EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1105

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1105, 12. juuni 2017, millega kehtestatakse vormid, millele on osutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2015/848 maksejõuetusmenetluse kohta

C/2017/3912

ELT L 160, 22.6.2017, p. 1–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1105/oj

22.6.2017   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 160/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/1105,

12. juuni 2017,

millega kehtestatakse vormid, millele on osutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2015/848 maksejõuetusmenetluse kohta

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta määrust (EL) 2015/848 maksejõuetusmenetluse kohta, (1) eriti selle artiklit 88,

olles konsulteerinud määruse (EL) 2015/848 artikli 89 lõike 1 alusel moodustatud komiteega

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) 2015/848 rakendamise ühetaoliste tingimuste tagamiseks tuleks kehtestada mitu vormi.

(2)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 21 (Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukoha kohta vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suhtes) artikli 3 kohaselt osalesid Iirimaa ja Ühendkuningriik määruse (EL) 2015/848 vastuvõtmisel. Seetõttu osalevad Iirimaa ja Ühendkuningriik käesoleva määruse vastuvõtmisel.

(3)

Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 22 (Taani seisukoha kohta) artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osalenud Taani määruse (EL) 2015/848 vastuvõtmisel. Seetõttu ei osale Taani käesoleva määruse vastuvõtmisel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Teatise standardvorm, mida tuleb kasutada teadaolevate teistes liikmesriikides asuvate võlausaldajate teavitamiseks maksejõuetusmenetluse algatamisest, nagu on osutatud määruse (EL) 2015/848 artikli 54 lõikes 3, on esitatud käesoleva määruse I lisas.

2.   Nõuete esitamise standardvorm, mida võivad nõuete esitamiseks kasutada teises liikmesriigis asuvad võlausaldajad, nagu on osutatud määruse (EL) 2015/848 artikli 55 lõikes 1, on esitatud käesoleva määruse II lisas.

3.   Standardvorm, mida võib kasutada igale kontserni liikmele nimetatud pankrotihaldur vastuväidete esitamiseks kontserni tasandi koordineerimismenetluse raames, nagu on osutatud määruse (EL) 2015/848 artikli 64 lõike 2 teises lõigus, on esitatud käesoleva määruse III lisas.

4.   Standardvorm, mida peavad kasutama isikud, kes esitavad individuaalse teabenõude elektrooniliselt Euroopa e-õiguskeskkonna portaali kaudu, nagu on osutatud määruse (EL) 2015/848 artikli 27 lõike 4 esimeses lõigus, on esitatud käesoleva määruse IV lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 26. juunil 2017.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja liikmesriikides vahetult kohaldatav kooskõlas aluslepingutega.

Brüssel, 12. juuni 2017

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 141, 5.6.2015, lk 19.


I LISA

BG

Съобщение за производство по несъстоятелност

ES

Anuncio de procedimiento de insolvencia

CS

Oznámení o insolvenčním řízení

DA

Meddelelse om indledning af insolvensbehandling

DE

Mitteilung über ein Insolvenzverfahren

EN

Notice of insolvency proceedings

ET

Maksejõuetusmenetluse teatis

EL

Ανακοίνωση διαδικασίας αφερεγγυότητας

FR

Note concernant la procédure d'insolvabilité

GA

Fógra faoi imeachtaí dócmhainneachta

HR

Obavijest o postupku u slučaju nesolventnosti

IT

Avviso di procedura d'insolvenza

LV

Paziņojums par maksātnespējas procedūru

LT

Pranešimas apie nemokumo bylą

HU

Értesítés fizetésképtelenségi eljárásról

MT

Avviż ta' proċedimenti ta' insolvenza

NL

Kennisgeving van insolventieprocedure

PL

Powiadomienie o postępowaniu upadłościowym

PT

Aviso sobre processo de insolvência

RO

Notificare privind procedura de insolvență

SK

Oznam o insolvenčnom konaní

SL

Obvestilo o postopku v primeru insolventnosti

FI

Ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä

SV

Underrättelse om insolvensförfaranden

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta määruse (EL) 2015/848 (maksejõuetusmenetluse kohta) (ELT L 141, 5.6.2015, lk 19) artikli 54 lõige 3.)

Image Tekst pildi Image Tekst pildi Image Tekst pildi Image Tekst pildi Image Tekst pildi Image Tekst pildi Image Tekst pildi Image Tekst pildi Image Tekst pildi

II LISA

BG

Предявяване на вземания

ES

Presentación de créditos

CS

Přihláška pohledávky

DA

Anmeldelse af fordringer

DE

Forderungsanmeldung

ET

Nõuete esitamine

EL

Αναγγελία απαιτήσεων

EN

Lodgement of claims

FR

Production de créances

GA

Taisceadh éileamh

HR

Prijava tražbina

IT

Insinuazione di crediti

LV

Prasījumu iesniegšana

LT

Reikalavimų pateikimas

HU

Követelések előterjesztése

MT

Tressiq ta' pretensjonijiet

NL

Indiening van schuldvorderingen

PL

Zgłoszenie wierzytelności

PT

Reclamação de créditos

RO

Depunerea cererilor de admitere a creanțelor

SK

Prihláška pohľadávok

SL

Prijava terjatev

FI

Saatavien ilmoittaminen

SV

Anmälan av fordringar

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta määruse (EL) 2015/848 (maksejõuetusmenetluse kohta) (ELT L 141, 5.6.2015, lk 19) artikli 55 lõiked 1–3.)

Esitan allpool osutatud maksejõuetusmenetluse raames oma nõude (nõuded) pankrotivara suhtes järgmiselt:

Image Tekst pildi Image Tekst pildi Image Tekst pildi Image Tekst pildi Image Tekst pildi Image Tekst pildi Image Tekst pildi

III LISA

Vastuväide seoses kontserni tasandi koordineerimismenetlusega

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta määruse (EL) 2015/848 (maksejõuetusmenetluse kohta) (ELT L 141, 5.6.2015, lk 19) artikli 64 lõige 2.)

Allakirjutanud pankrotihaldurina, kes on nimetatud seoses sellise kontserni liikmega, mille liikmeks olevat teist äriühingut on teavitatud kontserni tasandi koordineerimismenetluse algatamise avaldusest kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta määruse (EL) 2015/848 (maksejõuetusmenetluse kohta) artikli 63 lõikega 1,

esitan vastuväite

a)

selle maksejõuetusmenetluse kaasamise suhtes kontserni tasandi koordineerimismenetlusse, millega seoses ma olen nimetatud,

või

b)

koordinaatorina esildatud isiku suhtes.

Image Tekst pildi Image Tekst pildi Image Tekst pildi

IV LISA

Image Tekst pildi Image Tekst pildi

Top