EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1134

Nõukogu määrus (EL) 2017/1134, 20. juuni 2017, millega muudetakse määrust (EL) nr 1387/2013, millega peatatakse teatavatele põllumajandus- ja tööstustoodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine

OJ L 164, 27.6.2017, p. 6–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; mõjud tunnistatud kehtetuks 32021R2278

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1134/oj

27.6.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 164/6


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2017/1134,

20. juuni 2017,

millega muudetakse määrust (EL) nr 1387/2013, millega peatatakse teatavatele põllumajandus- ja tööstustoodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 31,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Praegu toodetakse nõukogu määruse (EL) nr 1387/2013 (1) lisas loetlemata 69 põllumajandus- ja tööstustoodet liidus liiga vähe või ei toodeta neid üldse. Seepärast on liidu huvides täielikult peatada ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine nimetatud toodete suhtes.

(2)

Et võtta arvesse tehnilist tootearendust ja majandussuundumusi turul, on vaja muuta määruse (EL) nr 1387/2013 lisas praegu loetletud 71 ühise tollitariifistiku ühepoolse tollimaksu kohaldamise peatamise tingimusi. Et tööstussektor saaks kehtivatest peatamistest täit kasu, muudeti teatavate toodete klassifikatsiooni. Lisaks tuleks ajakohastada määruse (EL) nr 1387/2013 lisa, et võtta arvesse vajadust tekste mõnel juhul ühtlustada või täpsustada. Muudetud tingimused on seotud tootekirjelduse, klassifikatsiooni või eesmärgipärase kasutuse nõude muutmisega. Peatamised, mille puhul on vaja teha muudatusi, tuleks jätta välja määruse (EL) nr 1387/2013 lisas esitatud peatamiste loetelust ja muudetud peatamised tuleks lisada kõnealusesse loetellu.

(3)

Liidu huvides ei ole enam jätkata ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude peatamist kahe toote puhul, mis on praegu loetletud määruse (EL) nr 1387/2013 lisas.

(4)

Selguse huvides tuleks käesoleva määrusega muudetud kanded tähistada tärniga.

(5)

Seepärast tuleks määrust (EL) nr 1387/2013 vastavalt muuta.

(6)

Kuna käesolevas määruses sätestatud muudatusi asjaomaste toodetega seotud peatamiste osas tuleb hakata kohaldama alates 1. juulist 2017, peaks käesolev määrus jõustuma viivitamata,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 1387/2013 lisa muudetakse järgmiselt:

1)

käesoleva määruse I lisas loetletud toodete read lisatakse määruse (EL) nr 1387/2013 lisa tabeli esimeses veerus esitatud CN-koodide järjestuse alusel;

2)

jäetakse välja selliste toodete read, mille CN-koodid ja TARICi koodid on sätestatud käesoleva määruse II lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse alates 1. juulist 2017.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Luxembourg, 20. juuni 2017

Nõukogu nimel

eesistuja

H. DALLI


(1)  Nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1387/2013, millega peatatakse teatavatele põllumajandus- ja tööstustoodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1344/2011 (ELT L 354, 28.12.2013, lk 201).


I LISA

CN-kood

TARIC

Kauba kirjeldus

Ühepoolse tollimaksu määr

Täiendav mõõtühik

Kohustusliku läbivaatamise kuupäev

*ex 2818 30 00

30

Alumiiniumhüdroksiidoksiid bömiidi või pseudobömiidi kujul (CAS RN 1318-23–6)

0 %

31.12.2018

ex 2825 70 00

20

Molübdeenhape (CAS RN 7782-91–4)

0 %

31.12.2021

*ex 2842 10 00

40

Aluminofosfaat-18-tseoliidi (AEI) struktuuriga alumosilikaat (CAS RN 1318-02–1), kasutatakse katalüsaatorite valmistamiseks (2)

0 %

31.12.2021

*ex 2905 11 00

ex 2905 19 00

20

35

Metüülmetaansulfonaat (CAS RN 66–27-3)

0 %

31.12.2021

ex 2905 22 00

20

3,7-dimetüülokt-6-een-1-ool (CAS RN 106–22-9)

0 %

31.12.2021

ex 2909 30 90

15

{[(2,2-dimetüülbut-3-üün-1-üül)oksü]metüül}benseen (CAS RN 1092536-54–3)

0 %

31.12.2021

ex 2909 30 90

25

1,2-difenoksüetaan (CAS RN 104–66-5), pulbriline või vesilahus, mis sisaldab 30–60 massiprotsenti 1,2-difenoksüetaani

0 %

31.12.2021

*ex 2909 60 00

40

1,4-di(2-tert-butüülperoksüisopropüül)benseen (CAS RN 2781-00–2) või 1,4-di(2-tert-butüülperoksüisopropüül)benseeni ja 1,3-di(2-tert-butüülperoksüisopropüül)benseeni isomeeride segu (CAS RN 25155-25–3)

0 %

31.12.2017

ex 2912 19 00

10

Undekanaal (CAS RN 112–44-7)

0 %

31.12.2021

ex 2915 12 00

10

Vesilahus, mis sisaldab 60–84 massiprotsenti tseesiumformiaati (CAS RN 3495-36–1)

0 %

31.12.2021

*ex 2916 14 00

30

Allüülmetakrülaat (CAS RN 96–05-9) ja selle isomeerid puhtusega vähemalt 98 massiprotsenti ning mis sisaldavad vähemalt:

0,01–0,02 % allüülalkoholi (CAS RN 107–18-6),

0,01–0,1 % metakrüülhapet (CAS RN 79–41-4) ja

0,5–1 % 4-metoksüfenooli (CAS RN 150–76-5)

0 %

31.12.2020

ex 2916 39 90

33

Metüül-4′-(bromometüül)bifenüül-2-karboksülaat (CAS RN 114772-38–2)

0 %

31.12.2021

ex 2916 39 90

73

(2,4-diklorofenüül)atsetüülkloriid (CAS RN 53056-20–5)

0 %

31.12.2021

*ex 2920 29 00

ex 2920 90 70

50

50

Fosetüülalumiinium (CAS RN 39148-24–8)

0 %

31.12.2018

*ex 2920 29 00

ex 2920 90 70

60

40

Naatriumfosetüül (CAS RN 39148-16–8) vesilahusena, mille naatriumfosetüüli sisaldus massist on 35–45 %, kasutamiseks pestitsiidide tootmises (2)

0 %

31.12.2021

ex 2922 19 00

40

(R)-1-((4-amino-2-bromo-5-fluorofenüül)amino)-3-(bensüüloksü)propaan-2-ool-4-metüülbenseensulfonaat (CAS RN 1294504-64–5)

0 %

31.12.2021

ex 2924 29 70

30

Naatrium-4-(4-metüül-3-nitrobensoüülamino)benseensulfonaat (CAS RN 84029-45–8)

0 %

31.12.2021

ex 2924 29 70

50

N-bensüüloksükarbonüül-L-tert-leutsiin-isopropüülamiini sool (CAS RN 1621085-33–3)

0 %

31.12.2021

ex 2926 90 70

30

4,5-dikloro-3,6-dioksotsükloheksa-1,4-dieen-1,2-dikarbonitriil (CAS RN 84–58-2)

0 %

31.12.2021

*ex 2931 90 00

05

Dietüülmetoksüboraan (CAS RN 7397-46–8), võib kombineeritud nomenklatuuri grupi 29 märkuse 1e kohaselt olla lahustatud tetrahüdrofuraanis

0 %

31.12.2020

*ex 2932 14 00

ex 2940 00 00

10

40

1,6-dikloro-1,6-didesoksü-β-D-fruktofuranosüül-4-kloro-4-desoksü-α-D-galaktopüranosiid (CAS RN 56038-13–2)

0 %

31.12.2019

ex 2932 99 00

13

(4-kloro-3-(4-etoksübensüül)fenüül)((3aS,5R,6S,6aS)-6-hüdroksü-2,2-dimetüültetrahüdrofuro[2,3-d][1,3]dioksool-5-üül)metanoon (CAS RN 1103738-30–2)

0 %

31.12.2021

ex 2932 99 00

18

4-(4-bromo-3-((tetrahüdro-2H-püraan-2-üüloksü)metüül)fenoksü)bensonitriil (CAS RN 943311-78–2)

0 %

31.12.2021

ex 2933 19 90

45

5-amino-1-[2,6-dikloro-4-(trifluorometüül)fenüül]-1H-pürasool-3-karbonitriil (CAS RN 120068-79–3)

0 %

31.12.2021

ex 2933 19 90

55

5-metüül-1-(naftaleen-2-üül)-1,2-dihüdro-3H-pürasool-3-oon (CAS RN 1192140-15–0)

0 %

31.12.2021

ex 2933 29 90

75

2,2′-asobis[2-(2-imidasoliin-2-üül)propaan]-divesinikkloriid (CAS RN 27776-21–2)

0 %

31.12.2021

ex 2933 39 99

10

2-aminopüridiin-4-ool-vesinikkloriid (CAS RN 1187932-09–7)

0 %

31.12.2021

ex 2933 39 99

33

5-(3-klorofenüül)-3-metoksüpüridiin-2-karbonitriil (CAS RN 1415226-39–9)

0 %

31.12.2021

ex 2933 39 99

41

2-kloro-6-(3-fluoro-5-isobutoksüfenüül)nikotiinhape (CAS RN 1897387-01–7)

0 %

31.12.2021

ex 2933 39 99

46

Fluopikoliid (ISO) (CAS RN 239110-15–7), kasutamiseks pestitsiidide tootmises (2)

0 %

31.12.2021

*ex 2933 59 95

ex 2933 99 80

88

51

Dikvaatdibromiidi (ISO) (CAS RN 85–00-7) vesilahus herbitsiidide valmistamiseks (2)

0 %

31.12.2021

ex 2933 99 80

42

(S)-2,2,4-trimetüülpürrolidiinvesinikkloriid (CAS RN 1897428-40–8)

0 %

31.12.2021

ex 2933 99 80

44

(2S,3S,4R)-metüül-3-etüül-4-hüdroksüpürrolidiin-2-karboksülaat-4-metüülbenseensulfonaat (CAS RN 1799733-43–9)

0 %

31.12.2021

*ex 2933 99 80

53

Kaalium-(S)-5-(tert-butoksükarbonüül)-5-asaspiro[2.4]heptaan-6-karboksülaat (CUS 0133723-1) (5)

0 %

31.12.2018

*ex 2933 99 80

72

1,4,7-trimetüül-1,4,7-triasatsüklononaan (CAS RN 96556-05–7)

0 %

31.12.2018

ex 2934 99 90

46

4-metoksü-5-(3-morfoliin-4-üül-propoksü)-2-nitro-bensonitriil (CAS RN 675126-26–8)

0 %

31.12.2021

ex 2934 99 90

47

Tidiasuroon (ISO) (CAS RN 51707-55–2), kasutamiseks pestitsiidide tootmises (2)

0 %

31.12.2021

ex 2934 99 90

49

Tsütidiin-5′-(dinaatriumfosfaat) (CAS RN 6757-06–8)

0 %

31.12.2021

ex 2934 99 90

53

4-metoksü-3-(3-morfoliin-4-üülpropoksü)bensonitriil (CAS RN 675126-28–0)

0 %

31.12.2021

ex 2935 90 90

30

6-aminopüridiin-2-sulfoonamiid (CAS RN 75903-58–1)

0 %

31.12.2021

*ex 3204 16 00

30

Värvaine Reactive Black 5 (CAS RN 17095-24–8) baasil valmistised, mis sisaldavad 60–75 massiprotsenti värvainet Reactive Black 5 ning veel vähemalt üht järgmistest ainetest:

värvaine Reactive Yellow 201 (CAS RN 27624-67–5),

4-amino-3-[[4-[[2-(sulfooksü)etüül]sulfonüül]fenüül]aso]-1-naftaleensulfoonhappe dinaatriumsool (CAS RN 250688-43–8) või

3,5-diamino-4-[[4-[[2-(sulfooksü)etüül]sulfonüül]fenüül]aso]-2-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfooksü)etüül]sulfonüül]fenüül]asobensoehappe naatriumsool (CAS RN 906532-68–1)

0 %

31.12.2019

ex 3204 17 00

22

Värvaine C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63–7) ja sellel põhinevad valmistised, mille värvaine C.I. Pigment Red 169 sisaldus on vähemalt 50 % massist

0 %

31.12.2021

*ex 3204 17 00

24

Värvaine C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04–9) ja selle baasil valmistised, mis sisaldavad kõnealust värvainet vähemalt 50 massiprotsenti

0 %

31.12.2018

*ex 3215 90 70

30

Trükivärv ühekordselt kasutatava kasseti jaoks, mis sisaldab massiprotsentides:

1–10 % amorfset ränidioksiidi või

vähemalt 3,8 % värvainet C.I. Solvent Black 7 orgaanilistes lahustites,

tähistuste kandmiseks integraallülitustele (2)

0 %

31.12.2018

*ex 3506 91 10

ex 3506 91 90

50

50

Valmistis, mis sisaldab (massiprotsent):

15–60 % stüreeni-butadieeni kopolümeere või stüreeni-isopreeni kopolümeere ning

10–30 % pineeni polümeere või pentadieeni kopolümeere,

mis on lahustatud järgmises lahustis:

metüületüülketoon (CAS RN 78–93-3),

heptaan (CAS RN 142–82-5) ning

tolueen (CAS RN 108–88-3) või kerge alifaatne petrooleeter (CAS RN 64742-89–8)

0 %

31.12.2020

ex 3811 21 00

11

Dispergent ja oksüdeerumise inhibiitor, mis sisaldab:

o-aminopolüisobutüülenefenooli (CAS RN 78330-13–9),

üle 30 massiprotsendi, kuid mitte üle 50 massiprotsendi mineraalõlisid,

kasutatakse määrdeõlide lisaainesegude valmistamiseks (2)

0 %

31.12.2021

*ex 3811 21 00

19

Lisaained, mis sisaldavad:

polüisobutüleensuktsiinimiidil põhinevat segu ja

üle 30 massiprotsendi, kuid mitte üle 50 massiprotsendi mineraalõlisid,

ning mille summaarne leelisarv on suurem kui 40, kasutatakse määrdeõlide valmistamiseks (2)

0 %

31.12.2019

ex 3811 29 00

75

Oksüdeerimise inhibiitor, mis sisaldab peamiselt 1-(tert-dodetsüültio)propaan-2-ooli (CAS RN 67124-09–8) isomeeride segu, kasutatakse määrdeõlide lisaainesegude valmistamiseks (2)

0 % (2)

31.12.2021

ex 3811 90 00

50

Korrosioonitõrjeaine, mis sisaldab:

polüisobutenüülsuktsiinhapet ja

5–20 massiprotsenti mineraalõlisid,

kasutatakse kütuste lisaainesegude valmistamiseks (2)

0 %

31.12.2021

*ex 3815 90 90

40

Katalüsaator,

mis sisaldab molübdeenoksiidi ja muude metallioksiidide segu põhiaines ränidioksiidis,

mis on silindrikujuliste õõnsate torukestena, mille pikkus on 4–12 mm,

kasutatakse akrüülhappe valmistamisel (2)

0 %

31.12.2018

ex 3824 99 92

25

Valmistis, mis sisaldab (massiprotsent):

25–50 % dietüülkarbonaati (CAS RN 105–58-8)

25–50 % etüleenkarbonaati (CAS RN 96–49-1)

10–20 % liitiumheksafluorofofaati (CAS RN 21324-40–3)

5–10 % etüülmetüülkarbonaati (CAS RN 623–53-0)

1–2 % vinüleenkarbonaati (CAS RN 872–36-6)

1–2 % 4-fluoro-1,3-dioksolaan-2-ooni (CAS RN 114435-02–8)

kuni 1 % 1,5,2,4-dioksaditiaan-2,2,4,4-tetraoksiidi (CAS RN 99591-74–9)

0 %

31.12.2021

ex 3824 99 92

27

4-metoksü-3-(3-morfoliin-4-üülpropoksü)bensonitriil (CAS RN 675126-28–0) orgaanilises lahustis

0 %

31.12.2021

ex 3824 99 92

30

Tseesiumformiaadi ja kaaliumformiaadi vesilahus, mis sisaldab:

1–84 massiprotsenti tseesiumformiaati (CAS RN 3495-36–1),

1–76 massiprotsenti kaaliumformiaati (CAS RN 590–24-1) ja

võib sisaldada kuni 9 % lisaaineid

0 %

31.12.2021

*ex 3824 99 92

40

2-kloro-5-(klorometüül)-püridiini (CAS RN 70258-18–3) lahus orgaanilise lahustiga

0 %

31.12.2020

*ex 3824 99 92

69

Valmistis, mis sisaldab:

80–92 massiprotsenti bisfenool-A-bis(difenüülfosfaati) (CAS RN 5945-33–5)

7–20 massiprotsenti bisfenool-A-bis(difenüülfosfaadi) oligomeere ja

kuni 1 massiprotsendi trifenüülfosfaati (CAS RN 115–86-6)

0 %

31.12.2020

ex 3824 99 93

45

Naatriumvesinik-3-aminonaftaleen-1,5-disulfonaat (CAS RN 4681-22–5) mis sisaldab (massiprotsent):

kuni 20 % dinaatriumsulfaati ja

kuni 10 % naatriumkloriidi

0 %

31.12.2021

ex 3824 99 96

70

Pulber, mis sisaldab (massiprotsent):

28–51 % talki (CAS RN 14807-96–6)

30,5–48 % ränidioksiidi (kvarts) (CAS RN 14808-60–7)

17–26 % alumiiniumoksiidi (CAS RN 1344-28–1)

0 %

31.12.2021

ex 3824 99 96

74

Mittestöhhiomeetrilise koostisega segu:

kristalse struktuuriga,

sisaldab sulatatud magneesium-alumiiniumspinelli ning silikaadifaaside ja aluminaatide segusid, millest vähemalt 75 massiprotsenti koosneb 1–3 mm suuruste osakestega fraktsioonist ja kuni 25 massiprotsenti koosneb 0–1 mm suuruste osakestega fraktsioonist

0 %

31.12.2021

ex 3824 99 96

80

Segu, mille koostis on järgmine (massiprotsent):

64–74 % amorfset ränidioksiidi (CAS RN 7631-86–9)

25–35 % butanooni (CAS RN 78–93-3) ja

kuni 1 % 3-(2,3-epoksüpropoksü)propüültrimetoksüsilaani (CAS RN 2530-83–8)

0 %

31.12.2021

*ex 3901 10 10

ex 3901 90 80

20

50

Suure voolavusega lineaarne väikese tihedusega polüetüleen-1-buteen/LLDPE (CAS RN 25087-34–7) pulbri kujul:

sulavoolavuskiirusega (MFR) vähemalt 16 g/10 min, kuid mitte üle 24 g/10 min (190 °C ja 2,16 kg juures),

tihedusega (ASTM D 1505) vähemalt 0,922 g/cm3, kuid mitte üle 0,926 g/cm3, ja

Vicat' pehmenemistemperatuuriga vähemalt 94 °C

0 %

m3

31.12.2019

ex 3906 90 90

53

Polüakrüülamiidpulber keskmise osakeste suurusega alla 2 mikroni ja sulamistemperatuuriga üle 260 °C, sisaldab (massiprotsent):

75–85 % polüakrüülamiidi ja

15–25 % polüetüleenglükooli

0 %

31.12.2021

ex 3906 90 90

63

(Dimetoksümetüülsilüül)propüülmetakrülaadi, butüülakrülaadi, allüülmetakrülaadi, metüülmetakrülaadi ja tsüklosiloksaanide kopolümeer (CAS RN 143106-82–5)

0 %

31.12.2021

ex 3910 00 00

45

Dimetüülsiloksaan, hüdroksüül-lõpprühmaga polümeer viskoossusega 38–45 mPa · s (CAS RN 70131-67–8)

0 %

31.12.2021

ex 3910 00 00

55

Valmistis, mis sisaldab (massiprotsent):

55–65 % vinüülrühmaga lõppevat polüdimetüülsiloksaani (CAS RN 68083-19–2),

30–40 % dimetüülvinüülitud ja trimetüülitud ränidioksiidi (CAS RN 68988-89–6) ning

1–5 % ränihapet, naatriumisoola, klorotrimetüülsilaani ja isopropüülalkoholi reaktsioonisaadusi (CAS RN 68988-56–7)

0 %

31.12.2021

*ex 3913 90 00

30

Keemiliselt või ensümaatiliselt karboksüülimise ja/või ftaalhappe lisamise teel modifitseeritud valk (võib olla hüdrolüüsitud), mille massikeskmine molekulmass (Mw) on alla 350 000

0 %

31.12.2018

ex 3920 99 59

70

Tetrafluoroetüleenkile rullides:

paksusega 50 μm,

sulamistemperatuuriga 260 °C ja

suhtelise tihedusega 1,75 (ASTM D792),

kasutatakse pooljuhtseadiste valmistamiseks (2)

0 %

31.12.2021

*ex 3921 13 10

10

Vahtpolüuretaani leht, paksusega 3 mm (± 15 %) ja suhtelise tihedusega vähemalt 0,09435, kuid mitte üle 0,10092

0 %

m3

31.12.2018

ex 3921 19 00

50

Polütetrafluoretüleenist (PTFE) poorne membraan, mis on lamineerimise teel ühendatud orienteerimata kiududest polüester-lausriidega ning millel on järgmised omadused:

üldpaksusega üle 0,05 mm, kuid mitte üle 0,20 mm,

vee sisenemisrõhk 5–200 kPa vastavalt standardile ISO 811 ja

õhuläbilaskvusega vähemalt 0,08 cm3/cm2/s vastavalt standardile ISO 5636-5

0 %

31.12.2021

*ex 3923 10 90

10

Fotomaskide või vahvlite mahuti:

koosneb antistaatilistest materjalidest või termoplastide segust, millel on erilised elektrostaatilist lahendust (ESD) ja degaseerumist takistavad omadused,

mittepoorsete, abrasiooni- või löögikindlate pindadega,

varustatud spetsiaalselt selleks ettenähtud lukustussüsteemiga, mis kaitseb fotomaski või vahvleid pinna- või kosmeetiliste kahjustuste eest, ning

tihendiga või ilma,

kasutatakse fotolitograafia tootmises fotomaskide või vahvlite hoidmiseks

0 %

31.12.2021

*ex 3926 30 00

ex 8708 29 10

ex 8708 29 90

10

10

10

Mootorsõiduki välimise tahavaatepeegli plastikkate klambritega

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 3926 90 97

20

Akrülonitriilbutadieenstüreenist korpused, korpuseosad, silindrid, reguleerimiskettad, raamid, ümbrised ja muud osad, kasutatakse kaugjuhtimispultide tootmiseks

0 %

p/st

31.12.2019

ex 3926 90 97

ex 8512 90 90

77

10

Silikoonist lahtisidestusrõngas sisediameetriga 15,4 mm (+ 0,0 mm/– 0,1 mm), kasutatakse autode parkimisabi andursüsteemides

0 %

p/st

31.12.2021

ex 4016 99 57

10

Õhu sissevõtuvoolik mootori põlemiskambri varustamiseks õhuga, koosneb vähemalt järgmisest:

üks painduv kummivoolik,

üks plastvoolik ja

metallklemmid,

resonaatoriga või ilma,

kasutatakse grupi 87 kaupade valmistamiseks (2)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 4016 99 57

20

Silikoonkattega kummist pamperriba pikkusega kuni 1 200  mm ja vähemalt viie plastklemmiga, kasutatakse grupi 87 kaupade valmistamiseks (2)

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 5911 90 99

ex 8421 99 90

30

92

Vee pöördosmoospuhastusseadmete osad, koosnevad peamiselt plastil põhinevatest membraanidest, mis on seest tugevdatud ümber perforeeritud toru mähitud riide või lausriidega ning ümbritsetud silindrikujulise plastkestaga, mille seina paksus on kuni 4 mm, võivad olla paigutatud silindritesse seinapaksusega vähemalt 5 mm

0 %

31.12.2018

*ex 5911 90 99

40

Polüuretaaniga immutatud mitmekihilised polüesterlaustekstiilist lihvimisklotsid

0 %

31.12.2019

ex 6805 30 00

10

Anduripeade puhastusmaterjal, mis koosneb alusele paigaldatud, abrasiivosakesi sisaldavast polümeermaatriksist, kasutatakse pooljuhtide valmistamiseks (2)

0 %

31.12.2021

ex 7318 19 00

30

Peasilindri keps keermesliitega mõlemas otsas, kasutatakse grupi 87 kaupade valmistamiseks (2)

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 7410 11 00

ex 8507 90 80

ex 8545 90 90

10

60

30

Grafiit-vask-laminaatfooliumirull:

laiusega 610–620 mm,

diameetriga 690–710 mm,

kasutatakse elektrisõidukite liitium-ioonakude valmistamiseks (2)

0 %

31.12.2021

*ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

47

57

Alumiiniumfoolium rullides:

puhtusastmega 99,99 massiprotsenti,

paksusega 0,021–0,2 mm,

laiusega 500 mm,

3–4 nm paksuse pindmise oksiidkihiga,

ja rohkem kui 95 % ulatuses kuubilise tekstuuriga

0 %

31.12.2021

*ex 7607 19 90

ex 8507 90 80

10

80

Rullina esitatav laminaatmaterjali leht, mis kujutab endast alumiiniumile seotud liitiumi ja mangaani:

laiusega 595–605 mm ning

diameetriga 690–710 mm,

kasutatakse elektrisõidukite liitium-ioonakude katoodide valmistamiseks (2)

0 %

31.12.2021

*ex 7616 99 10

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

30

60

50

Alumiiniumist mootorikandur järgmiste mõõtmetega:

kõrgus 10–200 mm

laius 10–200 mm

pikkus 10–200 mm

vähemalt kahe alumiiniumisulamist (ENAC-46100 või ENAC-42100; standard EN:1706) kinnitusavaga, mille:

sisemine poori suurus ei ületa 1 mm,

välimine poori suurus ei ületa 2 mm,

Rockwelli kõvadus vähemalt HRB 10

ja mida kasutatakse mootorsõidukite mootorite vedrustuse valmistamiseks

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8108 90 30

20

Titaani ja alumiiniumi sulamist vardad, latid ja traat, mis sisaldavad alumiiniumi 1–2 massiprotsenti, alamrubriikide 8708 92 või 8714 10 40 summutite ja väljalasketorude tootmiseks (2)

0 %

31.12.2017

*ex 8108 90 50

10

Titaani- ja alumiiniumisulam, mis sisaldab vähemalt 1 %, kuid mitte üle 2 % massist alumiiniumi, lehtedena või rullides, paksusega vähemalt 0,49 mm, kuid mitte üle 3,1 mm, laiusega vähemalt 1 000  mm, kuid mitte üle 1 254  mm, alamrubriigi 8714 10 kaupade tootmiseks (2)

0 %

31.12.2018

*ex 8108 90 50

35

Titaanisulamist plaadid, lehed ja ribad

0 %

31.12.2021

*ex 8301 60 00

ex 8413 91 00

ex 8419 90 85

ex 8438 90 00

ex 8468 90 00

ex 8476 90 90

ex 8479 90 70

ex 8481 90 00

ex 8503 00 99

ex 8515 90 80

ex 8536 90 95

ex 8537 10 98

ex 8708 91 20

ex 8708 91 99

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

20

40

30

20

20

20

83

30

70

30

95

70

10

20

50

40

Silikoonist või plastikust klahvistikud,

võivad sisaldada metallist, plastikust, klaaskiuga tugevdatud epoksiidvaigust või puidust osi,

võivad olla pealetrükiga või töödeldud pinnaga,

võivad sisaldada elektrit juhtivaid elemente,

klaviatuurile võib olla liimitud klahvistiku kile,

võivad olla kaitsekilega,

mis võib olla ühe- või mitmekihiline

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8409 91 00

ex 8409 99 00

30

50

Väljundkollektor gaasiturbiini turbokompressori jaoks ette nähtud spiraalikujulise komponendiga:

mille kuumuskindlus ei ületa 1 050  °C ja

mille ava läbimõõt sobib vähemalt 30 mm, kuid mitte üle 110 mm suuruse turbiiniratta paigaldamiseks

0 %

p/st

31.12.2018

ex 8409 99 00

40

Silindripea plast- või alumiiniumkate, millel on:

nukkvõlli asendi andur,

metallklambrid mootorile paigaldamiseks ja

vähemalt kaks tihendit,

kasutatakse mootorsõidukite mootorite valmistamiseks (2)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8411 99 00

65

Turbokompressori gaasiturbiini spiraalikujuline komponent:

mille kuumuskindlus ei ületa 1 050  °C ja

mille ava läbimõõt sobib 30–110 mm suuruse turbiiniratta paigaldamiseks

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8413 30 20

30

Ühesilindriline radiaalkolviga kõrgsurvepump bensiini otsesissepritseks:

töörõhuga 200–350 baari,

vedelikuvoolu regulaatoriga ja

kaitseklapiga,

kasutatakse mootorsõidukite mootorite valmistamiseks (2)

0 %

31.12.2021

ex 8479 90 70

87

Kütusevoolik sisepõlemis-kolbmootoritele, kütuse temperatuuri anduri, vähemalt kahe sisselaske- ja kolme väljalaskevoolikuga, kasutatakse mootorsõidukite mootorite valmistamiseks (2)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8481 80 59

20

Surve reguleerimisklapp mootorsõidukite kliimaseadmete kolbkompressoritesse paigaldamiseks (2)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8484 20 00

10

Mehaaniline võlli kaelustihend mootorsõidukite kliimaseadmete valmistamiseks kasutatavatesse rotatsioonkompressoritesse paigaldamiseks (2)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8501 10 99

56

Alalisvoolumootor:

pöörlemissagedusega kuni 7 000 p/min (koormuseta),

nimipingega 12 V (± 4 V),

maksimaalse võimsusega 13,78 W (voolutugevusel 3,09 A),

määratud temperatuurivahemikuga – 40 °C + 160 °C,

hammasühendusega,

mehaanilise lisaseadme liidesega,

kahe elektriühendusega,

suurima pöördemomendiga 100 Nm

0 %

31.12.2021

ex 8501 10 99

58

Alalisvoolumootor:

pöörlemissagedusega kuni 6 500 p/min (koormuseta),

nimipingega 12 V (± 4 V),

maksimaalse võimsusega alla 20 W,

määratud temperatuurivahemikuga – 40 °C + 160 °C

tiguülekandega,

mehaanilise lisaseadme liidesega,

kahe elektriühendusega,

suurima pöördemomendiga 75 Nm

0 %

31.12.2021

*ex 8501 10 99

65

Elektriline turbolaadija ajam:

alalisvoolumootoriga,

sisseehitatud käigumehhanismiga,

(tõmbe)jõuga vähemalt 200 N 140 °C-ni kõrgendatud ümbritseval temperatuuril,

(tõmbe)jõuga vähemalt 250 N töökäigu igas asendis,

töökäiguga 15–25 mm,

pardadiagnostika liidesega või ilma

0 %

31.12.2020

*ex 8504 31 80

50

Valgustusseadmete sektoris elektronlülitite, juhtseadmete ja LED-valgusallikate tootmiseks kasutatavad transformaatorid (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8504 40 90

25

Muundur alalisvoolult alalisvoolule

korpuseta või

korpusega koos piikühendustega, kruviklemmidega, kaitsmata liinühendustega, ühendusdetailidega, mis võimaldavad ühendust trükkplaadile jootmise teel või kasutades mis tahes muud tehnoloogiat, või muude lisatöötlust vajavate kaabelühendustega

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8504 50 95

70

Solenoidmähis järgmiste omadustega:

nimivõimsus 10–15 W,

isolatsioonitakistus vähemalt 100 megaoomi,

alalisvoolutakistus kuni 34,8 oomi (± 10 %) 20 °C juures,

nimivool kuni 1,22 A,

nimipinge kuni 25 V

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8505 11 00

65

Neodüümi, raua ja boori sulamist püsimagnetid, mis on kas ümardatud või ümardamata nurkadega ristküliku kujulised ja ristküliku- või trapetsikujulise läbilõikega

pikkusega kuni 140 mm,

laiusega kuni 90 mm ja

paksusega kuni 55 mm,

või kumera ristküliku kujulised

pikkusega kuni 75 mm,

laiusega kuni 40 mm,

paksusega kuni 7 mm ja

kumerusraadiusega üle 86 mm, kuid mitte üle 241 mm,

või kettakujulised, diameetriga kuni 90 mm, kettal võib olla keskel auk

0 %

p/st

31.12.2018

*ex 8505 11 00

75

Pärast magneetimist püsimagnetina kasutamiseks ettenähtud veerandtoru,

mis koosneb vähemalt neodüümist, rauast ja boorist,

laiusega 9,1–10,5 mm,

pikkusega 20–30,1 mm,

kasutatakse kütusepumpade rootorite valmistamisel

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8507 90 80

70

Nikliga kaetud vaskfooliumi lõigatud leht:

laiusega 70 mm (± 5 mm),

paksusega 0,4 mm (± 0,2 mm),

pikkusega kuni 55 mm,

kasutatakse elektrisõidukite liitium-ioonakude valmistamiseks (2)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8518 40 80

93

Audiovõimendi:

väljundvõimsusega 50 W,

talitluspingega üle 9 V, kuid mitte üle 16 V,

elektrilise impedantsiga kuni 4 oomi,

tundlikkusega üle 80 dB,

metallkorpuses,

kasutatakse mootorsõidukite valmistamiseks (2)

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8522 90 80

ex 8529 90 92

30

57

Metallist hoidik, kinnitusdetail või sisemine tugevdusdetail, kasutatakse televiisorite, monitoride ja videomängijate valmistamiseks (2)

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8529 90 65

ex 8529 90 92

65

53

Trükkplaat toitepinge ja juhtsignaalide jaotamiseks otse LCD-mooduli TFT klaasekraani juhtimisahelasse

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8529 90 92

59

LCD-moodulid:

ekraani diagonaaliga 14,5–25,5 cm,

LED-tagantvalgustusega,

EPROMi, mikrokontrolleri, ajastuskontrolleri, LIN-siini või APIX2 (Automative Pixel Link) draiveri mooduli ning muude aktiivsete ja passiivsete komponentidega trükkplaadiga,

6–8 jalaga pistikuga toiteallika ja 2–4 jalaga pistikuga LVDS- või APIX2-liidese jaoks,

võivad olla korpuses,

alaliseks paigaldamiseks või monteerimiseks grupi 87 mootorsõidukitesse (2)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8529 90 92

63

LCD-moodul:

ekraani diagonaaliga 14,5–38,5 cm,

puuteekraaniga või ilma,

LED-tagantvalgustusega,

EEPROMi, mikrokontrolleri, LVDS-vastuvõtja ning muude aktiivsete ja passiivsete komponentidega trükkplaadiga,

pistikuga toiteallika ning CAN- ja LVDS-liidese jaoks,

värvi dünaamiliseks korrigeerimiseks vajalike elektrooniliste komponentidega või ilma,

korpuses, mehaaniliste, puutetundlike või kontaktivabade juhtimisfunktsioonidega või ilma, aktiivjahutussüsteemiga või ilma,

sobib paigaldamiseks grupi 87 mootorsõidukitesse (2)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8529 90 92

67

LCD-värvikuvari paneel rubriigi 8528 LCD-monitoride jaoks:

ekraani diagonaaliga 14,48–31,24 cm,

puuteekraaniga või ilma,

taustvalgustuse ja mikrokontrolleriga,

kontrolleri-ala võrgu (Controller Area Network, CAN) kontrolleriga, millel on üks või mitu madalpingelise diferentsiaal-signaaliedastuse (Low-voltage Differential Signaling, LVDS) liidest ja CAN/toite soklit või APIX- (Automotive Pixel Link) kontroller koos APIX-liidesega,

korpuses, mille tagaküljel võib olla jahutusradiaator,

ilma signaalitöötlusmoodulita,

haptilise või akustilise tagasisidestusega või ilma,

kasutatakse grupi 87 sõidukite valmistamiseks (2)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8536 90 95

20

Pooljuhtkiibi korpus plastraami kujul, millel on väljaviiguraam kontaktplaatidega pingele kuni 1 000  V

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8536 90 95

92

Stantsitud metallraam, ühendustega

0 %

p/st

31.12.2018

*ex 8536 90 95

ex 8544 49 93

94

10

Elastomeerne pistmik, mis koosneb ühest või mitmest juhtelemendist ja kummi- või ränialusest

0 %

p/st

31.12.2018

ex 8537 10 98

65

Rooli all asuva juhtmooduli hoob:

ühe või mitme ühe- või mitmeasendilise elektrilülitiga (surunupud või pöördlüliti vm),

võib olla varustatud trükkplaatide ja elektrijuhtmetega,

pingele 9–16 V,

kasutatakse grupi 87 mootorsõidukite valmistamiseks

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8537 10 98

75

Võtmevaba sõidukisse sisenemist ja sõiduki käivitust võimaldav, elektrilise lülitusseadmega, plastkorpuses juhtseade pingele 12 V, millel võivad olla:

antenn,

ühenduspesa,

metallhoidik,

kasutatakse grupi 87 kaupade valmistamiseks (2)

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8537 10 98

92

Puutetundlik ekraanipaneel, mis sisaldab kahe klaas- või plastplaadi vahele asetatud elektrijuhtide ja ühendustega elektrit juhtivat võret

0 %

p/st

31.12.2018

ex 8538 90 99

60

Plastkarbi kujuline esikülje juhtpaneel valgusjuhtmete, pöördlülitite, survelülitite ja surunuppudega või muud tüüpi lülititega, ilma ühegi elektrikomponendita, kasutatakse grupi 87 mootorsõidukite armatuurlaudades

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8543 70 90

15

Elektrokroomne laminaatkile, mille koostis on järgmine:

kaks polüestrist väliskihti,

akrüülpolümeerist ja silikoonist vahekiht ning

kaks elektriühendusklemmi

0 %

31.12.2021

*ex 8543 70 90

33

Kõrgsagedusvõimendi, mis koosneb ühest või mitmest integraallülitusest ja ühest või mitmest eraldi kondensaatorkiibist ning võib sisaldada ka sisseehitatud passiivelemente (nn IPD) metalläärikul, mis on korpuses

0 %

31.12.2021

ex 8544 42 90

80

12 traadiga ühenduskaabel kahe pistikühendusega

pingega 5 V,

pikkusega kuni 300 mm,

kasutatakse grupi 87 kaupade valmistamiseks (2)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8708 10 10

ex 8708 10 90

10

10

Plastkate udulaternate ja kaitseraua vahelise tühimiku katmiseks, kroomliistuga või ilma, kasutatakse grupi 87 kaupade valmistamiseks (2)

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8708 30 10

ex 8708 30 91

ex 8708 30 99

20

60

10

Mootorijõul töötav piduriplokk

nimipingega 13,5 V (± 0,5 V),

kuulkruvimehhanismiga pidurivedeliku surve juhtimiseks peasilindris,

kasutatakse elektriliste mootorsõidukite valmistamisel (2)

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8708 30 10

ex 8708 30 91

40

30

BIR („Ball in Ramp“) või elektroonilise seisupiduri tüüpi või ainult hüdraulilise funktsiooniga ketaspiduri korpus, millel on funktsionaalsed ja monteerimisel kasutatavad avad ja juhtsooned ning mida kasutatakse grupi 87 kaupade valmistamiseks

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8708 30 10

ex 8708 30 91

50

10

Trumlitüüpi seisupidur:

mis on paigutatud tööpiduri pidurduskettasse,

läbimõõduga 170–195 mm,

kasutamiseks mootorsõidukite valmistamisel (2)

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8708 30 10

ex 8708 30 91

60

20

Asbesti mittesisaldavad orgaanilisest materjalist piduriklotsid, mille hõõrdematerjal on teraslindist alusplaadil ja mida kasutatakse gruppi 87 kuuluvate toodete valmistamiseks (2)

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8708 30 10

ex 8708 30 91

70

40

Keragrafiitmalmist pidurisadulatugi, kasutatakse gruppi 87 kuuluvate toodete tootmiseks

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8708 40 20

ex 8708 40 50

20

10

Hüdrodünaamiline automaatkäigukast

pöördemomendi hüdraulilise muunduriga,

ilma jaotuskasti ja kardaanvõllita,

esidiferentsiaaliga või ilma,

kasutatakse grupi 87 mootorsõidukite valmistamisel (2)

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8708 50 20

ex 8708 50 55

10

10

Auto veovõll, mille mõlemas otsas on püsikiirusliigendid, kasutatakse CN rubriigi 8703 kaupade valmistamisel

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

20

10

Süsinikkiuga tugevdatud plastist ühes tükis ilma keskmise ühenduskohata ülekandevõll:

pikkus 1–2 m,

mass 6–9 kg

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

30

20

20

70

Ühe sisendi ja kahe väljundiga käigukast (ülekanne) valualumiiniumkorpuses, mille üldmõõtmed on 273 mm (laius) × 131 mm (kõrgus) × 187 mm (pikkus) ja mis koosneb vähemalt järgmistest osadest:

kaks vastaskülgedel töötavat elektromagnetilist ühesuunalist sidurit,

sisendvõll välisläbimõõduga 24 mm (± 1 mm), mille otsas on 22 hambaga hammasvõll, ja

koaksiaalne väljundpuks siseläbimõõduga 22 mm (± 1 mm), mille otsas on 22 hambaga hammasvõll,

kasutatakse maastikusõidukite või bagide valmistamiseks (2)

0 %

31.12.2021

*ex 8708 80 20

ex 8708 80 35

10

10

Vedruamordi ülemine tugilaager, millel on:

metallhoidik kolme kinnituskruviga,

kummist vedrustus;

kasutatakse gruppi 87 kuuluvate toodete tootmiseks

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8708 80 20

ex 8708 80 91

20

10

Autošassii tagaosas kasutatav põikvarras, millel on kaitsev plastikkiht ja mille juurde kuuluvad kaks kummlaagriga varustatud metallkorpust; kasutatakse gruppi 87 kuuluvate toodete tootmiseks

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8708 80 20

ex 8708 80 91

30

20

Autošassii tagaosas kasutatav põikvarras, millel on ümar kuulliiges ning mille juurde kuulub kaks kummlaagriga varustatud metallkorpust; kasutatakse gruppi 87 kuuluvate toodete tootmiseks

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8708 80 99

10

Esitelje põikstabilisaator, mille mõlemas otsas on ümar kuulliiges, kasutatakse grupi 87 kaupade valmistamiseks (2)

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8708 91 20

ex 8708 91 35

20

10

Suruõhuga töötav ribiline alumiiniumjahuti, mida kasutatakse gruppi 87 kuuluvate sõidukite valmistamiseks

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8708 91 20

ex 8708 91 99

30

30

Õhu sisse- või väljalaskepaak, alumiiniumisulamist, valmistatud kooskõlas standardiga EN AC 42100; paagil on järgmised omadused:

isoleeriva ala tasapinnalisus kuni 0,1 mm,

lubatav osakeste hulk paagi kohta 0,3 mg,

pooridevaheline kaugus vähemalt 2 mm,

pooride suurus kuni 0,4 mm,

kuni kolm poori võivad olla suuremad kui 0,2 mm,

kasutatakse auto jahutussüsteemide soojusvahetites

0 %

p/st

31.12.2020

*ex 8708 94 20

ex 8708 94 35

10

20

Homokineetiliste hingedega alumiiniumkorpuses hammaslatt-rooliseade, mida kasutatakse grupi 87 kuuluvate sõidukite valmistamiseks

0 %

p/st

31.12.2019

*ex 8708 95 10

ex 8708 95 99

40

10

Eessõitja õhkpadi, millel on:

metallkorpus vähemalt kuue kinnitusklambriga,

sissepandud turvapadi,

kokkusurutud gaasiga täidetud balloon;

kasutatakse gruppi 87 kuuluvate toodete tootmiseks

0 %

p/st

31.12.2020

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

30

15

Esiradiaatori raam, kummipolstriga või ilma, kasutatakse grupi 87 kaupade valmistamiseks (2)

0 %

p/st

31.12.2021

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

40

25

Kinnitusavadega rauast või terasest kandur, kinnitusmutritega või ilma, käigukasti ühendamiseks autokerega, kasutatakse grupi 87 kaupade valmistamiseks (2)

0 %

p/st

31.12.2021

*ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

25

35

72

Esikahvlid, välja arvatud täielikult terasest valmistatud jäigad (teleskoopkonstruktsioonita) esikahvlid, kasutatakse jalgrataste valmistamiseks (2)

0 %

31.12.2018

*ex 9013 80 90

20

Elektrooniline pooljuht-mikropeegel korpuses, mis sobib trükkplaatide täisautomaatseks kokkupanekuks; koosneb põhiliselt järgmiste elementide kombinatsioonist:

üks või mitu monoliitset rakendusspetsiifilist mikroskeemi (ASIC),

üks või mitu elektromehaanilist mikropeeglit (MEMS), mis on valmistatud pooljuhttehnoloogia abil ja mille mehaanilised koostisosad on paigutatud kolmemõõtmeliste struktuuridena pooljuhtmaterjalile,

paigaldamiseks gruppide 84–90 ja 95 toodetesse

0 %

p/st

31.12.2019


II LISA

CN-kood

TARIC

ex 2818 30 00

30

ex 2842 10 00

40

ex 2905 11 00

20

ex 2909 60 00

20

ex 2916 14 00

30

ex 2920 90 70

40

ex 2920 90 70

50

ex 2931 90 00

05

ex 2933 59 95

88

ex 2933 99 80

53

ex 2933 99 80

72

ex 2940 00 00

40

ex 3204 16 00

20

ex 3204 17 00

67

ex 3215 90 70

30

ex 3506 91 10

50

ex 3506 91 90

50

ex 3811 21 00

57

ex 3815 90 90

40

ex 3824 99 92

21

ex 3824 99 92

24

ex 3824 99 92

69

ex 3901 10 10

20

ex 3901 90 80

50

ex 3913 90 00

92

ex 3921 13 10

10

ex 3923 10 00

10

ex 3926 30 00

10

ex 3926 90 97

20

ex 5911 90 90

30

ex 5911 90 90

40

ex 7410 11 00

10

ex 7607 11 90

40

ex 7607 19 90

10

ex 7616 99 10

30

ex 8108 90 30

20

ex 8108 90 50

10

ex 8108 90 50

25

ex 8301 60 00

20

ex 8409 91 00

65

ex 8409 99 00

30

ex 8411 99 00

70

ex 8413 91 00

40

ex 8419 90 85

30

ex 8421 99 00

92

ex 8438 90 00

20

ex 8468 90 00

20

ex 8476 90 10

20

ex 8476 90 90

20

ex 8479 90 70

83

ex 8481 90 00

30

ex 8501 10 99

55

ex 8503 00 99

70

ex 8504 31 80

50

ex 8504 40 90

20

ex 8505 11 00

33

ex 8505 11 00

45

ex 8507 90 80

60

ex 8507 90 80

70

ex 8507 90 80

80

ex 8515 90 80

30

ex 8522 90 80

30

ex 8529 90 65

65

ex 8529 90 92

35

ex 8529 90 92

36

ex 8529 90 92

50

ex 8536 90 40

20

ex 8536 90 40

92

ex 8536 90 40

94

ex 8536 90 40

95

ex 8536 90 95

20

ex 8536 90 95

92

ex 8536 90 95

94

ex 8536 90 95

95

ex 8537 10 98

70

ex 8537 10 98

92

ex 8543 70 90

33

ex 8543 90 00

15

ex 8544 49 93

10

ex 8545 90 90

30

ex 8708 29 90

10

ex 8708 30 10

20

ex 8708 30 10

30

ex 8708 30 91

10

ex 8708 30 91

20

ex 8708 30 91

30

ex 8708 30 91

40

ex 8708 30 91

50

ex 8708 40 20

20

ex 8708 40 50

10

ex 8708 50 55

10

ex 8708 50 99

10

ex 8708 50 99

20

ex 8708 80 35

10

ex 8708 80 91

10

ex 8708 80 91

20

ex 8708 91 35

10

ex 8708 91 99

20

ex 8708 91 99

30

ex 8708 94 35

20

ex 8708 95 99

10

ex 8708 99 10

20

ex 8708 99 97

40

ex 8708 99 97

50

ex 8708 99 97

70

ex 8714 91 30

24

ex 8714 91 30

34

ex 8714 91 30

71

ex 9013 80 90

10


Top