige:

a)

veise- ja lambarümpade kategooriat;

b)

rümpade klassifitseerimist, kaalumist ja märgistamist;

c)

veise- ja lambaliha automatiseeritud liigitusmeetodite täpsust, kasutades punktide ja piirangute süsteemi, millega määratakse kindlaks liigitusmeetodi pidev täpsus;

d)

rümba esitusviisi;

e)

vajaduse korral igapäevast toimivuskatset ning ka liigitusmeetodite kõiki muid tehnilisi aspekte;

f)

delegeeritud määruse (EL) 2017/1182 artikli 12 lõike 1 punktis b osutatud igapäevaseid kontrollimisaruandeid.

Artikkel 4

Aruanded ning litsentside ja heakskiitmiste tagasivõtmine

1.   Artikliga 2 ette nähtud kohapealsete kontrollide kohta koostab pädev asutus aruanded ja hoiab need alles.

2.   Kui artikliga 2 ette nähtud kohapealsete kontrollide käigus tuvastatakse olulisel hulgal ebaõigeid klassifitseerimisi, esitusviise ja identifitseerimisi või kui automaatse liigitustehnika kohaldamine ei vasta eeskirjadele, siis võidakse tagasi võtta litsentsid või heakskiitmised, mis on antud delegeeritud määruse (EL) 2017/1182 artikliga 9 ette nähtud kvalifitseeritud klassifitseerijatele või automatiseeritud liigitustehnikale. Kategooria-, lihakus- ja rasvasusklassi vea puhul võib kohapealse kontrolli eest vastutav pädev asutus paluda ettevõtjal see parandada rümba märgisel ja asjaomastes dokumentides.

II PEATÜKK

RÜMPADE JA ELUSLOOMADE TURUHINDADE REGISTREERIMINE JA NENDE ARUANDLUS

Artikkel 5

Rümpade esitlemine

1.   Kui rümpade esitusviis pärast konksul kaalumist ja klassifitseerimist erineb määruse (EL) nr 1308/2013 IV lisas ja delegeeritud määruse (EL) 2017/1182 artikliga 6 ette nähtud võrdlusesitusviisist, kohandatakse rümba tapasooja kaalu paranduskoefitsientidega.

Kõnealused paranduskoefitsiendid, mida kohaldatakse sigade, alla kaheksa kuu vanuste veiste ning lammaste rümpade suhtes, määravad kindlaks liikmesriigid.

Kaheksa kuu vanuste või vanemate veiste rümpade suhtes kohaldatavad paranduskoefitsiendid on esitatud käesoleva määruse lisas.

2.   Kui lõikes 1 osutatud kohandused on liikmesriigi territooriumil ühesugused, võib need arvutada riiklikul tasandil. Kui sellised kohandused on tapamajades erinevad, arvutatakse need tapamaja tasandil.

Artikkel 6

Rümpade turuhindade registreerimise territoriaalne jaotus

Liikmesriigid otsustavad ise, kas nende territooriumi tuleb lugeda üheks piirkonnaks või see tuleb jagada mitmeks piirkonnaks. Selle otsuse tegemisel arvestatakse:

a)

nende territooriumi suurust;

b)

võimalikku haldusjaotust;

c)

hindade geograafilist varieerumist.

Veiserümpade turuhindade registreerimiseks peab Ühendkuningriik koosnema vähemalt kahest piirkonnast, nimelt Suurbritanniast ja Põhja-Iirimaast, mida omakorda võib osadeks jagada esimeses lõigus osutatud kriteeriumide alusel.

Artikkel 7

Veiserümpade turuhindade registreerimisklassid

Määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 10 osutatud liidu skaala kohaste turuhindade registreerimine on seotud kõnealuse määruse IV lisa punkti A alapunktis II täpsustatud kategooriatega ning järgmiste lihakus- ja rasvasusklassidega:

a)

üle kaheksa kuu, kuid alla 12 kuu vanuste loomade rümbad: U2, U3, R2, R3, O2, O3;

b)

üle 12 kuu, kuid alla 24 kuu vanuste kastreerimata isasloomade rümbad; U2, U3, R2, R3, O2, O3;

c)

üle 24 kuu vanuste kastreerimata isasloomade rümbad: R 3;

d)

üle 12 kuu vanuste kastreeritud isasloomade rümbad: U2, U3, U4, R3, R4, O3, O4;

e)

poeginud emasloomade rümbad: R3, R4, O2, O3, O4, P2, P3;

f)

üle 12 kuu vanuste muude emasloomade rümbad U2, U3, U4, R2, R3, R4, O2, O3, O4.

Artikkel 8

Veiserümpade turuhindade registreerimine

1.   Delegeeritud määruse (EL) 2017/1182 artiklis 14 osutatud kaheksa kuu vanuste või vanemate veiste rümpade turuhindade aruandluse peab registreerima:

a)

iga sellise tapamaja käitaja, kus tapetakse aastas 20 000 või rohkem kaheksa kuu vanust või vanemat veist;

b)

liikmesriigi määratud sellise tapamaja käitaja, kus tapetakse aastas vähem kui 20 000 kaheksa kuu vanust või vanemat veist;

c)

iga füüsiline või juriidiline isik, kes saadab aastas tapamajja tapmisele 10 000 või rohkem kaheksa kuu vanust või vanemat veist ning

d)

liikmesriigi määratud iga füüsiline või juriidiline isik, kes saadab aastas tapamajja tapmisele vähem kui 10 000 kaheksa kuu vanust või vanemat veist.

2.   Liikmesriik peab tagama, et hindade registreerimine hõlmab vähemalt:

a)

25 % tapaarvust piirkondades, mis kokku hõlmavad vähemalt 75 % selle liikmesriigi kogutapaarvust ning

b)

30 % kõnealuses liikmesriigis tapetud kaheksa kuu vanustest või vanematest veistest.

3.   Kooskõlas lõikega 1 teatatud hinnad on seotud asjaomasel registreerimisperioodil tapetud kaheksa kuu vanuste või vanemate veistega ning põhinevad delegeeritud määruse (EL) 2017/1182 artikli 14 lõikes 3 osutatud jahutatud rümba kaalul.

4.   Iga käesoleva määruse artiklis 7 osutatud klassi kohta registreeritava hinna juurde märgitakse sellega seotud rümpade keskmine kaal ning asjaolu, kas hinda on või ei ole kohandatud selleks, et võtta arvesse artiklis 5 osutatud tegureid.

Artikkel 9

Searümpade turuhindade registreerimisklassid ja -kaalud

Määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 10 osutatud liidu skaala kohaste turuhindade registreerimine on seotud järgmiste kaaluklassidega:

a)

rümbad kaaluga 60–120 kg: S, E;

b)

rümbad kaaluga 120–180 kg: R.

Artikkel 10

Sigade ja alla kaheksa kuu vanuste veiste rümpade turuhindade registreerimine

Hinnad, millest tuleb teatada delegeeritud määruse (EL) 2017/1182 artiklites 14 ja 15 osutatud sigade ja alla kaheksa kuu vanuste veiste rümpade kohta, peavad tüüpilistel turgudel registreerima liikmesriigid või tapamajade käitajad või liikmesriigi määratud füüsilised või juriidilised isikud, kes saadavad selliseid loomi tapamajja.

Artikkel 11

Alla 12 kuu vanuste lammmasterümpade turuhindade registreerimine

Hinnad, millest tuleb teatada delegeeritud määruse (EL) 2017/1182 artiklis 15 osutatud alla 12 kuu vanuste lammaste kohta, peavad tüüpilistel turgudel registreerima liikmesriigid või tapamajade käitajad või liikmesriigi määratud füüsilised või juriidilised isikud, kes saadavad selliseid loomi tapamajja.

Turuhindade registreerimine on seotud järgmiste kaalukategooriatega:

a)

kergete tallede rümbad kaaluga alla 13 kg;

b)

raskete tallede rümbad kaaluga 13 kg või rohkem.

Artikkel 12

Elusloomade turuhindade registreerimine

Hinnad, millest tuleb teatada delegeeritud määruse (EL) 2017/1182 artiklis 16 osutatud igat liiki kaheksa päeva kuni nelja nädala vanuste pullvasikate, tootmiskarja ja eluskaaluga ligikaudu 25 kg põrsaste kohta, peavad tüüpilistel turgudel registreerima liikmesriigid või liikmesriigi määratud füüsilised või juriidilised isikud, kes kauplevad selliste loomadega.

Artikkel 13

Rümpade ja elusloomade iga-nädalaste turuhindade arvutamine

1.   Kui tüüpiliste turgude hindu ei registreerita ning seda ei tee ka artiklites 10, 11 ja 12 osutatud tapamajade käitajad, füüsilised või juriidilised isikud, siis registreeritakse hinnad asjaomase liikmesriigi põllumajanduskodades, noteerimiskeskustes, põllumajandustootjate ühistutes või põllumajandustootjate liitudes.

Kui aga liikmesriik on moodustanud asjaomases piirkonnas selle piirkonna hindade kindlaksmääramise komitee ja selle komitee liikmeskonda kuulub võrdsel arvul kaheksa kuu vanuste või vanemate veiste ja selliste veiste rümpade ostjaid ja müüjaid, võib liikmesriik kasutada kõnealuse komitee kindlaksmääratud hindu selliste hindade arvutamiseks, millest tuleb teatada.

2.   Kui kindla hinnaga ostud moodustavad rohkem kui 35 % liikmesriigi kaheksa kuu vanuste või vanemate veiste kogutapaarvust, võib liikmesriik kehtestada kriteeriumid selleks, et jätta tehtavates hinnaarvutustes sellised kaubasaadetised arvesse võtmata, kui kõnealused kaubasaadetised mõjutavad hindu ebaproportsionaalselt.

Kui aga kindla hinnaga ostud moodustavad vähem kui 35 % liikmesriigi kaheksa kuu vanuste või vanemate veiste kogutapaarvust, võib liikmesriik otsustada niisuguste ostude hinnad hinnaarvutustes arvesse võtmata jätta.

Teises lõigus osutatud juhtudel arvutab pädev asutus iga klassi jaoks tüüpilise riikliku hinna, võttes arvesse delegeeritud määruse (EL) 2017/1182 artiklis 14 ja käesoleva määruse artiklis 5 osutatud tegureid.

Artikkel 14

Turuhindadest teatamine pädevale asutusele

Iga nädala esmaspäevast pühapäevani kooskõlas artiklitega 7–12 registreeritud hinnad:

a)

teatab tapamaja käitaja või artiklites 8, 10, 11 ja 12 osutatud asjaomane füüsiline või juriidiline isik kirjalikult või elektroonilisel teel liikmesriigi pädevale asutusele hiljemalt liikmesriigi määratud kellaajaks või

b)

tehakse liikmesriigi valikul pädevale asutusele kättesaadavaks tapamajas või artiklites 8, 10, 11 ja 12 osutatud füüsilise või juriidilise isiku tegevuskohas.

Artikkel 15

Turuhindade aruandlus ja komisjonile esitatavad teatised

1.   Delegeeritud määruse (EL) 2017/1182 artiklites 13 ja 25 osutatud turuhindade aruandlus ja teatiste esitamine peab toimuma kooskõlas rakendusmäärusega (EL) 2017/1185, v.a delegeeritud määruse (EL) 2017/1182 artikli 25 lõigetega 3 ja 5 ette nähtud teatised.

2.   Hinnad on seotud ajavahemikuga esmaspäevast pühapäevani teatamisele eelnenud nädalal.

III PEATÜKK

LIIDU KONTROLLIKOMITEE JA KOHAPEALSED KONTROLLID

Artikkel 16

Liidu kontrollikomitee

1.   Liidu kontrollikomitee (edaspidi „komitee“) vastutab selliste kohapealsete kontrollide tegemise eest, millega on hõlmatud:

a)

liidu veise-, sea- ja lambarümpade klassifitseerimisskaalade kohaldamine;

b)

turuhindade registreerimine vastavalt kõnealustele klassifitseerimisskaaladele;

c)

toodete klassifitseerimine, identifitseerimine ja märgistamine riikliku sekkumise korras toimuva kokkuostu raames veise- ja vasikalihasektoris.

2.   Komitee koosseisus on kõige rohkem:

a)

kolm Euroopa Komisjoni eksperti, kellest üks tegutseb komitee eesistujana;

b)

üks asjaomase liikmesriigi ekspert;

c)

kaheksa eksperti teistest liikmesriikidest.

Liikmesriigid nimetavad eksperte nende sõltumatuse ja võimekuse alusel, eelkõige rümpade klassifitseerimise ja turuhindade registreerimise küsimustes ning seoses asjaomase töö konkreetse laadiga.

Eksperdid ei tohi mingil juhul kasutada saadud teavet isiklikel eesmärkidel või teha seda teatavaks seoses komitee tööga.

3.   Komitee liikmete sõidu- ja elamiskulud, mis on seotud kohapealsete kontrollidega, katab komisjon vastavalt eeskirjadele, mida kohaldatakse selliste isikute sõidu- ja elamiskulude hüvitamisel, kes ei ole seotud komisjoniga ja kelle viimane on kutsunud eksperdiks.

Artikkel 17

Kohapealsed kontrollid

1.   Kohapealseid kontrolle tehakse tapamajades, lihaturgudel, sekkumiskeskustes, noteerimiskeskustes ning piirkondlikes ja kesktalitustes, mis on seotud selliste sätete rakendamisega, milles käsitletakse:

a)

liidu veise-, sea- ja lambarümpade klassifitseerimisskaalade kohaldamist;

b)

turuhindade registreerimist vastavalt kõnealustele klassifitseerimisskaaladele;

c)

toodete klassifitseerimist, identifitseerimist ja märgistamist riikliku sekkumise korras toimuva kokkuostu raames veise- ja vasikalihasektoris.

2.   Kohapealseid kontrolle tehakse liikmesriikides korrapäraste ajavahemike järel, mille pikkus võib erineda eelkõige sõltuvalt veise- ja lambaliha toodangu suhtelisest mahust kontrollitavas liikmesriigis või klassifitseerimisskaala kohaldamise ja turuhindade aruandlusega seotud probleemidest.

Kontrollitava liikmesriigi esindajad võivad osaleda kohapealsetes kontrollides.

Iga liikmesriik korraldab tema territooriumil toimuvaid kohapealseid kontrolle vastavalt komisjoni sätestatud nõuetele. Selleks edastab liikmesriik komisjonile hiljemalt 60 päeva enne kohapealset kontrolli kavandatud kohapealsete kontrollide kava projekti. Komisjon võib taotleda kava muutmist.

Komisjon teatab liikmesriikidele võimalikult varakult enne iga kohapealset kontrolli kava muudatustest ja selle toimumisest.

Artikkel 18

Aruanded

Iga kontrollkäigu lõpul kohtuvad komitee liikmed ja kontrollitud liikmesriigi esindajad, et arutada kontrollkäigu tulemusi. Komitee liikmed teevad kohapealse kontrolli kohta järeldused, mis on seotud:

a)

liidu veise-, sea- ja lambarümpade klassifitseerimisskaalade kohaldamisega;

b)

turuhindade registreerimisega vastavalt kõnealustele klassifitseerimisskaaladele;

Komitee eesistuja koostab tehtud kohapealse kontrolli kohta aruande, mis sisaldab esimeses lõigus osutatud järeldusi. Aruanne saadetakse esimesel võimalusel kontrollitud liikmesriigile ja seejärel teistele liikmesriikidele.

Teises lõigus osutatud liikmesriigis tehtud kohapealse kontrolli aruande puhul esitab komisjon asjaomasele pädevale asutusele aruande kavandi märkuste lisamiseks, arvestab neid märkusi lõpparuande koostamisel ja avaldab pädeva asutuse märkused koos lõpliku aruandega.

Kui kohapealse kontrolli aruandesse on märgitud erinevates kontrollitud tegevusvaldkondades kindlaks tehtud puudujäägid või esitatud soovitusi tegevuste parandamiseks, teatavad liikmesriigid komisjonile kõikidest kavandatavatest või tehtud muudatustest hiljemalt kolm kuud pärast kuupäeva, mil aruanne edastati.

IV PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 19

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 11. juulist 2018.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. aprill 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 671.

(2)  ELT L 347, 20.12.2013, lk 549.

(3)  Nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1).

(4)  Komisjoni 20. veebruari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 315/2002 värskete või jahutatud lambarümpade hinnavaatluse kohta ühenduse tüüpilistel turgudel (EÜT L 50, 21.2.2002, lk 47).

(5)  Komisjoni 10. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1249/2008, milles sätestatakse ühenduse looma-, sea- ja lambarümpade klassifitseerimisskaalade ning kõnealuste klassifitseerimisskaalade kohastest hindadest teatamise üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 337, 16.12.2008, lk 3).

(6)  Komisjoni 26. augusti 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 807/2013, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses teatavate veiste hinnavaatlusega ühenduse tüüpilistel turgudel (ELT L 228, 27.8.2013, lk 5).

(7)  Komisjoni 20. aprilli 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/1182, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 liidu veise-, sea- ja lambarümpade klassifitseerimisskaalade ning teatavatesse kategooriatesse kuuluvate rümpade ja elusloomade turuhindadest teatamise osas (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 74).

(8)  Komisjoni 20. aprilli 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/1185, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EL) nr 1307/2013 ja (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad seoses komisjonile edastatava teabe ja dokumentidega ning millega muudetakse mitut komisjoni määrust ja tunnistatakse mitu määrust kehtetuks (vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 113).


LISA

Artikli 5 lõikes 1 osutatud kaheksa kuu vanuste või vanemate veiste puhul kohaldatavad, rümba kaalust protsendina väljendatud paranduskoefitsiendid, mis tuleb lisada või maha arvata

Protsent

Vähendamine

Suurendamine

Rasvasusklassid

1–2

3

4–5

1

2

3

4

5

Neerud

– 0,4

 

Neerurasv

– 1,75

– 2,5

– 3,5

 

Vaagnarasv

– 0,5

 

Maks

– 2,5

 

Õhuke vaheliha

– 0,4

 

Paks vaheliha

– 0,4

 

Saba

– 0,4

 

Seljaaju

– 0,05

 

Udararasv

– 1,0

 

Munandid

– 0,3

 

Munandikotirasv

– 0,5

 

Tagaosa sisetüki seesmine rasvkude

– 0,3

 

Kägiveen ja sellega külgnev rasvkude

– 0,3

 

Välisrasva eemaldamine

 

0

0

+ 2

+ 3

+ 4

Rinnakurasva eemaldamine rasvakihi säilitamisega (lihaskude ei tohi jääda katmata)

 

0

+ 0,2

+ 0,2

+ 0,3

+ 0,4

Munandikotirasvaga külgneva kubemetüki rasvkoe eemaldamine

 

0

+ 0,3

+ 0,4

+ 0,5

+ 0,6


Top